Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Christel Verdonck, Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Dirk Lambrechts, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Christel Engelen en Luc Redig -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters, Heidi Van der Weehe en Katia Smits - effectieve leden

Chris Cornelis, Filip Bauwens en Gert Vets - plaatsvervangende leden

Dirk van Nimwegen, Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Hans Goovaerts en Glen Bertels - plaatsvervangende leden

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 7 juni 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

3. Voorstelling project Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 16 mei 2022 diende Steen Vastgoed NV een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een autoluwe woonwijk met 29 gezinswoningen met ondergrondse parkeerkelder.

Naar aanleiding van de reeds gegeven opmerking in verband met de woningdichtheid werd een nieuwe projectinhoudversie opgeladen voor een autoluwe woonwijk met 28 gezinswoningen met ondergrondse  parkeerkelder.

Het openbaar onderzoek loopt van 27 augustus 2022 tot 25 september 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

Deze grond heeft met totale oppervlakte van 11.145,16 m² en is gelegen in de woonzone langs voldoende uitgeruste wegen. Er is een ontwikkeling mogelijk met eengezinswoningen (max. 25 woningen/ha) volgens de gemeentelijke bouwvisie.

 

De ontwikkeling betreft een autoluw woonerf van 28 grondgebonden eengezinswoningen. Dit betekent een woningdichtheid van 25 woningen/ha.

 

De historische Lendberghoeve is niet opgenomen in de projectsite en wordt bewaard. De naastliggende hoeve (zonder erfgoedwaarde) wordt wel afgebroken.

 

De 9 woningen langs Rundvoortstraat en Muizenheuvelstraat krijgen een eigen parkeerplaats (oprit) in de voortuinstrook, de 19 woningen langs de Knodbaan en in het binnengebied hebben een gezamenlijke ondergrondse parking met in totaal 28 parkeerplaatsen. Deze woningen hebben geen private parkeerplaats aan de woning zelf. Zo blijven de voortuinen en het straatbeeld zo groen mogelijk. Langs de Knodbaan is er nog wel een bezoekersparking met 6 parkeerplaatsen voorzien. Er worden zodoende in totaal 1,53 parkeerplaatsen per woongelegenheid voorzien. 

 

De woningen krijgen in de gemeenschappelijke tuinzone een fietsenstalling en gemeenschappelijke bergingen voor o.a. het collectief aan te kopen tuinmateriaal. Ook de voortuinen worden opgenomen in de VME.

 

Het binnengebied wordt overgedragen aan de gemeente en zal een publiek/openbaar karakter krijgen met een groene invulling. De bestaande bomen blijven zo goed mogelijk behouden.

 

In totaal zal ca. 45% van het perceel bebouwd en/of verhard worden. Bovendien worden alle platte daken uitgevoerd als groendaken, waardoor het hemelwater steeds gebufferd wordt.

 

Hoewel het perceel gelegen is in de woonzone, is de nieuwe invulling niet gelijkaardig met de omliggende percelen en woningen, welke gekenmerkt door voornamelijk vrijstaande bebouwing met diepe tuinen, met hier en daar 2 gekoppelde halfopen bebouwingen.

 

Door de voorziene densere invulling kunnen de gronden efficiënter gebruikt worden met bijkomende openbare en groene ruimte. Een traditionele verkaveling met vrijstaande woningen en grote tuinen houdt immers niet per definitie een groenere omgeving in: in private tuinen worden immers heel gemakkelijk bijgebouwen en verhardingen aangelegd (al dan niet met vergunning) terwijl het bij grotere bouwprojecten op voorhand erg duidelijk is waar er bebouwd en/of verhard zal worden en de overige ruimte blijvend groen kan worden ingericht. Op die manier kunnen meer gezinnen van de grond gebruik maken zonder dat de ruimte-inname onverantwoord groot wordt. Dit kadert in de Vlaamse doelstellingen van kernverdichting en betonstop.

 

Om de inkijk naar de omliggende tuinen te voorkomen worden de woningen in het binnengebied op minstens 10 meter afstand van de perceelsgrenzen opgetrokken. Op die manier wordt de inkijk vermeden, is het project visueel minder hinderlijk voor de naastliggende eigenaars en komt ook de bezonning van de naastliggende tuinen niet in het gedrang.

 

Alle woningen zullen worden uitgevoerd met een plat dak (groendak) en een hemelwaterput.

 

De maximale hoogte van de woningen schommelt tussen 6,45 meter en 6,95 meter. Enkel bij woningen C langs Rundvoortstraat is er op een beperkte gevelbreedte een hoogte van 7,25 meter voorzien. Het college van burgemeester en schepenen had echter tijdens de voorbesprekingen zich op 5 mei 2022 al uitgesproken over de maximale kroonlijsthoogte en deze op 6,5 meter vastgelegd, in overeenstemming met het standaard gabariet dat in de hele gemeente gehanteerd wordt.

 

Er is de mogelijkheid om hulpdiensten en sporadisch verkeer (bv. verhuiswagen) tot de woningen in het binnengebied toe te laten (inclusief draaicirkel). Dit gebeurt door een noodtoegang (schroefpaaltje of overrijdbaar paaltje) via Muizenheuvelstraat en de aanleg van grindgazon dat voldoende sterk is voor de noodzakelijke tonnages en toch een groen uitzicht heeft. De overige paden worden aangelegd in een volle verharding van 1,6 meter breed (waar de toegankelijkheid tot de woningen moet gegarandeerd worden) of waterdoorlatende verhardingen (voor de andere paden die de doorsteek tussen Rundvoortstraat en Muizenheuvelstraat voorzien).

 

Bespreking:

De aanvraag volgt de bepalingen van de goedgekeurde bouwvisie wat betreft het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen, het autoluwe binnengebied, de woningdichtheid (max. 25 woningen/ha) en de kernverdichtingszone (geen appartementen).

Wel wordt afgeweken van de opgelegde bouwhoogte, dit moet aangepast worden om te voldoen aan de gemeentelijke bouwvisie.

 

De vraag wordt gesteld in hoeverre het gebruik van de private (aan te kopen) parkeerplaatsen kan verplicht worden. Anders wordt de parkeerdruk mogelijk afgewenteld op het openbaar domein. Dit is juridisch echter niet mogelijk. Wel wordt verwacht met de toename van de elektrische wagens, men de eigen parkeerplaatsen meer en meer zal gebruiken om de wagen te kunnen opladen. De installaties moeten uiteraard wel aangepast worden naar de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat in Oelegem:

-          de bouwhoogte moet voldoen aan de gemeentelijke bouwvisie en verlaagd worden naar maximum 6,5 meter

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

2. RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos' - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro verleent een voorwaardelijk gunstig advies over het gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos'.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 de actie ‘Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen’ goedgekeurd voor het project ‘Opmaak gemeentelijk RUP zonevreemde woonclusters Hallebaan-Heesterbos’.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht ‘Opmaak gemeentelijk RUP zonevreemde woonclusters Hallebaan-Heersterbos’ aan Antea Group op 19 juli 2018.

Op 28 februari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan-Heesterbos'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 7 mei 2019.

Op 31 oktober 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos'.

De eerste plenaire vergadering vond plaats op 18 december 2019. Zowel het Departement Omgeving als de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen hadden enkele opmerkingen over de herbouw- en uitbreidingsmogelijkheden die worden voorzien door het RUP. De mogelijkheden werden op basis van deze opmerkingen verder beperkt.

Op 4 februari 2020 werd aan de Gecoro de nodige toelichting gegeven.

Op 23 december 2021 vond er nieuwe plenaire vergadering plaats.

De gemeenteraad heeft het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld op 25 april 2022. Het openbaar onderzoek liep van 23 mei 2022 tot 22 juli 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Toelichting omgevingsambtenaar:

Tijdens het openbaar onderzoek werd door de Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen een ongunstig advies verleend (zie bijlage).

Door het Departement Omgeving werd een gedeeltelijk gunstig advies verleend (zie bijlage).

 

Er werd ook een bezwaarschrift ingediend (zie bijlage).

 

Gelet op de ongunstige adviezen is een schorsing van het RUP na vaststelling door de gemeenteraad niet uitgesloten.

 

Bespreking:

Het RUP werd vanaf de opstart van de procedure positief onthaald door de Gecoro. Door de historisch gegroeide situatie ter plaatse wordt momenteel het gelijkheidsbeginsel geschonden. De ene - die toevallig in een oude verkaveling gelegen is - mag zeer veel (grote bijgebouwen, verhardingen, uitbreidingen van de woning, juridisch gezien zelfs meergezinswoningen); de buur - buiten de verkaveling - mag omwille van de ligging in bosgebied volgens het gewestplan helemaal niets, behalve beperkte onderhoudswerken.

Hierdoor kunnen deze oude woningen die buiten de verkavelingen liggen (de meeste dateren van de periode tussen 1930 en 1960) niet meer voldoen aan de huidige standaarden wat betreft leefcomfort.

 

Advies Department Omgeving:

1) Eèn van de doelen uit het RUP is meer uniformiteit te brengen in de stedenbouwkundige voorschriften die voor alle woningen binnen het plangebied gelden. Een alternatief voor de opmaak van het RUP kan de aanpassing van de geldende verkavelingsvoorschriften zijn, met als algemeen doel de bebouwingsmogelijkheden meer in overeenstemming te brengen met de bestemming bosgebied.

--> Aan Hallebaan gaat het over 10 van de 16 woningen die nu in een verkaveling gelegen zijn. Aan Heesterbos zijn slechts 2 van de 15 woningen in een verkaveling gelegen. Wanneer enkel de verkavelingsvoorschriften worden gewijzigd (i.e. beperkt), betekent dit nog steeds een ongelijkheid tussen de verschillende percelen en dit biedt ook geen oplossing voor de verouderde woningen buiten de verkavelingen die een renovatie (met beperkte uitbreiding) behoeven.

 

2) Door de Vlaamse Overheid is voor de regio van het plangebied een gewenste ruimtelijke structuur en visie uitgewerkt in het kader van de afbakening van de natuurlijke en de agrarische structuur (AGNAS). Het plangebied is gelegen in een zone die behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen voorstelt. Deze visie stemt niet overeen met de doelstellingen van het voorliggend plan.

--> Is de hogere overheid al eens ter plaatse komen kijken? De omgeving is momenteel ingericht als woonomgeving; de omvorming naar natuur is niet realistisch en brengt hier ook geen meerwaarde. Wegens het vergunde karakter van de woningen zullen hier steeds woningen behouden blijven.

 

3) De mogelijkheid tot herbouw (uitgezonderd ten gevolge van heirkracht) is uitgesloten.

--> Het voorschrift zoals geformuleerd in artikel 1.2.1 (deelgebied 1) moet ook worden overgenomen in artikel 1.2.1 (deelgebied 2).

 

4) Het plan biedt mogelijkheden tot uitbreiding voor een aantal woningen (max. 50 m³ in totaal t.o.v. de huidige, vergunde toestand). Het kan niet de bedoeling zijn van voorliggend plan om de verharding en verstoring van kwetsbaar openruimtegebied te bestendigen. Dit staats haaks op de visie van het Beleidsplan Vlaanderen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De afwijking op basis van dringende sociaaleconomische reden is onvoldoende gemotiveerd en is hier niet van toepassing.

--> De meeste woningen dateren van de periode tussen 1930 en 1960 en voldoen niet meer aan de huidige standaarden wat betreft leefcomfort. Zo zijn er bijvoorbeeld woningen waar het toilet nog 'op de koer' ligt of waar de uitbouw een zeer beperkte hoogte heeft zodat bijkomende isolatie niet mogelijk is. Het gaat om een zeer klein aantal zeer kleine woningen waar een beperkte uitbreiding mogelijk wordt gemaakt. 50 m³ is echt niet veel, maar kan eventueel wel nog iets ingeperkt worden (bijvoorbeeld tot 30 m³). Daardoor zal de verhardingsgraad niet significant stijgen, maar kan wel het wooncomfort verbeterd worden door bijvoorbeeld de achterbouw op te trekken tot 3 meter hoogte of een beperkte dakkapel te voorzien zodat de ruimte onder het dak beter bruikbaar is. Deze motivering moet beter worden benadrukt in de toelichtingsnota en bijkomend overleg met de hogere overheden is aangewezen om tot een compromis te komen.

 

Advies provincie Antwerpen:

1) Er wordt niet akkoord gegaan met de planoptie in het voorliggend RUP waarbij woningen kleiner dan 120 m² uitbreidingsmogelijkheden krijgen. Er mogen geen voorschriften opgenomen worden die meer rechten geven dan de zonevreemde basisrechten van de VCRO (cfr. GRS)

--> Het is net de bedoeling van een RUP om nieuwe voorschriften te maken voor bepaalde gebieden. Indien voldoende gemotiveerd kunnen deze wettelijk gezien wel afwijken van de algemene wetgeving. Er bestaan zelfs RUP's die van openruimtegebied gewone woonzone maken. De uitbreidingsmogelijkheden worden omwille van de huidige gewestplanbestemming net heel beperkt gehouden.

 

2) Er moet rekening gehouden worden met de milieu-impact wat geluidsoverlast en luchtkwaliteit betreft voor de woningen die kort bij de snelweg liggen.

--> Het gaat over allemaal bestaande woningen. De eventuele overlast door de autosnelweg is gekend. Er worden geen nieuwe woningen bij gemaakt. Bovendien liggen de woonzones van bijvoorbeeld Europalaan, Oelegemsesteenweg en Oude Vaartstraat op dezelfde afstand van de snelweg en werden deze nooit in vraag gesteld.

 

3) Waarom is er geen kosten baten analyse gemaakt of een uitdoofscenario niet gunstiger is op lange termijn , gezien de negatieve milieu impact van deze perifere locaties, dan het bestendigen van de zonevreemde woningen. De deputatie merkt op dat een uitdoofscenario de woonrechten van de huidige bewoners niet beperkt. De gemeente kan bijvoorbeeld een voorkooprecht voorzien om dit scenario te bewerkstelligen.

--> Het gaat om een groot aantal woningen (31). Het is voor de gemeente onbetaalbaar om al deze woningen op termijn op te kopen.

 

4) In de voorschriften staat dat de kleinste woningen, die nu kleiner zijn dan 120 m², kunnen uitbreiden met max 50 m³ bruto bouwvolume. De voorschriften zijn voor interpretatie vatbaar. Daarnaast wijst de deputatie erop dat deze uitbreidingsmogelijkheden strijdig zijn met het GRS en onvoldoende gemotiveerd zijn

--> In de voorschriften kunnen de bedoelde adressen (zie toelichtingsnota) opgenomen worden zodat zeker duidelijk is over welke woningen het precies gaat. In dat geval is er geen discussie mogelijk. De beperkte uitbreidingsmogelijkheden kunnen gemotiveerd worden zoals hiervoor besproken. Het GRS is verouderd maar wordt niet vernieuwd. De gemeente werkt nu met een bouwvisie.

 

5) “Minimaal 50% van de bewoonde percelen dient een groene invulling te krijgen met hoogstambomen, houtkanten en/of opgaande heesters” (deelgebied 1). De deputatie merkt op dat de voorschriften onduidelijk zijn. Wat zijn bewoonde percelen? Een perceel waar geen woning op staat mag dus volledig verhard worden?

--> In artikel 1.2.2 van de stedenbouwkundige voorschriften (deelgebieden 1 en 2) staat letterlijk: "Onbebouwde percelen dienen bouwvrij te blijven, uitgezonderd de plaatsing van een schuilhok voor dieren in functie van begrazing. (...) Bestaande bomen dienen te worden behouden, ontbossing ten voordele van meer grasland of cultuurgrond wordt niet toegestaan. Het is belangrijk dat de aanleg van het terrein zich integreert in de omgeving, hetgeen inhoudt dat enkel streekeigen en inheemse beplanting wordt gebruikt. Het mag geenszins de bedoeling zijn om een verdere aantasting van het ruimtelijk kwetsbaar gebied te bewerkstelligen. Bestaande hoogstambomen dienen maximaal te worden behouden." Deze opmerking lijkt dan ook onterecht.

 

6) “Tuinconstructies die een wijziging van het reliëf inhouden (bv. aangelegde vijver, zwembad, …), met uitzondering van infrastructuren in functie van de noodzakelijke waterbuffering en -infiltratie, worden niet toegestaan” (deelgebied 1 en 2). De deputatie merkt op dat het voorschrift voor interpretatie mogelijk is, zo kunnen constructies die in opbouw staan en aldus geen reliëfwijziging met zich meebrengen wel geplaatst worden.

--> In artikel 1.2.1 van de stedenbouwkundige voorschriften (deelgebieden 1 en 2) staat letterlijk: "het oprichten van nieuwe, van het hoofdgebouw vrijstaande gebouwen en constructies, wordt niet toegestaan." De voorschriften kunnen verduidelijkt worden door dit nog eens te herhalen.

 

7) De provincie merkt op dat een gazon en groendak niet de juiste ‘groene invulling’ is in een kwetsbaar gebied (deelgebied 2). Zoals ook aangegeven in het GRS, moet het bosrijk karakter van de woonclusters behouden en versterkt worden door de juiste aanplantingen. De deputatie vraagt om ‘inclusief de oppervlakte van een gerealiseerd groendak’ te schrappen in de voorschriften en een maximale invulling met hooggroen op te nemen. De deputatie stelt voor om ook een lijst te voorzien met toegestane soorten (inheems groen).

--> De voorschriften in artikel 1.2.2 (deelgebied 2) kunnen als volgt worden aangepast:

"Volgende minimale groenpercentages worden opgelegd:

-          Percelen kleiner dan 500 m²: minimaal 25% van de bewoonde percelen dient een groene invulling te krijgen met inheemse beplanting;

-          Percelen groter dan 500 m²: minimaal 50% van de bewoonde percelen dient een groene invulling te krijgen met inheemse beplanting."

Een lijst met streekeigen beplanting kan worden toegevoegd.

 

8) De antitankgracht wordt als element in de toelichtingsnota wel opgenomen bij erfgoed en water, maar er komen geen uitgangspunten of doelen vanuit het beheerplan aan bod (gewenst uitzicht, inrichting, beheerdoelen, …). De deputatie vraagt om deze over te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften.

--> De antitankgracht valt niet binnen de contouren van het RUP. De opmerking is dan ook niet relevant.

 

9) Voorschriften voor verlichting en het beperken van lichthinder zijn maar mager opgenomen. Dit is niet voldoende om het barrière/versnipperingseffect van licht ten opzichte voor natuur te vermijden. De voorschriften moeten strenger geschreven worden om vermijdbare schade aan natuur te voorkomen (natuurtoets, zorgplicht).

--> Het voorschrift kan aangepast worden.

 

Bezwaarschrift:

1) Op het perceel staat een vergunde schuur/bergruimte zonder dat een woning op het perceel aanwezig is. De stedenbouwkundige voorschriften lijken momenteel strenger of minstens onvolledig t.o.v. de Vlaamse wetgeving (VCRO). De VCRO voorziet mogelijkheden om bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw, “te verbouwen, herbouwen op dezelfde plaats, herbouwen op een gewijzigde plaats en uitbreiden en aanpassen”.

Bezwaarindieners vragen om deze bepalingen ook door te trekken voor hun bestaande zonevreemde constructie, zijnde een schuur. Dit met als doel de schuur te herbouwen met ecologisch verantwoorde materialen, bij voorkeur buiten de bouwvrije zone langs de E34.

--> Gelet op voorgaande bedenkingen lijkt het niet haalbaar om de herbouw van een schuur op een gewijzigde plaats mogelijk te maken. Wel kan na afbraak van de schuur een schuilhok opgericht worden volgens de ontwerpvoorschriften. Een schuilhok heeft houten wanden en heeft minstens één volledig open zijde. De oppervlakte van het schuilhok staat in verhouding tot het aantal dieren met een maximum van 40 m² en een maximale hoogte van 3 meter.

 

2) Vervolgens wordt gevraagd de passage over de afsluiting van het weiland met de mogelijkheid tot oprichten van een afsluiting met palen en draad tot 1 25 meter hoogte en/of natuurlijke heg te herformuleren. Het vrijstellingsbesluit laat sinds 2011 ook open afsluitingen met houten dwarslatten toe. Dit lijkt hier aangewezen voor het houden van paarden, waarbij de hoogte van de afsluiting tot 1.45 meter aangewezen lijkt.

--> Voorstel om de voorschriften als volgt aan te passen: "Afsluitingen van weiland kunnen worden gerealiseerd met paal en draad tot een hoogte van 1,45 meter, een open afsluiting met maximaal 2 houten dwarslatten en/of met een natuurlijke heg. Gesloten afsluitingen zijn niet toegelaten teneinde faunapassage te verzekeren."

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro formuleert een voorwaardelijk gunstig advies aan de gemeenteraad. Enkele aanpassingen aan de voorschriften kunnen gebeuren zoals besproken.

 

De Gecoro geeft bijkomend volgende opmerkingen over het gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos':

 

Het RUP werd vanaf de opstart van de procedure positief onthaald door de Gecoro. Door de historisch gegroeide situatie ter plaatse wordt momenteel het gelijkheidsbeginsel geschonden. De ene - die toevallig in een oude verkaveling gelegen is - mag zeer veel (grote bijgebouwen, verhardingen, uitbreidingen van de woning, juridisch gezien zelfs meergezinswoningen); de buur - buiten de verkaveling - mag omwille van de ligging in bosgebied volgens het gewestplan helemaal niets, behalve beperkte onderhoudswerken.

Hierdoor kunnen deze oude woningen die buiten de verkavelingen liggen (de meeste dateren van de periode tussen 1930 en 1960) niet meer voldoen aan de huidige standaarden wat betreft leefcomfort.

 

Bovendien is het aangewezen om de mogelijkheden in de huidige verkavelingen terug te schroeven om meer mogelijkheden te bieden voor natuurontwikkeling overeenkomstig de gewestplanbestemming.

 

De hogere overheden vragen een uitdoofscenario voor deze woningen, maar als je ter plaatse gaat kijken is dit niet realistisch. De omgeving is ingericht als woonomgeving; de omvorming naar natuur brengt hier geen meerwaarde. Bovendien is het voor de gemeente onbetaalbaar om al deze woningen op termijn op te kopen.

 

Aan Hallebaan gaat het over 10 van de 16 woningen die nu in een verkaveling gelegen zijn, waarvan de mogelijkheden met het RUP ingeperkt zullen worden. Aan Heesterbos zijn 2 van de 15 woningen in een verkaveling gelegen.

 

De Gecoro is er van overtuigd dat een gelijktrekking met bepaalde renovatiemogelijkheden en - zeer beperkte - uitbreidingsmogelijkheden het wooncomfort bij alle woningen kunnen verbeteren.

Het is dan ook aangewezen om alsnog het overleg met de hogere overheden aan te gaan om tot een compromis te komen om het RUP toch te kunnen goedkeuren.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen voor de bouw van 41 woongelegenheden werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn bij Raad van State is ook nog lopende. De gemeente stelt voor om de beroepsprocedure stop te zetten door het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing en een nieuwe gemeenteraadsbeslissing te nemen over het totale rooilijnplan tussen Kapelstraat en Massenhovensesteenweg. Deze procedure omvat een voorlopige vaststelling - openbaar onderzoek - definitieve vaststelling.

 

2) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.Ondertussen zijn de werken stilgelegd naar aanleiding van de beroepsprocedure die gestart is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De procedure is nog lopende.

 

3) Project Lostraat / Kapelstraat:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning met 7 appartementen langs de Lostraat en 18 eengezinswoningen in het autoluwe binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. De Gecoro gaf volgende opmerkingen:

-          het is aangewezen om het historische pand te behouden

-          het autoluwe karakter van het binnengebied moet op een realistische manier ingericht worden

-          het uitzicht naar de straat vanuit de uitrit mag niet belemmerd worden

-          dit is de uitgelezen kans om gronden aansluitend aan de gemeenteschool aan te kopen.

De gegeven opmerkingen werden doorgegeven. Er is momenteel nog geen omgevingsvergunning aangevraagd.

 

4) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van de provincie Antwerpen, deze is nog lopende.

Bijkomend werd een beroepsprocedure opgestart bij de minister in verband met de gemeenteraadsbeslissing over de wegeniswerken. De minister heeft de gemeenteraadsbeslissing vernietigd op 6 juni 2022. De gemeente stelt voor om een nieuwe gemeenteraadsbeslissing te nemen waarin een bijkomend rooilijnplan voor de betreffende buurtweg opgenomen wordt.

 

5) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft geen tijdige beslissing genomen over de ligging van de rooilijnen omdat er nog opmerkingen kwamen. Er werd na overleg met de aanvrager een kleine aanpassing aan de rooilijnen doorgevoerd.

Het dossier werd ingetrokken en opnieuw ingediend met aangepast plan op 21 december 2021. De procedure, inclusief openbaar onderzoek, werd hernomen. Het openbaar onderzoek liep van 29 januari 2022 tot 27 februari 2022. Er werden 3 bezwaarschriften ingediend. De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, werden ook in dit dossier overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

De vaststelling van de rooilijnen en de wegaanleg werden op 23 mei 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. De opmerking van de Gecoro werd in de beslissing opgenomen. Er wordt verwezen naar de visie om de straat om te vormen naar een eenrichtingsstraat en/of fietsstraat om de verkeersveiligheid aan het kruispunt te verbeteren.

Er werd tegen deze beslissing een beroep ingesteld bij de deputatie van de provincie Antwerpen, maar dit beroep werd onontvankelijk verklaard op 10 augustus 2022.

Ook werd een beroep ingesteld tegen de gemeenteraadsbeslissing over de wegenis. Hierin is nog geen beslissing genomen.

Ondertussen werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de woningen en de aanleg van de wegenis. Omdat de aanvraag volledig conform de verkavelingsvergunning is, voorziet de procedure geen openbaar onderzoek. Er werd wel advies gevraagd aan de relevante instanties (Dienst Integraal Waterbeleid, Aquafin, Fluvius, Proximus, Pidpa, Telenet, brandweer). Het college van burgemeester en schepenen moet voor 27 september 2022 een beslissing nemen in het omgevingsvergunningsdossier. Deze beslissing zal kenbaar gemaakt worden ter plaatse en op de website.

 

6) Verkaveling Juul Persijnstraat (Stekelbessenlaan):

Op 11 maart 2022 diende Factum Finance bvba de verkavelingsaanvraag in voor de gedeeltelijke wegaanleg van Stekelbessenlaan en de vorming van 20 loten voor geschakelde eengezinswoningen, overeenkomstig het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Binnen het (toekomstig) openbaar domein worden 10 parkeerplaatsen voorzien.

Hoewel de woningdichtheid groter is dan 25 woningen/ha (cfr. bouwvisie) is dit eigenlijk geen weigeringsgrond omdat de aanvraag overeenkomstig de bepalingen van het RUP is.

Het openbaar onderzoek liep van 23 april 2022 tot 22 mei 2022. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. De gemeenteraad heeft op 20 juni 2022 de wegaanleg goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

 

7) Verkaveling Laarstraat-Vaartstraat-Zakstraat:

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een stuk grond gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan, in 54 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 1 lot voor een meergezinswoning.

Alle adviezen en binnengekomen opmerkingen zijn bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2022 de vergunning geweigerd. Er werd een bewonersbrief verspreid om deze beslissing kenbaar te maken.

Het gemeentebestuur heeft er tijdens een overleg bij de ontwikkelaar nogmaals op gewezen dat er in ieder geval rekening moet gehouden worden met volgende opmerkingen:

-          Ontsluiting via Vaartstraat is momenteel ontoereikend. Met een breedte van 3,91 meter kunnen voertuigen hier niet behoorlijk passeren. Zeker bij werken aan nutsleidingen of calamiteiten zouden de betrokken woningen volledig onbereikbaar worden. De ontsluiting moet breder gemaakt worden om dit deel van de verkaveling kwalitatief en veilig te ontsluiten.

-          Bovendien kan er geen garantie gegeven worden dat de grondoverdracht zonder problemen zal kunnen gebeuren; de betreffende grond ter hoogte van de voorziene ontsluiting naar de Vaartstraat is immers niet in eigendom van de aanvrager.

-          De opmerkingen die gegeven werden door de technische dienst moeten aangepakt worden (vermijden oneigenlijk gebruik van fietspaden, bochtstralen en ligging van de fietspaden, samenlopen van de nieuwe wegenis met bestaande Zakstraat, groenaanleg). Het technisch dossier moet volledig beantwoorden aan de vereisten vanuit de gemeente vooraleer dit kan worden ingediend als onderdeel van de verkavelingsaanvraag.

-          Er moet duidelijkheid zijn over de planning van de aanleg van de riolering waarop moet aangesloten worden. Hiertoe is overleg met Aquafin nodig.

-          Watergevoeligheid: te voldoen aan de voorwaarden van Dienst Integraal Waterbeleid.

-          Draagvlak in de buurt is momenteel zeer beperkt.

-          Hiervoor is voldoende overleg noodzakelijk met alle betrokken gemeentelijke diensten (dienst omgeving, technische dienst en openbare werken). Het dossier kan pas worden ingediend als alle diensten akkoord gaan met het ontwerp. Ook de verdere communicatie naar de buurt is van groot belang in dit dossier om het draagvlak te vergroten; er moet zeker ingezet worden op meer duidelijkheid rond de waterhuishouding, de conclusies van de mobiliteitsstudie en de voorziene compensatiebebossing.

De verkavelaar was in beroep gegaan tegen de weigeringsbeslissing, maar heeft dit beroep op 22 augustus 2022 ingetrokken. Er werd nieuw overleg aangevraagd met de gemeente, Aquafin en de Dienst Integraal Waterbeleid.

 

8) Project herbouw Delhaize Broechem:

Op het perceel is momenteel een woning en de Delhaizevestiging gelegen. Een groot deel van het perceel is verhard als parking. De winkel is energetisch verouderd en zou moeten vernieuwd worden. Er werd gekozen voor afbraak van de huidige winkel en een herbouw langs de gewestweg, zodat de huidige winkel operationeel kan blijven tijdens de werken.

De huidige toegang via de Kapelstraat zorgt dikwijls voor hinder en gevaarlijke situaties in de gemeenteweg waar veel schoolverkeer is. Door de nieuwe inplanting gebeuren alle verkeersbewegingen, inclusief de leveringen met zwaar verkeer, langs de gewestweg.

Fietsers en voetgangers kunnen de winkel zowel bereiken via de Kapelstraat als via de Pertendonckstraat, maar auto's en vrachtwagens kunnen de winkel enkel bereiken via de Pertendonckstraat. De verkeersbelasting in de Kapelstraat zal dus in ieder geval verminderen, wat een meerwaarde betekent voor de omgeving en het schoolverkeer langs de Kapelstraat. De parking kan nog steeds gebruikt worden voor ouders die hun kinderen van school halen of naar school brengen. Er is daarvoor ook een doorsteek voor trage weggebruikers voorzien naar de Kapelstraat.

De parking wordt op een groenere manier vormgegeven, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van waterdoorlatende materialen, grasdals en beplantingen. Op die manier kan de verhardingsgraad op het perceel dalen ten opzichte van de huidige toestand. Ook visueel vormt een vergroende parking (die ook zichtbaar is vanop de straat) een verbetering. Het aantal voorziene parkeerplaatsen lijkt te volstaan. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen voor het voorzien van laadpunten voor elektrische voertuigen. Er wordt ook een overdekte fietsenstalling voorzien vlak aan de ingang van de winkel, waardoor het fietsgebruik gestimuleerd wordt.

De woning voor de uitbater van de winkel, alsook de lokalen voor de werknemers, kunnen boven de winkel geplaatst worden. Hierdoor wordt de nodige bebouwing geclusterd op het perceel. Door het voorzien van deze functies boven op de winkel zal de hoogte van het pand plaatselijk 9,5 meter bedragen. Doordat dit slechts op twee plaatsen (vooraan + achteraan) van het pand voorkomt, en de rest van het pand een kroonlijsthoogte heeft van 5,6 meter, is deze hoogte aanvaardbaar.

De Gecoro gaf op 1 februari 2022 het advies dat er een uitgebreid verkeerscirculatieplan nodig is voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

 

9) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op 4 augustus 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat het beroep verworpen dient te worden. De vergunning van de Vlaamse minister is definitief geldig en kan uitgevoerd worden.

 

10) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

VLM heeft alle eigenaars gecontacteerd om een overeenkomst op te stellen voor de overname van de nodige gronden. Het studiebureau zal het dossier klaarmaken voor het indienen van de omgevingsvergunning.

 

11) RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem':

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2022. Het openbaar onderzoek liep van 21 maart 2022 tot 20 mei 2022. De Gecoro heeft een voorwaardelijk gunstig advies gegeven op 7 juli 2022 met volgende opmerkingen:

-          aanpassingen worden gedaan overeenkomstig het voorstel van D+A

-          de woningdichtheid van de projectzone moet beperkt worden tot 25 woningen/ha

-          de bouwhoogte van de sociale woningen moet worden beperkt tot 6,5 meter kroonlijsthoogte en 11 meter nokhoogte

De gemeenteraad moet een beslissing nemen over deze opmerkingen bij de definitieve vaststelling van het RUP. De definitieve vaststelling moet gebeuren voor 15 november 2022.

 

12) RUP 'Herziening Van den Nestlaan':

Het vroegere militair domein aan Van den Nestlaan in Broechem werd met het oorspronkelijke RUP (2011) omgezet voor een gedeeltelijke herinrichting van gemeentelijke diensten. Naast de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst. Ook het open asielcentrum van Fedasil is op de site aanwezig.

Het bestuur is van oordeel dat de gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen. Mogelijk kunnen nog bijkomende gemeenschapsfuncties opgenomen worden die een meerwaarde vormen voor de Ranstse gemeenschap. Hierover dient bijkomend overleg met de hogere overheden gevoerd te worden.

De overige stedenbouwkundige voorschriften wat betreft het behoud van het militair erfgoed kunnen behouden blijven. De bestaande loodsen en configuratie worden zoveel mogelijk behouden, identiek aan het oorspronkelijke RUP.

De startvergaderingen met het studiebureau Antea en de betrokken actoren en overheden hebben plaatsgevonden op 2 februari 2022 en 14 maart 2022.

Ondertussen werden de startnota en procesnota opgemaakt door het studiebureau. Deze zullen ter inzage gelegd worden aan de bevolking tijdens een publieke raadpleging van 60 dagen. Er wordt een infomoment voorzien op zondag 2 oktober 2022 (doorlopend tussen 10u en 17u), geïntegreerd met de Openbedrijvendag waaraan de gemeente Ranst zal deelnemen.

 

13) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

 

14) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. Deze afwijking werd niet goedgekeurd. Ranst is onderverdeeld bij regio Antwerpen; de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zal in Ranst de dossiers overnemen. De gesprekken met De Voorkempen worden gestart. De lopende projecten zullen zo snel mogelijk overgenomen worden. De gesprekken tussen de verschillende huisvestingsmaatschappijen zijn hierover lopende.

 

15) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De prioritaire dossiers zijn vastgesteld als:

-          handelingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

-          niet opvolgen van vergunningsvoorwaarden

-          onvergund kappen van bomen

-          onvergund aanleggen van verhardingen

-          reliëfwijzigingen

Momenteel zijn er meerdere dossiers in behandeling bij Igean voor het opstellen van bestuurlijke maatregelen. Het is niet nodig om dit punt nog in het overzicht weer te geven.

 

16) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de reservatiestrook voor de leidingenstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft bekend gemaakt dat de Zwaaikom van Ranst een nieuwe toekomst krijgt als spaarbekken van drie tot vier miljoen kubieke meter water voor de Antwerpse drinkwaterproductie.

Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft op 29 juli 2022 feedback gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen (deadline 15 september 2022) op het concept syntheserapport van de transport-economische studie rond Wommelgem-Ranst. Dit is geagendeerd op de agenda van 8 september 2022.

Het vroegere 'complex project' krijgt de naam 'De Nieuwe Rand' en bundelt de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen die men wil verbeteren. Van 12 september tot en met 11 oktober loopt de publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota. In deze periode kan iedereen feedback geven over de voorgestelde oplossingen en de manier waarop het onderzoek naar het best mogelijke scenario zal gedaan worden. Om iedereen goed te informeren worden in 5 gemeenten/districten infomarkten georganiseerd.

Binnen de klimaatgordel is de Antitankgracht een zeer belangrijkste schakel en verbindt bijna alle natuurgebieden in de Voorkempen en de betrokken gemeenten. De Antitankgracht wordt een ecologische en landschappelijke drager van een klimaatrobuust open ruimtenetwerk, waar er genoeg ruimte is voor water en natuurverbindingen (ontsnippering).

 

17) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad - Ranstsesteenweg, kruispunt Ranstsesteenweg - N14 en kruispunt Meir - N14 zullen bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

 

18) Brug Vaartstraat over autosnelweg:

De vraag wordt gesteld wanneer deze brug zou vervangen worden. De werken zouden ten vroegste pas eind 2022 starten. Ze zijn niet gekoppeld aan het Complex Project/ENA.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Varia:

1) Luc Verbeeck verwelkomt iedereen bij de start van de vergadering als nieuwe voorzitter van de Gecoro. Hij geeft aan dat hij de goede werking van de Gecoro wil verderzetten, door de discussies kort te houden en bij vraag naar inhoudelijke discussie en stemming dit te doen in besloten zitting. De bespreking zal in het verslag weergegeven worden zodat de argumentatie voor iedereen duidelijk is.

 

2) Heidi Vander Weehe had vorige vergadering haar ontslag als Gecorolid aangekondigd omdat zij voor de gemeente zal werken (afdelingshoofd Openbare Werken). Art. 304§3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt echter dat binnen een overlegstructuur hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. Die regel is van toepassing op alle adviesraden, dus ook op de Gecoro. Wanneer Heidi geen effectief lid meer is, wordt deze 2/3 regel niet gerespecteerd, en zijn de adviezen van de Gecoro zelfs niet rechtsgeldig. Er is strikt juridisch geen probleem om als werknemer van de gemeente lid te zijn van de Gecoro. Heidi kan dus gewoon lid blijven. Zij kan zelf kiezen om zich te laten vervangen op de zittingen door haar plaatsvervanger wanneer dit nodig lijkt omwille van de inhoud van de te bespreken punten. Op deze manier respecten we het decreet lokaal bestuur aangezien de effectieve samenstelling de 2/3regel respecteert en de Gecoro rechtsgeldige adviezen kan uitbrengen. Zowel Heidi zelf als de voorzitter zijn akkoord met deze werkwijze. Het ontslag wordt dan ook niet aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

3) Leidt de aankondiging van de bouwshift tot een snellere aanvraag van ontwikkelingsprojecten? In de Gecoro werden tijdens deze legislatuur al verschillende projecten besproken die in totaal zouden zorgen voor 370 extra woongelegenheden (inclusief sociale woningbouwproject Weidestraat). Volgens de woonbehoefte zouden er tot 2026 slechts 600 nieuwe woningen nodig zijn in Ranst.

Antwoord: Gevoelsmatig zien we inderdaad een versnelling bij de ontwikkelaars. Er komen zeer veel vragen binnen, ook over gronden die al jaren niet gebruikt worden. Het blijft voor hen echter moeilijk om projecten vergund te krijgen. Niet alle besproken dossiers leiden uiteindelijk tot uitgevoerde woningen. Wel zien we dat men steeds gebruik probeert te maken van de 'verdichting' die wordt gepromoot door Vlaanderen, maar in de meeste gevallen kan er na overleg met de gemeente ongeveer een halvering van het aantal woongelegenheden afgedwongen worden om de besprekingen verder te voeren.

De cijfers van het aantal woningen in Ranst geven aan dat er relatief weinig woningen bijkomen, er zijn geen gegevens van hoeveel woningen er verdwijnen.

-          2019: 90 bijkomende woongelegenheden

-          2020: 76 bijkomende woongelegenheden

-          2021: 18 bijkomende woongelegenheden

 

4) Recent werd een vergunning afgeleverd voor 10 appartementen langs de Kromstraat met nog 2 bijkomende woningen in tuinzone. Volgens de bouwvisie is deze locatie echter niet bestemd voor meergezinswoningen en worden er ook geen binnengebieden ontwikkeld, hoe kan dit dan?

Antwoord: De 10 appartementen werden al langer geleden vergund, onder de vorige bouwrichtlijnen die nog geen afbakening kenden van de kernverdichtingszone (waar appartementen mogelijk zijn) en met hogere maximale woningdichtheden. Toen werd een vergunning afgeleverd voor de 10 appartementen langs de straat met de melding dat achteraan maximaal 2 woningen mochten bijkomen. De aanvrager heeft deze 2 woningen nu aangevraagd en gelet op motivering in die vorige beslissing kan de gemeente niet anders dan nu deze vergunning af te leveren.

 

5) Er heerst onduidelijkheid waarom sommige projecten wel op de Gecoro worden behandeld en sommige niet.

Antwoord: in het begin van de legislatuur werd met de voorzitter afgesproken dat projecten vanaf 10 woongelegenheden 'groot' worden genoemd. In dat geval is het nuttig om deze minstens ter kennis te geven van de Gecoro. Van kleinere projecten wordt verwacht dat de impact naar de ruimere omgeving niet significant is. Mogelijk vallen er soms wel projecten door de mazen van het net, bijvoorbeeld wanneer geen voorbesprekingen zijn gebeurd en de vergunningsprocedure toevallig net tussen 2 Gecorovergaderingen loopt.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

Publicatiedatum: 10/02/2023