Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Glen Bertels, Chris Cornelis en Filip Bauwens - plaatsvervangende leden

John Oliviers -  waarnemer

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Hans Goovaerts - plaatsvervangend lid

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Dirk Lambrechts, Gert Vets, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen, Dirk Verbruggen en Christel Engelen -  waarnemers

 

voorzitter Gust Wouters verlaat de vergadering vanaf punt 4.

René Goris is voorzitter wnd. vanaf punt 4.

voorzitter Gust Wouters vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

René Goris is effectief lid vanaf punt 5.

 

De zitting wordt om 20 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 24 november 2020 digitaal via Teams meeting.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro-R zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

2. Huishoudelijk reglement - kennisneming goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement door de gemeenteraad op 18 januari 2021.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 18 maart 2019 keurde de gemeenteraad de samenstelling door de verschillende maatschappelijke geledingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) goed.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de leden van de Gecoro goed.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de benoeming van voorzitter en vaste secretaris van de Gecoro goed.

Op 20 januari 2020 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed.

Op 23 juni 2020 stelde de Gecoro voor om het reglement aan te passen.

De aangestelde werkgroep maakte een voorstel op om het huishoudelijk reglement aan te passen.

Op 1 oktober 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om de nota van de algemeen directeur rond de aanpassingen van het huishoudelijk reglement Gecoro over te maken aan de voorzitter van de Gecoro

Op 24 november 2020 besliste de Gecoro om het amendement ter goedkeuring over te maken aan de gemeenteraad

Op 18 januari 2021 keurde de gemeenteraad het aangepaste huishoudelijk reglement goed.

 

Juridisch kader:

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

Artikel 1.3.3. §8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening stelt haar huishoudelijke reglement op. Dit reglement en zijn wijzigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke

commissies voor ruimtelijke ordening.

De commissie neemt haar huishoudelijk reglement met eenparigheid van stemmen aan. Het kan ook slechts met eenparigheid van stemmen gewijzigd worden.

Het huishoudelijk reglement regelt minstens:

1° de wijze van agenderen met inbegrip van de mogelijkheid van leden om onderwerpen te laten agenderen

2° de wijze van uitnodigen met inbegrip van de minimumtermijn die gerespecteerd moet worden

3° op welke manier leden vóór de vergadering kennis krijgen of kunnen nemen van documenten die relevant zijn voor de onderwerpen die op de vergadering behandeld worden

 

Bijlagen:

Aangepast huishoudelijk reglement van de Gecoro:

4° de wijze van notuleren

5° de wijze van formuleren van de adviezen met inbegrip van minderheidsstandpunten

6° de oprichting en werking van interne werkgroepen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement door de gemeenteraad op 18 januari 2021.

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

3. Voorstelling project WUG Weidestraat - toelichting

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van de intentieverklaring van het project en formuleert opmerkingen

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2020 met de principiële goedkeuring om-de gronden in het woonuitbreidingsgebied van Weidestraat in te zetten voor een stedenbouwkundige studie in het kader van een sociale huisvestingsproject

het programma van eisen voor de opmaak van een stedenbouwkundig ontwerp voor het woonuitbreidingsgebied Weidestraat Emblem opgemaakt door de CVBA Lierse maatschappij voor huisvesting en SBK Arro Antwerpen

het schrijven van de VSMW van 2 oktober 2020 over de afhandeling van het faillissement van Vitare NV waarbij in ruil voor de gronden van Vitare NV VSMW de schulden van Vitare overneemt met de bedoeling om deze gronden door de verkopen aan de lokale huisvestingsmaatschappij ter ontwikkeling. Het gaat in het bijzonder over de gronden gelegen in het woonuitbreidingsgebied van Weidestraat

het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2020 met de goedkeuring van de intentieverklaring voor ontwikkelingen van WUG Weidestraat door Lierse Huisvesingsmaatschappij.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

De stedenbouwkundige studie is nog lopende. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Wel kunnen we in de intentieverklaring de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden.

 

Visie:

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt verwachten we een harmonieuze inplanting ten opzichte van de omliggende ruimtelijke context. Cruciaal hierbij is een duurzaam ruimtegebruik waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de open en bebouwde ruimte en de ruimtelijke samenhang met de omliggende bebouwing, open ruimte en openbare infrastructuur.

Volgende visie-elementen kunnen geformuleerd worden voor de invulling van het projectgebied:

-          Uitbouw sociaal woonaanbod huren en kopen met bijzondere aandacht voor inwoners van Ranst;

-          Koopwoningen waar mogelijk concipiëren als meegroeiwoningen met nadruk op woningen met drie slaapkamers, in mindere mate zijn ook woningen met twee en vier slaapkamers wenselijk;

-          Huurwoningen: met een mix van één tot vier slaapkamers;

-          Verhouding 50% huur / 50% koop

-          Het creëren van een aantrekkelijk, kwalitatief en verscheiden woonaanbod;

-          Verwevenheid en harmonie met het omliggende weefsel, zowel wat de ontsluitingsstructuur betreft als de bebouwing;

-          Een rustig en verkeersarm karakter;

-          De ontwikkeling gebeurt gefaseerd

 

Randvoorwaarden stedenbouwkundig ontwerp:

-          Het totale projectgebied wordt ontwikkeld vanuit één stedenbouwkundige visie voor het geheel;

-          Het gebied wordt bestemd voor sociale woningbouw, deels voor koopwoningen en deels voor huurwoningen en appartementen. Perceeloppervlakte tussen 150 en 250 m² (indicatief);

-          Appartementen zijn mogelijk in de vorm van urban villa’s of creatief geschakeld;

-          Gewenste dichtheid: 25 woningen per ha;

-          De woningen hebben een maximale bouwhoogte van twee bouwlagen, met een derde bouwlaag onder een hoek van 45, meer centraal in de site zijn drie volledige bouwlagen mogelijk;

-          Regenwater infiltreert of wordt gebufferd op de site.

-          Afvalwater wordt gekoppeld aan de bestaande riolering in de Ranstsesteenweg. Indien mogelijk kan er plaatselijk geloosd worden in rietvelden of gelijkwaardige alternatieven;

-          Bijzondere aanleg voor publiek groen: overgang project naar bestaande bebouwing, hoge mate van ruimtelijke kwaliteit, beperken van versnippering;

-          Aandacht voor onderhoudsarm groen

-          In het totale projectgebied bevindt zich een aaneengesloten speelterrein van minstens 1.000m², bij voorkeur aansluitend bij het openbaar groen;

-          Het publieke groen dient onderhoudsarm te zijn en zal in overleg met de groendienst van de gemeente Ranst worden bepaald;

-          Het openbaar domein wordt na oplevering kosteloos overgedragen aan de gemeente.

-          Hoofdontsluiting voor autoverkeer via Handboogweg naar Ranstsesteenweg.

-          Andere straten (Schranshoeveweg, Haegenbroek-Noord, Weidestraat behoeden voor doorgaand verkeer

-          Maximaal gegroepeerd parkeren – vermijden van versnippering. De parkeerplaatsen bevinden zich hoofdzakelijk op het openbaar domein

-          Het volledige gebied wordt ingericht als zone 30.

 

Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen.

Het bindend sociaal objectief van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. (De verplichting voor 65 sociale koopwoningen werd geschrapt.) Door een aantal lopende projecten (Hof van Ocken, Speltlaan, Schuurblok, Bijlstraat) kunnen reeds 84 sociale huurwoningen gerealiseerd worden. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

 

Discussie:

Het aantal nieuwe woningen is zeer groot. De dichtheid van 25 woningen/ha past niet in deze omgeving en zou beter lager liggen. Er is echter politiek beslist dat het maximum van 20 woningen/ha kan overschreden worden wanneer het project een belangrijke meerwaarde biedt aan de gemeenschap. Voor een sociale en duurzame ontwikkeling kan dit het geval zijn.

 

140 nieuwe woningen zal ongetwijfeld voor een bijkomende mobiliteit zorgen. De ontsluiting is voorzien via Handboogweg, die eigenlijk niet geschikt is voor grotere verkeersstromen. Er zullen aanpassingen nodig zijn aan de bestaande ontsluitingsstraten. Het is aangewezen om een overeenkomst met de ontwikkelaar te sluiten dat de aanpassingen aan het openbaar domein ook ten laste van de ontwikkelaar kunnen of zullen vallen.

 

Het behoud van waardevol groen moet zeker een aandachtspunt zijn in het project.

 

In hoeverre is het mogelijk om inwoners van Ranst 'voorrang' te geven bij de toewijzing van de woningen? Het lokale toewijzigingsreglement dat ook gebruikt wordt door de Lierse Huisvestingsmaatschappij houdt hier wel rekening mee, maar moet zich uiteraard ook houden aan de Vlaamse regelgeving in verband met toewijzingen.

 

Omdat er op dit moment de studie nog niet afgerond is en er nog geen concrete voorstellen zijn, kunnen we nog niet weten wat er juist zal komen en wat de mogelijke impact zal zijn. Toch acht de Gecoro het nuttig om de gegeven opmerkingen al van bij het begin door te geven.

 

De Lierse Huisvestingsmaatschappij heeft ook gronden in het woonuitbreidingsgebied Marreweg aangekocht. Wat zijn de plannen hiervoor? --> Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat daar op korte en middellange termijn geen ontwikkeling mogelijk is.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de toelichting en geeft volgende opmerkingen over de intentieverklaring van het woonontwikkelingsproject aan Weidestraat in Emblem:

-          er moet voldoende studie zijn naar de bijkomende mobiliteit en de gevolgen hiervan op de omliggende woonwijken en straten

-          het bestaande waardevolle groen moet geïntegreerd worden in de site en waar mogelijk behouden blijven

-          het is gewenst dat ook inwoners van Ranst van deze woningen gebruik zouden kunnen maken

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

4. Voorstelling project De Winkelhaak - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro nam op 23 juni 2020 kennis van het voorstel van Danneels Project nv voor de ontwikkeling aan De Winkelhaak in 2520 Emblem en gaf volgende opmerking:

-          De parkeerplaatsen (aantal en plaatsing) worden best nog eens bekeken.

Het college van burgemeester en schepenen ging op 25 juni 2020 principieel akkoord met het voorstel van Danneels Project nv voor de ontwikkeling aan De Winkelhaak in 2520 Emblem mits naleving van de volgende voorwaarden:

-          Voor het indienen van het dossier moet de buurt door de ontwikkelaar betrokken worden en op de hoogte gebracht worden van de plannen.

-          Er wordt een bijkomende nota verwacht in het dossier met een verduidelijking van de verwachte bijkomende mobiliteit, op het terrein zelf en in de omliggende straten.

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek start op 30 januari 2020.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

De aanvraag gaat over een woonontwikkeling op een perceel dat ligt op de hoek van De Winkelhaak, naast een recent goedgekeurde verkaveling. Het perceel is gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan. Het is momenteel begroeid met een groot aantal hoogstammige bomen. Er werd een studie gedaan van de bomen om de waarde ervan te bepalen. Enkele bomen werden aangeduid als zeer waardevol en te behouden. De site blijft een groen karakter behouden. Voor de overige bomen wordt een boscompensatiebijdrage voorzien.

 

Er werd, rekening houdend met het behoud van de waardevolle bomen, een bouwzone uitgetekend die wordt onderverdeeld in 2 volumes. In deze volumes worden in totaal 12 woningen voorzien: 9 geschakelde eengezinswoningen en een meergezinswoning met 3 appartementen.

De gebouwen hebben 2 of 3 bouwlagen onder plat dak, met een kroonlijsthoogte van 6,53 meter die op enkele plaatsen opgetrokken wordt tot 9,56 meter. Dit is aanvaardbaar binnen het standaard gabariet en deze verspringing zorgt er ook voor dat het gebouw geen 'doos' wordt.

 

Wel wordt gewezen op de terrassen die aan de tweede verdieping op 6 meter hoogte worden voorzien. Het terras in het midden van het perceel zal weinig hinder veroorzaken naar de aanpalende percelen, maar het terras langs de rechtse kant van het perceel mag zeker geen inkijk veroorzaken naar de buren.

 

Er wordt door de verschillende woningtypes gericht naar verschillende doelgroepen en verschillende gezinsgroottes:

-          2 eengezinswoningen met 4 slaapkamers met 3 bouwlagen

-          7 eengezinswoingen met 3 slaapkamers met 2 of 3 bouwlagen

-          3 appartementen met 2 slaapkamers en terras

De woningdichtheid bedraagt 29 woningen/ha, wat op deze locatie een aanvaardbare dichtheid lijkt. De beschikbare ruimte wordt efficiënt benut en toch is er nog voldoende ruimte voor kwalitatief groen.

 

Doordat niet ondergronds gewerkt wordt, is de droogzuiging beperkt (momenteel nog niet opgenomen in het dossier). Er wordt weinig impact verwacht. Bovendien zullen de werken ook worden opgevolgd door een boomchirurg en is vastgesteld dat zomereiken beter tegen dergelijke werken kunnen.

De woningen hebben geen private tuinen, de volledige tuinzone is gemeenschappelijk. Wel beschikt elke woning over een privaat terras dat uitkijkt over de gemeenschappelijke groenzone. Er wordt gestreefd naar een 'cohousing-gevoel'.

 

De bebouwde oppervlakte is zeer laag (minder dan 20%). Wel zijn er verhardingen noodzakelijk voor voldoende parkeerplaatsen (19), de toerit naar de parkeerplaatsen, hulpdiensten of bij verhuiswerken. Hieronder zullen ook de technieken voorzien worden. De verhardingen worden grotendeels uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

De inrit ter hoogte van het openbaar domein kan ook door de rest van de straat gebruikt worden als keerpunt.

 

Uit de berekeningen van de bijkomende verkeersgeneratie die de projectsite met zich mee zal brengen, blijkt dat het slechts 66 autobewegingen per dag betreft, met 12 autobewegingen per uur tijdens de spitsuren. Gezien dit slechts een beperkte fractie is van de wegcapaciteit en afwikkelcapaciteit van de wegvakken en kruispunten in de omgeving en slechts een beperkte fractie van de maximumcapaciteit van een woonerf (maximaal 120 autobewegingen per uur), worden geen significante effecten op de afwikkelcapaciteit of doorstroming verwacht ten gevolge van de bijkomende verkeersgeneratie.

 

Achter in de tuin komt een gemeenschappelijke ruimte om ontmoetingen tussen de bewoners te stimuleren. Ook worden gemeenschappelijke fietsenbergingen op het terrein voorzien (voor in totaal 56 fietsen).

Het onderhoud van de tuinzone zal gebeuren in mede-eigendom, met strikte regels over behoud van bomen e.d.

De bestaande wandelwegen op het terrein (doorsteek tussen De Winkelhaak en Safipad en Beukendreef) worden geïntegreerd in het plan - het gebruik wordt ook na de ontwikkeling toegelaten voor de buurt (de oude buurtweg nummer 9 is in de praktijk nog steeds in gebruik).

 

Momenteel wordt het aanwezige groen door de buurt gebruikt. Het zou nuttig zijn om hier (ander) openbaar groen te voorzien.

 

Er is geen buurtonderzoek geweest, hoewel de gemeente dit wel had gevraagd. Dit kan echter niet verplicht worden.

 

De panden in de omgeving hebben een landelijk uitzicht. De gebruikte architectuur is hier niet op haar plaats en oogt vreemd aan de omgeving.

Deze opmerking komt van een politiek waarnemer. De schepen antwoordt dat de Gecoro geen politiek debatorgaan is.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject van D3 Projects nv aan De Winkelhaak in 2520 Emblem:

-          Er is geen buurtonderzoek geweest voorafgaand aan de vergunningsaanvraag.

-          Er moet zeker goed nagekeken worden of er geen mogelijke inkijk is naar naburige percelen, doordat er ook terrassen op 6 meter hoogte worden ingericht.

-          Het is nuttig om in deze omgeving meer openbaar toegankelijk groen te voorzien.

-          Planmatig zijn er veel bomen behouden, echter in werkelijkheid is dit een onrealistische situatie. Bijvoorbeeld: tussen de parkeervakken en de perceelsgrens (draadafsluiting?) zit een ruimte van soms nog geen 50cm. Oude bomen staan op enkele meters van het gebouw. In werkelijkheid gaan al deze bomen dus verdwijnen en nieuwe gaan geen schijn van kans hebben. Een boom heeft immers een open grondzone nodig ter grote van zijn kruin om gezond te kunnen blijven. Voorstel: de Toekomstbomen moeten tijdens de bouwwerken verplicht een standplaatsbescherming krijgen door erkende boomverzorgers EN een waardebepaling. Als ze na einde van de werken en na enkele jaren toch zouden doodgaan dient er gecompenseerd te worden.

-          De parkeervakken moeten op meer afstand van de perceelsgrens komen om een deftige groengordel te behouden.

-          Er gaat snel bijkomende bebouwing (tuinhuisje, extra berging/stalling) komen in de groenzone. Kan er misschien nog bergruimte voorzien worden in het bouwvolume?

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunning werd door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissing en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. De uitspraak door de deputatie in verband met de omgevingsvergunning wordt een van de volgende weken verwacht. De procedure in verband met de rooilijn is nog lopende.

 

2) Project Vaartstraat / Laarstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft nieuwe voorstellen gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen werd teruggebracht van ca. 100 woningen naar ca. 70 woningen (zie bijlage). Het merendeel van de woningen zijn grondgebonden eengezinswoningen, er is slechts een kleine meergezinswoning voorzien aan de kant van de Vaartstraat (waar momenteel ook al meergezinswoningen te vinden zijn). Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 december 2020 de verschillende varianten bekeken en geeft de voorkeur aan een zo goed mogelijke mix van verschillende types woningen en grootte  van de kavels. Met masterplan nummer 2 kan naar de bevolking gegaan worden om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen, bijvoorbeeld wat ze verwachten van het openbaar domein en de achterliggende landbouwzone. Met deze resultaten kan de ontwikkelaar terugkomen om het project verder te bekijken.

 

3) Project Kapelstraat/Pater Domstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft een nieuw voorstel gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen wordt teruggebracht van 45 naar 25 (zie bijlage). Er worden enkel nog grondgebonden eengezinswoningen voorzien en geen meergezinswoning. Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte.

Tijdens een vorige vergadering had de Gecoro opgemerkt dat een lintbebouwing langs Pater Domstraat niet aangewezen is. Het ontwerp blijft dit echter wel aanhouden.

 

4) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen neemt op 21 januari 2021 een beslissing in het dossier.

 

5) Ecopower windmolens site Water-link:

De windmolens aan kanaal werden vergund door deputatie van de provincie Antwerpen. De beroepsprocedure (ingediend door buurtbewoners) is nu lopende. De Vlaamse minister zal een beslissing moeten nemen in het dossier.

 

6) Opmaak visie voor woonprojecten:

Momenteel hebben we onze woonbehoeftestudie en de bouwrichtlijnen om nieuwe woonontwikkelingen te kunnen sturen. Er wordt verder gezocht naar een bruikbaar instrument dat we kunnen we gebruiken om te zien waar, hoe en hoeveel er gebouwd kan worden in de kernen (kernversterking). Het bestuur zal snel hierover een beslissing nemen, er zit druk op door het grote aantal projecten. Een ontwerptekst is voorgelegd aan de kwaliteitsdeskundigen van Igean. Er zal inspraak mogelijk zijn via de gemeenteraadscommissie, de Gecoro en ook ruimer via de website. Nadien zal de gemeenteraad de aangepaste tekst goedkeuren.

 

7) Plan-MER-studie Bistweg:

Er is 1 offerte binnengekomen (Sweco). De prijs is echter veel hoger dan verwacht omdat het studiebureau de opmaak van een RUP heeft opgenomen in de opdracht. In eerste instantie zijn we echter vooral geïnteresseerd in een alternatievenstudie en deze was in de offerte niet uitgebreid voorzien. Er is een nieuwe prijsvraag opgemaakt voor enkel de alternatievenstudie. Deze zal opnieuw uitgestuurd worden.

 

8) Mobiliteitsstudie (= verkeersstudie) Broechem-Ranst-Emblem:

Offertes zijn gevraagd en binnengekomen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 oktober 2020 het bureau Vectris uit Leuven aangesteld voor adviesverlening inzake mobiliteit in Ranst en Emblem. De startvergadering is gepland eind november 2020 om tegen half 2021 resultaat te kunnen geven. We weten dat de tellingen in coronatijden niet altijd representatief zullen zijn, maar er is het studiebureau gevraagd om ook een analyse te maken van vroegere tellingen.

Er moet nog bekeken worden hoe de bevolking kan betrokken worden in de corona-omstandigheden. Het is zeker wel de bedoeling om de studie met de bevolking te delen.

 

9) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende.

 

10) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona en andere prioriteiten geen verdere stappen hierin genomen.

 

11) RUP Signaalgebieden Netekanaal:

Het RUP is klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona en andere prioriteiten geen verdere stappen hierin genomen.

 

12) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

13) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Zij kunnen dus aan hun taak beginnen.

De gemeente heeft haar prioriteitenkader doorgegeven, de start kan genomen worden.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten en heeft volgende bedenkingen:

-          Tijdens een vorige vergadering had de Gecoro al opgemerkt dat een lintbebouwing langs Pater Domstraat niet aangewezen is.

-          De bevolking dient betrokken te worden bij de analyse van de mobiliteitsstudies.

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

6. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van variapunten

 

Motivering:

De Gecoro neemt kennis van volgende variapunten:

1) De dienst Omgeving en de Technische Dienst/Openbare Werken zijn verhuisd naar de vernieuwde magazijnen aan Van den Nestlaan 110 in 2520 Broechem. Mogelijk kan de Gecoro daar in de toekomst ook doorgaan.

 

Besluit:

De Gecoro neemt kennis van volgende variapunten: verhuis naar Van den Nestlaan 110.

Publicatiedatum: 12/04/2021