Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Nancy Bruynseels - plaatsvervangend lid

 

De zitting wordt om 20 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

1. Woonbehoeftestudie - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de woonbehoeftestudie en de toelichting door het studiebureau Omgeving.

Motivering:

De Gecoro neemt kennis van de woonbehoeftestudie en de toelichting door het studiebureau Omgeving (Paul Wuillaume en Dries Dams).

 

In de studie werd de woonbehoefte vergeleken met het woonaanbod in een tijdspanne tot 2035.

Er werd berekend dat tegen 2035 ongeveer 750 extra woningen (inclusief Bindend Sociaal Objectief) nodig zijn voor de stijgende inwonersaantallen.

Het woningaanbod bestaat theoretisch uit:

-          de onbebouwde percelen langs goed uitgeruste wegen

-          de onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen

-          de onbebouwde percelen in een goedgekeurd RUP of BPA

-          leegstaande woningen

-          verdichtingsprojecten

 

Wanneer rekening gehouden wordt met een woningdichtheid van 15 woningen/ha (voor buitengebied volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) is er een potentieel van 1.700 nieuwe woningen op het grondgebied. Daarnaast zijn er ook nog onontwikkelde binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden, maar hierop heeft de gemeente meer vat omdat er daar normaal gezien nog weginfrastructuur moet goedgekeurd worden, wat binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad ligt.

Langs de andere kant kiezen de eigenaars van onbebouwde percelen zelf wanneer ze hun gronden op de markt brengen en veronderstellen we (Vlaams gemiddelde) dat er op 10 jaar ongeveer 30% van de onbebouwde percelen op de markt komt (in de goedgekeurde verkavelingen tot 65%).

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er zonder bijkomende aansnijdingen, zonder bijkomende verdichtingsprojecten en zelfs bij een (te) lage woningdichtheid, voldoende potentieel is om alle noodzakelijke woningen te kunnen bouwen. Voor sociale woningen moeten er wel nog specifieke locaties gekozen worden, waarbij eventueel wel een niet-ontwikkeld gebied kan aangesneden worden. Hierbij moet dan wel gekeken worden naar de ruimtelijke kwaliteit en de plaatswaarde (centrale ligging, goed ontsloten,...) van deze gebieden.

 

De demografische tendensen laten zien dat er een voldoende aanbod moet gecreëerd worden aan kleinere woningen, om de oudere bevolking en de kleinere gezinnen te kunnen huisvesten, maar daarop is in de studie niet verder ingegaan.

 

Wel werden er enkele aanbevelingen gedaan tot herbestemmen, reserveren en ontwikkelen van een aantal onontwikkelde gebieden. Deze beslissingen zouden het voor de eigenaars ineens duidelijk maken wat de mogelijkheden/beperkingen zijn van de grond. De open ruimte heeft tegenwoordig immers ook een belangrijke waarde die we moeten kunnen benoemen. Het kan echter ook voorzichtig zijn om toch een aantal gebieden als 'reserve' te houden.

 

Vanuit de vergadering (landbouwsector) wordt gevraagd in hoeverre rekening gehouden is met de landbouwwaarde van deze gronden. Bijvoorbeeld de bodemkwaliteit is meegenomen in de evaluatie, maar niet het actuele gebruik. Hierop heeft het college van burgemeester en schepenen wel meer zicht en kan in haar beslissingen daar wel rekening mee houden.

De studie is immers slechts een bron, een potentie om bepaalde beslissingen te kunnen nemen en/of motiveren.

 

Besluit:

De Gecoro neemt kennis van de woonbehoeftestudie en de toelichting door het studiebureau Omgeving.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

2. voorstelling Gruunrant

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de werking van GruunRant.

Motivering:

De voorzitter van GruunRant (Pol Lermytte) stelt de werking voor en de slogan 'behouden, versterken en verbinden'. De presentatie wordt gegeven door Dirk Cleiren.

 

GruunRant laat weten geen traditionele actiegroep te zijn, maar eerder een samenwerkingsverband van burgers dat ook wil samenwerken met de politiek en (gemeentelijke) adviesraden.

De groep is nu 3 jaar bezig en wil inspiratie geven over hoe we de open ruimte kunnen opwaarderen en/of behouden. Ze proberen niet belerend en verwijtend te werken, maar wel te inspireren, tips mee te geven en positieve reacties te geven op toekomstige projecten. Ze zijn niet tegen verandering en/of ontwikkeling, maar zien in elk project mogelijkheden om GruunRant te versterken. Er worden voorbeelden gegeven van projecten over educatie, trage wegen, beekvalleien, recreatie en sport. Momenteel is er een nieuw project over ontharding bezig, waarvoor ook subsidies verkregen zijn bij de Vlaamse Regering om plekken te zoeken.

 

Momenteel situeert hun werking zich ten noord-westen van Ranst, en is in oorsprong een Antwerps project. Maar ze zouden het graag ruimer opentrekken en dan zou Ranst perfect kunnen aansluiten. Ranst is immers een scharniergebied tussen verschillende openruimtestructuren.

 

Ze kunnen voor Ranst een visie uitwerken voor de mogelijke natuurverbindingen, bijvoorbeeld de vallei van Groot Schijn (aansluitingen met Schilde en Zoersel), de Groenpool (initiatief van de Vlaamse Overheid), werkbank Haventracé, Routeplan 2030,... Er kan immers nu al nagedacht worden over mogelijke acties of bepaalde bestemmingswijzigingen, er hoeft niet gewacht te worden op de eventuele bouwaanvragen (want dan is het misschien al te laat om nog te wijzigen).

 

Besluit:

De Gecoro neemt kennis van de werking van GruunRant.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

3. goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

Motivering:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Besluit:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

4. voorstel informatiesessie VRP over urban sprawl - goedkeuring

 

Omschrijving:

De interactieve sessie over urban sprawl door de VRP kan aangevraagd worden.

Motivering:

We lezen bijna elke dag in de krant dat het Vlaams ruimtelijke patroon van verspreide bebouwing (of urban sprawl) niet houdbaar is. Het veroorzaakt files, congestie en legt druk op de schaarse open ruimte. De aanleg van nutsvoorzieningen naar afgelegen gebieden is bovendien peperduur. De belangrijkste remeldie tegen sprawl is kernversterkingen het vrijwaren van open ruimte.

In een sessie van anderhalf uur geeft een VRP-professional een wetenschappelijk onderbouwd beeld van urban sprawl. Hij/zij komt zal de principes van kernversterking en behoud van open ruimte haarfijn uitleggen zodat de deelnemers deze steeds in het achterhoofd hebben bij het beoordelen van gemeentelijke planningsinitiatieven. Zo kunnen de deelnemers als participanten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid hun keuzes duidelijker onderbouwen en motiveren.

 

De Gecoro is akkoord om op korte termijn een sessie in te plannen. Datum en tijdstip zullen nog gecommuniceerd worden. Ook gemeenteraadsleden zullen uitgenodigd worden.

 

Besluit:

De interactieve sessie over urban sprawl door de VRP kan aangevraagd worden.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

5. praktische werking Gecoro - discussie

 

Omschrijving:

De gegeven opmerkingen worden overlopen.

Motivering:

Enkele Gecoro-leden hadden volgende opmerkingen/vragen:

 

1. Het huishoudelijk reglement is in gemeenteraad geweest. Kunnen hier nog aanpassingen aan komen? Eventueel via een addendum?

Het reglement is nu niet fout en is een goede leidraad om de vergaderingen te houden. Wel wordt gevraagd om meer duiding in het reglement te geven over de bevoegdheden van de Gecoro en op welke manier de Gecoro meer in de ruimtelijke planning kan betrokken worden. Het moet duidelijk zijn welke onderwerpen in de Gecoro moeten/kunnen besproken worden, welke adviezen worden opgemaakt en hoe er met deze adviezen wordt rekening gehouden bij de beslissingen.

Om te bekijken of en hoe het reglement kan aangevuld / aangepast / herbekeken worden, wordt een werkgroep opgericht. De stemgerechtigde leden zijn unaniem voor de oprichting van deze werkgroep. Er wordt een mailing rondgestuurd om te polsen naar de interesse om in deze werkgroep te zitten.

 

2. Jaarverslag 2019 op te maken?

Er werd gevraagd om het budgettair jaarverslag van 2019 op te maken. Het is op het moment van de vergadering niet helemaal duidelijk wat de wettelijke vereisten zijn. Dit zal nagekeken worden door de secretaris. Er zijn in 2019 enkele uitgaven gedaan, deze moeten gerapporteerd worden. Er wordt tegen volgende vergadering bekeken hoe dit er moet uitzien.

 

3. Voorstel: Beeldkwaliteitsplan per deelgemeente (laten) opmaken.

Van elke woonkern moet de identiteit vastgelegd worden zodat deze ook kan behouden blijven. Anders moet iedere beslissing ad hoc worden genomen.

Dit is momenteel niet opgenomen in de meerjarenplanning. Er wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd of de gemeente hierin bepaalde stappen wil / kan ondernemen en hoe de Gecoro hieraan kan meewerken.

 

4. Agenda proberen 2 weken op voorhand te versturen en ook verslag kort na de vergadering. Hier wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.

 

5. Ook alle gemeenteraadsleden uitnodigen. Hier wordt rekening mee gehouden.

 

Besluit:

De gegeven opmerkingen worden overlopen en er wordt beslist:

-          Om te bekijken of en hoe het huishoudelijk reglement kan aangevuld / aangepast / herbekeken worden in het kader van adviesverlening door de Gecoro, wordt een werkgroep opgericht.

-          Er wordt door de secretaris bekeken hoe het jaarverslag er moet uitzien.

-          Er wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd of de gemeente stappen wil / kan ondernemen om beeldkwaliteitsplannen op te maken voor elke deelgemeente en hoe de Gecoro hieraan kan meewerken.

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

6. RUP 'Zonevreemde woonclusters' - verslag plenaire vergadering - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering voor het RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan-Heesterbos' van 18 december 2019.

Motivering:

Het gemeentebestuur van Ranst wenst het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan - Heesterbos’ op te stellen.

 

Het betreft in het totaal twee woonclusters aan Hallebaan en Heesterbos (Oelegem) in gebieden die volgens het gewestplan in hoofdzaak zijn bestemd als bosgebied maar in de praktijk het uitzicht hebben van een gewone wooncluster. Het gaat over een 33-tal woningen: een 15-tal woningen aan de Hallebaan en een 18-tal woningen aan Heesterbos. De woningen zijn dus wel vergund (geacht), maar zonevreemd door de ligging in ruimtelijk kwetsbaar gebied volgens het gewestplan. Daardoor zijn er dikwijls erg strenge beperkingen (bv. geen uitbreidingen mogelijk). Op sommige percelen zijn bovendien ook nog verkavelingen geldig. Daardoor zijn er verschillende mogelijkheden voor de woningen die wel of niet in de verkavelingen gelegen zijn. Dit schept onduidelijkheid en ongelijkheid tussen de verschillende percelen.

 

Door de opmaak van het RUP kan de juridische zekerheid voor deze woningen die gelegen zijn in dit bosgebied worden verankerd, waarbij de bestemming wordt afgebakend op maat van de omgeving gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Het behoud van de groene omgeving blijft zeker een belangrijk element. Het plangebied heeft een oppervlakte van +/- 11 ha.

 

Het RUP is enkel bedoeld voor bestaande zonevreemde woningen die vergund of vergund geacht zijn. Het is niet de bedoeling om met het RUP bijkomende bouwpercelen of bijkomende woningen te creëren, noch om niet-vergunde woningen te regulariseren. Het is ook niet de bedoeling om de zones om te vormen tot ‘gewoon’ woongebied. Dit alles is een belangrijk uitgangspunt voor het bestuur.

 

De plenaire vergadering vond plaats op 18 december 2019. Zowel het Departement Omgeving als de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen hadden enkele opmerkingen over de herbouw- en uitbreidingsmogelijkheden die worden voorzien door het RUP. Ze verzoeken om de mogelijkheden te beperken. Het gemeentebestuur zal samen met het studiebureau bekijken wat de impact is van deze aanpassingen voor de betrokken percelen en woningen.

 

Besluit:

De Gecoro neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering voor het RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan-Heesterbos' van 18 december 2019.

Publicatiedatum: 08/07/2020