Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het in stellen van een voorrangsregeling aan de uitrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De uitrit aan de nieuwe magazijnen in de Van den Nestlaan komt uit op een gedeelte waar er een snelheidsregime geldt van 70 km/u. Het is niet gewenst om bestuurders die komen vanaf de nieuwe magazijnen voorrang van rechts hebben. Op de overige zijstraten die uitkomen op de Van den Nestlaan geldt eveneens dat er voorrang moet verleend worden aan het verkeer op de Van den Nestlaan. Deze weg is immers een lokale gebiedsontsluitingsweg.

 

Juridisch kader:

Artikel 5 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 16 december 2008

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden.

In afwijking van artikel 43, § 2, 2°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad die bevoegdheid toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan de Vlaamse Regering.

De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend via de webtoepassing van de gemeente.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld

in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Artikel 5 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen op het grondgebied.  De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan de Vlaamse Regering.  De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Artikel 67 van KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Dit artikel beschrijft de verkeersborden betreffende de voorrang. Verkeersbord B1 betekent 'voorrang verlenen' Verkeersbord B15 betekent 'voorrang'.

Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De gemeente kan de verkeerstekens plaatsen in uitvoering van de door haar genomen reglementen op de gewest- of provinciewegen of op de kruispunten waar wegen van verschillende wegbeheerders samen komen, mits voorafgaande toestemming van de wegbeheerder.

Artikel 8 van het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Dit artikel beschrijft de verkeersborden betreffende de voorrang. Artikel 8.1 Verkeersbord B1. Voorrang verlenen.

1° Dit verkeersbord wordt geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de bestuurders voorrang moeten verlenen.

2° Dit verkeersbord wordt slechts geplaatst indien terzelfdertijd het verkeersbord B9 of B15 wordt geplaatst op de openbare weg of op de rijbaan die gevolgd wordt door de bestuurders aan wie voorrang moet verleend worden.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

De omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend verkeersreglement door de gemeente.

 

Adviezen:

Het advies van de commissie mobiliteit en openbare werken van 19 januari 2021 om een voorrangsregeling in te stellen aan de inrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan door middel van verkeersborden B1 en B15.

 

Bijkomende motivering:

Een voorrangsregeling aan de inrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid. Een voorrang van rechts op een weg waar 70 km/u gereden mag worden, is niet wenselijk en leidt tot gevaarlijke situaties. Het verkeer komende van de zijstraten die uit komen op de Van den Nestlaan moet nu ook voorrang verlenen.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het instellen van een voorrangsregeling aan de inrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan, waarbij het verkeer komende van de nieuwe magazijnen voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Van den Nestlaan.

 

Art. 2:

De borden B15c en B15f worden geplaatst op de Van den Nestlaan om de 'ondergeschikte' zijstraat aan te duiden.

 

Art. 3:

Het bord B1 wordt geplaatst op de uitrit van de nieuwe magazijnen aan de Van den Nestlaan.

 

Art. 4:

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt van deze wijziging op de hoogte gebracht.