Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Wim Van der Schoot - secretaris

Afwezig:

 

 

politieraadslid Oliver Vertruyen vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

1. Toevoegen agendapunt bij hoogdringendheid - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Vanuit federale politie - algemene directie van het middenkader en de informatie wordt de mogelijkheid voorzien om een beroep te doen op de aspiranten-mobiliteit voor het invullen van vacatures

Aangezien er veel verloop is geweest op de dienst interventie en de lokale politiezone niet altijd bij de mobiliteitsrondes kandidaten vindt, is het voorstel om de openstaande vacatures bijkomend open te stellen voor aspiranten zodat deze functies kunnen toegewezen worden door de minister van binnenlandse zaken

Het voorstel van de korpschef om dit nog bijkomend op de politieraad te agenderen aan

 

Juridisch kader:

Artikel 97 van de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door tenminste twee derden van de aanwezige leden; de namen van die leden worden in de notulen vermeld.

Artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998

De artikelen 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 97, 98, 99, 100 en 101 van de nieuwe gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de politieraad.

 

Bijkomende motivering:

Aangezien een aantal functies van INP bij de dienst interventie niet ingevuld geraken via de mobiliteitscyclus wordt er voorgesteld om deze functies ook via de aspiranten-mobiliteit mogelijk te maken. De politieraad wordt verzocht om via hoogdringendheid deze beslissing op de agenda te plaatsen.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad besluit om het agendapunt 'vacantverklaring van de functie INP (4.0 FTE) dienst interventie  via de aspirantenmobiliteit 2021-01 - goedkeuring' bij hoogdringend op de agenda te plaatsen.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

2. Jaarverslag 2020 van de politiezone ZARA - kennisname

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

3. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politieraad vergaderde op 23 december 2020.

 

Juridisch kader:

Artikel 29 van de wet organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998

In de meergemeentezone wordt de functie van secretaris van de politieraad en van het politiecollege door een lid van het personeel van het administratief en logistiek kader van het lokaal politiekorps of van een gemeentelijke administratie van de zone vervuld. Hij wordt respectievelijk aangeduid door de politieraad of het politiecollege. Hij stelt de notulen van de raad en van het college op en zorgt voor de overschrijving ervan.

De overgeschreven notulen worden door de voorzitter en door de secretaris getekend.

De notulen vermelden alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent geen beslissing werd genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

 

Bijlagen:

Ontwerp-notulen van de vergadering van 23 december 2021 opgemaakt door de secretaris van de politiezone.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad keurt de notulen van de vergadering van 23 december 2021 goed.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

4. Igean dienstverlening - agenda algemene vergadering 25 juni 2021 - kennisname

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politieraad van de politiezone ZARA neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening.

De politieraad van de politiezone ZARA duidde op 20 februari 2019 Betty Bossaerts, politieraadslid als vertegenwoordiger aan.

Uitnodiging van 19 maart 2021 voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 in de burelen van Igean, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, met agendapunten:

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2020

a)      Verslag van de 450ste raad van bestuur van 17 maart 2021

b)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020

4)      Goedkeuren van de statutenwijziging

5)      Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding

6)      Toetreding aanvaarden van PZ Hekla

7)      Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement

 

Juridisch kader:

Artikel 78 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de wet op de geïntegreerde politie op 2 niveaus van 7 december 1988

De politieraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd. Aangezien de algemene vergadering al heeft plaatsgevonden, is het louter een kennisname van de agenda

 

Bijlagen:

Schrijven van Igean Dienstverlening van 19 maart 2021 voor de bijeenroeping van de algemene vergadering van 25 juni 2021 inclusief de agenda en bijhorende stukken

 

Besluit:

Enig artikel:

De politieraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean dienstverlening gehouden in de burelen van Igean, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 25 juni 2021 om 19 uur evenals van alle daarbij horende documenten.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

5. Igean milieu en veiligheid - agenda algemene vergadering 25 juni 2021 - kennisname

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politieraad van de politiezone ZARA neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid.

De politieraad van de politiezone ZARA duidde op 20 februari 2019 Luc Redig, politieraadslid aan als vertegenwoordiger.

Uitnodiging van 19 maart 2021 voor de algemene vergadering van 25 juni 2021 in de burelen van Igean, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, met als agendapunten :

1)      Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

2)      Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020

3)      Goedkeuren van de jaarrekening 2020

4)      Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020

5)      Goedkeuren van de statutenwijziging

6)      Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding

7)      Toetreding aanvaarden van PZ Hekla

8)      Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

 

Juridisch kader:

Artikel 78 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de wet op de geïntegreerde politie op 2 niveaus van 7 december 1988

De politieraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd. Aangezien de algemene vergadering al heeft plaatsgevonden, is het louter een kennisname van de agenda

 

Bijlagen:

Het schrijven van Igean Milieu en Veiligheid van 19 maart 2021 met de bijeenroeping van de algemene vergadering op 25 juni 2021, inclusief agenda en bijhorende documenten

 

Besluit:

Enig artikel

De politieraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid, gehouden in de burelen van Igean, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 25 juni 2021 om 19 u, evenals van alle daarbij horende documenten.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

6. Begrotingswijziging nrs. 1 en 51- dienstjaar 2021 - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het ontwerp van begroting zoals opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige, Erik Dierckx.

Het besluit van het politiecollege van 17 november 2020 om het ontwerp van begroting 2021 te agenderen op de eerstvolgende politieraad.

Het besluit van de politieraad van 23 december 2020 met de goedkeuring van de begroting 2021

Het ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en 51 zoals opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige, Erik Dierckx

 

Juridisch kader:

Artikel 40 en 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

In de meergemeentezones wordt de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.

De begroting van de politiezone komt ten laste van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale Staat.

Bij de begroting worden alle belagen gevoegd die vereist zijn voor de definitieve vaststelling van de begroting.

De Koning bepaalt de gegevens die door de voor de vaststelling van de politiebegroting bevoegde overheden, aan de toezichthoudende overheid moeten worden toegestuurd, de aard van de informatiedrager en de vorm waarin die gegevens worden vastgelegd.

Artikel 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan, met uitzondering van de geldverrichtingen voor rekening van derden of die slechts de thesaurie treffen.

Binnen de begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en buitengewone dienst en, binnen elk van die diensten, tussen het eigenlijk financieel dienstjaar en de vorige dienstjaren.

De ontvangsten en uitgaven, alsook het resultaat ervan, worden onherroepelijk op een dienstjaar en op een dienst aangerekend.

Alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m. de begroting worden door het college aan de raad meegedeeld.

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

 

Bijkomende motivering:

Het oorspronkelijk investeringsprogramma 2021 wordt uitgebreid met bijkomend bureau- en informaticamaterialen.(samen € 30.000) voor de uitbouw van het politiecommissariaat van Ranst. Ter financiering van deze investeringen zal een bijkomende overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst doorgevoerd worden.

 

Adviezen:

het gunstig advies van de begrotingscommissie uitgebracht in zitting van 22 juni 2021

 

Bijlagen:

ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en 51 van de politiezone ZARA voor het dienstjaar 2021

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad stelt de begrotingswijziging nrs. 1 en 51/2021 als volgt vast:

 

Gewone dienst

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020

 

 

 

€ 1.424.839,78

Begroting 2021

 

 

saldo

 

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren

(in 2021)

Uitgaven vorige dienstjaren

(in 2021)

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

€ 6.690.779

€ 7.344.491

€ 0

 

€ 0

 

€ 0

€ 250.000

 

 

 

 

 

 

 

€50.000

 

€-653.712

€ 0

 

€ 0

 

 

€ -300.000

 

 

Geraamd resultaat van de begroting 2021

 

 

 

€ -953.712,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

 

 

 

€ 471.127,78

 

Buitengewone dienst

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020

 

 

 

€ - 150.232,24

Begroting 2021

 

 

saldo

 

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren

(in 2021)

Uitgaven vorige dienstjaren

(in 2021)

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

€ 300.000

€ 375.000

€ 0

 

€ 0

 

€ 250.000

€ 0

€30.000

 

 

 

 

€ 50.000

 

€ -105.000

€ 0

 

€ 0

 

€ 300.000

 

 

 

Geraamd resultaat van de begroting 2021

 

 

 

195.000,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

 

 

 

€ 44.767,76

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links begrotingwijzing PZ ZARA 2021 - nr 1 en 51.pdf
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

7. Gebruiksovereenkomst - gedeelte administratief centrum door PZ ZARA - aanpassing - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politiezone ZARA heeft vanaf 1 januari 2001 over dit gebouw beschikt en is blijven beschikken zonder dat er een huurovereenkomst werd gerealiseerd.

Het schattingsverslag van 28 mei 2006, opgemaakt door de ontvanger van de registratie en domeinen te Zandhoven waaruit blijkt dat de huurwaarde kan vastgesteld worden op € 25.750

Het besluit van de gemeenteraad van Ranst van 23 juni 2008 met de goedkeuring van de voorwaarden tot verhuring aan de politiezone ZARA van een onroerend goed gelegen te Ranst, Gustaaf Peetersstraat 7, ten kadaster gekend als 3de afdeling, sectie B, nr. 163 v

Het besluit van de gemeenteraad van Ranst van 18 januari 2021 met de goedkeuring van de aanpassing van de gebruiksovereenkomst met de politiezone ZARA voor het gebruik van een onroerend goed gelegen te Ranst, Gustaaf Peetersstraat 7, ten kadaster gekend als 3de afdeling, sectie B, nr. 163 v

 

Juridisch kader:

Artikel 41, 56, 279 en 281 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad heeft de volheid van bevoegdheid en is bevoegd voor het afsluiten van overeenkomsten. Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om de zaken voor de gemeenteraad voor te bereiden. Overeenkomsten goedgekeurd door de gemeenteraad worden ondertekend door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad kan zijn handtekeningsbevoegdheid delegeren.

Artikel 11 van wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998

In de meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

In dezelfde zones, worden de respectieve bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege

 

Bijkomende motivering:

Door de verhuis van een aantal administratieve diensten van de gemeente naar de Van den Nestlaan is er wat ruimte vrijgekomen op het administratief centrum aan de Gustaaf Peetersstraat. De PZ ZARA die al een gedeelte van het gebouw aan de Gustaaf Peetersstraat in gebruik neemt, heeft echter plaatsgebrek waardoor ze vragende partij zijn voor een uitbreiding. Er komt ongeveer 20 à 25% bij boven de huidige oppervlakte van het gebouw dat de PZ ZARA vandaag de dag inneemt. 

Het voorstel is dat de gemeente Ranst de huurovereenkomst omzet naar een gebruiksovereenkomst waarbij de gebruikersvergoeding ongeïndexeerd stijgt van € 25.750 naar € 30.000

 

Bijlagen:

Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van een gedeelte van het administratief centrum gelegen aan de Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst tussen de gemeente Ranst en de PZ ZARA, inclusief bijlage

 

Besluit met:

17 stemmen voor:Johan De Ryck (N-VA), John Oliviers (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Luc Redig (Groen), Frans Marivoet (Groen), Bart Goris (Open VLD), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Christel Engelen (Vlaams Belang), Betty Bossaerts (CD&V), Oliver Vertruyen (N-VA), Jelle Lauwereys (CD&V), Jef Oorts (CD&V), May Peeters (CD&V), Tom Van Bergen (N-VA), Maria Van Rompaey (CD&V) en Raf Serneels (N-VA)

1 onthouding:Roel Vermeesch (Onafhankelijk)

 

Enig artikel:

De politieraad keurt de aanpassing van de gebruiksovereenkomst voor het uitgebreidere gebruik van kantoorruimte door de politiezone ZARA van het administratief centrum, gelegen te Ranst aan de Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst, gekend in het kadaster als 3de afdeling sectie B, nr. 163 v4 goed, zoals beschreven in de overeenkomst in bijlage en aangeduid op het aan deze overeenkomst gehechte plan voor een ongeïndexeerde gebruiksvergoeding van € 30.000 per jaar vanaf 1 juni 2021.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

8. Overheidsopdracht voor het afsluiten van verzekeringen - lastvoorwaarden en toetreding - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op de zitting van 17 mei 2021 keurde de gemeenteraad van Ranst de selectieleidraad goed voor de eerste fase van een mededingingsprocedure met onderhandeling met het oog op het afsluiten van diverse verzekeringen voor personen, materiële schade, aansprakelijkheid, auto en bijstand.

De gemeente Ranst treedt hierbij op als aankoopcentrale voor OCMW en Politiezone ZARA.

Voor de gemeente en OCMW Ranst worden arbeidsongevallen niet meegenomen in voorliggende opdracht wegens lopende verbintenissen van de gemeente. Het is de bedoeling om beide later samen aan te besteden.

De raming bedraagt € 790.000 (geen btw) voor vier jaar, waarvan:

-          € 323.000 voor de gemeente

-          € 147.000 voor het OCMW

-          € 320.000 voor politiezone ZARA

Met de goedkeuring van de lastvoorwaarden uit het bij dit besluit gevoegde bestek treedt de politiezone ZARA toe tot de door de gemeente Ranst geplaatste opdracht voor het afsluiten van de relevante verzekeringen.

 

Juridisch kader:

Artikel 41, 10° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Artikel 38, §1, c van de wet inzake overheidsopdrachten

De aanbestedende overheid kan gebruik maken van een mededingingsprocedure met onderhandeling wanneer de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's.

Artikel 47, §2 van de wet inzake overheidsopdrachten

Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Overheidsopdracht voor het afsluiten van verzekeringscontracten

Actie:

Beheren van de verzekeringsportefeuille

Bedrag:

€ 320.000 (geen btw)

 

Bijlagen:

- Bestek afsluiten verzekeringen

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad keurt de lastvoorwaarden van de overheidsopdracht voor verzekeringscontracten goed en beslist hiermee toe te treden tot de door de gemeente Ranst geplaatste opdracht.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

9. Aankoop  dienstvoertuig interventie via het raamcontract van de federale overheid - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het open raamcontract van de federale overheid 2016 R3 010, perceel 33

De offerte van Group Fleet Solutions, Arthur De Conickstraat 3, 3070 Kortenberg voor de aankoop van een VW Transporter tegen een bedrag van € 77.257.94 € incl btw

 

Juridisch kader:

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen

Het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

In het kader van de opdracht “Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie” een raamcontract met besteknr. FOR-CMS VV-067 werd opgesteld door de Federale Opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Aankoop dienstwagen

Begrotingsartikel:

330/743/98

Krediet:

€ 95.000

Bedrag:

€ 77.257.94 (inclusief BTW)

 

Bijkomende motivering:

De politie wenst een interventievoertuig met zijn specifieke uitrusting aan te kopen. Deze aankoop geschiedt via raamcontract van de federale politie

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad keurt de aankoop van een VW Transporter tegen een bedrag van € 77.257.94 € incl btw goed op basis van een open raamcontract van de federale overheid 2016 R3 010, perceel 33.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

10. Aankoop van een mobiele ANPR - raamcontract - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De offerte voor de aankoop van een mobiele ANPR in koffer volgens raamovereenkomst FEDPOL 2017 R3 043 voor een bedrag van 31.593,68 €

 

Juridisch kader:

Artikel 2, 4° en 15 van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006

Iedere overheid kan optreden als aankoopcentrale of opdrachtencentrale voor andere overheden. Daartoe is het niet vereist dat die overheid expliciet in de hoedanigheid van aankoopcentrale of opdrachtencentrale is opgericht. Elke overheid kan die activiteit ontwikkelen, maar vanzelfsprekend slechts binnen het raam van haar eigen bevoegdheid en taakstelling.

Het raamcontract FEDPOL 2017 R3 043

 

Bijlagen:

-          offerte voor de aankoop van een mobiele ANPR in koffer volgens raamovereenkomst FEDPOL 2017 R3 043 voor een bedrag van 31.593,68 €

-          Plaatsbezoek opgesteld door proximus in het kader van bestek 12D06

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De politieraad besluit over te gaan tot de aaankoop van een mobiele ANPR in koffer volgens raamovereenkomst FEDPOL 2017 R3 043 voor een bedrag van € 31.593,68.

 

Art. 2:

Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering en de opvolging van dit besluit.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

11. Vacantverklaring consulent logistiek en financiën - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Eind 2021 zal consulent Kim Verhaegen de politiezone verlaten wegens een jobopportuniteit in de politiezone Neteland.

Er wordt voorgesteld om deze functie bij hoogdringendheid open te verklaren om niet te moeten wachten op de eerstvolgende mobiliteitsronde waardoor de dienst HRM van de politiezone ZARA de procedure kan organiseren

Hierdoor wordt de aanwerving beperkt voor 12 maanden en waarna de procedure van de mobiliteit wordt ingeschakeld. De contractant kan dan uiteraard participeren voor de statutaire voorziene betrekking via de mobiliteitscyclus

Het besluit van het politiecollege van 22 juni 2021 met de vacantverklaring van de functie van 1.0 FTE consulent logistiek en financiën - niveau B in het administratief en logistiek kader

 

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Indien het een vacante betrekking voor een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A betreft, wordt ongeacht de overeenkomstig het eerste lid gekozen selectiemodaliteit, steeds het advies ingewonnen van, hetzij de plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.44, of van de nationale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.52, indien het een vacante betrekking in een korps van de lokale politie betreft, hetzij van de federale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de federale politie bedoeld in artikel VI.II.59, indien het een vacante betrekking in de federale politie betreft.

De omzendbrieven GPI 15, 15 bis en 115 quinquies houdende vaststelling van de modaliteiten die dienen nageleefd bij toepassing van de mobiliteitsregeling

Het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd door de politieraad op 29 mei 2013

Artikel 4.1.37 en 4.1.60 van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Onverminderd de aanwervingen bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 april 2002, kan een betrekking, voorafgaand aan de regeling inzake mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, om dringende redenen worden ingevuld door een personeelslid in dienst genomen bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden. Een betrekking die bij wijze van de in het tweede lid bedoelde contractuele aanwerving wordt ingevuld, wordt in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus vacant verklaard

Met uitzondering van de aanwervingen bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 april 2002, wordt een personeelslid van het administratief en logistiek kader dat bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden in dienst wordt genomen om dringende redenen zoals bedoeld in artikel IV.I.37, tweede lid, benoemd wanneer het overeenkomstig artikel VI.II.8 wordt aangewezen voor een statutaire betrekking.

De in het eerste lid bedoelde personeelsleden worden geselecteerd overeenkomstig één van de selectiemodaliteiten zoals bedoeld in de artikelen VI.II.21 en volgende

 

Bijkomende motivering:

Het personeelsbehoeftenplan voorziet in deze betrekking. Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren wordt er voorgesteld om de functie van consulent logistiek en financiën - niveau B open te verklaren via hoogdringend. Hoogdringend omdat consulent Kim Verhaegen vanaf het einde van het jaar de zone verlaat en de dienstverlening zo spoedig mogelijk moet hersteld worden. In het bijzonder is dit te verantwoorden door het gegeven dat er onmiddellijk continuïteit moet gecreëerd worden.

 

Bijlage:

Functiebeschrijving en -profiel van de functie van consulent

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 22 juni 2021 met de vacantverklaring bij hoogdringendheid van de functie van 1.0 FTE consulent logistiek en financiën - niveau B in het administratief en logistiek kader, inclusief de vaststelling van de functiebeschrijving zoals in bijlage, inclusief de aanwervingsvoorwaarden

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

12. Vacantverklaring INP Recherche bij hoogdringendheid - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 1 januari 2022 zal INP Patrick Van Oosterwijk op pensioen gaan via de NAVAP-regeling.

Het besluit van het politiecollege van 27 april 2021 om de functie van INP bij de recherche bij hoogdringendheid open te verklaren.

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Indien het een vacante betrekking voor een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A betreft, wordt ongeacht de overeenkomstig het eerste lid gekozen selectiemodaliteit, steeds het advies ingewonnen van, hetzij de plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.44, of van de nationale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.52, indien het een vacante betrekking in een korps van de lokale politie betreft, hetzij van de federale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de federale politie bedoeld in artikel VI.II.59, indien het een vacante betrekking in de federale politie betreft.

De omzendbrieven GPI 15, 15 bis en 115 quinquies houdende vaststelling van de modaliteiten die dienen nageleefd bij toepassing van de mobiliteitsregeling

Het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd door de politieraad op 29 mei 2013

Artikel 4.1.37 en 4.1.60 van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Onverminderd de aanwervingen bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 april 2002, kan een betrekking, voorafgaand aan de regeling inzake mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, om dringende redenen worden ingevuld door een personeelslid in dienst genomen bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden. Een betrekking die bij wijze van de in het tweede lid bedoelde contractuele aanwerving wordt ingevuld, wordt in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus vacant verklaard

Met uitzondering van de aanwervingen bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 april 2002, wordt een personeelslid van het administratief en logistiek kader dat bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden in dienst wordt genomen om dringende redenen zoals bedoeld in artikel IV.I.37, tweede lid, benoemd wanneer het overeenkomstig artikel VI.II.8 wordt aangewezen voor een statutaire betrekking.

De in het eerste lid bedoelde personeelsleden worden geselecteerd overeenkomstig één van de selectiemodaliteiten zoals bedoeld in de artikelen VI.II.21 en volgende

 

Bijkomende motivering:

Het personeelsbehoeftenplan voorziet in deze betrekking. Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren wordt er voorgesteld om de functie van INP bij de recherche open te verklaren via hoogdringendheid.

 

Bijlage:

Functiebeschrijving en -profiel van de functie van Inspecteur bij de politiezone ZARA bij de recherche

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 27 april 2021 met de openverklaring van de betrekking van 1.0 VTE INP bij de dienst recherche in het operationeel kader via hoogdringendheid voor de volgende mobiliteitsronde, inclusief de vaststelling van de fucntiebeschrijving en de opdracht aan de korpschef om een selectiecommissie samen te stellen voor de aanwervingsprocedure.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

13. Vacantverklaring - Calog - niveau D - 2 x 0.5 VTE poetspersoneel - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van het politiecollege van 25 mei 2021 met het voorstel om aan de politieraad te verzoeken om het contract met Barakat Morad, geboren op 1 januari 1986 in Sinone Sinjar (Irak) en wonende Lievevrouwestraat 57 bus 2 in 2520 Ranst als arbeider/poetshulp op te zeggen

Het besluit van het politiecollege van 25 mei 2021 met de vacantverklaring via hoogdringendheid van de functie van 2 halftijdse (0.5 VTE) CALOG-poetsmedewerkers in contractueel verband (1.0 VTE - niveau DD1 – DD3.1) voor onbepaalde duur door middel van de aanwervingsprocedure.

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 19 tot en met 26 van de Wet van 26 april 2020 over de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en over diverse andere bepalingen over de politiediensten (Exodus-wet)

Hier worden de aanwervingsvoorwaarden vastgesteld voor de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Het besluit van de politieraad van 27 april 2016 met de delegatie van de bevoegdheid tot aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone, vanaf 1 mei 2016 aan het politiecollege.

 

Bijkomende motivering:

Vanaf 1 juli 2021 wordt met de indienstname van het commissariaat in Ranst het werk herverdeeld. Hierdoor is het aangewezen om de poetsdient te herorganiseren en 2 deeltijdse poetshulp in dienst te nemen in plaats van 1.0 VTE.

Het personeelsbehoeftenplan voorziet in deze betrekkingen.

Deze betrekkingen kunnen ingevuld worden via een aanwervingsprocedure.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 25 mei 2021 met de openverklaring van de betrekking van 2 halftijdse (0.5 VTE) CALOG-poetsmedewerkers in contractueel verband (2 keer 0.5 VTE - niveau DD1 – DD3.1) voor onbepaalde duur via hoogdringendheid inclusief de vaststelling van de fucntiebeschrijving en de opdracht aan de korpschef om een selectiecommissie samen te stellen voor de aanwervingsprocedure.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

14. Vacantverklaring assistent dienst jeugd en gezin - calog in contractueel tijdelijk verband als jobstudent bij hoogdringendheid - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Ter ondersteuning bij de dienst Jeugd & Gezin is er het voorstel om voor de zomermaanden op zoek te gaan naar een jobstudent die zich voornamelijk bezig houdt met administratieve taken zoals

-          Administratieve opvolging van eenvoudige dossiers

-          Opvolging van de mailbox

-          Uittypen van verslagen

-          Opnemen en doorverbinden van niet-dringende telefonische oproepen

Het besluit van het politiecollege van 22 juni 2021 met de openverklaring via hoogdringendheid van de functie van CALOG-assistent dienst jeugd en gezin - niveau D in contractueel verband voor bepaalde duur als jobstudent tijdens de zomermaanden 2021 met de bijhorende functiebeschrijving en functieprofiel in bijlage.

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 19 tot en met 26 van de Wet van 26 april 2020 over de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en over diverse andere bepalingen over de politiediensten (Exodus-wet)

Hier worden de aanwervingsvoorwaarden vastgesteld voor de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Het besluit van de politieraad van 27 april 2016 met de delegatie van de bevoegdheid tot aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone, vanaf 1 mei 2016 aan het politiecollege.

 

Bijlage:

Functiebeschrijving en -profiel van de functie van CALOG Assistent - dienst jeugd en gezin in contractueel verband voor bepaalde duur als jobstudent

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 22 juni 2021 met de openverklaring via hoogdringendheid van de functie van CALOG-assistent dienst jeugd en gezin - niveau D in contractueel verband voor bepaalde duur als jobstudent tijdens de zomermaanden 2021 met de bijhorende functiebeschrijving en functieprofiel in bijlage.

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

 

15. Vacantverklaring 4.0 FTE INP dienst interventie via aspirantenmobiliteit 2021/02 - goedkeuring

 

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de politieraad van 23 december 2020 met de vacantverklaring bij hoogdringendheid voor functie van INP voor de dienst interventie via de aspirantenmobiliteit

 

Juridisch kader:

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus

Omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijkheden in de politiezones waarin vermeld staat dat de benoeming in werking treedt op de dag dat het ambt wordt opgenomen

Omzendbrief GPI 74 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten

KB van 14 april 2013 en het MB van 16 april 2013 betreffende de vijf aanwervingscategorieën voeren voor het basiskader van de politiediensten

Besluit van de politieraad van 21 mei 2019 aangaande de delegatie van de beslissingsbevoegdheid tot het benoemen en aanwerven van personeel, met uitzondering van de officieren inclusief de korpschef, voor de lopende legislatuur, op basis van de artikelen 56 en 86 van de wet op de geïntegreerde politie, te delegeren aan het politiecollege, de lopende procedures op datum van 21 mei 2019 inbegrepen

 

Bijkomende motivering:

In de klassieke mobiliteitscyclus 2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04 en 2020-05 werden 7 plaatsen voor inspecteur interventie opengesteld. Rekening houdende met enkele geplande vertrekken en de vacatures die niet konden ingevuld worden bij de vorige mobiliteitscycli

Aangezien de aspirant-inspecteurs moeten deelnemen aan de aspirantenmobiliteit en aangezien dat de meeste kandidaten die de opleiding tot inspecteur beëindigen via deze weg een plaats verwerven bij een politiezone of een federale politiedienst, is het aangewezen om deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit.

De aspirantenmobiliteit betreft de aanwijzing van de aspiranten-inspecteurs in het begin van de basisopleiding via een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus en, in voorkomend geval, via een ambtshalve aanwijzing. Een politiedienst kan zich, na een vruchteloze mobiliteitsronde, onmiddellijk formeel engageren voor een dergelijke werving.

Deze vacatures zijn in overeenstemming met de goedgekeurde personeelsformatie en past binnen de voorziene budgetten.

 

Bijlagen:

Functieprofiel INP interventie

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad verklaart 4.0 FTE voor INP voor de dienst interventie open te stellen in aspirantenmobiliteit 2021/02 waarvan 2.0 FTE voor de onmiddellijke werving en 2.0 FTE  in het raam van de aspirantenmobiliteit, die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd.

Publicatiedatum: 01/07/2021