Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters en Gunter Michiels - effectieve leden

 

De zitting wordt om 20 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

1. goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

Motivering:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Besluit:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

2. Huishoudelijk reglement van de Gecoro - voorstel voor gemeenteraad - goedkeuring

 

Omschrijving:

het voorstel tot huishoudelijk reglement van de Gecoro

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis en feiten:

Op 18 maart 2019 keurde de gemeenteraad de samenstelling door de verschillende maatschappelijke geledingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) goed.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de leden van de Gecoro goed.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de benoeming van voorzitter en vaste secretaris van de Gecoro goed.

 

Juridisch kader:

artikel 1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de bepalingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

 

Bijkomende motivering:

Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de Gecoro.

 

Besluit:

Art. 1:

De Gecoro beoogt het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De Gecoro adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch standpunt.

De adviezen van de Gecoro hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen.

De Gecoro dient de haar door het decreet opgedragen taken naar behoren uit te voeren.

De opdracht van de Gecoro beperkt zich tot het geven van advies, opmerkingen of het opmaken van voorstellen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening

 

Art. 2:

De voorzitter organiseert, in samenspraak met de secretaris, alle activiteiten van de Gecoro.

De voorzitter roept, in samenspraak met de secretaris, de Gecoro samen, opent, leidt en sluit de vergaderingen alsook voor ieder agendapunt de onderscheiden delen (voor zover van toepassing), namelijk de toelichting, de bespreking, de beraadslaging en de stemming.

In het geval dat de voorzitter de vergadering van de Gecoro niet zoals voorzien bijwoont, kan de vergadering een waarnemend voorzitter aanwijzen. De keuze van de waarnemend voorzitter moet bij voorkeur onder de aanwezige deskundigen gemaakt worden, en als dat niet mogelijk is onder de plaatsvervangende deskundigen.

 

Art. 3:

De secretaris bereidt de vergaderingen en activiteiten van de Gecoro voor.

De secretaris adviseert daarbij tevens de voorzitter en verzamelt alle stukken die nodig zijn voor een optimale agenda, oproeping en vergadering.

De secretaris kan toelichtingen geven bij de agendapunten, deelnemen aan de besprekingen en de beraadslagingen, maar niet aan de stemmingen. De secretaris is wel aanwezig bij de stemmingen.

De secretaris kan zich laten bijstaan door een personeelslid van de gemeentelijke administratie die hij/zij zelf kan aanstellen.

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

In het geval dat de secretaris de vergadering van de Gecoro niet zoals voorzien bijwoont, kan de vergadering een waarnemend secretaris aanwijzen. Het personeelslid van de gemeentelijke administratie dat de secretaris bijstaat, geniet de voorkeur voor de aanwijzing van de waarnemend secretaris.

 

Art. 4:

De Gecoro wordt bijeengeroepen door de voorzitter, in samenspraak met de secretaris, in principe via de secretaris.

De oproeping wordt verzonden via e-mail.

De oproeping vermeldt de agenda, datum, uur en plaats van de zitting.

De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn.

De oproeping, met bijvoeging van dezelfde stukken als aan de leden en de plaatsvervangende leden, wordt ook gestuurd aan de vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de eventueel uitgenodigde deskundigen.

Bij de oproeping wordt het ontwerp van verslag van de vorige vergadering gevoegd.

De voorzitter kan, in samenspraak met de secretaris, beslissen een spoedeisende vergadering op korte termijn bijeen te roepen. De oproeping vermeldt de hoogdringendheid en de reden ervan.

Indien op het moment van de vergadering minimum twee derde van de Gecoro-leden aanwezig is, en indien bij meerderheid de hoogdringendheid wordt bevestigd, dan kan geldig worden vergaderd en gestemd.

Van de Gecoro-leden wordt verwacht dat zij niet enkel aanwezig zijn op de vergaderingen, maar ook actief deelnemen aan de vergaderingen, beraadslagingen en het formuleren en motiveren van het uiteindelijke advies.

Voor de leden en de plaatsvervangende leden is, vanaf de dag van het versturen van de oproepingen, per punt van de agenda, het volledige bundel ter inzage.

De leden en de plaatsvervangende leden hebben recht op informatie van die stukken en documenten die verband houden met de bevoegdheid van de Gecoro, voor zover dit niet door andere wetgeving wordt verhinderd.

De leden, de plaatsvervangende leden, de vertegenwoordigers uit elke politieke fractie in de gemeenteraad en de uitgenodigde deskundigen zijn gehouden door de plicht tot discretie voor de punten die besproken worden in gesloten vergadering.

 

Art. 5:

De voorzitter stelt de agenda vast in samenspraak met de secretaris.

Indien een lid een punt op de agenda wenst te plaatsen, dan dient dit te gebeuren voor de oproeping tot de vergadering.

Indien een lid echter, na een oproeping te hebben ontvangen, toch nog bij hoogdringendheid een punt besproken wenst te zien in de aangekondigde vergadering, dan dient hij/zij dit via e-mail op gemotiveerde basis kenbaar te maken aan de voorzitter en de secretaris, uiterlijk drie kalenderdagen voor de dag van de zitting.

 

Art. 6:

De vergaderingen hebben plaats volgens de aanwijzigingen vermeld in de oproeping.

De voorzitter kan na een vergadering de resultaten van het advies publiek maken.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden van de Gecoro de aanwezigheidslijst. De namen van de effectieve leden worden in de notulen vermeld.

De plaatsvervangende leden mogen aanwezig zijn op de vergadering, maar hebben enkel stemrecht als het effectieve lid waarvoor ze plaatsvervangend zijn, niet aanwezig of verontschuldigd is.

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur, en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen (minstens twee derde van het aantal uitgenodigde stemgerechtigde leden), verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Indien een kwartier na het vastgestelde uur nog steeds niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, kan de voorzitter vaststellen dat de vergadering niet kan doorgaan. De secretaris maakt hiervan melding op de aanwezigheidslijst.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

Elk lid heeft het recht om over het ontwerp van de notulen bezwaren te formuleren tegen de redactie ervan, indien hij/zij zelf in de vergadering aanwezig was. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan dient de secretaris deze, staande de vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, op te nemen in de notulen.

Een bezwaar wordt als gegrond beschouwd wanneer het betrekking heeft op essentiële en fundamentele elementen van de bespreking die aan de beslissing voorafgaat, of betrekking heeft op de beslissing zelf.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Na de goedkeuring van de notulen worden de agendapunten afgewerkt in de door de voorzitter aangegeven volgorde. De voorzitter behoudt zich het recht om de volgorde van de beraadslagingen aan te passen.

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan slechts ter zitting worden besloten door tenminste twee derde van de zitting hebbende leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeldt.

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen.

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen.

De leden en plaatsvervangende leden nemen slechts het woord nadat het hen door de voorzitter werd verleend.

Niemand mag onderbroken worden terwijl hij/zij spreekt, behalve voor een verwijzig naar het reglement of een terugroeping tot de orde.

Wanneer een lid afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugroepen of hem het woordt ontnemen.

Elk lid dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter aan het woord tracht te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

Elk lid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen.

Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Indien het betrokken lid een tweede maal verstoort, heeft de voorzitter het recht het betrokken lid uit de vergadering te sluiten. Indien de vergadering rumoerig wordt zodat het normale verloop in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit de voorzitter de vergadering. De Gecoro-leden moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.

Van de uitsluiting van een lid, de schorsing of sluiting van de vergadering wordt melding gemaakt in de notulen.

Nadat alle leden voldoende aan het woord geweest zijn en indien de voorzitter oordeelt dat het onderwerp voldoende werd besproken, gaat hij over naar het volgende deel van het punt of naar het volgende agendapunt.

De voorzitter kan de vergadering tijdelijk schorsen indien hij/zij dit nodig acht.

 

Art. 7:

Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorstel van de beslissing waarover de vergadering zich moet uitspreken.

De leden stemmen mondeling door "ja", "neen" of "onthouding" uit te spreken.

De volgorde van de stemming wordt bepaald door de voorzitter.

De voorzitter van de vergadering stemt het laatst en bij staking van stemmen is zijn stem beslissend.

De stemmen worden opgenomen door de secretaris.

Er wordt overgegaan tot geheime stemming indien minstens de helft van de leden hiermee akkoord gaat. Stemmingen over personen in voorkomend geval, gebeuren steeds bij geheime stemming.

Bij geheime stemming stemmen de Gecoro-leden met "ja", "neen" of "onthouding". De stemmen worden opgenomen door de secretaris.

De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter afgekondigd.

 

Art. 8:

De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen en de resultaten van de stemmingen.

In de notulen wordt melding gemaakt van wie aanwezig was.

Nadat de notulen goedkeuring verkregen, worden de notulen door de voorzitter en door de secretaris ondertekend en zijn ze definitief.

De notulen worden door het secretariaat bewaard.

Een te verstrekken advies, hetwelk door de voorzitter en de secretaris dient te worden ondertekend, wordt aan de bevoegde instanties overgemaakt.

 

Art. 9:

Het advies vermeldt het besluit van de Gecoro dat de meerderheid van de stemmen bekomen heeft.

De adviezen worden door het secretariaat bewaard.

 

Art. 10:

Een exemplaar van onderhavig huishoudelijk reglement wordt ter beschikking gehouden tijdens alle vergaderingen van de Gecoro.

Tevens wordt een exemplaar van onderhavig reglement bezorgd aan elk lid van de Gecoro en aan de secretaris.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

3. samenstelling Gecoro: effectieve en plaatsvervangende leden

 

Omschrijving:

overzicht van de effectieve en plaatsvervangende leden

Motivering:

Ter verduidelijking (zie ook besluit gemeenteraad):

 

Deskundigen RO:

Wouters Gust

Goris René

Smits Katia

De Meyer Erwin

Verbeeck Lucas

 

Plaatsvervangers deskundigen RO:

Maes John

Goovaerts Hans

Bertels Glen

Cornelis Chris

Bauwens Filip

 

Milieu/natuurverenigingen:

Peeters Clark

Lambrechts Dirk (plaatsvervanger)

 

Land/tuinbouwers:

Verdonck Christel

Vets Gert (plaatsvervanger)

 

Werkgevers en zelfstandigen:

Van der Weehe Heidi

Borgmans Rudi (plaatsvervanger)

 

Handelaars:

Gunter Michiels

Martens Frans (plaatsvervanger)

 

Besluit:

Deskundigen RO:

Wouters Gust

Goris René

Smits Katia

De Meyer Erwin

Verbeeck Lucas

 

Plaatsvervangers deskundigen RO:

Maes John

Goovaerts Hans

Bertels Glen

Cornelis Chris

Bauwens Filip

 

Milieu/natuurverenigingen:

Peeters Clark

Lambrechts Dirk (plaatsvervanger)

 

Land/tuinbouwers:

Verdonck Christel

Vets Gert (plaatsvervanger)

 

Werkgevers en zelfstandigen:

Van der Weehe Heidi

Borgmans Rudi (plaatsvervanger)

 

Handelaars:

Gunter Michiels

Martens Frans (plaatsvervanger)

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

4. vergoeding voor Gecoro leden

 

Omschrijving:

Er wordt geen persoonlijke vergoeding voor de Gecoro-leden voorzien, maar wel werkingsmiddelen.

Motivering:

Er werd de vraag gesteld of er een vergoeding wordt voorzien voor de Gecoro-leden. In sommige gemeenten is dit wel het geval, vooral wanneer men moeite heeft om kandidaten te vinden.

 

Dit hebben we in het verleden nooit gedaan. Het is de bedoeling om geëngageerde burgers aan te trekken zonder dat ze moeten ‘gelokt’ worden door een vergoeding.

 

Wel worden werkingsmiddelen voorzien voor de leden (zie verder) en is er een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst waarop de Gecoro-leden worden uitgenodigd.

 

Besluit:

Er wordt geen persoonlijke vergoeding voor de Gecoro-leden voorzien, maar wel werkingsmiddelen in functie van de werking.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

5. infodag

 

Omschrijving:

Gecoro-leden zullen deelnemen aan de info-avond van VRP op 26 november 2019

Motivering:

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning organiseert op 26 november e.k. van 18u tot 21u in Antwerpen een info-sessie voor Gecoro-leden in onze provincie. De gemeente zal de kosten hiervoor op zich nemen. De deelname kost 15,00 Euro (inclusief broodjesmaaltijd en het boek ‘Leidraad voor de Gecoro’).

 

Besluit:

Volgende Gecoro-leden zullen deelnemen aan de info-avond van VRP op 26 november 2019:

-          Gust Wouters

-          René Goris

-          Erwin De Meyer

-          Lucas Verbeeck

-          John Maes

-          Chris Cornelis

-          Heidi Van der Weehe

-          Frans Marivoet

-          Filip Bauwens

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

6. voorstel gruunrant

 

Omschrijving:

De Gecoro nodigt Gruunrant uit om een toeichting te geven over de werking.

Motivering:

Heidi Van der Weehe is betrokken bij Gruunrant.

 

Dit is een vzw, los van politieke partijen, die pleit voor het behoud en versteviging van de groene rand rond Antwerpen. Zeker in het kader van de toekomstige infrastructuurwerken rond Antwerpen is dit een belangrijk issue.

Ranst is momenteel nog niet betrokken bij deze vzw. Gruunrant kan een voorstel laten opmaken voor de gemeente Ranst van de mogelijkheden die er liggen op gebied van natuur en groencorridor EN in functie van de grote infrastructuurwerken die de komende decennia gaan gebeuren. Het is niet verplicht om hier iets mee te doen, maar kan een nuttig instrument zijn. Ranst moet zich bewust zijn van alle veranderingen die er aan komen en hier de juiste beslissingen in nemen, zowel in de nabije als verre toekomst.

 

Ook binnen de Groenpoolstudie (Antwerpen Poort Oost) heeft Gruunrant adviezen geformuleerd naar de verschillende lokale en hogere overheden.

 

De voorzitter van Gruunrant wordt uitgenodigd om de werking en de mogelijkheden toe te lichten aan de Gecoro. Vanuit de Gecoro kan dan bepaald worden of en welk advies zij geven aan het bestuur om hiermee aan de slag te gaan.

 

Besluit:

De Gecoro nodigt Gruunrant uit om een toeichting te geven over de werking.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

8. leefbaarheid woongebieden - discussie

 

Omschrijving:

De Gecoro discussieert over de leefbaarheid van de woongebieden en haalt aan aantal aandachtspunten aan.

Motivering:

Open discussie over wat de Gecoro belangrijke aandachtspunten vindt wat betreft de leefbaarheid van onze woongebieden: bv. parkeergelegenheid, groenzones, snelheidsbeperking, fietsvoorzieningen, speelpleintjes,…

Participatie is erg belangrijk voor het bestuur; het is daarom noodzakelijk dat iedereen vanuit zijn/haar eigen achtergrond vrijuit kan spreken en van gedachten wisselen. Enkel op die manier weet het bestuur wat er leeft en kan zo een gepast beleid vormen.

 

Elke deelgemeente kan een eigen identiteit ontwikkelen om samen Groot-Ranst te vormen. Wat is Ranst nu? Waarom wonen we hier (graag)? Hierop zal ook gewerkt worden via het project 'Veerkrachtige dorpen'. Dit traject wordt vanuit de provincie aangeboden. Dorp per dorp zullen mensen bevraagd worden tijdens workshops waarop ze fysiek aanwezig zijn over wat er voor die deelgemeente specifiek is. Dit kan dus enkel op kleine schaal gebeuren.

 

De eerste deelgemeente die onder de loep wordt genomen is Ranst, de andere deelgemeenten komen later ook aan bod.

De gegevens zullen ook naar Gecoro gebracht worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten verwacht worden. Alle studies zullen ook online raadpleegbaar zijn en via RanstInfo.

 

bv. Emblem: gebied Nete: hier is al veel studie op gedaan (ook Vlaams niveau).

 

Het grootste probleem in heel de gemeente is het verkeer.

In Broechem is het winkelen (langs de gewestweg) niet aangenaam, fietsen is er ronduit gevaarlijk.

Ranst is verkeersluwer, omdat het centrum net buiten de doorgangsweg ligt. Dit trekt normaal gezien ook handel e.d. aan, maar toch zien we dat er winkels blijven leegstaan. Dit is echter een algemeen probleem, de kleinhandel verdwijnt overal. Er is een verkeersstudie voor Ranst besteld.

Oelegem wordt afgesloten omwille van verkeersproblemen, maar dan komt er niemand meer. Er bestaat een studie rond de mobiliteit in Oelegem. In de begroting zijn aanpassingen aan de dorpskern voorzien. Ook de werken aan de nieuwe brug Jozef Simonslaan starten binnenkort. De voetpaden moeten zeker aantrekkelijk zijn.

 

Er komt een inhaalbeweging voor het onderhoud van fietspaden en de aanleg van wegen. Ook komt er veel aandacht voor groenonderhoud en aanleg van nieuw groen. Ook hier is advies van de Gecoro nuttig.

 

Herinrichting Kromstraat: hoe zit het daarmee?

Het betreft een gewestelijk dossier; er zijn nog 1 of 2 onteigeningsdossiers lopende, maar als dat eindelijk van de baan is kan er gestart worden (eind 2020?). Het ligt dus ook aan de burgers zelf dat het zo lang duurt, ze denken niet altijd aan het algemeen belang en kunnen zo een heel project dwarsbomen en/of vertragen. De werken zullen veel impact hebben, zeker als er dan toch ook veel verkeer van de autosnelweg komt. Kromstraat wordt dan wel veiliger, maar het verkeer blijft er wel even veel. We moeten deze doorgang door de dorpen zeker ontmoedigen.

De riolering kent momenteel veel problemen, het stinkt er dikwijls. Ook dit zal opgelost worden.

De inrichting van de nieuwe baan is besproken met de gemeente (zomer 2019). Een zone-50 is mogelijk en een oversteekplaats wordt voorzien. De fietspaden zijn in de huidige toestand uitermate gevaarlijk, het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt. Ook op de andere delen van de gewestweg is dit een groot probleem, maar daar is nog geen zicht op de werken. Het bestuur voorziet daarom alternatieve fietsroutes (parallel aan Kromstraat) en zal het Safispoor voltooien. Ondertussen zal de gemeente blijven aansturen op oplossingen. De zone-30 in Broechem is ook al gelukt.

 

Wat als Ranst onbereikbaar wordt voor de bedrijven? De kmo-zone wordt steeds groter, ze moet wel leefbaar blijven. Er moet meer rekening gehouden worden met de ondernemers.

We zien nu al problemen bij de huidige werken her en der in de gemeente. De ondernemers geraken niet meer waar ze moeten zijn.

Bij het invoeren van een fietsstraat of eenrichting moet de politie bij elk bedrijf langs gaan om na te gaan of er nog kan ingereden worden door vrachtwagens (bv. Pater Domstraat, Sint-Antoniusstraat).

Maar iedereen moet zich er wel aan houden, dat is nog steeds erg moeilijk.

Ook speelstraten zijn vervelend.

De nieuwe Maasweg is voorzien als (deel van de) oplossing, maar ook hier is er 1 iemand die onteigening tegenhoudt.

 

Vrachtwagenchauffeurs moeten soms opeens stoppen en rusten. Er is maar 1 plaats aan het kanaal en dat is eigenlijk te klein. Parking Q8 is niet meer realistisch, die zit al helemaal vol.

Kan de gemeente dit oplossen? Kan hier een economische visie over opgemaakt worden? Kunnen we dit misschien intergemeentelijk oplossen?

 

Het vroegere mobiliteitsplan is niet meer actueel. Een nieuw mobiliteitsplan voor heel Ranst maken we echter niet, wel komt er nog heel wat studiewerk aan per deelgebied.

Er is voor Oelegem al een plan (MINT), er zijn studies voor Broechem (omleidingsweg) en een studie voor Ranst.

Er wordt voorgesteld een categorisering van de wegen op te maken, dan kan je de ruimtelijke ordening daarop inpassen.

 

Als gemeente kunnen we maar een paar dingen aansturen, het verkeer rond Antwerpen is helemaal buiten ons kunnen.

De gemeente moet wel druk op de dossiers houden. Ook via de vervoersregio kan samen met andere gemeenten druk uitgeoefend worden. We zitten met 2 autosnelwegen en 2 gewestwegen, die allemaal vol zitten.

 

Het is vooral belangrijk om na te gaan hoe het zwaar verkeer uit de dorpskernen kan geweerd worden. Maar ze moeten uiteraard wel ergens naartoe --> er moeten alternatieve routes uitgewerkt worden.

 

De busverbindingen naar Antwerpen centrum zijn zeer slecht (overstappen nodig, veel ritten worden afgeschaft). Kunnen wij daar iets aan doen?

De gemeente heeft daar weinig inspraak in. We zien wel dat individueel overleg met De Lijn zelf efficiënter is dan via de vervoersregio.

bv. De Lijn en AWV zullen een snelbushalte in Oelegem voorzien - vroeger waren die onderhandelingen veel moeilijker.

 

Wij hebben maar beperkte middelen. Er is gekozen om eerst maatregelen voor fietsers en voetgangers te nemen. Op kleinere schaal en voor kortere verplaatsingen moeten fietsers, voetgangers en ook openbaar vervoer gestimuleerd worden. Het fietsen moet zo aangenaam en veilig mogelijk worden. Dat hebben wij wel in de hand.

 

Zo zal het Safispoor doorgetrokken worden. Het project is momenteel vooral concreet richting Emblem. De fietsroute zal liggen over Campus Vesta naar het jaagpad. Richting noorden is het nog wat moeilijk.

Ook zijn er gesprekken bezig over een fietstunnel onder de ring naar Lier (= in samenwerking met Lier)

 

De begroting wordt in december goedgekeurd. Dan wordt duidelijk aan welke projecten er geld gegeven wordt.

 

De luchtkwaliteit Oelegem is ook slecht. Het gaat dus niet enkel over mobiliteit. We moeten toch blijven denken aan alternatieven en kleine voorstellen, we kunnen niet altijd wachten op de grote projecten.

 

Moet de gemeente geen visie hebben over waar er wel en niet kan gebouwd worden, welke dichtheid toelaatbaar is en welke WUG nodig zijn of niet?

Hiervoor werden de bouwrichtlijnen opgesteld. Het beleid zal opgemaakt worden o.b.v. de woonbehoeftestudie (bijna afgerond).

Er zijn al projecten besproken, dit kan je niet tegenhouden.

 

Het provinciaal beleidsplan is goedgekeurd. Hoe kunnen wij dit gebruiken? --> Wij hebben onze bouwrichtlijnen hierop gebaseerd. Het gaat om een globale visie die je lokaal wel concreter kan maken.

 

Het grote verschil tussen gewone fietsen en snelle fietsen vormt een gevaar. De wetgeving zal hierop moeten aangepast worden, momenteel is het nog moeilijk om te sanctioneren. Hier is een visie voor heel Vlaanderen nodig.

 

Speelpleintjes: er zijn er wel maar er wordt niet gespeeld. Kan er een toets opgemaakt worden welke nood er is per buurt? Dan kan er een budget voorzien worden voor 'ontmoetingsplaatsen' (bruikbaar voor iedereen) die kunnen meegroeien met de buurt. Hier is reeds burgerparticipatie voorzien.

 

Er wordt erg ingezet op burgerparticipatie. Er is een traject lopende. De aangeschreven burgers hebben goed geantwoord.

We voelen dat hetgeen hier leeft ook bij de andere burgers leeft.

 

Voorstel: volgende keren een specifiek thema kiezen en hierover dieper discussiëren.

Maar: alles hangt wel wat aan elkaar en het is moeilijk om dit op te splitsen. Ruimtelijke ordening is inderdaad erg complex en we moeten niet te eng kijken.

 

Besluit:

De Gecoro haalt volgende aandachtspunten aan bij de beoordeling van de leefbaarheid van de woongebieden:

-          Fietspaden moeten veiliger worden.

-          De voetpaden moeten zeker aantrekkelijk zijn.

-          De doorgang door de dorpen voor zwaar verkeer moet ontmoedigd worden. Er moeten alternatieve routes uitgewerkt worden.

-          Er moet meer rekening gehouden worden met de ondernemers, bijvoorbeeld bij het invoeren van een fietsstraat of eenrichting.

-          Kan een economische visie opgemaakt worden?

-          Er wordt voorgesteld een categorisering van de wegen op te maken, dan kan de ruimtelijke ordening daarop ingepast worden.

-          De busverbindingen naar Antwerpen centrum moeten beter.

-          Kan er een toets opgemaakt worden welke nood aan speelpleintjes / ontmoetingsplaatsen er is per buurt?

Publicatiedatum: 08/07/2020