Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Gunter Michiels, René Goris en Katia Smits - effectieve leden

Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Hans Goovaerts, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

John Maes, Glen Bertels en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 7 september 2021.

 

Juridisch kader:

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 januari 2021

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bespreking:

Politiek waarnemer Frans Marivoet merkt op dat hij sinds de opmaak van het verslag in meeting.net niet meer vermeld wordt als aanwezige. Hoe komt dit en kan dat aangepast worden?

Elke politieke fractie kan 1 waarnemer afvaardigen naar de gecoro zoals in het verleden. Voor Groen is dat Dirk Van Nimwegen, CD&V/WIJ Dirk Verbruggen, Open VLD Fons Huysmans, Vlaams Belang Christel Engelen en N-VA John Oliviers. Daarnaast kunnen zoals artikel 2.1.2 voorschrijft alle gemeenteraadsleden deelnemen aan de vergaderingen van de gecoro en worden ze ook uitgenodigd.

Vanaf 2 februari 2021 – na de goedkeuring van het nieuwe HR door de gemeenteraad op 18 januari 2021 – werden dus enkel de 5 officiële waarnemers in het systeem en in de notulen opgenomen. De andere gemeenteraadsleden worden niet (meer) meegenomen maar zijn en blijven uiteraard welkom.

Dit werd ook al per mail beantwoord.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

2. Stand van zaken Zwaaikom Ranst - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de ontwikkeling van Zwaaikom Ranst.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Eind 2018 werd door de Vlaamse Overheid gestart met de procedure voor het gewestelijk RUP 'Zwaaikom Ranst' waarbij deze zone zou worden omgevormd naar industriegebied. Deze ontwikkeling zou kaderen binnen het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal).

 

De Vlaamse regering had lange tijd plannen om dit stuk water tussen het Albertkanaal en de Antitankgracht in Oelegem te dempen en het samen met de omliggende gronden om te vormen tot industriegebied voor watergebonden bedrijvigheid of multimodale transport- en distributiezone. Dit is ook zo in de krant verschenen. Het gaat om een gebied van ca. 30 ha.

 

Eind vorig jaar bleek echter dat Water-link in deze site geïnteresseerd is voor de bouw van een installatie voor waterreserves. Een gelijkaardig spaarbekken ligt er ook al aan de overkant van het Albertkanaal in Broechem. Hierdoor zou een bijkomende drinkwaterreserve van vier miljoen kubieke meter kunnen worden voorzien, wat een hele geruststelling zal zijn in de mogelijk zeer droge periodes die in de toekomst zullen voorkomen.

 

Ondertussen heeft het Departement Omgeving bevestigd dat bijkomende bedrijvigheid op deze locatie niet gewenst is wegens de mobiliteitsproblemen. Er is immers enkel ontsluiting mogelijk via lokale wegen (die nu reeds overbelast zijn) en niet rechtstreeks op de autosnelweg. Er zou ook geen fietssnelweg langs het Albertkanaal meer mogelijk zijn.

Bovendien zijn er heel wat natuurwaarden op deze locatie die moeilijk te behouden zijn bij de ontwikkeling van een industrieterrein. Er worden significante effecten verwacht op de biodiversiteit door verlichting, grondverzet en de exploitatie van de industriezone, terwijl deze gelegen is vlakbij de groene gorden van de Antitankgracht en de forten waar vleermuizen wonen.

De invulling als industriegebied is dus niet realistisch op korte of middellange termijn en is niet integreerbaar in de Groenpool.

 

De impact van het spaarbekken op de omgeving wordt momenteel onderzocht in opdracht van Vlaanderen. Hierbij worden een aantal alternatieven bekeken van contouren, volume en oeveraanleg. De studie zal worden afgerond in 2022. De voordelen van deze invulling lijken op het eerste gezicht groot: er is een betere landschappelijke inpassing mogelijk, een fietssnelweg langs het Albertkanaal blijft mogelijk, er zijn nauwelijks milieueffecten bij de exploitatie van het waterbekken en er bestaat een groter draagvlak bij de overheden voor deze invulling.

 

De plannen voor de ontwikkeling naar industriegebied worden momenteel dan ook stopgezet.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de ontwikkeling van Zwaaikom Ranst.

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

3. Verkaveling Bredabaan 3 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 11 augustus 2021 heeft Bernaerts & Palmans bvba een omgevingsvergunning aangevraagd voor een verkaveling van 4 loten aan Bredabaan 3 in 2520 Oelegem.

Het openbaar onderzoek liep van 9 oktober 2021 tot 7 november 2021. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud project:

De aanvraag gaat over het splitsen van een bestaand perceel waarop een vrijstaande eengezinswoning staat in 4 loten voor halfopen bebouwing van eengezinswoningen. De bestaande woning wordt hiervoor afgebroken.

 

Het perceel is volgens het goedgekeurde gewestplan gelegen in de woonzone aansluitend aan de dorpskern van Oelegem.

Hiervoor staat in de gemeentelijke bouwvisie:

Voor het opsplitsen van percelen in de dorpskern geldt hetzelfde principe:

-          Opsplitsen van percelen kan enkel wanneer de totale bebouwde oppervlakte het gemiddelde van de nabijgelegen gebouwen niet overschrijdt.

-          Er wordt ingezet op gemeenschappelijk gebruik van binnen- en buitenruimte.

-          Een maximum van 25 wooneenheden per ha.

-          Een maximale oppervlakte aan verharding en/of bebouwing van 50% van de totale oppervlakte. Er moet aangetoond worden dat de bebouwing zo compact mogelijk gebeurt en dat er niet onnodig verhard wordt.

 

De standaard afmetingen van percelen en bebouwing worden aangehouden. Het achterste deel van het perceel wordt voorzien voor een gemeenschappelijk tuin met de mogelijkheid tot het plaatsen van een zwembad of een bijgebouw (max. 10% van de perceelsoppervlakte).

 

Momenteel is bijna 1.000 m² op het perceel verhard (woning, zwembad, terrassen, oprit). De voorziene bouwzones in het verkavelingsontwerp laten een maximale oppervlakte van bebouwing en/of verharding toe van ca. 750 m². Bijkomende verhardingen in de voortuinstrook - behalve de strikt noodzakelijke toegangen - zijn niet voorzien. Er is dus geen toename van de totale hoeveelheid bebouwde en/of verharde oppervlakte. Toch zal de grond efficiënter kunnen worden benut. In de woonzone volgens het gewestplan en in aansluiting met de dorpskern is dergelijke verdichting vergunbaar.

 

In de zijtuinstroken kunnen enkel carports voorzien worden (geen garages) zodat er geen volledig dichtgebouwde wand gevormd wordt.

 

Bespreking:

Het naastliggende perceel werd reeds recent opgesplitst in 2 loten voor halfopen bebouwing. Er komen op korte tijd dus 6 loten voor halfopen eengezinswoningen bij.

De Bredabaan is op die plaats echter heel smal en er liggen nog geen nutsleidingen. Eigenlijk is het momenteel een fietspad. Het lijkt nuttig om de straat ter hoogte van de nieuwe loten te verbreden tot een standaard breedte en de kruising met de fietsers goed te bekijken. Anders wordt het een onveilige situatie.

 

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de rooilijnbreedte. Deze wordt voorgesteld met een (standaard) breedte van 12 meter. De eigenlijke verbredingswerken zijn nog niet ingepland.

 

De verkavelaar moet ook de kosten betalen voor de noodzakelijke uitbreidingen van de nutsleidingen (drinkwater, elektriciteit, riolering).

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de verkaveling aan Bredabaan 3 in 2520 Oelegem:

-          de verkaveling is enkel aanvaardbaar langs een voldoende uitgeruste en verkeersveilige weg

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

4. Verkeersstudie Ranst / Emblem - stand van zaken

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de verkeersstudie van Ranst.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De verkeersstudie van Ranst werd afgerond.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

De verkeersstudies van Ranst en Emblem werden afgerond.

Het rapport is momenteel echter nog niet beschikbaar omdat er fouten in de ontwerpversie zaten (benoemen van straten die niet gemeten waren e.d.). Het bestuur heeft dan ook gevraagd om dit goed na te kijken en te verbeteren. De resultaten en de aanbevelingen moeten nog door het college worden besproken (planning: eind 2021). Nadien zal de gemeenteraad, Gecoro en bevolking worden ingelicht. Er wordt nog bekeken hoe die terugkoppeling best verloopt.

Voor de Gecoro kan de mobiliteitsambtenaar de toelichting geven.

Er zijn echter al wel enkele ingrepen uitgevoerd die zo urgent en duidelijk waren dat het bestuur niet wilde wachten op de aanbevelingen (bijvoorbeeld: invoering zone 30, binnenkort proefopstelling om zwaar verkeer uit de Lostraat te weren).

 

Schepen Luc Redig geeft aan dat de Gecoro echter niet het forum is voor alle mobiliteitsissues van de gemeente. Hiervoor dient de verkeerscommissie. Uiteraard zijn er wel raakvlakken met de ruimtelijke ordening en wordt de mobiliteit bij nieuwe ruimtelijke planningsprocessen en -projecten wel meegenomen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de verkeersstudie van Ranst.

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn is ook nog lopende.

 

2) Project Vaartstraat / Laarstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft nieuwe voorstellen gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen werd teruggebracht van ca. 100 woningen naar ca. 70 woningen. Het merendeel van de woningen zijn grondgebonden eengezinswoningen, er is slechts een kleine meergezinswoning voorzien aan de kant van de Vaartstraat (waar momenteel ook al meergezinswoningen te vinden zijn). Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte. Met dit masterplan zal de ontwikkelaar naar de bevolking gaan om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen, bijvoorbeeld wat ze verwachten van het openbaar domein en de achterliggende landbouwzone. Met deze resultaten kan de ontwikkelaar terugkomen om het project verder te bekijken.

 

3) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 januari 2021 de vergunning geweigerd. Een bewonersbrief met de motivering van deze beslissing werd verspreid in de omgeving van de aanvraag. De aanvrager is in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen deze beslissing. De vergunning werd door de deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd op 16 september 2021.

Buurtbewoners hebben aan de gemeente gevraagd om de gronden op te nemen op de lijst van verontreinigde gronden, maar daar is momenteel onvoldoende bewijs voor.

 

4) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. De werken zijn ondertussen gestart. Enkel de bomen die volgens de vergunning mogen gerooid worden, zijn gekapt.

 

5) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart, deze is nog lopende.

 

6) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Het dossier is nog lopende. De gemeenteraad zal een beslissing nemen over de ligging van de rooilijnen op 22 november 2021.

Nadien moet het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen over de omgevingsvergunning.

 

7) Project Rundvoortstraat 1:

Op 10 juni 2021 diende Bertels Wim Bouwwerken bvba een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 21 appartementen aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 315 bezwaarschriften ingediend. Ook de Gecoro gaf een negatief advies, vergelijkbaar met het advies over het project aan de Kanaalzone.

Het college van burgemeester en schepenen weigerde de vergunning op 7 oktober 2021.

 

8) Project Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat:

Deze grond (iets meer dan 11.000 m²) is door de eigenaars opengesteld naar ontwikkelaars. De grond is gelegen in de woonzone en is gelegen langs voldoende uitgeruste wegen. Er is een ontwikkeling mogelijk met eengezinswoningen. Momenteel is er nog geen concreet voorstel.

 

9) Project Lostraat - Kapelstraat:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning langs de Lostraat en eengezinswoningen in het binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. De site kan deels openbaar gemaakt worden in functie van het gebruik van het bestaande historische pand.

Omdat het momenteel om een groene site gaat in het dorpscentrum, moet er zo veel mogelijk aandacht zijn voor een ontwikkeling met meerwaarde voor de gemeenschap.

Het voorstel is nog in ontwerpfase, het college van burgemeester en schepenen heeft een eerste ontwerpschets besproken op 28 oktober 2021. Het betreft een ontwikkeling met een meergezinswoning naast de gemeenteschool in de Lostraat en een autoluwe zone met 18 eengezinswoningen op de achterliggende percelen (ook bereikbaar via Kapelstraat).

De Gecoro heeft volgende bedenkingen:

-          het betreft een zeer grote ondergrondse parking, de impact op de waterhuishouding moet zeker onderdeel uitmaken van de studie (momenteel is dit immers een groenzone waar het hemelwater gewoon in de bodem kan indringen)

-          de bewoners zullen ca. 30 personenwagens bezitten, er moet zeker nagegaan worden hoeveel verkeersbewegingen er bij komen en hoe deze verkeersstromen zullen lopen

-          Broechem is momenteel al zeer druk en de straten zijn smal

-          de uitrit van de ondergrondse parking (langs Kapelstraat) moet voldoende ruimte hebben en uitzicht geven naar de straat (met veel schoolkinderen!)

-          een werkgroep zal de opmerkingen bundelen en een advies verlenen

 

10) Ontwikkeling Delhaize Broechem:

De site van Delhaize zal vernieuwd worden. Er werd een voorstel door het college van burgemeester en schepenen bekeken. De nieuwe winkel zal gericht zijn naar de Pertendonckstraat, waardoor er geen ontsluiting in functie van de winkel meer voorzien wordt langs de Kapelstraat (zowel klanten als leveranciers). Langs de Kapelstraat kunnen wel bijkomende woningen voorzien worden. Dit project kan een volgende vergadering voorgesteld worden.

 

11) Gemeentelijke visie op bouwen:

De beleidsvisie werd op 28 juni 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd worden en is beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de dienst Omgeving. De visie kan naar de ontwikkelaars gecommuniceerd worden wanneer zij vragen hebben over de bouwmogelijkheden in de gemeente.

Er verschijnt binnenkort ook een RanstInfo die volledig gewijd is aan het thema bouwen (waarschijnlijk begin 2022).

 

12) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

13) GRUP Leidingenstraat:

De Vlaamse overheid maakt een RUP om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 liep de publieke raadpleging.

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

In 2022 zou een tracé moeten vastgelegd worden.

Twee van de drie te onderzoeken tracés lopen door Ranst. Het MER moet de impact onderzoeken op milieu, mens en maatschappij.

De Gecoro heeft haar opmerkingen geuit over de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 april 2021 een negatief advies gegeven dat ook tijdig werd bezorgd aan de Vlaamse overheid.

Vlaanderen coördineert deze studie en moet beslissen over de definitieve ligging van het tracé.

 

14) Plan-MER-studie Bistweg:

Er is een nieuwe prijsvraag uitgestuurd voor de alternatievenstudie. De offertes moeten nog bekeken worden.

 

15) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

 

16) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan. De plenaire vergadering zal digitaal plaatsvinden op 23 december 2021.

 

17) RUP Signaalgebied Netevallei Emblem:

Op 14 maart 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 14 mei 2019.

Op 7 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 1 juni 2021 nam de Gecoro kennis van het ontwerp-RUP.

De plenaire vergadering vond plaats op 30 juni 2021. Op basis van de adviezen zal het ontwerp-RUP worden aangepast en dan op de gemeenteraad worden gebracht voor voorlopige vaststelling (met nadien openbaar onderzoek en definitieve vaststelling).

Momenteel is de MER-screening nog lopende.

 

18) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

 

19) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

20) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen.

De Vlaamse Regering zal de regiovorming vastleggen. De gesprekken hierover zijn bezig. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. De uitspraak hierover door de Vlaamse minister moet nog afgewacht worden.

 

21) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

 

22) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

 

23) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad met Ranstsesteenweg en kruispunt Ranstsesteenweg met N14 zal bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

 

24) Zone 30:

Zone 30 wordt eerst bekeken binnen de bebouwde kom. Verkavelingen of woonclusters buiten de bebouwde kom worden in een latere fase bekeken. Het principe is besproken in de commissie mobiliteit en openbare werken van 19 oktober 2021 en zal verder worden uitgewerkt en gestaafd met cijfers uit studies e.d. (eind november is er nog een studie dag over 'zone 30 als norm binnen bebouwde kom' van VSV). Mogelijk wordt dit vooraleer in de gemeenteraad te komen nog in een gemeenteraadscommissie besproken.

 

25) Nieuwe brug Jozef Simonslaan:

Het kruispunt Keerbaan - Jozef Simonslaan is erg gevaarlijk voor afdraaiend verkeer richting Oelegem.

Dit kruispunt is echter bewust zo aangelegd, om het zwaar verkeer af te raden door het centrum van Oelegem te rijden maar beter rechtdoor te rijden door Terstraten. Dit is echter enkel een meerwaarde als de Maasweg aangelegd wordt.

Dit wordt verder opgevolgd.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

6. Data vergaderingen Gecoro - kennisname

 

Omschrijving:

De volgende data voor de bijeenkomsten van de Gecoro zijn: 1 februari 2022, 5 april 2022, 7 juni 2022, 6 september 2022, 8 november 2022

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergadert op regelmatige basis voor het het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De Gecoro adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch standpunt.

De adviezen van de Gecoro hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen.

 

Juridisch kader:

Artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro-R zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De voorzitter organiseert, in samenspraak met de secretaris, alle activiteiten van de Gecoro.

De voorzitter roept, in samenspraak met de secretaris, de Gecoro samen, opent, leidt en sluit de vergaderingen alsook voor ieder agendapunt de onderscheiden delen (voor zover van toepassing), namelijk de toelichting, de bespreking, de beraadslaging en de stemming.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de data voor de bijeenkomsten van de Gecoro op:

-          1 februari 2022

-          5 april 2022

-          7 juni 2022

-          6 september 2022

-          8 november 2022

De vergaderingen kunnen steeds plaatsvinden in de vergaderzalen in Van den Nestlaan 110 in 2520 Broechem.

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

7. Varia - Verwezenlijkingen Gecoro - voorstel

 

Omschrijving:

De Gecoro stelt voor om over de stand van zaken van de werking van de Gecoro na te denken tegen de volgende vergadering.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het gemeentebestuur - en ook de Gecoro - zitten in de helft van de legislatuur (2019-2025).

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

Het gemeentebestuur - en ook de Gecoro - zitten in de helft van de legislatuur (2019-2025).

Chris Cornelis stelt voor om de werking van de Gecoro te evalueren en vraagt welke verwezenlijkingen nog verwacht worden van de Gecoro.

Leden die voorstellen hebben of hierover willen samenzitten in een aparte werkgroep, mogen dit laten weten aan Chris.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro stelt voor om de stand van zaken van de werking van de Gecoro te bekijken door tegen volgende vergadering hierover na te denken en eventueel bijkomende opmerkingen mee te delen.

Publicatiedatum: 23/03/2022