Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022 om 21:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Hilde Goris, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Erika Eeckhout - raadslid

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022 goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde op 17 oktober 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 277 §1 en 278§1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

De notulen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

Artikel 32 §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk gemeenteraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgemaakt in de vorm van een audio opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

Bijlagen:

-          ontwerp van de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022, opgemaakt door de algemeen directeur

-          audio-opname van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022 goed.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

2. Cipal dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 15 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Ranst neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Cipal.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 18 februari 2019 Johan De Ryck, burgemeester als vertegenwoordiger en Zoë Helsen, raadslid als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 31 oktober 2022 voor de digitale algemene vergadering van Cipal dv op 15 december 2022 in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal met volgende agenda en bijlagen:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)      Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023

3)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Juridisch kader:

Artikel 77 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Het schrijven van Cipal dv van 31 oktober 2022 met de uitnodiging voor de algemene vergadering van Cipal dv op 15 december 2022 met de agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van Cipal dienstverlening die zal gehouden worden op 15 december 2022 op digitale wijze evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur:

 

Art. 2:

§1. De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal dv van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

3. Igean dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Igean dienstverlening op 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ranst neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 18 februari 2019 Luc Redig, schepen als vertegenwoordiger en Joris Van Camp, raadslid als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 26 oktober 2022 voor de algemene vergadering van 21 december 2022 op digitale wijze met volgende punten op de agenda:

1)      Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023

2)      Goedkeuren van de begroting 2022

3)      Aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA.

 

Juridisch kader:

Artikel 78 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

Artikel 431en 434 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Igean dienstverlening beschikt naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Het aantal leden van deze raad van bestuur bedraagt maximaal 15 bedraagt. De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van Igean dienstverlening.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Igean dienstverlening.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15§2 van de statuten van Igean dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1) het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2) de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3) de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur.

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Schrijven van Igean dienstverlening van 26 oktober 2022 met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 21 december 2022 om 19 uur op digitale wijze, met de agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean dienstverlening die op digitale wijze zal gehouden worden op 21 december 2021 om 19 uur evenals van alle daarbij horende

documenten.

 

Art. 2:

§1. De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

4. Igean milieu en veiligheid - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de Igean Milieu en Veiligheid op 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ranst neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid.

De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 18 februari 2019 Luc Redig, schepen als vertegenwoordiger en Frans Marivoet, raadslid als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 26 oktober 2022 voor de digitale algemene vergadering van 21 december 2022 met volgende agendapunten:

1)      Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023

2)      Goedkeuren van de begroting 2023

3)      Innovatiefonds – bepalen bijdrage

4)      Aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA

5)      Benoemen leden adviescomités.

 

Juridisch kader:

Artikel 78 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

Artikel 431 en 434 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Igean milieu en veiligheid beschikt naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Het aantal leden van deze raad van bestuur bedraagt maximaal 15 bedraagt. De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IIgean milieu en veiligheid Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Igean milieu en veiligheid.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1) het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2) de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3) de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Schrijven van Igean milieu en veiligheid van 26 oktober 2022 met de uitnodiging voor de digitale algemene vergadering van 21 december 2022 om 19 uur, met de agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid die zal gehouden worden op digitale wijze op 21 december 2022 evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

5. Vervangende overeenkomst Fluvius aangaande beheer van oplaadterminals voor budgetmeters - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring nieuwe overeenkomst met Fluvius goed aangaande het beheer van oplaad-/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Fluvius heeft in haar rol als sociale leverancier de opdracht om voor haar klanten met een budgetmeter of digitale meter met voorafbetaling/prepaid, te voorzien in een netwerk van oplaad- of betaalpunten. Fluvius heeft ervoor gekozen dit netwerk te realiseren in een samenwerking met de lokale besturen (OCMW's en gemeentebesturen) en eerstelijns hulpverleningsinstanties en betaalt hiervoor een vergoeding.

De huidige overeenkomst, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 9 november 2015, voorziet een vergoeding:

-          per oplaadpunt rekening houdend met de openingsuren (bereikbaarheid);

-          per actieve budgetmeter of digitale meter met voorafbetaling/prepaid in de betrokken gemeente.

Er geldt eveneens een onder- en bovengrens ten opzichte van de vergoeding die in het voorgaande contract van toepassing was.

De komst van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te doen heeft het betalingslandschap voor de prepaid digitale meter grondig hertekend.

Heden geschieden circa 85% van de betalingen online.

Sinds februari 2021 kunnen klanten (bij de sociale leverancier) ook op vrijwillige basis kiezen voor prepayment. In de aangepaste SODV-wetgeving is bovendien opgenomen dat vanaf 1 juli 2022 nieuwe elektriciteitsklanten (bij de sociale leverancier) onmiddellijk voorzien worden van een digitale meter met voorafbetaling.

Gelet op bovenstaande is er de noodzaak om een andere invulling te bepalen voor de toekenning van een vergoeding. Daarom werd, in samenspraak met VVSG, een nieuw voorstel uitgewerkt waarbij de verdelings-en/of toekenningscriteria werden herzien.

Brief van Fluvius van 14 juni 2022 waarin de huidige overeenkomst wordt opgezegd vanaf 1 januari 2023.

E-mail van Fluvius van 7 november 2022 met een voorstel van nieuwe overeenkomst vanaf 1 januari 2023 en een berekening van de vergoeding voor de werkingsjaren 2023 en 2024 en een simulatie voor het werkingsjaar 2025.

 

Juridisch kader:

Artikel 57, § 1 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp.

Artikel 2, § 1 en 3, artikel 78 en artikel 84, § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers.

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn oefenen de opdrachten, vermeld in artikel 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, uit, alsook de andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd.

De raad voor maatschappelijk welzijn is exclusief bevoegd voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010

 

Bijkomende motivering:

Als vergoeding voor het beheer van minstens één oplaad/betaalpunt op het grondgebied van het lokaal bestuur en de ondersteuning van de netbeheerder in kader van hun sociaal energiebeleid ontvangt het OCMW van de netbeheerder een “all-in”-vergoeding (basisvergoeding en bijkomende vergoeding).

Voor de werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt het OCMW als vergoeding identiek hetzelfde bedrag dat is toegekend aan het lokaal bestuur met betrekking tot werkingsjaar 2021. Voor OCMW Ranst bedraagt dit € 5.131,25.

Voor het basiswerkingsjaar 2025 wordt door de netbeheerder voor de totaliteit van de OCMW’s een ‘Totale vergoeding ‘ (gesloten enveloppe) van € 3.168.000 voorzien.

Deze ‘Totale vergoeding’ wordt verdeeld over de OCMW’s en dekt de volledige prestaties die het OCMW levert. Het OCMW kan geen aanspraak maken op enige andere vergoeding van kosten of lasten in verband met deze overeenkomst.

Het OCMW ontvangt per werkingsjaar een vaste (niet-geïndexeerde) basisvergoeding ten belope van € 2.000.

Het OCMW ontvangt een bijkomende vergoeding pro rata het aantal prepaid-klanten bepaald op 31 december van het werkingsjaar.

Deze bijkomende vergoeding per OCMW wordt als volgt berekend:

  1. De ‘Totale (geïndexeerde) vergoeding’  wordt verminderd met de totaliteit van de basisvergoedingen uitgekeerd aan de OCMW’s.
  2. Vervolgens wordt dit saldo verdeeld over de OCMW’s volgens de verhouding:  aantal prepaid-klanten OCMW / aantal prepaid-klanten totaliteit OCMW’s

 

Financiële gevolgen:

Omschrijving:

Nieuwe overeenkomst vergoeding budgetmeter OCMW/BIB

Actie:

Materiële en financiële steun aan kwetsbare groepen

Ramingnummer:

RA 001595

Bedrag:

€ 5131,25 (inclusief btw)

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Bijlagen:

Brief van Fluvius van 14 juni 2022 waarin de overeenkomst inzake het gebruik en de vergoeding van oplaadterminals voor budgetmeters wordt opgezegd

E-mail van Fluvius van 7 november 2022 met een voorstel van nieuwe overeenkomst vanaf 1 januari 2023 en een berekening van de vergoeding voor de werkingsjaren 2023 en 2024 en een simulatie voor het werkingsjaar 2025.

 

Besluit met:

21 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Frans Marivoet (Groen), Christel Engelen (Vlaams Belang), Hilde Goris (Goesting!), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Bart Goris (Goesting!), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

3 onthoudingen: Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst) en Christel Meeus (CD&V/WIJRanst)

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe overeenkomst met Fluvius goed aangaande het beheer van oplaad-/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW, met ingang vanaf 1 januari 2023.

Publicatiedatum: 20/12/2022