Omschrijving:

Aanpassing subsidiereglement klimaatsubsidies:

* indientermijn 6 maanden in plaats van 3 maanden

* uitbreiding doelpubliek naar erkende Ranstse verenigingen

* verduidelijking geldigheid tevens voor aanhorigheden van woningen of verenigingslokalen

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van het burgemeestersconvenant 2030.

De gemeente verbindt zich er toe volgende engagementen na te komen:

-          De uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met tenminste 40% terug te dringen (t.o.v. 2012)

-          De veerkracht van het grondgebied te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering

-          Passende personele, technische en financiële middelen te voorzien voor de uitvoering van het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van het subsidiereglement betreffende klimaatsubsidies.

 

Juridisch kader:

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Financiële gevolgen:

Omschrijving:

Subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat

Actie:

Sensibiliseren en coördineren van acties voor klimaat en energie

Ramingnummer:

RA001208

Uitgave:

€12.500

Visum:

Niet van toepassing

 

Bijkomende motivering:

Sinds de goedkeuring van het subsidiereglement op 21 september 2020, werden er 12 aanvragen voor een klimaatsubsidie ingediend: 

-          3 voor een groendak,

-          7 voor een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening,

-          2 voor het ontharden van een voortuin.

Van deze 12 aanvragen zijn voldeden er 6 aan alle voorwaarden. Deze werden goedgekeurd en uitbetaald. Van de 6 aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden, zijn de redenen de volgende:

-          laattijdige indiening (4)

-          niet voldaan aan voorwaarden zoals gespecificeerd in het reglement

Een derde van het totale aantal aanvragen werd geweigerd omwille van laattijdige indiening. Dit doet vermoeden dat de termijn voor indiening (3 maanden) niet lang genoeg is. Vergelijkbare reglementen van andere gemeenten gebruiken meestal een indieningstermijn van 6 maanden.

Eén vereniging stelde de vraag of verenigingen ook gebruik kunnen maken van de klimaatsubsidies. Het reglement laat dit momenteel niet toe. Op dit moment kan de klimaatsubsidie enkel toegekend worden aan particulieren, voor bestaande woningen op het grondgebied van Ranst.

Het totale uitbetaalde subsidiebedrag gedurende 7 maanden bedraagt minder dan een derde van het beschikbare budget. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de subsidie naar verenigingen kan de uitvoering van werken met positieve invloed op het klimaat verder stimuleren, en het wordt verwacht dat dit kan gebeuren binnen het voorziene budget.

Het huidige reglement specificeert niet dat aanhorigheden zoals een garage of tuinhuis ook in aanmerking komen voor de klimaatsubsidie. Om de toepassing van de werken met positieve invloed op het klimaat te stimuleren, is een verduidelijking in het reglement, waarbij wordt gespecificeerd dat de aanhorigheden ook in aanmerking komen, aangewezen. 

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: Context

Het gemeentebestuur van Ranst wilt de uitvoering stimuleren van werken die de klimaatopwarming tegen gaan (klimaatmitigatie), en van werken die de kwetsbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen voor de gevolgen van klimaatverandering verminderen (klimaatadaptatie). Hiervoor wordt een subsidie voorzien.

 

Art. 2: Doelgroep

De subsidie kan aangevraagd worden door particulieren en door erkende Ranstse verenigingen, voor bestaande woningen en bijhorende aanhorigheden, of voor lokalen van verenigingen en bijhorende aanhorigheden, op het grondgebied van Ranst.

De subsidieaanvrager is:

-          de natuurlijke persoon die eigenaar of mede-eigenaar is, of

-          het geheel van gewone mede-eigenaars, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek

-          een vereniging van mede-eigenaars, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek

-          een erkende Ranstse vereniging

Indien het woongebouw meerdere woningen omvat met verschillende eigenaars, kunt u als eigenaar de aanvraag indienen, als de overige eigenaars zich schriftelijk akkoord verklaren door het medeondertekenen van het aanvraagformulier.

Ook huurders komen in aanmerking komen om de subsidie aan te vragen, mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar(s).

 

Art. 3: Algemene bepalingen

§1. Cumuleerbaarheid

De aanvrager kan geen subsidie voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Voor elk type uitgevoerd werk, zoals opgesomd in artikel 4, kan maximaal 1 keer een subsidie verkregen worden per woongebouw.

§2. Onderhoud

De aanvrager verbindt zich ertoe de uitgevoerde werken waarvoor een premie werd aangevraagd, goed te onderhouden.

 

Art. 4: Werken die in aanmerking komen voor de premie

Dit reglement heeft betrekking op volgende werken:

-          Aanleg van een extensief groendak

-          Aanleg van een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening

-          Ontharden van een voortuin

 

Art. 5: Procedure

§1. Aanvraag

De aanvraag van de subsidie gebeurt met het voorgeschreven aanvraagformulier.

-          Het aanvraagformulier is beschikbaar op de gemeentelijke website.

-          De aanvraag kan ingediend worden via het elektronisch loket van de gemeente, tegen ontvangstbewijs afgeleverd worden, of via de post bezorgd worden bij de Dienst Omgeving De aanvraag van de subsidie, inclusief de gevraagde bijlagen, moet ingediend worden binnen de 6 maanden na het einde van de werken.

§2. Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de premie, op basis van het aanvraagdossier.

De subsidie kan enkel toegekend worden indien de betreffende maatregel niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Het besluit tot toekenning van de subsidie wordt overgemaakt aan de aanvrager binnen de 4 maanden na de aanvraag van de subsidie.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de maand na de beslissing.

De gemeente betaalt de subsidie uit op het bankrekeningnummer dat werd meegedeeld op de aanvraag.

 

Art. 6: Bijzondere bepalingen voor de aanleg van een extensief groendak

§1. definitie

In dit reglement wordt verstaan onder:

Extensief groendak: dak met lage begroeiing zoals mossen, vetplanten en kruiden. De opbouw bestaat over de gehele aangelegde oppervlakte minstens uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Een extensief groendak heeft een wateropslagcapaciteit van minstens 15 liter/m² neerslag, een substraatdikte van 4 tot 20 cm en een gewicht tot 200 kg/m².

§2. subsidie

De subsidie bedraagt € 20 per m² extensief groendak:

-          Indien de kosten van het groendak lager zijn dan € 20/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

-          Alle kosten voor de aanleg van het groendak (dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, substraatlaag, vegetatielaag tot en met het bouwfysisch onderzoek van het dak) kunnen ingebracht worden.

§3. Voorwaarden

-          De minimale oppervlakte van het extensief groendak bedraagt 6 m²

-          De plaatsing van het extensief groendak moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap

-          Indien werken moeten uitgevoerd worden om het dak te verstevigen, moet de aanvrager eerst een omgevingsvergunning bekomen

 

Art. 7: Bijzondere bepalingen voor de aanleg van een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening

§1.Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

-          Aftappunt: de plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput of uit de put die als dusdanig wordt gebruikt, wordt afgetapt voor nuttig gebruik

-          Afvalwater: het water waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater

-          Buffervolume van de buffervoorziening: het nuttige volume tussen overloop en uitlaat

-          Buffervoorziening: een voorziening voor het bufferen van hemelwater, eventueel uitgerust met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat

-          Buffervolume van de infiltratievoorziening: het nuttige volume tussen overloop en gemiddelde grondwaterstand

-          Hemelwater: de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater

-          Infiltratie: het insijpelen van hemelwater in de bodem

-          Infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de bodem infiltreert

-          Lozing: de emissie naar daarvoor bestemde afvoerkanalen.

§2. subsidie

-          De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs van de installatie, met een maximum van € 375.

-          De subsidie wordt slecht éénmaal per gebouw toegekend: ofwel voor een hemelwaterput ofwel voor een infiltratie- of buffervoorziening.

§3. Voorwaarden

De plaatsing van de hemelwaterput, of infiltratievoorziening- of buffervoorziening moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap.

-          Hemelwaterput met hergebruik

         Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van het afvalwater

         Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 3.000 liter.

         Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht

         De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur geïnfiltreerd in de bodem

-          Infiltratievoorziening:

         De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte

-          Buffervoorziening

         Het buffervolume van de buffervoorziening bedraagt minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte

         Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de buffervoorzíening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare

 

Art. 8: Bijzondere bepalingen voor het ontharden van een voortuin

§1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

-          Voortuin: private strook tussen de rooilijn en de voorgevel van de woning of zoals bepaald in de van toepassing zijnde verkavelingsvergunning

-          Verharding: een oppervlakte bestaand uit niet-waterdoorlatende materialen zoals niet-waterdoorlatende betonstraatstenen, tegels, asfalt, (gepolierd) beton, gefundeerd kunstgras, gebonden steenslagen,...

-          Open verharding: een oppervlakte bestaand uit waterdoorlatende materialen zoals kiezel, keien, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen,...

-          Beplanting: wintervaste planten, hagen, struiken, bomen

§2. Bedrag

De subsidie voor het verwijderen van verharding in de voortuin bedraagt:

-          gazon ter vervanging van een open verharding: € 5/m²;

-          beplanting ter vervanging van open verharding: €10/m²;

-          gazon ter vervanging van een verharding: €10/m²;

-          beplanting ter vervanging van een verharding: €15/m².

De subsidie bedraagt maximum € 500.

§3. Voorwaarden

-          De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon, wintervaste planten, hagen, struiken en/of bomen. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie

-          De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te houden. Afgestorven planten dienen vervangen te worden

-          Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken

-          Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in aanmerking voor subsidie

 

Art. 9: Looptijd reglement

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2021 en geldt tot 31 december 2025. Dit reglement vervangt het reglement van 21 september 2020 dat wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2021.

 

Art. 10:

Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.