Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020 om 19:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Glen Bertels, Chris Cornelis, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen, John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Afwezig:

Hans Goovaerts, Gert Vets, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans en Dirk van Nimwegen -  waarnemers

 

De zitting wordt om 19 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 1 september 2020.

Het ontwerpverslag werd doorgestuurd op 3 september 2020.

Er kwamen enkele inhoudelijke vragen, geen opmerkingen.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro-R zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro-R

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

2. Amendement op huishoudelijk reglement Gecoro - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt het amendement op het huishoudelijk reglement goed en vraagt het college van burgemeester en schepenen dit te agenderen op de gemeenteraad.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 18 maart 2019 keurde de gemeenteraad de samenstelling door de verschillende maatschappelijke geledingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) goed.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de leden van de Gecoro goed.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de benoeming van voorzitter en vaste secretaris van de Gecoro goed.

Het huishoudelijk reglement is door de gemeenteraad goedgekeurd op 20 januari 2020.

Het voorstel van de gecoro van 23 juni 2020 om het reglement aan te passen.

Nota van de algemeen directeur rond de aanpassingen van het huishoudelijk reglement Gecoro-R van 1 oktober 2020

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2020 om de opmerkingen over te maken aan de voorzitter van de Gecoro-R

 

Juridisch kader:

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

Artikel 56 §1 van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor.

Artikel 1.3.3. §8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening stelt haar huishoudelijke reglement op.

Dit reglement en zijn wijzigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

De commissie neemt haar huishoudelijk reglement met eenparigheid van stemmen aan. Het kan ook slechts met eenparigheid van stemmen gewijzigd worden.

Het huishoudelijk reglement regelt minstens:

1° de wijze van agenderen met inbegrip van de mogelijkheid van leden om onderwerpen te laten agenderen

2° de wijze van uitnodigen met inbegrip van de minimumtermijn die gerespecteerd moet worden

3° op welke manier leden vóór de vergadering kennis krijgen of kunnen nemen van documenten die relevant zijn voor de onderwerpen die op de vergadering behandeld worden

4° de wijze van notuleren

5° de wijze van formuleren van de adviezen met inbegrip van minderheidsstandpunten

6° de oprichting en werking van interne werkgroepen.

 

Bijkomende motivering:

Na informatiesessies door VRP, leek het de Gecoroleden nuttig om de werking van de Gecoro meer te formaliseren, met duidelijke afspraken en verplichtingen langs beide zijden, van de Gecoro naar het gemeentebestuur en van het gemeentebestuur naar de Gecoro, alsook met duidelijke interne Gecoro afspraken. Deze vormingen gaven een heel aantal voorbeelden van 'good practices' bij de werking van de Gecoro. Het huidige huishoudelijk reglement zou dit niet voldoende toelaten of stimuleren.

De werkgroep binnen de Gecoro heeft op 18 maart 2020 een amendement op dit reglement opgemaakt.

Op basis van de nota van de algemeen directeur en de bijeenkomst op een overleg op 20 oktober 2020 zijn er een aantal aanpassingen geformuleerd rond de openbaarheid van de vergadering en de deelnamen aan de vergadering om de expertise en transparantie van de werking van de Gecoro te optimaliseren.

De Gecoro-leden stellen voor om het amendement voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Besluit over aanname amendement met:

9 stemmen voor:Gust Wouters, Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck

 

Enig artikel:

De Gecoro keurt het amendement op het huishoudelijk reglement goed en vraagt het college van burgemeester en schepenen dit te agenderen op de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

3. Voorstelling bouwproject Kanaalzone (Achterstraat Oelegem) - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft opmerkingen over het bouwproject aan Achterstraat in 2520 Oelegem

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 14 september 2020 diende Trippp Invest nv een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex.

De percelen zijn gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan. Verder zijn er geen specifieke voorschriften van toepassing. Op 26 maart 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen principieel dat een ontwikkeling van het gebied mogelijk was, als voldoende rekening wordt gehouden met de bouwrichtlijnen, de woonbehoeftenstudie en de mobiliteitsproblematiek in Oelegem en omstreken.

Op het terrein van in totaal 7.956 m² worden 31 woongelegenheden voorzien. Dit betekent een woningdichtheid van 39 woningen/ha.

Twee percelen langs de Achterstraat werden verworven om een brede toegang tot het binnengebied te kunnen maken. De bestaande woning op dit perceel zou wel behouden blijven, maar zelfs dan kan een doorgang van meer dan 10 meter breed voorzien worden.

In het eerste gedeelte worden 6 grondgebonden eengezinswoningen met gemeenschappelijke auto- en fietsenstaanplaats voorzien. De woningen blijven op minstens 10 meter afstand van alle perceelsgrenzen.

De parkeerplaatsen (incl. bezoekersparkings) zijn geclusterd en er worden geen inpandige garages voorzien, zodat de gevels van woningen groen kunnen blijven.

De plaatsing van de gebouwen zorgt er voor dat het open zicht naar de vaart behouden blijft.

De ontwikkelaar voorziet een bruggetje naar de vaart om de connectie met het kanaal zo groot mogelijk te maken.

Langs het kanaal wordt een meergezinswoning gebouwd. Doordat dit 1 gebouw is, kunnen verhardingen zo veel mogelijk beperkt worden. Dit is energetisch ook interessanter. Door de hellingen in het terrein ligt het gebouw wat dieper en kan de gelijkvloerse verdieping voorzien worden als multifunctionele ruimte en autoparking (cfr. 'paalwoningen'). Vanaf de eerste verdieping kunnen de appartementen van een uitzicht over het kanaal genieten. Er worden ruime terrassen voorzien, gericht naar het kanaal.

In totaal worden 58 parkeerplaatsen voorzien in het project (35 onder de meergezinswoning, 21 open parkeerplaatsen en 2 in de carport), wat neerkomt op 1,9 parkeerplaatsen/woongelegenheid. Er kan een deelwagen voorzien worden. Wanneer in de toekomst het aantal particuliere wagens afneemt, kan de ruimte heringericht worden naar multifunctionele ruimte of groen.

Op het perceel wordt het bestaande groen zo veel mogelijk bewaard, maar zijn ook bijkomende groenaanplantingen mogelijk die aansluiten op de naastliggende groenstructuren en het pad naast het kerkhof. Meer dan 50% van het perceel blijft onbebouwd/onverhard.

De meergezinswoning wordt uitgevoerd met 4 bouwlagen, waardoor het gebouw 13,82 meter hoog wordt. Dit is een hoger gebouw dan standaard (kroonlijsthoogte maximaal 6,5 meter, nokhoogte maximaal 11 meter). Door de lagere ligging van het perceel kan het gebouw volgens de aanvrager wel gemakkelijker in verhouding gezien worden met de open ruimte langs de vaart. Bovendien zijn de woningen langs de Achterstraat zo'n 100 meter verwijderd van deze nieuwe constructie, zodat de hinder minder groot zal zijn als er voldoende groenbuffer wordt voorzien.

De ontwikkelaar wil zo ecologisch mogelijk bouwen. De structuren worden volledig in hout opgetrokken en alle materialen kunnen langs het kanaal aangevoerd worden. De ontwikkelaar heeft rekening gehouden met de visie uit de goedgekeurde bouwrichtlijnen en heeft ook een mobiliteitstoets toegevoegd.

Het openbaar onderzoek van deze aanvraag loopt van 7 november 2020 tot 6 december 2020.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bijkomende motivering:

De Gecoro verkiest om haar opmerkingen ook binnen het openbaar onderzoek aan de gemeente over te maken.

 

Inhoud project:

-          Oppervlakte terrein = 7.956 m²

-          Aantal woningen: 6 eengezinswoningen + meergezinswoning met 25 appartementen = 31 woningen --> 39 woningen/ha

-          Aantal parkeerplaatsen: 35 onder meergezinswoning + 21 open parkeerplaatsen in cluster + 2 in carport --> 1,9 parkeerplaatsen/woongelegenheid

-          Hoogte meergezinswoning: 13,82 meter (plat dak) = 4 bouwlagen

-          Breedte toegangsweg = 5 meter --> private wegenis dus brievenbussen, vuilnisophaling e.d. moet gebeuren aan Achterstraat

 

Besluit over verwoording opmerkingen bouwproject met:

9 stemmen voor:Gust Wouters, Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck

 

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject aan Achterstraat in 2520 Oelegem:

-          Het aantal woningen op het terrein is hoog.

-          De hoogte van de meergezinswoning is hoger dan standaard in de gemeente wordt gehanteerd.

-          Door de hoogte van de meergezinswoning wordt het dorpsgezicht van kerk en molen negatief beïnvloed.

-          De twee massieve blokken wijken erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De leefbaarheid van de site is niet optimaal omwille van het industrieterrein aan de overkant van het kanaal (op 140 meter afstand van het project). Er is geurhinder en geluidhinder te verwachten voor de toekomstige bewoners (een wateroppervlak draagt het geluid zelfs nog beter). Het is door het conflict met de industriezone misschien beter om dit gebied helemaal niet te ontwikkelen – ook een lagere hoeveelheid woningen zullen dezelfde hinder ondervinden. Voorbeelden uit andere gemeenten tonen dat het niet evident is om dit probleem op te lossen, zelfs niet met een bufferzone.

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

4. Project uitbreiding Safipad - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft opmerkingen over het project van de uitbreidingen van het Safipad

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Er wordt gewerkt aan bijkomende fietsverbindingen.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bijkomende informatie:

De doortrekking van het Safi-pad richting Oelegem is opgenomen in de budgetten voor 2021. Dit deel wordt dan doorgetrokken tot aan Maas en Moor. Maas en Moor zou dan ook geknipt worden, zodat alleen fietsers en voetgangers nog doorgang hebben.

 

Het gedeelte naar Campus Vesta gaat over de oude spoorbedding die aftakt ongeveer ter hoogte van D'Enge naar Campus Vesta. Dit zou op het terrein van Campus Vesta langs de rand doorlopen om dan via Galgelei naar het Netekanaal te gaan. Dit dossier wordt ook met de provincie besproken om een aanvulling van het BFF te kunnen verkrijgen. Dit is in het kader om in de toekomst subsidies voor de aanleg te kunnen verkrijgen. De oude spoorbedding wordt beheerd door de provincie. Campus Vesta is ook provinciaal en vragende partij voor een fietsontsluiting.

 

Bespreking:

Deze ontwikkeling moet de eerste stap zijn in de fietsverbinding tussen Lier en Oelegem.

Nadien is er ook een fietstunnel nodig onder de ring van Lier en in het noorden een fietsbrug over het kanaal naar Oelegem.

Er is enkel een veilige fietsverbinding mogelijk als Maas en Moor 'geknipt' wordt voor autoverkeer.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de plannen voor de uitbreiding van het Safipad en geeft aan dat dit de eerste stap moet zijn in de fietsverbinding tussen Lier en Oelegem.

Later is ook een fietstunnel onder de ring van Lier noodzakelijk en een fietsbrug over het kanaal naar Oelegem.

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

5. Intergemeentelijke samenwerking Igean handhaving - afsprakennota en beleidsplan - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2020 met de goedkeuring van het beleidsplan, de afsprakennota rond de intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening en de vaststelling van het ondersteuningsniveau door Igean.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Ruimtelijke ordening is een belangrijke bevoegdheid van de gemeenten. De (lokale) besturen beschikken bij de uitoefening van deze bevoegdheid over heel wat instrumenten, gesteund op drie pijlers:

1)      Planning

2)      Vergunningsbeleid

3)      Handhaving.

Zonder een doordachte en effectieve handhaving verliezen de eerste twee pijlers hun belang en wordt aan hun doelen voorbijgegaan.

Sinds de inwerkingtreding op 1 maart 2018 van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning en het daarbij horende handhavingsbesluit, hebben de gemeenten een aantal mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden, gekregen voor de organisatie en uitoefening van een effectief en doortastend (bestuurlijk)handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening. Dit kan gemeentelijk, maar ook intergemeentelijk ingevuld worden.

De volgende prioriteiten binnen het Handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening werden vastgelegd door de gemeenteraad op 16 september 2019:

-          illegaal bouwen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

-          niet opvolgen van de opgelegde vergunningsvoorwaarden

-          het onvergund kappen van bomen

-          het onvergund aanleggen van verhardingen

-          het onvergund ophogen van gronden

Op vraag van verschillende lokale besturen en rekening houdend met het voormelde wettelijk kader, heeft IGEAN een eerste voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen voor de handhaving RO. IGEAN wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande uit Intergemeentelijke Verbalisant(en) (IGV) en Intergemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur(s) (IGSI) die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten.

Het besluit van de raad van bestuur van 4 september 2019 met de goedkeuring van het voorstel.

Naar aanleiding van een verdere bevraging van enkele lokale besturen, bleek het aangewezen verschillende ondersteuningsniveaus te voorzien.

Daarna werd het dossier overgemaakt aan alle lokale besturen met de vraag aan het college van burgemeester en schepenen om principieel akkoord te gaan met het intergemeentelijk voorstel tot ondersteuning in het kader van de handhaving RO en eveneens op te geven welk(e) ondersteuningsniveau(s) hierbij gekozen worden.

Hieruit is gebleken dat 19 gemeenten bereid zijn om in te tekenen op de intergemeentelijke samenwerking van IGEAN ter ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening.

De gemeenteraad heeft in de zitting van 19 oktober 2020 beslist om een beroep te doen op het intergemeentelijk team van IGEAN in het kader van de handhaving voor de ruimtelijke ordening voor volgende ondersteuningsniveaus:

-          Niveau 2: opmaak PV of verslag van vaststelling: Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente van zodra de vaststellingen van stedenbouwkundige overtredingen dienen te worden geformaliseerd in een proces-verbaal of in een verslag van vaststelling, al dan niet met stakingsbevel.

-          Niveau 3: bestuurlijke en (straf)rechtelijke handhaving: Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het uitwerken en opleggen van herstelgerichte maatregelen en herstelvorderingen, minnelijke schikkingen, …en dit zowel in het bestuurlijke als in het strafrechtelijke traject, exclusief de taak in een eventuele procedure voor de burgerlijke rechtbank.

 

Juridisch kader:

Art. 2, 40, §1 en §2 en 41, 4° en 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2020

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

De gemeenten zijn bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen en het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten

Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten van 9 februari 2018

 

Bespreking:

Uit de Gecoro komt de vraag om bij Igean na te vragen of de inspecteurs van Igean wel de juiste bevoegdheid hebben om vaststellingen van bouwmisdrijven te doen.

 

Bijlagen:

-          het beleidsplan voor de handhaving ruimtelijke ordening, houdende de visie en de gemeentelijke prioriteiten

-          de afsprakennota rond de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening

-          het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2020 met de goedkeuring van het beleidsplan en de afsprakennota rond de intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening en de vaststelling van het ondersteuningsniveau

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2020 met de goedkeuring van het beleidsplan, de afsprakennota rond de intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening en de vaststelling van het ondersteuningsniveau:

-          Niveau 2: opmaak PV of verslag van vaststelling

Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente van zodra de vaststellingen van stedenbouwkundige overtredingen dienen te worden geformaliseerd in een proces-verbaal of in een verslag van vaststelling, al dan niet met stakingsbevel.

-          Niveau 3: bestuurlijke en (straf)rechtelijke handhaving

Het intergemeentelijk team ondersteunt en begeleidt de gemeente bij het uitwerken en opleggen van herstelgerichte maatregelen en herstelvorderingen, minnelijke schikkingen, …en dit zowel in het bestuurlijke als in het strafrechtelijke traject, exclusief de taak in een eventuele procedure voor de burgerlijke rechtbank.

De Gecoro stelt voor om na te vragen bij Igean of de inspecteurs wel de juiste bevoegdheid hebben om bouwmisdrijven vast te stellen.

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

6. Bouwproject Lievevrouwestraat 39 - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een woningencomplex aan Lievevrouwestraat 39 in 2520 Ranst en de weigering door het college van burgemeester en schepenen.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Ceuppens-Retrabouw bvba vroeg op 7 juli 2020 een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een woningencomplex aan Lievevrouwestraat 39. De vergunning werd op 22 oktober 2020 geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag gaat over het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een woningcomplex met een meergezinswoning met 7 appartementen langs de gemeenteweg en 5 kleinere eengezinswoningen in het achterliggende binnengebied. Een ondergrondse parking (met toegang langs de gewestweg) telt 10 parkeerplaatsen, verder zijn er bovengronds 4 bezoekersparkings en 1 carport bij de verst gelegen woning.

Dat de site met de wagen enkel bereikbaar is via de gewestweg en niet via de gemeenteweg (winkelstraat) is voor de gemeente een pluspunt. Agentschap Wegens en Verkeer kan dit volgens haar advies echter niet toelaten.

De wegenis is bovendien niet voldoende om de ontsluiting van de site te verzekeren op een voldoende veilige manier. Brandweer zone Rand gaf een negatief advies. De doorgang voor fietsers en voetgangers is voor de gemeente ook heel belangrijk. Deze is in het huidige ontwerp niet gewaarborgd.

De woningen in het binnengebied omvatten enkel het gelijkvloers. Echter is het aangewezen om woningen in het binnengebied steeds op minstens 10 meter afstand van alle perceelsgrenzen te plaatsen om inkijk in de omliggende tuinen te voorkomen.

De meergezinswoning langs de Lievevrouwestraat wordt voorzien van 4 bouwlagen, een kroonlijsthoogte van 9,35 meter en een nokhoogte van 13,91 meter. Dit is een volledige bouwlaag meer dan wat standaard in de hele gemeente wordt aangenomen: een maximale kroonlijsthoogte van 6,5 meter en een maximale nokhoogte van 11 meter. Hoewel de rechts naastliggende (historische) woning een hogere kroonlijsthoogte kent, is de links aanpalende woning wel gebouwd volgens deze standaarden.

Zelfs met het schrappen van een bouwlaag in de meergezinswoning (waardoor er 2 appartementen zouden wegvallen) blijft de woningdichtheid van het project 47 woningen/ha, wat zeer hoog is.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2020 met de weigering van de omgevingsvergunning omdat te groot is en de draagkracht van de omgeving overschrijdt, wat zich ook uit in de ingediende bezwaren.

 

Bijlagen:

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2020 met de weigering van de omgevingsvergunning voor de bouw van een woningencomplex aan Lievevrouwestraat 39 in de deelgemeente Ranst.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een woningencomplex aan Lievevrouwestraat 39 in 2520 Ranst en de weigering door het college van burgemeester en schepenen.

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

7. Burgemeestersconvenant 2030 en subsidiereglementen ter uitvoering en ondersteuning - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het goedgekeurde subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

het besluit van de gemeenteraad van 15 maart 2015 met de goedkeuring van het burgemeestersconvenant 2020

het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030

het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van het subsidiereglement voor de aankoop van natuurterreinen door erkende verenigingen

het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van het subsidiereglement uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat

 

Juridisch kader:

Artikel 2 §1 en §2 en 40, §2van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het beleid.

Het Besluit van de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te reduceren te opzichte van 1990

 

Bijkomende motivering:

De klimaatverandering is een feit en vormt een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd. Onmiddellijke actie en samenwerking tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld is noodzakelijk.

Ranst neemt door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 een actieve rol op in het verminderen van de CO2 uitstoot tegen 2030. Ranst behoort daarmee tot een groep van honderden steden en gemeenten in Europa, die kennis uitwisselen en goede praktijken met elkaar delen. Ook de samenwerking op het regionale niveau is verzekerd door samen te werken met intercommunale Igean.

Voor de opmaak van de klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 i.s.m. de provincie Antwerpen, zal IGEAN gedurende 2 jaar 1 VTE inzetten.

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030

Via een subsidiereglement voor aankoop van gronden kan het gemeentebestuur erkende gemeentelijke verenigingen die hiervoor de nodige expertise in huis hebben, ondersteunen. Zij dragen immers mee bij aan waterberging en integraal waterbeleid, CO2-vastlegging en klimaatbuffering zowel bij bossen als bij natte graslanden, een aangename leefomgeving, extra biodiversiteit en mobiliseren als vereniging burgers via constructieve projecten tot betrokkenheid bij wat er in onze gemeente gebeurt.

De lokale overheid neemt eveneens een sleutelpositie in om de kwetsbaarheid van het grondgebied tegen de verschillende gevolgen van de klimaatverandering te beschermen.

Het nieuwe subsidiereglement 'Uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat' stimuleert het uitvoeren van werken die een positieve invloed hebben op het klimaat.

Groendaken zorgen voor een verbetering van de waterhuishouding van een gebied doordat het water niet gewoon via waterafvoer en waterlopen weg stroomt. Een groendak vangt het regenwater op en buffert het en kan zo bij hevige regenbuien, een piek in de waterafvoer vermijden. Zo helpen groene daken mee om wateroverlast te vermijden.

Groendaken hebben naast de waterbergende functie nog andere voordelen: ze vangen grote temperatuurschommelingen op het dak op, ze zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking, ze zuiveren de lucht van fijn stof, ze versterken de biodiversiteit en ze dragen bij tot de thermisch isolatie van het dak.

Door de klimaatverandering zullen er meer hevige regenbuien voorkomen. Hemelwateropvang, infiltratie- en buffervoorzieningen zorgen ervoor dat de riolering niet overbelast raakt bij plotse en massale toevloed van regenwater.  Het algemeen uitgangsprincipe is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. Ook zullen er in de toekomst meer lange periodes van droogte zijn. Opgevangen regenwater kan hergebruikt worden, en regenwater dat kan infiltreren, helpt het grondwaterpeil in stand te houden. Grondwater wordt grotendeels aangewend voor drinkwaterproductie voor de mens, en is erg belangrijk voor voor de landbouw en de natuur.

Een waterdoorlatende voortuin draagt bij tot meer waterinfiltratie. Daarnaast heeft de groene beplanting een afkoelend effect, en vergroot het de biodiversiteit. Dat is goed voor natuur én mens. Een groene leefomgeving heeft een positieve impact op de gezondheid van de mens.

 

Bijlagen:

-          Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van de ondertekening van het burgemeestersconvenant

-          Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van het subsidiereglement voor de aankoop van ecologisch en/of landschappelijk waardevolle gronden door natuurverenigingen

-          Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 met de goedkeuring van het subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat

-          Het burgemeestersconvenant 2030

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de goedkeuring door de gemeenteraad van 21 september 2020 van de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 in het kader van de realisatie van klimaatdoelen en de goedkeuring van 2 subsidiereglementen voor onder meer de realisatie van deze doelen:

-          subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat

-          subsidiereglement voor de aankoop van ecologisch en/of landschappelijk waardevolle gronden door natuurverenigingen

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

8. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten

 

Motivering:

Bespreking:

1)      Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

Tijdens de vergadering van juni 2020. Er waren een aantal opmerkingen (zowel vanuit de gemeente als vanuit de Gecoro), ook tijdens het openbaar onderzoek kwamen 1.042 bezwaren binnen. Ondertussen werd de vergunning door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020 (zie bijlage). De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissing en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn

2)      Project Vaartstraat / Laarstraat:

het project voor de verkaveling voor 43 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 3 meergezinswoningen werd opnieuw voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen op 17 september 2020 (zie bijlage). Het college van burgemeester en schepenen besliste dat een ontwikkeling enkel bespreekbaar is onder minimaal volgende voorwaarden:

-          er moet een sluitende garantie zijn dat de ontsluiting langs de Vaartstraat gerealiseerd wordt vooraleer de ontwikkeling gebeurt

-          de gebouwen hebben maximaal 3 bouwlagen zoals voorzien in de standaard richtlijnen die momenteel in heel de gemeente gehanteerd worden

-          er moet rekening gehouden worden met de woonbehoeftestudie, waarbij gerekend wordt met een woningdichtheid tussen 15 en 20 woningen/ha

Er is momenteel nog geen omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.

De Gecoro voegt volgende bemerkingen toe:

-          de waterproblematiek komt weinig aan bod en moet zeker meegenomen worden in de besprekingen

-                      te bekijken hoe fietsers en voetgangers een plaats kunnen krijgen in de Laarstraat als het verkeer daar zal toenemen. Er mogen zeker geen hogere snelheden gestimuleerd worden, waardoor een afgescheiden fietspad/voetpad misschien geen optimaal idee is. Een fietsstraat is een mogelijkheid, maar dan zijn er mogelijk conflicten met landbouwbelangen. Een mobiliteitsstudie is aangewezen.

3)      Project De Winkelhaak:

Na de bespreking in de Gecoro is het project voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Ook van daaruit kwamen positieve reacties. Er is momenteel nog geen dossier ingediend. Geen wijzigingen sinds vorige vergadering.

4)      Ecopower windmolens site Water-link

De windmolens aan kanaal werden vergund door deputatie van de provincie Antwerpen (zie bijlage). Beroepsprocedure is nu lopende (ingediend door buurtbewoners).

5)      Opmaak visie voor woonprojecten:

Momenteel hebben we onze woonbehoeftestudie en de bouwrichtlijnen om nieuwe woonontwikkelingen te kunnen sturen. Er wordt verder gezocht naar een bruikbaar instrument dat we kunnen we gebruiken om te zien waar, hoe en hoeveel er gebouwd kan worden in de kernen (kernversterking). Het bestuur zal snel hierover een beslissing nemen, er zit druk op door het grote aantal projecten. Er zal inspraak mogelijk zijn via de Gecoro en ook ruimer via de website.

6)      Plan-MER-studie Bistweg:

Er is 1 offerte binnengekomen (Sweco). De prijs is echter veel hoger dan verwacht, het lijkt ook dat het studiebureau nogal veel heeft opgenomen in de opdracht. Er is nagevraagd of de offerte eventueel kan opgesplitst worden zodat we nog kunnen zien hoe we verder gaan na het eerste deel (alternatievenstudie). Na antwoord zal beslist worden of de studie gegund wordt of er een nieuwe prijsvraag wordt uitgeschreven.

7)      Mobiliteitsstudie (= verkeersstudie) Broechem-Ranst-Emblem:

Offertes zijn gevraagd en binnengekomen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 oktober 2020 het bureau Vectris uit Leuven aangesteld voor adviesverlening inzake mobiliteit in Ranst en Emblem. De startvergadering is gepland eind november 2020 om tegen half 2021 resultaat te kunnen geven.

De Gecoro voegt volgende bemerkingen toe:

-          Eventuele verkeersstudies geven momenteel een vertekend beeld door de coronamaatregelen (minder verplaatsingen, thuiswerk, scholen niet altijd voor iedereen open,...). Daardoor moeten tellingen goed ingepland worden en ook met de nodige aandacht geïnterpreteerd.

8)      Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden.

9)      RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona geen verdere stappen hierin genomen. We kiezen voor een 'echte' vergadering.

10)  RUP Signaalgebieden Netekanaal:

Het RUP is klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona geen verdere stappen hierin genomen. We kiezen voor een 'echte' vergadering.

11)  Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

12)  Woonuitbreidingsgebied Emblem (Weidestraat):

Om toch nog voldoende aanbod te kunnen geven aan sociale huisvesting, zal Lierse Huisvestingsmaatschappij samen met Arro een studie uitvoeren voor een woonontwikkeling op het woonuitbreidingsgebied langs de Weidestraat (tegen Lier). De intentieverklaring werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 8 oktober 2020 (zie bijlage). Hierin is sprake van een maximum aantal van 140 woningen (70 huur- en 70 koopwoningen).

De Gecoro voegt volgende bemerkingen toe:

-          De buurt is nu al zeer ongerust. Het is aangewezen om hier al snel over te communiceren vanuit de gemeente.

-          140 bijkomende woningen is wel erg veel. Het BSO bedraagt 151 huurwoningen, we hebben er in totaal nog 67 nodig.

-          Een mobiliteitsstudie is aangewezen, waarbij ook moet gezocht worden naar een verbinding met de Liersesteenweg.

-          Er moet zeker gekeken worden naar de mogelijke wateroverlast.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten en heeft volgende bedenkingen:

-          voor nieuwe bouwprojecten moet er voldoende aandacht gegeven worden aan mogelijke waterproblematiek

-          voor nieuwe bouwprojecten moet er voldoende aandacht gegeven worden aan de mobiliteitsimpact en de plaats voor fietsers en voetgangers

-          voor nieuwe bouwprojecten moet er voldoende communicatie naar de burgers gebeuren

-          de Gecoro op te nemen als stakeholder in de geplande mobiliteitsstudies

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

9. Data vergaderingen Gecoro-R 2021 - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van het voorstel van de voorzitter van de data voor de bijeenkomsten van de Gecoro-R op:

2 februari 2021

6 april 2021

1 juni 2021

7 september 2021

9 november 2021

De Gecoro-R is akkoord met de voorgestelde data

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro-R vergadert op regelmatige basis voor het het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De Gecoro adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch standpunt.

De adviezen van de Gecoro hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen.

 

Juridisch kader:

Artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro-R zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De voorzitter organiseert, in samenspraak met de secretaris, alle activiteiten van de Gecoro.

De voorzitter roept, in samenspraak met de secretaris, de Gecoro samen, opent, leidt en sluit de vergaderingen alsook voor ieder agendapunt de onderscheiden delen (voor zover van toepassing), namelijk de toelichting, de bespreking, de beraadslaging en de stemming.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro-R neemt kennis van het voorstel van de voorzitter van de data voor de bijeenkomsten van de Gecoro-R op:

-          2 februari 2021

-          6 april 2021

-          1 juni 2021

-          7 september 2021

-          9 november 2021

De Gecoro-R is akkoord met de voorgestelde data

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

10. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro behandelt volgende variapunten: data Gecoro vergaderingen in 2021 - toegang tot Gecoro-agenda via Meeting.mobile

 

Motivering:

Bespreking:

 

1) Data vergaderingen Gecoro:

De vergaderingen zijn gepland telkens op de eerste dinsdag:

-          2 februari 2021

-          6 april 2021

-          1 juni 2021

-          7 september 2021

 

2) Communicatie over de Gecoro via Meeting.mobile:

De leden, plaatsvervangende leden en waarnemers kunnen de Gecoro opvolgen via Meeting.mobile. Daarin kan de agenda en alle bijhorende informatie geraadpleegd worden.

Toegang tot het systeem gebeurt via itsme.

De handleiding en link naar het programma zullen bezorgd worden.

Let op: alle documenten die ter beschikking worden gesteld zijn vertrouwelijk en mogen niet verspreid worden door de Gecoro-leden, plaatsvervangende leden en waarnemers.

 

Besluit:

De Gecoro behandelt volgende variapunten:

-          data Gecoro vergaderingen in 2021

-          toegang tot Gecoro-agenda via Meeting.mobile

Publicatiedatum: 25/02/2021