Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullende verkeersreglement goed voor het instellen van 2 parkeerplaatsen voor elektrische of hybride voertuigen die hier kunnen parkeren tijdens het laden. ter hoogte van Molenstraat 20.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 6 oktober 2020 stelde een burger de vraag voor een extra publieke laadpaal voor elektrische of hybride voertuigen op het openbaar domein in Ranst.

 

Juridisch kader:

Artikel 5 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 16 december 2008

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden.

In afwijking van artikel 43, § 2, 2°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad die bevoegdheid toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan de Vlaamse Regering.

De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend via de webtoepassing van de gemeente.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld

in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gewest- en provinciewegen op het grondgebied, met uitzondering van de autosnelwegen. Het aanvullend reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Het aanvullend reglement treedt in werking treden nadat de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft of binnen 60 dagen vanaf de kennisgeving van het aanvullend reglement wordt het aanvullend reglement geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 5 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen op het grondgebied.  De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan de Vlaamse Regering.  De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Artikel 70 van KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Artikel 70.2.1 3° h) Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod, verkeersborden voor beurtelings parkeren en verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen. Het verkeersbord E9 met een onderbord waarop elektrische voertuigen is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen.

Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De gemeente kan de verkeerstekens plaatsen in uitvoering van de door haar genomen reglementen op de gewest- of provinciewegen of op de kruispunten waar wegen van verschillende wegbeheerders samen komen, mits voorafgaande toestemming van de wegbeheerder.

Artikel 11 van het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren. Het verkeersbord E9a heeft de minimum afmetingen van 0,4m X 0,6m en heeft een oranje achterkant en worden in de rijrichting rechts van de weg geplaatst.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

De omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend verkeersreglement door de gemeente.

Ministerieel Besluit van 9 april 2021 over de wijziging van diverse bepalingen van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 

Bijkomende motivering:

Samen met de technische dienst en Fluvius is de locatie ter hoogte van Molenstraat 20 naar voor gekomen. De laadpaal is kostenloos geplaatst door Allegro (in samenwerking met Fluvius) in het kader van het CPT-project dat door de Vlaamse Overheid in 2016 werd gelanceerd en eind 2020 afliep.

De laadpaal is aangesloten en klaar om in dienst genomen te worden. De nodige signalisatie (verkeersborden) maken duidelijk dat deze parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor voertuigen die effectief aan het laden zijn.

 

Besluit met:

20 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Frans Marivoet (Groen), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Erika Eeckhout (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Stefanie Gijsels (Groen), Joris Van Camp (Groen) en Raf Serneels (N-VA)

3 onthoudingen: Christel Engelen (Vlaams Belang), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang) en Bart Goris (Goesting!)

 

Art. 1:

De gemeenteraad keurt het aanvullende verkeersreglement goed voor het instellen van 2 parkeerplaatsen voor elektrische of hybride voertuigen die hier kunnen parkeren tijdens het laden. ter hoogte van Molenstraat 20.

 

Art. 2:

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door de verkeersborden E9a met het onderbord Type VIId (pictogram van een elektrisch voertuig).