Omschrijving:

Retributiereglement uitleen gemeentelijke materialen

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het retributiereglement uitlenen gemeentelijke materialen van 18 november 2019

 

Juridisch kader:

Artikel 173 van de Grondwet

Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Bijkomende motivering:

In het reglement werd de te betalen vergoeding voor het audiovisueel materiaal geschrapt. Dit omdat het innen van het geld heel wat administratie met zich meebrengt en ook de verenigingen heel wat overlast bezorgt.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: Uit te lenen en ter beschikking gestelde materialen

Het gemeentebestuur kan materiële voorzieningen en diensten ter beschikking stellen van elke Ranstse vereniging, socio-culturele groep of initiatief voor inwoners van Ranst, dienend voor manifestaties in Ranst. De materialen worden niet ter beschikking gesteld voor privé-feesten en voor activiteiten waarbij (een deel van) de winst uitgekeerd wordt aan een persoon of een bedrijf. De voor bruikleen in aanmerking komende materialen zijn in het aanvraagformulier opgenomen. Deze lijst kan steeds aangevuld en gewijzigd worden door het college van burgemeester en schepenen in functie van de omstandigheden.

 

Art. 2: Aanvragen

§1. De aanvragen moeten gebeuren via het in artikel 1 genoemde aanvraagformulier

§2. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

§3. De aanvragen van niet-gemeentelijke diensten kunnen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand voor het evenement ingediend worden. Bij aanvragen na deze datum wordt automatisch
€ 100 aangerekend indien de aanvraag effectief leidt tot een ontlening. Deze aanvragen kunnen ingewilligd worden als de materialen  voorhanden zijn en als de ontlening praktisch haalbaar is.

§4. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.

§5. De vastlegging is pas definitief na schriftelijke bevestiging door de uitleendienst.

 

Art. 3: Uitleenperiode

De terbeschikkingstelling gebeurt steeds voor de duur van de activiteit, met een maximum van 7 opeenvolgende dagen. Uitzonderingen kunnen enkel, na het indienen van een gemotiveerde reden, toegestaan worden door de uitleendienst.

 

Art. 4: Materialen

Op het aanvraagformulier zijn de materialen ondergebracht in 2 categorieën:

In categorie 1 bevinden zich de materialen die door de ontlener zelf af te halen en terug te brengen zijn. Dit moet gebeuren op afspraak.

In categorie 2 bevinden zich de materialen die door gemeentelijke diensten worden gebracht en opgehaald. Dit gebeurt tijdens de diensturen. De plaats van de levering wordt afgesproken met de verantwoordelijke van de gemeente. Na de manifestatie zet de vereniging het materiaal bijeen op de afgesproken plaats, volgens de instructies van de verantwoordelijke van de gemeente.

De materialen worden gebruiksklaar uitgeleend of ter beschikking gesteld.

 

Art. 5: verkeersborden E3 (verboden parkeren)

§1. In afwijking van artikel 1 worden de verkeersborden E3 ook uitgeleend aan particulieren.

§2. Bij verlies, beschadiging of het niet-correct terugbrengen van de verkeersborden wordt een vergoeding van € 75 aangerekend.

 

Art. 6: herbruikbare bekers

§1. In het totaal beschikt het gemeentebestuur op 1 januari 2020 over circa 5.000 bekers van 25 cl PC (polycarbonaat). De ontlener verbindt er zich toe aan het publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug ingeleverd moeten worden. Hij zet daartoe een inzamelsysteem  op.

§2. De bekers en de opbergbakken moeten door de ontlener, na afspraak, afgehaald en teruggebracht worden.

De bekers en/of opbergbakken worden gereinigd en gedroogd terug binnen gebracht volgens de meegegeven instructies.

§4. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de ontlener het geleende materiaal in goede staat af te leveren. Bij verlies of beschadiging wordt de volgende kostprijs aangerekend:

-          € 2 per beker

-          € 45 per opbergbak

-          € 10 per deksel/handvat

-          € 75 indien de bekers en/of opbergbakken niet correct (nat, vuil,…) teruggebracht worden

 

Art. 7:

Voor evenementen kunnen tijdelijk containers aangevraagd worden voor gft, pmd en restafval zoals voorzien in het retributiereglement voor de selectieve inzameling van gft, pmd en restafval. Dit voor een minimum periode van 1 dag en een maximum periode van 1 maand.

De containers worden op de gevraagde datum door de gemeentelijke diensten geplaatst en terug opgehaald. Voor deze dienstverlening wordt een vast bedrag van € 25 per container aangerekend.

 

Art. 8: Plichten en verantwoordelijkheden van de ontleners

§1. De ontlener is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal vanaf het ogenblik van de levering ter plaatse of de afhaling tot op het ogenblik van de afhaling bij de ontlener ter plaatse of de terugbezorging aan het bestuur.

§2. Het is de ontlener niet toegelaten het materiaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitleendienst aan derden over te dragen. Indien zulks wordt geconstateerd kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de ontlener in de toekomst uit te sluiten van het ontlenen of ter beschikking stellen van materiaal en het reeds ontleende materiaal direct terug te vorderen.

§3. De ontlener dient zorg te dragen voor het ontleende materiaal als een goede huisvader en al het mogelijke te doen om beschadiging, verlies en diefstal te voorkomen.

§4. De eenvoudige aanvaarding van het materiaal zal als erkenning van deze verantwoordelijkheden beschouwd worden en als bevestiging dat de materialen in goede staat verkeren bij ontvangst. Elke klacht achteraf wordt geweigerd.

§5. De ontlener mag geen reparaties of wijzigingen aan het materiaal uitvoeren of laten uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente.

§6. In het bijzonder voor de audiovisuele materialen is de ontlener verplicht om zich op de hoogte te stellen van het correct gebruik ervan. De schriftelijke gebruiksaanwijzingen die een essentieel onderdeel uitmaken van het audiovisueel materiaal dienen strikt nageleefd te worden.

§7. Alle materialen  dienen gereinigd te worden alvorens ze terug worden opgehaald.

§8. Voor het uitlenen van het mobiel podium sluit de ontlener een verzekering af. Dit kan via de verzekering van de gemeente en moet dan rechtstreeks betaald worden door de ontlener.

 

Art. 9: Schade of verlies

§1. Bij beschadiging, verlies, diefstal of nalatigheid wordt de volledige schade gefactureerd aan de ontlener. Hieruit voortvloeiende werkuren zullen gefactureerd worden conform het retributiereglement voor de uitvoering van werken. Voor schade en/of verlies van de borden verkeersborden E3 wordt de vergoeding vastgesteld op € 75 per bord.

§2. Herstellingskosten voortkomende uit het veelvuldig gebruik en sleet van het materiaal, vallen ten laste van het gemeentebestuur.

§3. Zo lang een aanvrager een openstaande schuld heeft bij de gemeente, worden geen ontleningen toegestaan.

§4. Openstaande schulden van aanvragers kunnen verrekend worden met eventuele gemeentelijke subsidies die aan de aanvrager worden toegewezen.

 

Art. 10: Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

 

Art. 11: Schorsing van de dienstverlening

§1. Bij overtreding van dit reglement kan de betrokken ontlener uitgesloten worden van het gebruik van het uitgeleende materiaal

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan mits een duidelijke en schriftelijke verantwoording beslissen dat gedurende een bepaalde periode of op een bepaald tijdstip de dienstverlening wordt geschorst omdat wegens dringende redenen voorrang moet worden gegeven aan gemeentelijke noodwendigheden i.v.m. de inrichting en de werking van de gemeentelijke diensten of gemeentelijke taakopdracht.

 

Art. 12: Slotbepaling

§1. Het retributiereglement voor het uitlenen van gemeentelijke materialen geldt vanaf heden tot en met 31 december 2025. Het retributiereglement voor het uitlenen van gemeentelijke materialen van 18 november 2019 wordt vanaf heden opgeheven.

§2. Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.