Omschrijving:

De gemeente geeft ondersteuning aan de sportclubs om hun werking kwalitatief te ontwikkelen. Clubs met een uitgebreide jeugdwerking kunnen extra subsidies ontvangen als ze hiervoor activiteiten aanbieden.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende het addendum 2020 voor het subsidiereglement voor de Ranstse sportverenigingen en het subsidiereglement voor Ranstse sportverenigingen met jeugdwerking.

De verschillende ministeriële besluiten wegens het ontbreken van een pandemiewet houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken sinds maart 2020

Het besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2020  over het lokaal relanceplan covid-19 waarin een bijkomende subsidie wordt toegekend aan o.a. de erkende sportverenigingen

 

Juridisch kader:

Art. 2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Artikel 56, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

 

Bijkomende motivering:

Er wordt vastgesteld dat de verschillende sportverenigingen op een zeer verscheiden manier getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. Sommige zagen zich genoodzaakt om heel wat geplande activiteiten te annuleren. Voor andere was de impact eerder beperkt. De subsidies nu gaan berekenen volgens de bepalingen uit dit reglement zou net zoals voor het jaar 2020 ook voor het jaar 2021 een zeer vertekend beeld opleveren waarbij de zwaarst getroffen verenigingen ook nog eens extra getroffen zouden worden doordat zij minder subsidies zouden toegewezen krijgen. Daarnaast wil het gemeentebestuur de sportclubs in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk de administratieve last besparen die gepaard gaat met het aanvragen van de subsidies vermits de sportverenigingen momenteel nog heel wat andere katten te geselen hebben. In tegenstelling tot vorig jaar kan niet gewoon de subsidie van 2019 worden toegekend omdat er in tussentijd een aantal nieuwe sportverenigingen erkend werden. Aan deze nieuwe verenigingen zal gevraagd worden om een subsidieaanvraag in te dienen volgens het normale stramien maar gebaseerd op hun werking in het jaar 2019. Hiervoor zal het aantal punten dat zij volgens het reglement behalen, berekend worden. Vervolgens wordt de waarde van een punt herbepaald en worden de subsidies van de verenigingen voor het jaar 2021 op basis van deze nieuwe puntwaarde herberekend. Deze regeling heeft als voordeel dat de nieuw erkende verenigingen een eerlijke subsidie zullen krijgen, gebaseerd op hun werking in een normaal jaar.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Uitbetaling subsidies voor sportclubs voor de periode 2020-2025

werkingssubsidies en  extra voor jeugdwerking

Actie:

Faciliteren van beweging op initiatief van de inwoner

Ramingnummer:

RA001094 en RA001093

uitgave:

€ 21.000 en € 14.000

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

TITEL 1: Algemeen

 

Art. 1: budget

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot betoelaging van de erkende Ranstse sportverenigingen binnen de perken van het budget.

 

Art. 2: timing

Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juni tot en met 30 mei.

De secretaris van de erkende sportvereniging ontvangt jaarlijks de aanvraagdocumenten voor deze subsidie.

Erkende sportverenigingen die tijdig (vermeld in het aanvraagdocument), hun volledig aanvraagdossier ingediend hebben bij de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor de verdere behandeling van het dossier.

Verenigingen die in het voorgaande kalenderjaar in totaal meer dan € 1.239 subsidies ontvingen,  moeten eveneens een officieel financieel verslag aan hun aanvraag toevoegen om in aanmerking te komen voor nieuwe subsidies.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren.

Indien blijkt dat:

-          de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid

-          de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of weigert ze te verschaffen

-          het financieel verslag van voorgaand werkingsjaar niet is toegevoegd bij een subsidie van meer dan € 1.239

vervalt voor de desbetreffende vereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.

Indien de vereniging nog openstaande schulden heeft bij de gemeente, dan worden deze in mindering gebracht op de uit te betalen subsidie.

 

TITEL 2: Werkingssubsidie sportverenigingen

 

Art. 3: verdeling subsidie

Het beschikbaar budget van de sportsubsidie wordt verdeeld onder volgende thema’s:

1)      subsidie algemene vergadering: 10 %

Deze subsidie wordt gelijk verdeeld onder de sportverenigingen  aanwezig  op de vergadering van de verenigingenkoepel

2)      bijkomende jeugdsubsidie: 40%

Deze subsidie wordt toegekend op basis van het aantal jongeren beneden de 18 jaar die lid zijn van de vereniging en woonachtig in de gemeente.

3)      subsidie voor clubwerking: 50%

Het bedrag wordt verdeeld volgens het puntenaantal per vereniging voor onderstaande activiteiten en initiatieven/ Het maximale puntenaantal per sportvereniging bedraagt 25.

 

Activiteiten of initiatieven

indicator

Punten

1.Aangesloten bij een federatie

Per aansluiting bij een federatie

3

2.Clubblad of nieuwsbrief

Het uitgeven van een clubblad

3

3.Website of facebook

Online ter beschikking stellen van informatie over de vereniging via een website

3

4.Bijscholing van trainers, begeleiders en bestuursleden

Per trainer, begeleider, bestuurslid die gedurende de referteperiode een verenigingsgerelateerde cursus gevolgd heeft en nog actief is bij de vereniging

5

5.Infoavond voor ouders

De organisatie van een infoavond

3

6.Alle andere bijzondere sportieve initiatieven  voor de jeugd

Per organisatie van een bijzonder initiatief voor de jeugd

3

7.Alle bijzondere sportieve initiatieven voor de senioren 50 plussers

Per organisatie van een bijzonder initiatief voor de senioren

3

8. Alle bijzondere sportieve initiatieven voor kansengroepen

Per organisatie van een bijzonder initiatief voor kansengroepen

3

9.Medewerking aan activiteiten ingericht of op initiatief van de sportraad en sportdienst

Per initiatief waaraan men medewerking verleende van sportraad en sportdienst

3

10.Samenwerken met andere sportclubs

Per initiatief waarbij met samenwerkt met andere sportclubs

3

11.Sociale activiteiten voor de clubgeest

Per organisatie van een sociale activiteit (folder, artikel, affiche,  )

2

12.Gediplomeerde lesgever

Per gediplomeerde lesgever waarvan het bewijs van deelname aan de  cursus en/of afschrift van het diploma of getuigschrift wordt voorgelegd

1

13.Alle initiatieven met betrekking tot duurzaamheid

per initiatief rond duurzaamheid

3

 

TITEL 3: Subsidie voor sportclubs met een specifieke jeugdwerking

 

Art. 4: definities

1)      Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar

2)      Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging

3)      Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, jeugdtrainers, spelers, …

4)      Budget: is het bedrag zoals opgenomen in het goedgekeurde budget van de gemeente.

 

Art. 5: Verdeling jeugdsubsidie

Het beschikbaar budget wordt verdeeld onder volgende thema’s:

1)      terugbetaling van VTS-opleidingen, VTS-bijscholing of gelijkwaardig.

Dit omvat de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van de gevolgde opleidingen door jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren.  Deze subsidie bedraagt maximum 25% van het totaal beschikbaar budget. De verdeling gebeurt à rato van het aantal ingediende dossiers en de effectief ingediende inschrijvingskosten. Indien nodig wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast.

2)      verdeling van het resterende bedrag

Het resterend bedrag wordt verdeeld  op basis van volgend puntensysteem:

Per VTS-opleiding, VTS-bijscholing of gelijkwaardig gevolgd door Jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren:

-          Aantal van 1 dag: 2 punten per deelnemer per bijscholing

-          Aantal van meer dan 1 dag: 4 punten per deelnemer per bijscholing

(maximum 12 punten per persoon per jaar)

 

Per jeugdsportbegeleider die gedurende het seizoen actief is in de sportvereniging worden volgende punten toegekend op basis van het hoogst behaalde diploma:

Diploma

Punten

VTS-instapniveau in de betrokken sporttak aspirant initiator

1

VTS-basismodule “algemeen gedeelte” Initiator

1

Studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO

1

VTS-initiator in de betrokken sporttak

2

VTS-basismodule “algemeen gedeelte” instructeur of Trainer B

2

Studenten geslaagd voor 2e jaar bachelor LO

2

VTS-instructeur/Trainer B in de betrokken sporttak

4

Regent/Bachelor LO

4

VTS-trainer A in de betrokken sporttak

6

Licentiaat of Master LO

6

Regent LO en trainer B

6

 

Aan de jeugdsportcoördinator worden volgende punten toegekend op basis van het hoogst behaalde diploma:

 

Diploma

Punten

Zonder diploma

10

VTS-instapniveau in de betrokken sporttak aspirant initiator

12

VTS-basismodule “algemeen gedeelte” Initiator

12

Studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor in de lichamelijke opvoeding

12

VTS-initiator in de betrokken sporttak

14

VTS-basismodule “algemeen gedeelte” instructeur of Trainer B

14

Studenten geslaagd voor 2e jaar bachelor in de lichamelijke opvoeding

14

VTS-instructeur en Trainer B in de betrokken sporttak

16

Regent, kandidaat of Bachelor in de lichamelijke opvoeding

16

VTS-trainer A in de betrokken sporttak

16

Licentiaat of Master in de lichamelijke opvoeding

16

Regent of kandidaat of bachelor in de lichamelijke opvoeding en trainer B

16

 

TITEL 4: Slotbepalingen

 

Art. 6:

Voor het jaar 2021 worden als coronamaatregel de gegevens van het jaar 2019 gebruikt voor de berekening van de subsidie.

Dit reglement treedt in voege vanaf heden, geldt tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 21 september 2020 dat wordt opgeheven vanaf heden.

 

Art. 7:

Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.