Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris en Katia Smits - effectieve leden

Glen Bertels, Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Filip Bauwens, Dirk Lambrechts en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen, John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

Afwezig:

Fons Huysmans en Dirk van Nimwegen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 5 april 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

2. RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem' - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro verleent een voorwaardelijk gunstig advies over het gemeentelijk RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 de actie ‘Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen’ goedgekeurd voor het project ‘Opmaak gemeentelijk RUP Signaalgebied Netevallei Emblem’.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht ‘Opmaak gemeentelijk RUP Signaalgebied Netevallei Emblem’ aan D+A Consult op 19 juli 2018.

Op 14 maart 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 14 mei 2019.

Op 7 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 1 juni 2021 nam de Gecoro kennis van het ontwerp-RUP.

De plenaire vergadering vond plaats op 30 juni 2021. Op basis van de opmerkingen in de adviezen werden bijkomende aanvullingen in het ontwerp-RUP aangebracht.

De gemeenteraad heeft het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld op 21 februari 2022. Het openbaar onderzoek liep van 21 maart 2022 tot 20 mei 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Toelichting omgevingsambtenaar:

Tijdens het openbaar onderzoek werd door de Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen een gunstig advies verleend (zie bijlage).

 

Er werden ook 22 bezwaarschriften ingediend (zie bijlagen).

De bezwaren handelen samengevat over:

1) inspraak:

-          hoe werden de betrokken eigenaars betrokken in het proces?

-          de buurtbewoners geven aan dat ze onvoldoende betrokken werden bij het ontwerp: de voorontwerpen werden niet gedeeld

-          het openbaar onderzoek werd onvoldoende bekend gemaakt; er waren geen informatieborden of schrijvens naar de omwonenden

-          een bijkomend bewonersoverleg was wenselijk

-          de buurtbewoners vragen om een informatievergadering op zeer korte termijn om de plannen verder toe te lichten en het draagvlak te kunnen vergroten

 

2) inrichting parking volgens artikel 6 ('groene ruimte'):

-          in de onmiddellijke omgeving (achter de sportvelden voetbal/tennis) is er reeds een grote parking die eigenlijk te weinig gebruikt wordt, waardoor het nut van een bijkomende parking in twijfel wordt getrokken. De bestaande parking kan beter benut worden om aan de noden van de roeiclub en andere recreanten te voldoen (inclusief doorgang via Bosstraat)

-          in de startnota werd/wordt geen melding gemaakt van de mogelijkheid voor een parking; dit werd pas later bijgevoegd

-          na de publicatie van de scopingnota werd reeds opgemerkt dat een parking op deze locatie bijkomend onderzoek naar de lokale noden en inpassing vraagt, wat niet in het RUP opgenomen werd. Op deze reactie werd door de gemeente niet geantwoord.

-          er werden door het toevoegen van de mogelijkheid tot parking (te) grote wijzigingen aangebracht aan het RUP tussen scoping nota en ontwerp

-          er werd geen effectenonderzoek gedaan naar een bijkomende parking met 100 parkeerplaatsen; voor een groene parking met 100 parkeerplaatsen is minstens 2.500 m² nodig

-          een 'groene' parking is niet realistisch, dit zal steeds een aanzienlijke verharding zijn met een grote impact op de waterhuishouding en de natuurwaarden

-          de zone voor de parking zijn de lager gelegen percelen en dienen dan ook best als versterking voor de groenstructuur en natuurbeleving voor fietsers en wandelaars. De zone voor de parking wordt dus beter omgezet naar 'groengebied' (artikel 4) zodat dit een aaneengesloten bufferstrook wordt langsheen de dorpskern

-          het gebruik van de nieuwe parking door de roeiclub zal extra verkeersbewegingen (en dus mogelijke conflicten) veroorzaken: deze mensen rijden immers eerst naar de roeiclub zelf om hun boot af te zetten en dan pas naar de parking (en na hun activiteiten het tegenovergestelde)

-          op de parking zal ook ruimte voor aanhangwagens (voor de roeiclub) moeten worden voorzien, is dit ingecalculeerd?

-          er zal te weinig sociale controle zijn op de nieuwe parking, waardoor er overlast naar de buurt zal ontstaan

-          door de parking in aansluiting op de private tuinen, wordt een gevoel van onveiligheid en privacyvermindering gecreëerd

-          zal de parking verlicht worden en is dat wenselijk in deze omgeving?

-          het aanleggen van extra parking zal het gemotoriseerd verkeer stimuleren, terwijl dit best ontmoedigd wordt

-          een doorgang naar de parking door het groengebied ten zuiden hiervan staat haaks op de doelstellingen van deze zone. De groene invulling van het groengebied ten zuiden van de parking is niet realistisch door: de beperkte breedte, de mogelijke toegang tot de parking vanuit de Kesselsesteenweg door die zone, de aanwezigheid van de parking en de roeiclub in de onmiddellijke nabijheid. Dit 'groengebied' (artikel 4) kan dan ook beter mee ingekleurd worden als 'groene ruimte' (artikel 6).

 

3) invulling projectzone (artikel 5):

-          er wordt gevreesd voor grote overlast door 61 bijkomende sociale woningen. Er kan daar beter een ontmoetingscentrum, seniorenlokaal, school, park met zitbanken en speeltuigen, hondenweide,... voorzien worden - of zelfs gewone woningen.

-          in Ranst zijn al genoeg sociale woningen

-          de nieuwe invulling langs De Voortstraat moet in overeenstemming zijn met de reeds aanwezige bebouwing (open en halfopen eengezinswoningen)

-          de projectzone zal vermoedelijk worden ingevuld met hoogbouw, wat niet overeenkomt met de bouwvoorschriften in de omgeving

-          waar de projectzone werd aangeduid was vroeger een stortplaats, het is beter deze grond niet te verstoren

-          de parkeerbehoefte wordt best binnen de projectzone ingevuld, op basis van het concrete bouwdossier

 

4) mobiliteit:

-          de projectzone of de parking mogen niet ontsloten worden via De Voortstraat; deze is daar niet op voorzien (momenteel doodlopende straat in kasseien als ontsluiting van ca. 20 woningen)

-          de nieuwe parking moet best ontsloten worden via Kesselsesteenweg, zonder mogelijk conflicten met het jaagpad

-          het nieuwe circulatieplan van Emblem beoogt eerder het minder aantrekken van auto's, in nieuwe parking in de dorpskern is hiermee tegenstrijdig. Een parking aan de rand zou beter zijn

 

5) roeiclub:

de groenzone die aansluit op de site van de roeiclub wordt in de praktijk ingepalmd door recreanten als ligweide of ontmoetingsplek; er zijn nauwelijks natuurwaarden. Het is onduidelijk hoe deze situatie kan verbeteren.

 

6) omgeving:

-          er wordt geen ruimte voor water bijgecreëerd (integendeel: bijkomende verhardingen en bebouwing), hoewel dit toch de doelstelling van het RUP is

-          het groene karakter van het centrum van Emblem moet bewaard blijven

-          het dorpscentrum moet in het algemeen meer vergroenen en zich richten op zachte weggebruikers; het is beter om daar op in te zetten

 

Volgende toelichting wordt alvast meegegeven door de omgevingsambtenaar:

-          de RUP-procedure omvat inderdaad geen individuele schrijvens of aanplakborden. Het openbaar onderzoek werd - zoals wettelijk voorzien - bekend gemaakt via het gemeentelijk informatieblad (dat bij alle huishoudens wordt bezorgd), de gemeentelijke website, 3 dagbladen (Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws) en het Belgisch Staatsblad. Er werd door het gemeentebestuur bewust gekozen om enkel de wettelijk voorziene communicatiekanalen te gebruiken om alle procedures op gelijke manier te laten verlopen.

-          hoewel er verschillende bezwaarschriften werden ingediend, zijn er maar een zeer beperkt aantal burgers informatie komen vragen (via mail, telefonisch of aan de balie) over het RUP

-          nochtans is de procedure al ruim 5 jaar bezig, waarbij er verschillende mogelijkheden van inspraak geweest zijn, met als belangrijkste de infovergadering van mei 2019. Ondertussen stond het verloop van het dossier op de website van de gemeente.

-          de mail waarnaar verwezen wordt en waarop geen antwoord werd gekregen wordt niet teruggevonden in onze systemen

-          de effectbeoordeling van het RUP vergelijkt niet de huidige (veelal groene) toestand met de toekomstige bestemming, maar bekijkt het verschil met de huidige bestemming (momenteel grotendeels woonzone en recreatiegebied, dus potentieel bebouwbaar zonder voorschriften)

-          er wordt in de bezwaren voorbij gegaan aan het feit dat in de huidige toestand het gewestplan voorziet dat de zone langs de noordkant van de Kesselsesteenweg in de woonzone is gelegen en paalt aan een voldoende uitgeruste weg. Zonder dit RUP kan eender welke ontwikkelaar dit gebied ontwikkelen.

-          de bouw van sociale woningen is vanuit Vlaanderen voorgeschreven: Ranst moet op korte termijn nog 70 nieuwe sociale woningen (laten) bouwen om de wachtlijsten voor sociale woningen weg te werken. Het RUP maakt het mogelijk om hier alvast (een deel hiervan) te voorzien.

 

Inhoudelijke bespreking van de bezwaren:

Axel Rijpers (studiebureau D+A) geeft toelichting bij de adviezen en bezwaren en overloopt het voorstel van aanpassing.

 

1) Advies provincie Antwerpen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek (mer-screening) was eigenlijk al afgerond en er was door door de dienst MEr meegegeven dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt. Om het document niet te zwaar te maken is daarom niet alle inhoud van de mer-screening toegevoegd, maar enkel een verwijzing naar de scoping nota. Voor de definitieve tekst van de toelichtingsnota zal dit dan toch worden toegevoegd.

 

2) Bezwaren:

 

Er zijn veel opmerkingen over de parking. Deze wordt voorzien naar aanleiding van de parkeernood van de roeiclub en de vissers (die nu op het jaagpad parkeren, wat niet wenselijk is), om tegemoet te komen aan de parkeernood in het centrum van Emblem en wat nodig zou zijn in het kader van de ontwikkeling van de projectzone (nog te bepalen). Er wordt in de voorschriften een maximaal aantal parkeerplaatsen vermeld en de beperking van inname van maximaal 2/3 van de zone.

Volgens de huidige voorschriften is er slechts 1 ontsluiting van de parking mogelijk - ofwel via De Voortstraat ofwel via Kesselsesteenweg. Het lijkt echter nuttig om de mogelijkheid te voorzien om de autobewegingen te spreiden, afhankelijk van de grootte en de functie van de toekomstige parking. Mogelijk kan ook een 1-richting-circulatie nuttig zijn.

 

Er wordt voorgesteld om voor het groengebied aansluitend op de groene ruimte dezelfde voorschriften door te trekken. Dit maakt de aanleg van de ontsluiting van de parking ook gemakkelijker. Deze opmerking wordt gevolgd. De parking moet wel aangelegd worden op de hoogst gelegen gronden.

 

Eén van de bezwaren geeft aan dat de bestaande inrichting van de percelen eigenlijk al beantwoordt aan de doelstellingen van groenbehoud en waterberging. De gewestplanbestemming laat momenteel echter nog steeds bebouwing toe. Er is een officiële herbestemming nodig om deze toestand naar de toekomst te kunnen bestendigen.

 

Er wordt veel overlast gevreesd door 61 bijkomende sociale woningen. Dit cijfer is echter niet opgenomen in de voorschriften, maar enkel in de toelichtingsnota om een richtwaarde te hebben om de worst-case effecten in de mer-screening te kunnen bepalen. In de voorschriften geven B/T en V/T aan wat er kan gebouwd worden, in de praktijk zal dit waarschijnlijk wel minder woningen zullen komen. Ook geven de voorschriften aan dat er enkel sociale woningen kunnen voorzien worden (omdat Ranst er nog een 70-tal moet voorzien om het bindend sociaal objectief te bereiken) en er dus geen private ontwikkeling mogelijk is. Door de ligging vlak bij het dorpscentrum is deze locatie geschikt voor sociale woningbouw. Er zijn echter nog andere publieke functies mogelijk.

De Gecoro-leden geven aan dat de gemeentelijke visie een maximale woningdichtheid van 25 woningen/ha voorziet en dat het wenselijk is dat dit maximum ook hier gehanteerd wordt. Er wordt dus gevraagd om deze maximale woningdichtheid op te nemen in de voorschriften.

 

Er zijn bezwaren in verband met het aantal bouwlagen dat wordt voorzien in de voorschriften (3 à 4). Dergelijke bouwhoogtes zouden niet passen in het kleinschalige dorpscentrum van Emblem. De Gecoro-leden stellen voor om de bouwhoogte te beperken naar de standaard richtwaarden (kroonlijsthoogte 6,5 meter - nokhoogte 11 meter). Wanneer de woningdichtheid beperkt wordt, is er toch ook geen hoge bebouwing nodig.

Het project moet wel steeds beoordeeld worden op maat van de omgeving en de plaatselijke goede ruimtelijke ordening.

 

Wat betreft de parking worden conflicten met fietsers en voetgangers gevreesd. Ook worden vragen gesteld over de mogelijkheid om te parkeren met aanhangwagens. Momenteel is de eigenlijk inrichting en de ontsluiting van de parking nog niet bepaald. In de voorschriften zal worden opgenomen dat er rekening moet worden gehouden met de algemene verkeersveiligheid voor de trage weggebruikers.

 

Verschillende bezwaarindieners geven aan dat er geen nood is aan bijkomende parking. Tijdens het participatiemoment kwam er echter toch een zekere parkeernood naar boven. Zeker op piekmomenten staat de bestaande parking aan de sportvelden vol. Een bijkomende parking zou er ook voor kunnen zorgen dat het parkeren meer geclusterd kan gebeuren en de parkeerplaatsen uit het straatbeeld in het dorpscentrum kunnen verwijderd worden en vervangen door groenaanleg. Dit zou een meerwaarde betekenen voor het dorpscentrum. Ook hoeft er dan niet meer te worden geparkeerd op het jaagpad. Er wordt wel uitdrukkelijk gesteld dat de nieuwe parking niet zal worden aangelegd als ze geen meerwaarde biedt.

 

Eén van de bezwaren geeft aan dat er te weinig aandacht is voor de watergevoeligheid ter plaatse. Het RUP heeft net de intentie om de ontwikkelmogelijkheden sterk te beperken en te concentreren op een kleine oppervlakte. De Gecoro-leden geven wel aan dat deze strenge eisen (voorschriften) ook mogen opgelegd worden voor de site van de roeiclub.

 

Bijlage:

N_RUP Signaalgebied Netevallei Emblem_voorstel behandeling adviezen en bezwaren.pdf

 

Besluit met eenparigheid van stemmen over voorwaardelijk gunstig advies:

Enig artikel:

De Gecoro gaat akkoord met de aanpassingen zoals voorgesteld door D+A.

De Gecoro geeft bijkomend volgende opmerkingen over het gemeentelijk RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem':

-           de woningdichtheid van de projectzone moet beperkt worden tot 25 woningen/ha

-           de bouwhoogte van de sociale woningen moet worden beperkt tot 6,5 meter kroonlijsthoogte en 11 meter nokhoogte

in overeenstemming met de gemeentelijke visie op bouwen.

 

De Gecoro formuleert een voorwaardelijk gunstig advies aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

3. Vervanging voorzitter Gecoro - procedure en oproep kandidaturen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontslag van de voorzitter vanaf 30 juni 2022 en de nieuwe kandidatuur.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 24 juni 2019 werd de samenstelling van de Gecoro gestemd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierbij werd Gust Wouters als voorzitter aangeduid.

Op 24 maart 2022 kondigde Gust Wouters zijn ontslag als voorzitter en lid van de Gecoro aan.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

Gust Wouters zal zijn functie in de Gecoro als voorzitter vanaf 30 juni 2022 neerleggen omwille van gezondheidsredenen.

Gust wil iedereen van harte bedanken voor de goede samenwerking.

De Gecoro-leden bedanken Gust voor het opnemen van de functie als Gecoro-voorzitter gedurende de voorbije jaren.

 

Gust Wouters wordt als stemgerechtigd lid opgevolgd door de eerste plaatsvervangende deskundige (John Maes).

 

Er moet ter vervanging een nieuwe voorzitter worden aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen zal een van de effectieve deskundige leden voordragen als voorzitter. De gemeenteraad moet de voorzitter formeel aanduiden.

 

De effectieve deskundige leden (René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck) en de eerste plaatsvervangend deskundige (John Maes) kunnen zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. De kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 juni 2022 zodat het college van burgemeester en schepen op 16 juni 2022 een voordracht aan de gemeenteraad kan doen. De gemeenteraad kan op 27 juni 2022 dan een nieuwe voorzitter aanstellen die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

 

Lucas Verbeeck heeft zich op 7 april 2022 kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter van de Gecoro. Er zijn geen andere kandidaturen binnengekomen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van het ontslag van de voorzitter Gust Wouters vanaf 30 juni 2022. Lucas Verbeeck is kandidaat om deze functie over te nemen.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen voor de bouw van 41 woongelegenheden werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn bij Raad van State is ook nog lopende.

 

2) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.Ondertussen zijn de werken stilgelegd naar aanleiding van de beroepsprocedure die gestart is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De procedure is nog lopende.

 

3) Project Lostraat / Kapelstraat:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning met 7 appartementen langs de Lostraat en 18 eengezinswoningen in het autoluwe binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. De Gecoro gaf volgende opmerkingen:

-          het is aangewezen om het historische pand te behouden

-          het autoluwe karakter van het binnengebied moet op een realistische manier ingericht worden

-          het uitzicht naar de straat vanuit de uitrit mag niet belemmerd worden

Er is momenteel nog geen omgevingsvergunning aangevraagd.

De Gecoro-leden geven nogmaals aan dat dit de uitgelezen kans is om gronden aansluitend aan de gemeenteschool aan te kopen. De aankoop van deze gronden is echter niet opgenomen in de meerjarenplanning en bovendien worden dergelijke onderhandelingen beter gevoerd alvorens er intenties zijn om te ontwikkelen.

Ook wordt de vraag gesteld wat de woningdichtheid is. Tijdens de vorige vergadering werd reeds meegegeven dat dit 25,29 (afgerond 25) woningen/ha bedraagt.

 

4) Project Rundvoortstraat / Knodbaan / Muizenheuvelstraat:

Het college van burgemeester en schepenen ging op 5 mei 2022 principieel akkoord te gaan met de ontwikkeling van de gronden met eengezinswoningen in een autoluwe woonwijk, rekening houdend worden met volgende voorwaarden:

-          De woningdichtheid mag maximaal 25 woningen/ha bedragen.

-          Om de inkijk naar de omliggende tuinen te voorkomen moeten de woningen in het binnengebied op minstens 10 meter afstand van de perceelsgrenzen opgetrokken worden.

-          De maximale kroonlijsthoogte wordt beperkt tot 6,5 meter.

-          Vooraleer het dossier wordt ingediend, moeten de plannen voor het toekomstig openbaar domein worden afgestemd met de gemeentelijke Technische Dienst.

Ondertussen werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend zonder rekening te houden met deze opmerkingen. De procedure zal op de normale manier verlopen, met openbaar onderzoek van 30 dagen (datum nog te bepalen).

De Gecoro geeft aan dat er nieuwe waterkaarten werden opgemaakt, waarbij deze zone ingekleurd is als nat gebied. Bij de behandeling van het dossier zal ook het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen gevraagd worden.

 

4) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van de provincie Antwerpen, deze is nog lopende.

 

5) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft geen tijdige beslissing genomen over de ligging van de rooilijnen omdat er nog opmerkingen kwamen. Er werd na overleg met de aanvrager een kleine aanpassing aan de rooilijnen doorgevoerd. Het dossier werd ingetrokken en opnieuw ingediend met aangepast plan op 21 december 2021. De procedure, inclusief openbaar onderzoek, werd hernomen. Het openbaar onderzoek liep van 29 januari 2022 tot 27 februari 2022. Er werden 3 bezwaarschriften ingediend, deze handelen over:

-          de afvalzone zal zorgen voor hinder naar de omgeving en wordt beter naar Kapelstraat of het parkje verplaatst, of ondergronds of minstens afgeschermd voorzien

-          de parkeerzone zal voor overlast zorgen naar de omgeving (Pater Domstraat) en wordt beter verplaatst naar Kapelstraat

-          er wordt een te grote verkeerstoename verwacht in Pater Domstraat; in een (toekomstige) fietsstraat is dit ongepast

-          er wordt best een knip voorzien in de Pater Domstraat (bijvoorbeeld ter hoogte van Streep) zodat doorgaand verkeer enkel door de Kapelstraat kan

-          het aanbod aan parkeerplaatsen op privaat terrein is te klein; de parkeerdruk wordt afgewenteld naar de buurt

-          er is geen riolering in Pater Domstraat

-          er is onvoldoende infiltratie- en buffercapaciteit voor het hemelwater

-          het fietspad van de Kapelstraat moet uitwijken voor de parkeerplaatsen, wat oncomfortabel en onveilig is

-          voor het verleggen van de buurtweg moet in het dossier een berekening van de waardevermeerdering of -vermindering opgenomen worden.

De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, werden ook in dit dossier overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

De vaststelling van de rooilijnen en de wegaanleg werden op 23 mei 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen zal voor 25 juni 2022 een beslissing nemen over de omgevingsvergunning, rekening houdend met alle adviezen en bezwaarschriften.

 

6) Verkaveling Juul Persijnstraat (Stekelbessenlaan):

Op 11 maart 2022 diende Factum Finance bvba de verkavelingsaanvraag in voor de gedeeltelijke wegaanleg van Stekelbessenlaan en de vorming van 20 loten voor geschakelde eengezinswoningen, overeenkomstig het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Binnen het (toekomstig) openbaar domein worden 10 parkeerplaatsen voorzien.

Het openbaar onderzoek liep van 23 april 2022 tot 22 mei 2022. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de wegaanleg, nadien zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen over de omgevingsvergunning.

Hoewel de woningdichtheid groter is dan 25 woningen/ha (cfr. bouwvisie) is dit eigenlijk geen weigeringsgrond omdat de aanvraag overeenkomstig de bepalingen van het RUP is.

 

7) Verkaveling Laarstraat-Vaartstraat-Zakstraat:

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een stuk grond gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan, in 54 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 1 lot voor een meergezinswoning.

Alle adviezen en binnengekomen opmerkingen zijn bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2022 de vergunning geweigerd. Er werd een bewonersbrief verspreid om deze beslissing kenbaar te maken.

Het gemeentebestuur heeft er tijdens een overleg bij de ontwikkelaar nogmaals op gewezen dat er in ieder geval rekening moet gehouden worden met volgende opmerkingen:

-          Ontsluiting via Vaartstraat is momenteel ontoereikend. Met een breedte van 3,91 meter kunnen voertuigen hier niet behoorlijk passeren. Zeker bij werken aan nutsleidingen of calamiteiten zouden de betrokken woningen volledig onbereikbaar worden. De ontsluiting moet breder gemaakt worden om dit deel van de verkaveling kwalitatief en veilig te ontsluiten.

-          Bovendien kan er geen garantie gegeven worden dat de grondoverdracht zonder problemen zal kunnen gebeuren; de betreffende grond ter hoogte van de voorziene ontsluiting naar de Vaartstraat is immers niet in eigendom van de aanvrager.

-          De opmerkingen die gegeven werden door de technische dienst moeten aangepakt worden (vermijden oneigenlijk gebruik van fietspaden, bochtstralen en ligging van de fietspaden, samenlopen van de nieuwe wegenis met bestaande Zakstraat, groenaanleg). Het technisch dossier moet volledig beantwoorden aan de vereisten vanuit de gemeente vooraleer dit kan worden ingediend als onderdeel van de verkavelingsaanvraag.

-          Er moet duidelijkheid zijn over de planning van de aanleg van de riolering waarop moet aangesloten worden. Hiertoe is overleg met Aquafin nodig.

-          Watergevoeligheid: te voldoen aan de voorwaarden van Dienst Integraal Waterbeleid.

-          Draagvlak in de buurt is momenteel zeer beperkt.

-          Hiervoor is voldoende overleg noodzakelijk met alle betrokken gemeentelijke diensten (dienst omgeving, technische dienst en openbare werken). Het dossier kan pas worden ingediend als alle diensten akkoord gaan met het ontwerp. Ook de verdere communicatie naar de buurt is van groot belang in dit dossier om het draagvlak te vergroten; er moet zeker ingezet worden op meer duidelijkheid rond de waterhuishouding, de conclusies van de mobiliteitsstudie en de voorziene compensatiebebossing.

 

8) Project herbouw Delhaize Broechem:

Op het perceel is momenteel een woning en de Delhaizevestiging gelegen. Een groot deel van het perceel is verhard als parking. De winkel is energetisch verouderd en zou moeten vernieuwd worden. Er werd gekozen voor afbraak van de huidige winkel en een herbouw langs de gewestweg, zodat de huidige winkel operationeel kan blijven tijdens de werken.

De huidige toegang via de Kapelstraat zorgt dikwijls voor hinder en gevaarlijke situaties in de gemeenteweg waar veel schoolverkeer is. Door de nieuwe inplanting gebeuren alle verkeersbewegingen, inclusief de leveringen met zwaar verkeer, langs de gewestweg.

Fietsers en voetgangers kunnen de winkel zowel bereiken via de Kapelstraat als via de Pertendonckstraat, maar auto's en vrachtwagens kunnen de winkel enkel bereiken via de Pertendonckstraat. De verkeersbelasting in de Kapelstraat zal dus in ieder geval verminderen, wat een meerwaarde betekent voor de omgeving en het schoolverkeer langs de Kapelstraat. De parking kan nog steeds gebruikt worden voor ouders die hun kinderen van school halen of naar school brengen. Er is daarvoor ook een doorsteek voor trage weggebruikers voorzien naar de Kapelstraat.

De parking wordt op een groenere manier vormgegeven, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van waterdoorlatende materialen, grasdals en beplantingen. Op die manier kan de verhardingsgraad op het perceel dalen ten opzichte van de huidige toestand. Ook visueel vormt een vergroende parking (die ook zichtbaar is vanop de straat) een verbetering. Het aantal voorziene parkeerplaatsen lijkt te volstaan. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen voor het voorzien van laadpunten voor elektrische voertuigen. Er wordt ook een overdekte fietsenstalling voorzien vlak aan de ingang van de winkel, waardoor het fietsgebruik gestimuleerd wordt.

De woning voor de uitbater van de winkel, alsook de lokalen voor de werknemers, kunnen boven de winkel geplaatst worden. Hierdoor wordt de nodige bebouwing geclusterd op het perceel. Door het voorzien van deze functies boven op de winkel zal de hoogte van het pand plaatselijk 9,5 meter bedragen. Doordat dit slechts op twee plaatsen (vooraan + achteraan) van het pand voorkomt, en de rest van het pand een kroonlijsthoogte heeft van 5,6 meter, is deze hoogte aanvaardbaar.

De Gecoro gaf op 1 februari 2022 het advies dat er een uitgebreid verkeerscirculatieplan nodig is voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

 

9) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure is lopende.

 

10) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

 

11) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan. De plenaire vergadering heeft digitaal plaatsgevonden op 23 december 2021.

Het dossier werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2022. Het openbaar onderzoek loopt van 23 mei 2022 tot 22 juli 2022. Nadien zal de Gecoro de binnengekomen bezwaren en adviezen behandelen met een advies naar de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling.

 

12) RUP 'Herziening Van den Nestlaan':

Het vroegere militair domein aan Van den Nestlaan in Broechem werd met het oorspronkelijke RUP (2011) omgezet voor een gedeeltelijke herinrichting van gemeentelijke diensten. Naast de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst. Ook het open asielcentrum van Fedasil is op de site aanwezig.

Het bestuur is van oordeel dat de gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen. Mogelijk kunnen nog bijkomende gemeenschapsfuncties opgenomen worden die een meerwaarde vormen voor de Ranstse gemeenschap. Hierover dient bijkomend overleg met de hogere overheden gevoerd te worden.

De overige stedenbouwkundige voorschriften wat betreft het behoud van het militair erfgoed kunnen behouden blijven. De bestaande loodsen en configuratie worden zoveel mogelijk behouden, identiek aan het oorspronkelijke RUP.

De startvergaderingen met het studiebureau Antea en de betrokken actoren en overheden hebben plaatsgevonden op 2 februari 2022 en 14 maart 2022.

Ondertussen werd de scoping nota opgemaakt. De procedure kan gestart worden in samenwerking met het studiebureau.

 

13) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

 

14) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. Deze afwijking werd niet goedgekeurd. Ranst is onderverdeeld bij regio Antwerpen; de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zal in Ranst de dossiers overnemen. De gesprekken met De Voorkempen worden gestart. De lopende projecten zullen zo snel mogelijk overgenomen worden. De gesprekken tussen de verschillende huisvestingsmaatschappijen zijn hierover lopende.

 

15) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De prioritaire dossiers zijn vastgesteld als:

-          handelingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

-          niet opvolgen van vergunningsvoorwaarden

-          onvergund kappen van bomen

-          onvergund aanleggen van verhardingen

-          reliëfwijzigingen

Momenteel zijn er meerdere dossiers in behandeling bij Igean voor het opstellen van bestuurlijke maatregelen.

 

16) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de reservatiestrook voor de leidingenstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

 

17) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad - Ranstsesteenweg, kruispunt Ranstsesteenweg - N14 en kruispunt Meir - N14 zullen bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

 

18) Brug Vaartstraat over autosnelweg:

De vraag wordt gesteld wanneer deze brug zou vervangen worden. De werken zouden ten vroegste pas eind 2022 starten. Ze zijn niet gekoppeld aan het Complex Project/ENA.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Varia 1: ontslag Heidi Van der Weehe als lid van Gecoro:

Ontslag uit de Gecoro van Heidi Van der Weehe vanaf 1 oktober 2022. Heidi zal vanaf die datum voor de gemeente werken (dienst openbare werken). Het is dan ook niet aangewezen om lid te blijven van een gemeentelijke adviesraad. plaatsvervanger Rudi Borgmans wordt volwaardig en stemgerechtigd lid.

 

Varia 2: Feedback op gegeven adviezen:

De Gecoro-leden halen aan dat ze te weinig feedback krijgen op de gegeven adviezen. De beslissingen die worden genomen door het college van burgemeester en schepenen worden nochtans steeds beschikbaar gesteld. Er wordt gevraagd om voortaan een meer gedetaileerde terugkoppelen te voorzien en deze ook op korte termijn te verstrekken.

Ter aanvulling wordt hier een korte oplijsting gemaakt van de reeds verstrekte adviezen:

 

3 september 2019: advies planologisch attest Aveve (Antwerpsesteenweg 91): voorwaardelijk positief advies, onder de voorwaarde dat:

-          rekening wordt gehouden met de opmerkingen in de adviezen van Agentschap Wegen en Verkeer en Agentschap Innoveren en Ondernemen.

-          een planbaten wordt betaald

-          het achterliggende perceel (kadastraal gekend als afdeling 3, sectie C, perceelnummer 16B) wordt gebruikt voor plantenkweek en kan niet verhard en/of bebouwd worden

 

3 september 2019: advies bouwrichtlijnen: De commissieleden stellen volgende aanpassingen voor:

-          De richtlijnen zijn op sommige vlakken ruim en geven daardoor (soms) meer mogelijkheden om creatief te zijn; het lijkt dan ook beter om geen strikte beperkingen op te leggen zoals bv. in verband met het doorlopen van de kroonlijst. Langs de andere kant mogen sommige richtlijnen wel wat concreter uitgewerkt worden zodat het toch duidelijk wordt wat er kan worden gebouwd en wat niet.

-          Het aantal parkeerplaatsen wordt niet in een norm vastgelegd, wat toch wel beter zou zijn.

-          Bij het hoger bouwen dan standaard, zou een akoestisch onderzoek nuttig zijn. Later in de tekst wordt dit trouwens als tip aangehaald. Kan dit gekoppeld worden als voorwaarde?

-          De draagkracht, eventueel ook per regio of wijk, moet onderzocht worden. Er wordt voorgesteld om hiervoor V/T te gebruiken omdat dat een meetbaar criterium is. Ook de bevolkingsdichtheid zou een meetbaar criterium kunnen zijn. De resultaten van de onderzoeken / berekeningen moeten vermeld worden en mogen niet interpreteerbaar of relatief zijn.

-          In hoeverre kan een weging of puntensysteem opgemaakt worden om een project te toetsen aan de richtlijnen?

-          Mobiliteitsonderzoeken zijn heel belangrijk in heel de gemeente. Er wordt best op verschillende plaatsen verwezen naar dit belang (en niet enkel in de bijlage). Ook de bereikbaarheid van een project is een belangrijk criterium.

-          Vorm: best een indeling in hoofdstukken met nummering zodat alles goed vindbaar is.

-          Er mogen vernieuwde inzichten in de definities opgenomen worden, bv. wat is een verharding?

-          Er moet altijd een evenwicht zijn tussen maatschappelijk en economisch belang. Het criterium V/T kan hiervoor gebruikt worden.

 

5 november 2019: eigen discussie over leefbaarheid van de dorpskernen: De Gecoro haalt volgende aandachtspunten aan bij de beoordeling van de leefbaarheid van de woongebieden:

-          Fietspaden moeten veiliger worden.

-          De voetpaden moeten zeker aantrekkelijk zijn.

-          De doorgang door de dorpen voor zwaar verkeer moet ontmoedigd worden. Er moeten alternatieve routes uitgewerkt worden.

-          Er moet meer rekening gehouden worden met de ondernemers, bijvoorbeeld bij het invoeren van een fietsstraat of eenrichting.

-          Kan een economische visie opgemaakt worden?

-          Er wordt voorgesteld een categorisering van de wegen op te maken, dan kan de ruimtelijke ordening daarop ingepast worden.

-          De busverbindingen naar Antwerpen centrum moeten beter.

-          Kan er een toets opgemaakt worden welke nood aan speelpleintjes / ontmoetingsplaatsen er is per buurt?

 

23 juni 2020: bespreking bouwproject Pater Domstraat - Streep (41 woongelegenheden): De Gecoro kan zich vinden in het voorgestelde woningbouwproject, met volgende opmerkingen:

-          De eengezinswoningen in het binnengebied worden niet vergund, maar vervangen door een groenzone.

-          Voor de afvalophaling wordt bekeken welke systemen mogelijk zijn om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

-          De Pater Domstraat moet heraangelegd worden om het toenemende verkeer toe te laten en men dient ook bijkomende parkeerplaatsen te voorzien voor de gehele buurt.

 

23 juni 2020: bespreking bouwproject Pater Domstraat - Kapelstraat (45 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het voorgestelde woningbouwproject:

-          De eengezinswoningen langs de Pater Domstraat mogen niet als een lintbebouwing langsheen de straat gebeuren maar moeten luchtiger ingeplant worden.

 

23 juni 2020: bespreking bouwproject Vaartstraat - Laarstraat (ca. 100 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het voorgestelde woningbouwproject:

-          De herinrichting van de Laarstraat en het rioleringsproject worden een belangrijk aandachtspunt.

-          De aansluitende landbouwgronden kunnen bebost worden als compensatie.

 

23 juni 2020: bespreking bouwproject De Winkelhaak (12 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het voorgestelde woningbouwproject:

-          De parkeerplaatsen (aantal en plaatsing) worden best nog eens bekeken.

 

2 februari 2021: bespreking project Weidestraat: De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de

intentieverklaring van het woonontwikkelingsproject aan Weidestraat in Emblem:

-          er moet voldoende studie zijn naar de bijkomende mobiliteit en de gevolgen hiervan op de omliggende woonwijken en straten

-          het bestaande waardevolle groen moet geïntegreerd worden in de site en waar mogelijk behouden blijven

-          het is gewenst dat ook inwoners van Ranst van deze woningen gebruik zouden kunnen maken

 

2 februari 2021: bespreking bouwproject De Winkelhaak (12 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject:

-          Er is geen buurtonderzoek geweest voorafgaand aan de vergunningsaanvraag.

-          Er moet zeker goed nagekeken worden of er geen mogelijke inkijk is naar naburige percelen, doordat er ook terrassen op 6 meter hoogte worden ingericht.

-          Het is nuttig om in deze omgeving meer openbaar toegankelijk groen te voorzien.

-          Planmatig zijn er veel bomen behouden, echter in werkelijkheid is dit een onrealistische situatie. Bijvoorbeeld: tussen de parkeervakken en de perceelsgrens (draadafsluiting?) zit een ruimte van soms nog geen 50cm. Oude bomen staan op enkele meters van het gebouw. In werkelijkheid gaan al deze bomen dus verdwijnen en nieuwe gaan geen schijn van kans hebben. Een boom heeft immers een open grondzone nodig ter grote van zijn kruin om gezond te kunnen blijven. Voorstel: de Toekomstbomen moeten tijdens de bouwwerken verplicht een standplaatsbescherming krijgen door erkende boomverzorgers EN een waardebepaling. Als ze na einde van de werken en na enkele jaren toch zouden doodgaan dient er gecompenseerd te worden.

-          De parkeervakken moeten op meer afstand van de perceelsgrens komen om een deftige groengordel te behouden.

-          Er gaat snel bijkomende bebouwing (tuinhuisje, extra berging/stalling) komen in de groenzone. Kan er misschien nog bergruimte voorzien worden in het bouwvolume?

 

6 april 2021: bespreking bouwproject Kanaalzone Oelegem (31 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen:

-          Het aantal woningen op het terrein is hoog.

-          De hoogte van de meergezinswoning is hoger dan standaard in de gemeente wordt gehanteerd.

-          Door de hoogte van de meergezinswoning wordt het dorpsgezicht van kerk en molen negatief beïnvloed.

-          De twee massieve blokken wijken erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De leefbaarheid van de site is niet optimaal omwille van het industrieterrein aan de overkant van het kanaal (op 140 meter afstand van het project). Er is geurhinder en geluidhinder te verwachten voor de toekomstige bewoners (een wateroppervlak draagt het geluid zelfs nog beter). Het is door het conflict met de industriezone misschien beter om dit gebied helemaal niet te ontwikkelen – ook een lagere hoeveelheid woningen zullen dezelfde hinder ondervinden. Voorbeelden uit andere gemeenten tonen dat het niet evident is om dit probleem op te lossen, zelfs niet met een bufferzone.

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

 

6 april 2021: bespreking verkaveling Schuurblok (31 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de verkaveling:

-          de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied voor private woningbouw strookt niet met de visie van het bestuur en de conclusies van de woonbehoeftestudie;

-          het is niet aanvaardbaar om biologisch waardevolle percelen te ontwikkelen voor woningbouw;

-          de huidige waterbuffering zou verdwijnen waardoor er mogelijk wateroverlast optreedt naar de omgeving;

-          de over te dragen groenzones zijn te beperkt ten opzichte van de dense bebouwing;

-          er zijn onvoldoende mogelijkheden voorzien voor het plaatsen van fietsenbergingen;

-          er moeten voldoende laadpunten voor elektrische wagens voorzien worden.

 

1 juni 2021: bespreking bouwproject Vaartstraat - Laarstraat (ca. 70 woongelegenheden): Bemerkingen vanuit de vergadering:

-          De buurtbevraging is gebeurd met Hoplr. Dit is een vrij zwak medium, omdat niet iedereen hier toegang toe heeft.

-          Enkele percelen zijn uit het project genomen. Hoe kan er voor gezorgd worden dat het totaalbeeld niet verandert en dat door het later aantakken van deze percelen de voorziene dichtheden niet ineens veel groter worden?

 

1 juni 2021: eigen bespreking zone 30 Broechem: De Gecoro vindt dit zeker een goede zaak voor het dorpscentrum. Vanuit de vergadering komt de vraag of dergelijke zone ook in de andere deelgemeenten zal worden ingevoerd.

 

7 september 2021: verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat (24 eengezinswoningen): De Gecoro geeft volgende opmerking over de voorgestelde verkaveling: De hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

 

7 september 2021: bespreking bouwproject Rundvoortstraat 1 (21 woongelegenheden): De Gecoro geeft een ongunstige beoordeling over het bouwproject. Er wordt verwezen naar de opmerkingen naar aanleiding van het projectvoorstel voor Kanaalzone Oelegem:

-          Het aantal woningen op het terrein is hoog.

-          De hoogte van de meergezinswoning is hoger dan standaard in de gemeente wordt gehanteerd.

-          Door de hoogte van de meergezinswoning wordt het dorpsgezicht van kerk en molen negatief beïnvloed.

-          De twee massieve blokken wijken erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De leefbaarheid van de site is niet optimaal omwille van het industrieterrein aan de overkant van het kanaal (op 140 meter afstand van het project). Er is geurhinder en geluidhinder te verwachten voor de toekomstige bewoners (een wateroppervlak draagt het geluid zelfs nog beter). Het is door het conflict met de industriezone misschien beter om dit gebied helemaal niet te ontwikkelen – ook een lagere hoeveelheid woningen zullen dezelfde hinder ondervinden. Voorbeelden uit andere gemeenten tonen dat het niet evident is om dit probleem op te lossen, zelfs niet met een bufferzone.

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

 

7 september 2021: bespreking bouwproject Lostraat - Kapelstraat: De Gecoro merkt op dat de grond een meerwaarde kan zijn voor de aanpalende school. Is er een mogelijkheid dat de gemeente deze grond aankoopt?

 

9 november 2011: bespreking verkaveling Bredabaan 3 (4 eengezinswoningen): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de verkaveling:

-          de verkaveling is enkel aanvaardbaar langs een voldoende uitgeruste en verkeersveilige weg

 

9 november 2021: bouwproject Lostraat - Kapelstraat (26 woongelegenheden): De Gecoro heeft volgende bedenkingen:

-          het betreft een zeer grote ondergrondse parking, de impact op de waterhuishouding moet zeker onderdeel uitmaken van de studie (momenteel is dit immers een groenzone waar het hemelwater gewoon in de bodem kan indringen)

-          de bewoners zullen ca. 30 personenwagens bezitten, er moet zeker nagegaan worden hoeveel verkeersbewegingen er bij komen en hoe deze verkeersstromen zullen lopen

-          Broechem is momenteel al zeer druk en de straten zijn smal

-          de uitrit van de ondergrondse parking (langs Kapelstraat) moet voldoende ruimte hebben en uitzicht geven naar de straat (met veel schoolkinderen!)

 

1 februari 2022: voorstelling verkeersstudies Ranst en Emblem: De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de verkeersstudie:

-          De veiligheid van de burgers mag niet in gevaar komen door te lange aanrijtijden voor de hulpdiensten.

-          Er moet bij een knip ook rekening gehouden met de routes voor landbouwvoertuigen.

-          De verbindingswegen worden best niet geknipt. Is het grotere geheel bekeken om te bepalen welke die verbindingswegen zijn?

-          De kruispunten op de N14 zijn eigenlijk al overbelast en zouden beter anders aangelegd worden.

-          Kan er bij de proefopstellingen rekening gehouden worden met de gewijzigde situatie naar aanleiding van de werken aan de N116?

 

1 februari 2022: bespreking verkaveling Laarstraat - Vaartstraat (74 woongelenheden): De Gecoro geeft met unanimiteit van stemmen een negatief advies met volgende opmerkingen over de lopende verkavelingsaanvraag:

-          een meergezinswoning is hier niet gepast

-          de woningdichtheid moet verminderd worden tot 15 woningen/ha

-          de waterhuishouding (vooral wat betreft regenwater) moet beter bestudeerd worden om oplossingen te kunnen bieden

-          de ontsluiting is onvoldoende uitgerust

-          de aansluiting op de riolering moet correct voorzien worden

 

1 februari 2022: bespreking bouwproject herbouw Delhaize Broechem: De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject:

-          Er moet een uitgebreid verkeerscirculatieplan opgesteld worden voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

 

1 februari 2022: verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat (24 woongelegenheden): De opmerkingenvan de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, zullen ook in dit dossier worden overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

 

5 april 2022: bouwproject Lostraat - Kapelstraat (25 woongelgenheheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het verkavelingsontwerp:

-          het is aangewezen om het historische pand te behouden

-          het autoluwe karakter van het binnengebied moet op een realistische manier ingericht worden

-          het uitzicht naar de straat vanuit de uitrit mag niet belemmerd worden

 

5 april 2022: bouwproject Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat (29 woongelegenheden): De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject:

-          de woningdichtheid moet verminderen naar maximum 25 woningen/ha

-          aangezien de omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk vrijstaande bebouwing, met hier en daar 2 gekoppelde halfopen bebouwingen, is het aangewezen dat dezelfde trend wordt aangehouden in een nieuwe ontwikkeling

-          de toekomstige openbare ruimte moet voldoende groot en groen zijn

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

Publicatiedatum: 09/09/2022