Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Glen Bertels, Chris Cornelis, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Hans Goovaerts - plaatsvervangend lid

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Gert Vets, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

De zitting wordt om 20 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 2 februari 2021.

 

Juridisch kader:

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 januari 2021

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Bespreking:

Er wordt vanuit de vergadering gevraagd om het verslag sneller ter beschikking te brengen. Het was pas beschikbaar bij het uitsturen van de agenda van de huidige vergadering, dus ca. 8 weken na de vorige vergadering.

Er zal bekeken worden hoe dit via meeting.mobile sneller kan verstuurd worden. Ook de opname van de Teams-vergadering kan gedeeld worden.

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

2. Vermoeden vervuiling - Kanaalzone Oelegem - stand van zaken

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de vraag van de buurtbewoners om een grond in de Kanaalzone van Oelegem op te nemen in de inventaris voor vervuilde gronden.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het project voor de woonontwikkeling aan de Kanaalzone in Oelegem, werd door een aantal bewoners de vraag gesteld waarom het perceel 454D niet opgenomen is in de inventaris van vervuilde gronden en er werd verzocht om dit perceel op te nemen.

Volgens de omwonenden zou de grond vervuild zijn door activiteiten van een garage: het bewaren van wrakken en het lozen van olie.

 

In het verleden is over dit perceel echter nooit enige vraag gesteld over de mogelijke activiteiten, laat staan over milieuovertredingen.

 

Er werd door de gemeente wel de vraag gesteld aan de lokale politie om de zaak te onderzoeken. De lokale politie deed dit op 4 december 2020. Samengevat meldde de politie dat er geen oliegeur waargenomen was en ook geen visuele verontreiniging kon worden vastgesteld, dat er geen milieuovertreding kon worden vastgesteld en dat er geen proces verbaal werd opgesteld.

 

De eigenaar heeft toen ook verklaard dat het hier gaat om overnamewagens die wachten op transport en geen autowrakken. Het zijn die wagens die ook te zien zijn op de luchtfoto’s. Voor eventuele stockage van ‘gewone’ auto’s is geen milieumelding noodzakelijk. De politie heeft geen overtredingen vastgesteld en geen proces-verbaal opgemaakt.

 

Ook is de vraag doorgegeven aan VMM, die een controle hebben uitgevoerd op 14 december 2020. Zij melden het volgende:

“Het gaat hier niet om een oliefilm op de Maasbeek maar om een film van ijzerbacteriën. Dit komt door kwelwater. Kwel is grondwater dat aan de oppervlakte komt. Door het verblijf in de bodem is kwelwater rijk aan allerlei mineralen die opgelost zijn in het grondwater. Een van de talrijkste mineralen in de Kempen is ijzer. Kwel is dus ijzerrijk en dat is te zien aan de roodbruine kleur. Dat ontstaat doordat het ijzer in contact komt met zuurstof en oxideert tot ijzeroxide. Vaak staat er op het wateroppervlak van kwelwater een opvallende kleurige laag die wat aan een oliefilm doet denken. Dit zijn vliezen van ijzerbacteriën die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van ijzer naar ijzeroxiden. Dit fenomeen is vooral waarneembaar in droge periodes dus bij lage debieten. De verhouding kwelwater in de waterloop is dan veel hoger dan de hoeveelheid hemelwater. Het verschil met een oliefilm is duidelijk te onderscheiden door de laag te verstoren. Bij ijzerbacteriën breekt de vliezige laag na aanraking makkelijk uiteen. Bij olieproducten zal de olievlek na de verstoring snel weer samenvloeien tot een aaneengesloten laag.”

 

Met de bewoners is er altijd een open en correcte communicatie gevoerd, zowel via mail als telefonisch. Betrokken bewoners blijven echter vinden dat het betreffende perceel moet worden opgenomen in de inventaris en gebruiken daarvoor een heel aantal argumenten en documenten. Deze zijn door de gemeentelijke dienst omgeving steeds ernstig en nauwkeurig onderzocht. Omdat er momenteel nog niet overgegaan werd tot een opname, werd de vraag doorgespeeld naar de Gecoro, hoewel het hier niet gaat om een dossier rond ruimtelijke planning of ruimtelijke ordening (waarover de Gecoro advies kan geven), maar om handhaving.

 

Op basis van de informatie waarover het gemeentebestuur tot op heden beschikt, kan er niet overgaan worden tot een opname in het register. Er is nooit een bodemonderzoek uitgevoerd, noch zijn er waterstalen genomen die een daadwerkelijke historische vervuiling vaststellen. Er werden geen milieuovertredingen vastgesteld. Het betrokken perceel staat te koop en het gemeentebestuur heeft de mogelijke koper wel aangeraden een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

 

De vaststellingen tot hiertoe zijn voor het bestuur onvoldoende om de grond op te laten nemen als risicogrond.

Wanneer wel duidelijk bewijs van het tegendeel wordt geleverd, zal het gemeentebestuur uiteraard deze grond laten opnemen.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

Aan de ontwikkelaar werd voorgesteld om een staalname te laten uitvoeren bij de aankoop van de grond. Beter wordt een volledig oriënterend bodemonderzoek voorgesteld.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de vraag van de buurtbewoners om een grond in de Kanaalzone van Oelegem op te nemen in de inventaris voor vervuilde gronden.

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

3. Voorstelling project Ipon - Schuurblok - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de verkaveling en verleent een ongunstig advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Een ontwikkelingsvoorstel voor een groepswoningbouw met 31 woningen in het binnengebied Schuurblok werd besproken met Ipon nv en de gemeentelijke diensten op 9 april 2019, 24 juni 2019 en 24 september 2019.

Het college van burgemeester en schepenen ging op 12 maart 2020 principieel akkoord met het voorstel van Ipon nv voor de mogelijke ontwikkeling van het restgebied van WUG Schuurblok waarbij rekening moet gehouden worden met de biologische waarde en de bouwrichtlijnen.

Op 19 januari 2021 diende Ipon nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor groepswoningbouw aan Schuurblok in 2520 Oelegem. Het openbaar onderzoek loopt van 3 april 2021 tot 2 mei 2021.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

De verkaveling gebeurt in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan. Er worden kavels voorzien voor 19 grondgebonden eengezinswoningen (voor jonge gezinnen) en 5 duowoningen (te bekijken als soort van kangoeroewoningen).

Op het perceel van 12.934 m² worden 29 woongelegenheden voorzien, wat een woningdichtheid van 22,4 woningen/ha betekent.

De ontwikkelaar wil via een conventioneringsovereenkomst er voor zorgen dat de woningen betaalbaar zijn (gelijkaardig aan criteria voor sociale woningen).

De standaardgabarieten (6,5 meter kroonlijsthoogte, 11 meter nokhoogte) worden aangehouden.

 

Er wordt een beperkte verharding voor de wegenis en 30 open parkeerplaatsen in 2 clusters voorzien. Bij de duowoningen komt er een ondergrondse parking. Doordat de parkeerplaatsen geclusterd worden, hoeft niet de gehele wegenis in de volledige breedte te worden verhard en is een deel van de ontwikkeling autoluw.

 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de parkeerplaatsen worden opgenomen in het openbaar domein. Dat is inderdaad het geval. De afbakening van het openbaar domein (de rooilijn) moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat er zeker voldoende mogelijkheden moeten voorzien worden voor het laden van elektrische wagens, ook op de openbare parkeerplaatsen. Deze verplichting wordt vanuit Vlaanderen al gegeven ('Energiebesluit'), waardoor het niet nodig is dat de gemeente hier nog bijkomende voorwaarden oplegt.

 

De woonbehoeftestudie concludeert dat er voor de periode 1 juli 2019 tot 1 januari 2035 voldoende aanbod is in de gemeente Ranst. Het is om deze reden niet nodig om onbebouwde woonuitbreidingsgebieden of binnengebieden aan te snijden. De vergadering is dan ook van mening dat dit gebied niet bebouwd hoeft te worden en dat een vergunning niet aangewezen is en strijdig met de visie die eerder werd uitgezet.

 

Het woonuitbreidingsgebied Schuurblok vormt echter een restperceel binnen een gerealiseerde woonontwikkeling, waardoor het college van burgemeester en schepenen bij eerder overleg akkoord kon gaan met een ontwikkeling op de percelen (weliswaar rekening te houden met de biologische waarde en de duurzame aspecten uit de bouwrichtlijnen).

 

Vanuit de vergadering komt de opmerking dat de bouwzones vrij beperkt zijn en dat ook de private tuinzones niet erg groot zijn. Het is niet duidelijk waar er mogelijkheid is om bijvoorbeeld fietsenstallingen te voorzien. Dit lijkt in het huidige ontwerp nergens mogelijk te zijn (zonder elke private tuinzone voor een groot deel te gaan verharden).

 

De tuinen zijn vrij klein, zodat er meer ruimte is voor een gemeenschappelijke groenzone. Meer dan 5.000 m² zal worden overgedragen naar het openbaar domein in de vorm van de wegenis en de parkeerplaatsen, maar ook een speelbos en een infiltratiezone. Deze vormen ook een groenbuffer naar de omliggende percelen. Er wordt opgemerkt dat de groenzones toch vrij beperkt zijn en de te dense ontwikkeling niet kunnen goedmaken.

 

Momenteel is het terrein een zeer nat gebied. Het is een rietveld dat regelmatig onder water staat. De percelen zijn opgenomen in de Biologische Waarderingskaart 2018. De percelen zijn gekend als biologisch waardevol tot zeer waardevol. Het Agentschap voor Natuur en Bos is om advies gevraagd in dit dossier en heeft recent een negatief advies verleend.

 

Als de ontwikkeling doorgaat wordt er ook gevreesd voor wateroverlast naar de omgeving doordat de natte (buffer)zone verdwijnt.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de verkaveling voor groepswoningbouw aan Schuurblok in 2520 Oelegem:

-          de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied voor private woningbouw strookt niet met de visie van het bestuur en de conclusies van de woonbehoeftestudie;

-          het is niet aanvaardbaar om biologisch waardevolle percelen te ontwikkelen voor woningbouw;

-          de huidige waterbuffering zou verdwijnen waardoor er mogelijk wateroverlast optreedt naar de omgeving;

-          de over te dragen groenzones zijn te beperkt ten opzichte van de dense bebouwing;

-          er zijn onvoldoende mogelijkheden voorzien voor het plaatsen van fietsenbergingen;

-          indien er toch zou ontwikkeld worden: er moeten voldoende laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

4. GRUP Leidingenstraat 'Antwerpen - Ruhr (Geleen)' - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)' en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Vlaamse overheid maakt een RUP om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

De startnota voor de opmaak van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)' stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging en kan je reageren op de startnota.

Op 8, 13 en 15 april 2021 van 19 tot 21 uur zijn er nog digitale infomomenten voorzien.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

In 2022 zou een tracé moeten vastgelegd worden.

Twee van de drie te onderzoeken tracés lopen door Ranst. Het MER moet de impact onderzoeken op milieu, mens en maatschappij.

 

De eigenaars van de betrokken percelen worden niet individueel aangeschreven. Er zijn geen lijsten opgemaakt van de betrokken percelen. De communicatie en bekendmaking gebeurt zo goed mogelijk via online toepassingen en publicatie in dag- of weekbladen.

 

Een leidingstraat is een zone van 45 meter breed waarin 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden. De aantakkingen zijn 35 meter breed. Rondom de strook van de leidingenstraat wordt nog een buffer van 10 meter voorzien.

De aanleg van een leidingstraat is een ingrijpend werk. Na de aanleg blijven de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond zoveel mogelijk behouden. Landbouw, natuurontwikkeling of recreatie blijven mogelijk. Niet toegelaten boven de leidingstraat zijn bomen, diep wortelende struiken en bebouwing.

Omdat de tracés in Ranst door waardevolle bossen lopen (Bos van Ranst, Muizenbos), kan het verdwijnen van deze bossen niet zomaar hersteld worden. De leidingenstraat heeft een zeer grote impact op de natuurwaarden.

 

Vanuit de vergadering wordt ook opgemerkt dat het verdwijnen van de bossen langsheen de autosnelweg niet alleen een grote biologische impact heeft, maar dat hierdoor ook de natuurlijke geluidsbuffer verdwijnt. Er wordt een grote toename van geluidshinder naar de woonzones verwacht.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)':

-          De eigenaars van de betrokken percelen worden niet individueel aangeschreven.

-          De tracés die door Ranst lopen gaan door waardevolle bossen (Bos van Ranst, Muizenbos), die zullen moeten verdwijnen tijdens en ook na de werken. De impact op de natuurwaarden is dan ook zeer groot.

-          Door het verdwijnen van de bossen langsheen de autosnelweg wordt een grote toename van geluidshinder naar de woonzones verwacht.

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021).

De procedure in verband met de rooilijn is ook nog lopende.

 

2) Project Vaartstraat / Laarstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft nieuwe voorstellen gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen werd teruggebracht van ca. 100 woningen naar ca. 70 woningen. Het merendeel van de woningen zijn grondgebonden eengezinswoningen, er is slechts een kleine meergezinswoning voorzien aan de kant van de Vaartstraat (waar momenteel ook al meergezinswoningen te vinden zijn). Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte. Met dit masterplan zal de ontwikkelaar naar de bevolking gaan worden om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen, bijvoorbeeld wat ze verwachten van het openbaar domein en de achterliggende landbouwzone. Met deze resultaten kan de ontwikkelaar terugkomen om het project verder te bekijken.

 

3) Project Kapelstraat/Pater Domstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft een nieuw voorstel gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen wordt teruggebracht van 45 naar 25. Er worden enkel nog grondgebonden eengezinswoningen voorzien en geen meergezinswoning. Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte.

Tijdens een vorige vergadering had de Gecoro opgemerkt dat een lintbebouwing langs Pater Domstraat niet aangewezen is. Het ontwerp blijft dit echter wel aanhouden.

Er zal na de paasvakantie (26 april 2021) een buurtoverleg georganiseerd worden door de ontwikkelaar om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen. Daarna zal de verkavelingsaanvraag ingediend worden.

Er is ook overleg geweest met de technische dienst in verband met de aanleg van de wegen, de parkeerplaatsen en het parkgedeelte.

 

4) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 januari 2021 de vergunning geweigerd. Een bewonersbrief met de motivering van deze beslissing werd verspreid in de omgeving van de aanvraag. De aanvrager is in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen deze beslissing.

Ondertussen heeft een studiebureau zich aangemeld en gevraagd of ze een masterplan voor de hele zone langs het kanaal mogen opmaken. Dit schept de mogelijkheid om de eventuele mogelijkheden, kwaliteiten en maatschappelijke meerwaarde af te toetsen vooraleer verdere beslissingen te nemen.

 

5) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

 

6) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Het dossier moet nog verder behandeld worden en de wegenis moet ook nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Vanuit de vergadering komt de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder wordt opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt. 

 

7) Ecopower windmolens site Water-link:

De 3 windmolens langs het Albertkanaal werden vergund door deputatie van de provincie Antwerpen. De beroepsprocedure (ingediend door buurtbewoners) is nu lopende. De Vlaamse minister zal een beslissing moeten nemen in het dossier. Ondertussen werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er is een nieuw openbaar onderzoek lopende van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er kan ingeschreven worden voor deze informatievergadering via de gemeentelijke website.

 

8) Opmaak visie voor woonprojecten:

Momenteel hebben we onze woonbehoeftestudie en de bouwrichtlijnen om nieuwe woonontwikkelingen te kunnen sturen. Er wordt verder gezocht naar een meer bruikbaar instrument dat we kunnen we gebruiken om te zien waar, hoe en hoeveel er gebouwd kan worden in de kernen (kernversterking). Het bestuur zal snel hierover een beslissing nemen, er zit druk op door het grote aantal projecten. Een ontwerptekst is voorgelegd aan de kwaliteitsdeskundigen van Igean en reeds een eerste keer besproken. Er zal inspraak mogelijk zijn via de gemeenteraadscommissie, de Gecoro en ook ruimer via de website. Nadien zal de gemeenteraad de aangepaste tekst goedkeuren. Streefdoel is om dit voor de zomer rond te hebben (goedkeuring op de gemeenteraad van juni).

 

9) Plan-MER-studie Bistweg:

Er is een nieuwe prijsvraag opgemaakt voor de alternatievenstudie. Deze zal opnieuw uitgestuurd worden. De offertes worden in de loop van april 2021 verwacht.

 

10) Mobiliteitsstudie (= verkeersstudie) Broechem-Ranst-Emblem:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 oktober 2020 het bureau Vectris uit Leuven aangesteld voor adviesverlening inzake mobiliteit in Ranst en Emblem. Het onderzoek is lopende. We weten dat de tellingen in coronatijden niet altijd representatief zullen zijn, maar er is het studiebureau gevraagd om ook een analyse te maken van vroegere tellingen.

Er moet nog bekeken worden hoe de bevolking kan betrokken worden in de corona-omstandigheden. Het is zeker wel de bedoeling om de studie met de bevolking te delen.

 

11) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

 

12) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona en andere prioriteiten geen verdere stappen hierin genomen.

Er wordt vanuit de vergadering gevraagd naar de stand van zaken van de rioleringswerken, maar deze zijn niet gerelateerd aan het RUP.

 

13) RUP Signaalgebieden Netekanaal:

Het RUP is klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona en andere prioriteiten geen verdere stappen hierin genomen. Het studiebureau wil een online plenaire vergadering organiseren in juni 2021. Tijdens de volgende Gecoro vergadering zal de toelichting van het ontwerp op de agenda staan.

 

14) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

15) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen.

 

16) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente moet haar prioriteitenkader nog aanpassen zodat gerichter kan opgetreden worden in een beperkt aantal gevallen.

 

17) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden. Als er meer concrete gegevens zijn, zal ook de Gecoro ingelicht worden.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten en heeft volgende bedenkingen:

-          bij nieuwe woonontwikkelingen moet er voldoende aandacht zijn voor laadpalen voor elektrische wagens;

-          bij nieuwe woonontwikkelingen moet er voldoende ruimte zijn voor het voorzien van fietsenstallingen.

Publicatiedatum: 09/06/2021