De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op maandag 20 september 2021 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - voorzitter wnd.

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Hilde Goris, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter wnd.

Wim Van der Schoot

Johan De Ryck

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

1. Ontslag gemeenteraadslid Stefanie Gijsels - aktename

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van het gemeenteraadraadslid Stefanie Gijsels (Groen). Kurt De Belder (Groen) wordt als eerste rechtmatige opvolger uitgenodigd om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

2. Installatie van een gemeenteraadslid – onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging Kurt De Belder – goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van Kurt De Belder (Groen) goed

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

3. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - kennisname

 

Omschrijving:

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

4. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van  28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

5. Diftar systeem gemeente Ranst - klacht bij de toezichthoudende overheid - antwoord gouverneur - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur op 2 juli 2021 met het antwoord over de klacht tegen het gemeentebestuur van Ranst over de invoering DIFTAR systeem voor de ophaling van huishoudelijk afval.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

6. Gebrek aan gemotiveerd antwoord inzake de vergunningsplicht - bijkomende klacht bij de toezichthoudende overheid - antwoord gouverneur - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van 30 juli 2021 rond een concrete particuliere vraag inzake de vergunnigsplicht aan zowel het gemeentebestuur als aan de klager.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

7. Addendum rechtspositieregeling - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring uitvoeringen sectoraal akkoord van 9 juni 2021 - verhoging eindejaarstoelage vio addendum rechtspositieregeling

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

8. Opvolgingsrapportering - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering per 30 juni 2021 van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

9. Rapport visum, thesaurietoestand, liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer - kennisname

 

Omschrijving:

Rapport over het visum, de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

10. Retributiereglement op administratieve stukken - uitbreiding - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de uitbreiding van het reglement met de retributie op de afgifte van diverse administratieve stukken en vergunningen voor de periode vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 goed. De uitbreiding kadert in het KB rond de geneologische onderzoeken.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

11. Reglement inzake meter-/peterschap van een grafmonument - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad verdaagt het reglement inzake het meter-/peterschap van graven naar een volgende zitting

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

12. Bedrijventerrein Oostmalsesteenweg - lastgevingsovereenkomst met projectnota van Igean - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de lastgevingsovereenkomst tussen de gemeente Ranst en Igean over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostmalsesteenweg en de projectnota bij de lastgevingsovereenkomst zoals in bijlage goed.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

13. Lastvoorwaarden en gunningswijze burgerparticipatie - drempel dagelijks bestuur - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goed voor een overheidsopdracht met het oog op een burgerparticipatietraject.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

14. Lokaal Energie- en Klimaatpact - overeenkomst tussen Vlaanderen en de lokale besturen over het uitvoeren van klimaatmaatregelen en het versnellen van de energietransitie - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact is een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de lokale besturen, met als doel de versnelde uitvoering van klimaatmaatregelen en het versnellen van de energietransitie. Bij ondertekening ontvangt de gemeente een financiële ondersteuning via trekkingsrecht.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

15. Samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het project ‘Habitatherstel zomerklokje Leeuwerik' i.k.v. herinrichtingswerken reservaat -  goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad besluit het samenwerkingsvoorstel tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid van het provinciebestuur Antwerpen, De Vlaamse Waterweg NV en de gemeente Ranst voor het uitvoeren van het project ‘Habitatherstel Zomerklokje Leeuwerik in Emblem’ te verdagen naar een volgende zitting van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

16. Aanvullend verkeersreglement - uitbreiding zone 30 - Broechem - definitieve goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van 14 juli 2021 houdende goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer over de uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Broechem op de N116 en de omliggende woonstraten. Dit besluit bevestigd het aanvullend verkeersreglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 april 2021.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

17. Raamovereenkomst provincie Antwerpen voor ontwerp van fietsostrades, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten - toetreding - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de aankoopcentrale binnen voormelde raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het aanstellen op afroep van ontwerpers voor fietsostrades, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

18. Lastvoorwaarden herhalingsopdracht Bistweg - lastvoorwaarden en gunningswijze - besluit van 29 juli 2021 van het college van burgemeester en schepenen wegens dwingende onvoorziene omstandigheden - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 2021 om met de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de herhalingsopdracht "Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 – riolering Bistweg" via de procedure van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met een raming van € 216.104,84 (inclusief btw) omwille van de dwingende en onvoorziene omstandigheid van de hinder en overlast van de reeds opengebroken infrastructuur.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

19. Bouwen gemeentelijke magazijnen - verrekening 21 bij hoogdringendheid - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2021 met de goedkeuring van de verrekening 21 - alarmsysteem voor de gemeentelijke magazijnen voor een bedrag van € 28.752,79 btw 21% inclusief conform art.269 van het lokaal decreet van 22 december 2017.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

20. Gratis grondafstand - Sint Gummarusstraat 9 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 110 m², gelegen in Emblem, Sint Gummarusstraat 9, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie C, deel van nrs. 48A en 48D.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

21. Loslopende gevaarlijke honden - interpellatie Vlaams Belang

 

Omschrijving:

De interpellatie van Christel Engelen (Vlaams Belang) omtrent de gevaarlijke loslopende honden in de gemeente en het antwoord van de burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) rond de prioriteit van de politie in het kader van onveilige situaties.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

22. Toegang site Waterlink Oelegem - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

De interpellatie van Tine Muyshondt (CD&V/WIJ) omtrent de versperring aan de Water-link site en het antwoord van de burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) met de bevestiging dat het bestuur  vragende partij om de site rond het spaarbekken in Oelegem terug open te stellen voor wandelaars en fietsers. Agentschap voor Natuur en Bos had Waterlink hierover al aangesproken en was ervan overtuigd dat Waterlink de site al terug had opengesteld zoals belooft werd. Zij zullen Waterlink nogmaals contacteren om ervoor te zorgen dat de site onmiddellijk terug opengesteld wordt voor de wandelaars.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

23. Kapelstraat verboden +3,5 ton - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

De interpellatie van het gemeenteraadslid, Christel Meeus (CD&V/WIJ) over de plaatsing van een verkeersbord 'verboden + 3,5 ton' in de Kapelstraat en het antwoord van de schepen van verkeersveiligheid, Luc Redig (Groen) waarbij het bord door de aannemer Hoogmartens werd geplaatst. Het is opgenomen in hun signalisatievergunning voor de werken. De signalisatievergunning is aangevraagd na overleg tussen aannemer, politie en de mobiliteitsambtenaar en dit om te vermijden dat het vrachtverkeer dat normaal de Bistweg zou nemen voorbij de school in de Kapelstraat zou rijden.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

24. Onderhoud openbaar domein - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

De interpellatie van het gemeenteraadslid, Tine Muyshondt (CD&V/WIJ) over het onderhoud van het openbaar domein en het antwoord van de schepen van openbare werken Jan Dillen (N-VA)  dat de interpretatie best begrijpbaar is. Door de extreem natte zomer heeft al het groen volop kunnen groeien en heeft groendienst alle moeite moeten doen om alles te kunnen bijhouden.

Wat de foto’s betreft merken we dat niet alle plekken aan het openbaar domein toebehoren maar aan privé eigenaars. De eigenaars krijgen een verzoek om hun hagen, bomen, onkruid te snoeien of te wieden.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 20 september 2021

 

 

25. Wateroverlast en onderhoud kruidenwijk Broechem - interpellatie partij CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

De interpellatie van het gemeenteraadslid, Christel Meeus (CD&V/WIJ) over de wateroverlast in de kruidenwijk en het antwoord van de schepenen van openbare werken, Jan Dillen (N-VA) met de melding van de extreme waterval zoals die van 24 juli waarbij er geen kelders of woningen waren ondergelopen. Enkel de straten stonden onder water.

In 2017 werden reeds maatregelen getroffen door waterlink om de beek te verbinden onder de Bieslooklaan met het afwaartse gedeelte. De functie van de  bovenloop zou dan enkel dienen als infiltratie gracht bij normaal regenweer. Het pompstation zou dan geen dienst meer moeten doen gezien het water dan gravitair naar de benedenloop zou lopen bij een hogere stand. Het overstort in de gracht naar de pompen werd gedicht met houten schotten die er momenteel niet meer zitten vandaar dat het water terugloopt omdat de pompen het water in kring aan het verpompen zijn. 

Wat het groenbeheer betreft wordt het openbaar domein wel degelijk onderhouden, maar door de extreem natte zomer heeft het groen welig kunnen tieren en onze groendienst niet overal tegelijk kan zijn . Het beheersplan (pilootproject) dat uitgewerkt werd door een externe studiegroep samen met de bewoners stond voor minder onderhoud en meer groen dat ruim gedragen werd door de bewoners.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021