Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter wnd.

Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Glen Bertels, Chris Cornelis, Filip Bauwens, Dirk Lambrechts, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans en Dirk Verbruggen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck en Erwin De Meyer - effectieve leden

Afwezig:

Heidi Van der Weehe en Katia Smits - effectieve leden

Rudi Borgmans - plaatsvervangend lid

Dirk van Nimwegen, John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 1 februari 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

2. Voorstelling project Lostraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project voor de verkaveling aan Lostraat - Kapelstraat en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De eigenaar van de betreffende gronden tussen Lostraat en Kapelstraat heeft een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van de gronden door middel van een verkaveling voor groepswoningbouw.

Op 31 maart 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het voorstel van GSJ advocaten voor de ontwikkeling van het terrein en besliste principieel akkoord te gaan met de verderzetting van de besprekingen in dezelfde lijn en mits naleving van de voorwaarde dat de bestaande - te behouden woning niet verder wordt onderverdeeld in woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen zal zich uitspreken bij de uiteindelijke vergunningsaanvraag met in achtname van de opmerkingen van het openbaar onderzoek.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning langs de Lostraat en eengezinswoningen in het binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. Het bestaande historische pand blijft behouden, maar wordt voorlopig uitgesloten uit de verkaveling.

 

Er wordt een meergezinswoning met 7 appartementen en de inrit naar de ondergrondse parking naast de gemeenteschool in de Lostraat voorzien en een autoluwe zone met 18 eengezinswoningen op de achterliggende percelen, aansluitend aan de Kapelstraat. Er is een ruime fietsenstalling voorzien op het terrein, zowel voor bezoekers als voor de bewoners. De 15 bezoekersparkings bevinden zich bovengronds, langs Lostraat en langs Kapelstraat.

 

De uitrit van de ondergrondse parking wordt voorzien langs de Kapelstraat. Trage weggebruikers kunnen het autoluwe binnengebied ook gebruiken, hoewel dit in private eigendom blijft en zal worden onderhouden door de vereniging van mede-eigenaars. De eigenaar zegt niet de intentie te hebben om het gebied af te sluiten. Door de onderliggende parkeergarage is een overdracht naar het openbaar domein niet haalbaar.

 

Zowel de eengezinswoningen als de meergezinswoning worden uitgevoerd als gelijkvloers en eerste verdieping. Er wordt geen hoogbouw voorzien.

 

Het terrein is in totaal 9884,42 m² groot. Er wordt een woningdichtheid van 25,29 woningen/ha bereikt.

 

Bespreking:

Het bestaande pand wordt uitgesloten uit de verkaveling. Het is echter opgenomen in de inventarislijst bouwkundig erfgoed en heeft een zekere plaatselijke historische waarde. Het is aangewezen om het pand te bewaren. Dit moet worden opgenomen met de aanvrager.

 

Het binnengebied is autoluw, wat een grote meerwaarde is. Maar op sommige momenten moet het wel toegankelijk zijn (bij verhuis e.d.). Hoe zal dit georganiseerd worden? Zijn er uitneembare paaltjes bijvoorbeeld?

 

Het uitzicht naar de straat bij de uitrit is een moeilijk punt. Momenteel is het zicht op die plaats (nabij de uitrit van het naastliggende appartementsgebouw immers zeer slecht waardoor er een risico is naar de weggebruikers op de Kapelstraat. De haag die er momenteel staat zal wel verdwijnen en de site wordt ter hoogte van de Kapelstraat vrijgemaakt voor bijkomende parkeerplaatsen. Ook zullen de wagens volledig bovengronds staan vooraleer ze de straat kunnen oprijden. Door de clustering met de bestaande uitrit op het naastliggende perceel worden de gevarenpunten geclusterd waardoor het risico verkleint.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het verkavelingsontwerp aan Lostraat-Kapelstraat in Broechem:

-          het is aangewezen om het historische pand te behouden

-          het autoluwe karakter van het binnengebied moet op een realistische manier ingericht worden

-          het uitzicht naar de straat vanuit de uitrit mag niet belemmerd worden

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

3. Voorstelling project Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Een ontwikkelaar heeft een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling op de gronden aan Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat in Oelegem.

Op 16 december 2021 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het voorstel voor een ontwikkeling en besliste principieel akkoord te gaan met de verderzetting van de besprekingen in dezelfde lijn en dat ze zich zal uitspreken bij de uiteindelijke vergunningsaanvraag met in achtname van de opmerkingen van het openbaar onderzoek.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

Deze grond (met totale oppervlakte 11.145,16 m²) is door de eigenaars opengesteld naar ontwikkelaars. De grond is gelegen in de woonzone en is gelegen langs voldoende uitgeruste wegen. Er is een ontwikkeling mogelijk met eengezinswoningen (max. 25 woningen/ha) volgens de gemeentelijke bouwvisie.

 

De ontwikkeling betreft een autoluw woonerf van 29 grondgebonden eengezinswoningen. Dit betekent een woningdichtheid van 26 woningen/ha. De woningen langs Rundvoortstraat en Muizenheuvelstraat krijgen een eigen carport, de woningen langs de Knodbaan en de woningen in het binnengebied hebben een ondergrondse parking. Het binnengebied wordt overgedragen aan de gemeente en zal een publiek/openbaar karakter krijgen met een groene invulling.

 

Op 3 april 2022 liet een buurtbewoner via mail weten dat de omwonenden zich zorgen maken over de grote hoeveelheid bijkomende woningen en het bijhorende verkeer, eventuele wateroverlast, parkeerproblemen in de buurt, de inkijk en de schaduwwerking naar de omliggende percelen, en vraagt om hiermee rekening te houden bij de beoordeling van het voorstel.

 

Bespreking:

Hoewel het perceel gelegen is in de woonzone, is de nieuwe invulling niet in verhouding met de omliggende percelen en woningen. De omgeving wordt immers gekenmerkt door voornamelijk vrijstaande bebouwing, met hier en daar 2 gekoppelde halfopen bebouwingen. Het is aangewezen dat dezelfde trend wordt aangehouden in een nieuwe ontwikkeling.

 

Dergelijke densere invulling is enkel aanvaardbaar als de (toekomstige) openbare ruimte voldoende groot en groen is. Dit lijkt momenteel niet het geval te zijn - er moet immers nog de mogelijkheid bestaan om hulpdiensten en sporadisch verkeer tot de woningen in het binnengebied toe te laten waardoor de groene invulling een heel pak minder zal zijn dan op het plan aangegeven.

 

In ieder geval is de woningdichtheid van 26 woningen/ha te groot en moet verminderd worden naar maximum 25 woningen/ha.

 

De gemeente moet zich ook beraden over de overname van het (onderhoud) van het toekomstig openbaar domein. Het is aangewezen om het onderhoud nog minstens enkele jaren bij de ontwikkelaar te laten, zodat de site in ieder geval zo onderhoudsvriendelijk mogelijk wordt ingericht.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat in Oelegem:

-          de woningdichtheid moet verminderen naar maximum 25 woningen/ha

-          aangezien de omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk vrijstaande bebouwing, met hier en daar 2 gekoppelde halfopen bebouwingen, is het aangewezen dat dezelfde trend wordt aangehouden in een nieuwe ontwikkeling

-          de toekomstige openbare ruimte moet voldoende groot en groen zijn

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

4. Voorstelling verkaveling Juul Persijnstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 11 maart 2022 diende Factum Finance bvba de verkavelingsaanvraag in voor de gedeeltelijke wegaanleg van Stekelbessenlaan en de vorming van 20 loten voor geschakelde eengezinswoningen, overeenkomstig het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'.

Het openbaar onderzoek moet nog opgestart worden.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

 

De percelen zijn gelegen in het centrum van Broechem, binnen de woonzone volgens het gewestplan en binnen het gemeentelijk RUP 'Broechem Centrum-Zuid'.

Er worden op het perceel van 7.782 m² 20 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen voorzien. De inplanting en voorschriften zijn overeenkomstig het RUP.

De voorziene woningdichtheid bedraagt 25,7 woningen/ha.

 

Binnen het (toekomstig) openbaar domein worden 10 parkeerplaatsen voorzien. De bewoners kunnen ook telkens op het eigen perceel parkeren.

 

Bespreking:

Hoewel de woningdichtheid groter is dan 25 woningen/ha (cfr. bouwvisie) is er eigenlijk geen weigeringsgrond omdat de aanvraag overeenkomstig de bepalingen van het RUP is.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de aanvraag voor de verkaveling aan Stekelbessenlaan in Broechem.

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn is ook nog lopende.

 

2) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 januari 2021 de vergunning geweigerd. Een bewonersbrief met de motivering van deze beslissing werd verspreid in de omgeving van de aanvraag. De aanvrager is in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen deze beslissing. De vergunning werd door de deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd op 16 september 2021.

Buurtbewoners hebben aan de gemeente gevraagd om de gronden op te nemen op de lijst van verontreinigde gronden, maar daar is momenteel onvoldoende bewijs voor.

project gaat niet verder --> niet meer opnemen in het overzicht

 

3) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.Ondertussen zijn de werken stilgelegd naar aanleiding van de beroepsprocedure die gestart is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

4) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van de provincie Antwerpen, deze is nog lopende.

 

5) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft geen tijdige beslissing genomen over de ligging van de rooilijnen omdat er nog opmerkingen kwamen. Er werd na overleg met de aanvrager een kleine aanpassing aan de rooilijnen doorgevoerd. Het dossier werd ingetrokken en opnieuw ingediend met aangepast plan op 21 december 2021. De procedure, inclusief openbaar onderzoek, wordt hernomen. Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2022 tot 27 februari 2022.

De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, zullen ook in dit dossier worden overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

De vaststelling van de rooilijnen en de wegaanleg moet na het openbaar onderzoek gebeuren door de gemeenteraad. Nadien zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen over de omgevingsvergunning, rekening houdend met alle adviezen en bezwaarschriften.

 

6) Project Rundvoortstraat 1:

Op 10 juni 2021 diende Bertels Wim Bouwwerken bvba een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 21 appartementen aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 315 bezwaarschriften ingediend. Ook de Gecoro gaf een negatief advies, vergelijkbaar met het advies over het project aan de Kanaalzone.

Het college van burgemeester en schepenen weigerde de vergunning op 7 oktober 2021.

Er werd geen beroepsprocedure ingesteld.

project gaat niet verder --> niet meer opnemen in het overzicht

 

7) Verkaveling Laarstraat-Vaartstraat-Zakstraat:

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een stuk grond gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan, in 54 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 1 lot voor een meergezinswoning.

Alle adviezen en binnengekomen opmerkingen zijn bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2022 de vergunning geweigerd. Er werd een bewonersbrief verspreid om deze beslissing kenbaar te maken.

 

8) Project herbouw Delhaize Broechem:

Op het perceel is momenteel een woning en de Delhaizevestiging gelegen. Een groot deel van het perceel is verhard als parking. De winkel is energetisch verouderd en zou moeten vernieuwd worden. Er werd gekozen voor afbraak van de huidige winkel en een herbouw langs de gewestweg, zodat de huidige winkel operationeel kan blijven tijdens de werken.

De huidige toegang via de Kapelstraat zorgt dikwijls voor hinder en gevaarlijke situaties in de gemeenteweg waar veel schoolverkeer is. Door de nieuwe inplanting gebeuren alle verkeersbewegingen, inclusief de leveringen met zwaar verkeer, langs de gewestweg.

Fietsers en voetgangers kunnen de winkel zowel bereiken via de Kapelstraat als via de Pertendonckstraat, maar auto's en vrachtwagens kunnen de winkel enkel bereiken via de Pertendonckstraat. De verkeersbelasting in de Kapelstraat zal dus in ieder geval verminderen, wat een meerwaarde betekent voor de omgeving en het schoolverkeer langs de Kapelstraat. De parking kan nog steeds gebruikt worden voor ouders die hun kinderen van school halen of naar school brengen. Er is daarvoor ook een doorsteek voor trage weggebruikers voorzien naar de Kapelstraat.

De parking wordt op een groenere manier vormgegeven, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van waterdoorlatende materialen, grasdals en beplantingen. Op die manier kan de verhardingsgraad op het perceel dalen ten opzichte van de huidige toestand. Ook visueel vormt een vergroende parking (die ook zichtbaar is vanop de straat) een verbetering. Het aantal voorziene parkeerplaatsen lijkt te volstaan. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen voor het voorzien van laadpunten voor elektrische voertuigen. Er wordt ook een overdekte fietsenstalling voorzien vlak aan de ingang van de winkel, waardoor het fietsgebruik gestimuleerd wordt.

De woning voor de uitbater van de winkel, alsook de lokalen voor de werknemers, kunnen boven de winkel geplaatst worden. Hierdoor wordt de nodige bebouwing geclusterd op het perceel. Door het voorzien van deze functies boven op de winkel zal de hoogte van het pand plaatselijk 9,5 meter bedragen. Doordat dit slechts op twee plaatsen (vooraan + achteraan) van het pand voorkomt, en de rest van het pand een kroonlijsthoogte heeft van 5,6 meter, is deze hoogte aanvaardbaar.

De Gecoro gaf op 1 februari 2022 het advies dat er een uitgebreid verkeerscirculatieplan nodig is voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

Het college van burgemeester en schepenen zal een beslissing nemen in het dossier rekening houdend met de binnengekomen adviezen en bezwaarschriften.

 

9) Gemeentelijke visie op bouwen:

De beleidsvisie werd op 28 juni 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd worden en is beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de dienst Omgeving. De visie kan naar de ontwikkelaars gecommuniceerd worden wanneer zij vragen hebben over de bouwmogelijkheden in de gemeente.

Er is een extra editie van RanstInfo verschenen die volledig gewijd is aan het thema bouwen.

is lopende - niet meer opnemen in het overzicht

 

10) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure is lopende.

 

11) GRUP Leidingenstraat:

De Vlaamse overheid maakt een RUP om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 liep de publieke raadpleging.

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

In 2022 zou een tracé moeten vastgelegd worden.

Twee van de drie te onderzoeken tracés lopen door Ranst. Het MER moet de impact onderzoeken op milieu, mens en maatschappij.

De Gecoro heeft haar opmerkingen geuit over de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 april 2021 een negatief advies gegeven dat ook tijdig werd bezorgd aan de Vlaamse overheid.

Vlaanderen coördineert deze studie en moet beslissen over de definitieve ligging van het tracé. Dit zal gekoppeld worden aan de studies in het kader van het gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst (ENA).

deze opvolging wordt mee opgenomen in het hoofdstukje over ENA

 

12) Plan-MER-studie Bistweg:

Er werd een nieuwe prijsvraag uitgestuurd voor de alternatievenstudie, maar de kosten zijn veel hoger dan geraamd. Het lijkt aangewezen om voorlopig geen studie te laten uitvoeren, maar eerst de lopende proefopstellingen en burgerbevragingen af te wachten.

prijsvraag voorlopig on hold --> niet meer opnemen in het overzicht

 

13) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

 

14) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan. De plenaire vergadering heeft digitaal plaatsgevonden op 23 december 2021.

De MER-screening is nog lopende.

Het dossier wordt klaargemaakt voor de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in april 2022 (met nadien openbaar onderzoek, advies door de Gecoro en definitieve vaststelling).

 

15) RUP Signaalgebied Netevallei Emblem:

Op 14 maart 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 14 mei 2019.

Op 7 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 1 juni 2021 nam de Gecoro kennis van het ontwerp-RUP.

De plenaire vergadering vond plaats op 30 juni 2021. Op basis van de adviezen zal het ontwerp-RUP worden aangepast en dan op de gemeenteraad worden gebracht voor voorlopige vaststelling (met nadien openbaar onderzoek, advies door de Gecoro en definitieve vaststelling).

De gemeenteraad heeft het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld op 21 februari 2022. Het openbaar onderzoek loopt van 21 maart 2022 tot 20 mei 2022. Eventuele bezwaren zullen behandeld worden door de Gecoro in de vergadering van 7 juni 2022. Nadien volgt de definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

 

16) RUP 'Herziening Van den Nestlaan':

Het vroegere militair domein aan Van den Nestlaan in Broechem werd met het oorspronkelijke RUP (2011) omgezet voor een gedeeltelijke herinrichting van gemeentelijke diensten. Naast de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst. Ook het open asielcentrum van Fedasil is op de site aanwezig.

Het bestuur is van oordeel dat de gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen. Mogelijk kunnen nog bijkomende gemeenschapsfuncties opgenomen worden die een meerwaarde vormen voor de Ranstse gemeenschap. Hierover dient bijkomend overleg met de hogere overheden gevoerd te worden.

De overige stedenbouwkundige voorschriften wat betreft het behoud van het militair erfgoed kunnen behouden blijven. De bestaande loodsen en configuratie worden zoveel mogelijk behouden, identiek aan het oorspronkelijke RUP.

De startvergaderingen met het studiebureau Antea en de betrokken actoren en overheden hebben plaatsgevonden op 2 februari 2022 en 14 maart 2022.

 

17) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

 

18) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

is lopende - niet meer opnemen in het overzicht

 

19) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. Deze afwijking werd niet goedgekeurd. Ranst is onderverdeeld bij regio Antwerpen; de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zal in Ranst de dossiers overnemen. De gesprekken met De Voorkempen worden gestart. De lopende projecten zullen zo snel mogelijk overgenomen worden. De gesprekken tussen de verschillende huisvestingsmaatschappijen zijn hierover lopende.

 

20) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De prioritaire dossiers zijn vastgesteld als:

-          handelingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

-          niet opvolgen van vergunningsvoorwaarden

-          onvergund kappen van bomen

-          onvergund aanleggen van verhardingen

-          reliëfwijzigingen

Momenteel zijn er 6 dossiers in behandeling bij Igean voor het opstellen van bestuurlijke maatregelen.

 

21) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

 

22) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad - Ranstsesteenweg, kruispunt Ranstsesteenweg - N14 en kruispunt Meir - N14 zullen bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

 

23) Nieuwe brug Jozef Simonslaan:

Het kruispunt Keerbaan - Jozef Simonslaan is erg gevaarlijk voor afdraaiend verkeer richting Oelegem.

Dit kruispunt is echter bewust zo aangelegd, om het zwaar verkeer af te raden door het centrum van Oelegem te rijden maar beter rechtdoor te rijden door Terstraten. Dit is echter enkel een meerwaarde als de Maasweg aangelegd wordt.

Dit wordt verder opgevolgd.

De knoppen voor de oversteeklichten zijn moeilijk bereikbaar voor fietsers en worden herbekeken.

aanleg is afgerond --> niet meer op te nemen in het overzicht

 

24) Brug Vaartstraat over autosnelweg:

De vraag wordt gesteld wanneer deze brug zou vervangen worden. De werken zouden ten vroegste pas eind 2022 starten. Ze zijn niet gekoppeld aan het Complex Project/ENA.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd in het verkavelingsdossier Pater Domstraat - Kapelstraat, zullen ook in het huidige dossier worden overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

8. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

mail van 23 maart 2022 met de vraag naar de onthardingsplannen van de gemeente

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Varia:

1) onthardingsplannen:

De schepen zou graag het beklinkerde plein voor Den Boomgaard ontharden. Deze plannen zijn echter nog niet concreet.

Daarnaast is er door de schepen en de administratieve dienst een infosessie gevolgd van het project Re-Move, die een methodologie ontwikkeld hebben voor de ontharding van straten. Via een GIS-analyse wordt gekeken welke straten minder breed kunnen aangelegd worden, of misschien zelfs onthard kunnen worden. Hierover is ook nog geen beslissing genomen.

 

2) vrijwilligersbarbecue:

Alle vrijwilligers (dus ook de Gecoroleden) worden uitgenodigd op de vrijwilligersbarbecue op 29 april 2022. De officiële uitnodigingen met mogelijkheid tot inschrijvingen vertrekken eerstdaags vanuit de dienst communicatie.

 

3) feedback op adviezen van Gecoro:

In het huishoudelijk reglement van de Gecoro staat dat binnen de 6 weken een terugkoppeling gebeurt op de geleverde adviezen van de Gecoro. Dit is praktisch echter niet altijd mogelijk. Het college van burgemeester en schepenen kan in de lopende dossiers immers pas een beslissing nemen als alle adviezen en eventuele bezwaren zijn binnengekomen, gebundeld en behandeld. Bij grote dossiers neemt dit soms meer tijd in beslag zodat binnen de 6 weken niet altijd een beslissing is genomen. Er is dus een tegenstrijdigheid tussen het huishoudelijk reglement en de wettelijke procedures.

De stand van zaken van de lopende projecten wordt wel steeds behandeld tijdens de Gecorovergadering. In de agenda kan dus wel gezien worden wat er met het advies tot hiertoe gebeurd is. Tijdens de eerstvolgende vergadering wordt dit dan ook besproken.

De opmerking kwam vanuit de vergadering dat men zelf moet zoeken naar de beslissing, maar een andere manier van tussentijdse terugkoppeling naar iedereen is praktisch niet haalbaar. Elk lid kan uiteraard wel zelf de vraag stellen en zal hierop antwoord krijgen.

 

4) volgende vergaderingen:

De volgende Gecorovergaderingen vinden steeds plaats in de vergaderzalen aan Van den Nestlaan 110 in 2520 Broechem.

De datums zijn vastgelegd op:

-          7 juni 2022

-          6 september 2022

-          8 november 2022

Blijkbaar stond in de agenda van huidige vergadering per ongeluk een foutieve locatie (Den Boomgaard). Er zal bekeken worden hoe dit in het systeem kan worden aangepast.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

6. Vervanging voorzitter Gecoro - procedure en oproep kandidaturen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontslag van de voorzitter vanaf 30 juni 2022.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 24 juni 2019 werd de samenstelling van de Gecoro gestemd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierbij werd Gust Wouters als voorzitter aangeduid.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

Gust Wouters zal zijn functie in de Gecoro als voorzitter vanaf 30 juni 2022 neerleggen.

 

Gust Wouters wordt opgevolgd door de eerste plaatsvervangende deskundige (John Maes).

 

Er moet ter vervanging een nieuwe voorzitter worden aangeduid. Het college van burgemeester en schepenen zal een van de effectieve deskundige leden voordragen als voorzitter. De gemeenteraad moet de voorzitter formeel aanduiden.

 

De effectieve deskundige leden (René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck) en de eerste plaatsvervangend deskundige (John Maes) kunnen zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. De kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 juni 2022 zodat het college van burgemeester en schepen op 16 juni 2022 een voordracht aan de gemeenteraad kan doen. De gemeenteraad kan op 27 juni 2022 dan een nieuwe voorzitter aanstellen die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Als er geen kandidatuur wordt ingediend, zal het college van burgemeester en schepenen zelf een voorstel doen voor een nieuwe voorzitter.

 

Het lijkt nuttig om tegelijkertijd een ondervoorzitter / plaatsvervangend voorzitter aan te duiden.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van het ontslag van de voorzitter Gust Wouters vanaf 30 juni 2022. De effectieve deskundige leden en de eerste plaatsvervangend deskundige kunnen zich kandidaat stellen voor 15 juni 2022.

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

7. Opstart werkgroep mobiliteit - opmerkingen

 

Omschrijving:

De mogelijkheid tot de oprichting van een themaraad 'verkeer en mobiliteit' wordt aangehaald.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

mail van 14 februari 2022 met de vraag om de opstart van de werkgroep op de Gecoro te brengen

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

De vraag werd gesteld om een werkgroep over verkeer en mobiliteit op te starten. De deelnemers van deze werkgroep zullen de discussies en adviezen voorbereiden buiten de Gecorovergadering. Er kan eventueel beroep gedaan worden op experten of er kunnen adviezen van andere stakeholders in het Ranstse verkeer verzameld worden. De besproken punten kunnen op de Gecorovergadering overlopen worden.

 

Bespreking:

Tijdens de Gecorovergaderingen komen dikwijls mobiliteitsthema's aan bod, waarbij de behoefte ontstaat om hier meer in detail op in te gaan. Het is echter niet altijd duidelijk hoe dit gestructureerd moet aangepakt worden om deze thema's te behandelen en hierover adviezen te verstrekken.

 

Het is tijdens de vergadering nog niet helemaal duidelijk welke thema's zullen besproken worden en of dit in conflict kan komen met bijvoorbeeld de verkeerscommissie of andere bestaande organen.

 

De mogelijkheid van een 'themaraad' wordt voorgesteld.

In het gemeentelijk reglement (dd. 17 februari 2020) is dit beschreven als:

"Art. 6: Themaraden:

§1. De bestaande adviesraden worden omgevormd tot themaraden. Elke themaraad, die een verderzetting is van een bestaande raad, wordt opnieuw samengesteld, rekening houdend met deze geactualiseerde uitgangspunten.

§2. De samenstelling en werking ervan is niet meer onderworpen aan reglementering. Het staat hen vrij een interne vorm van organisatie af te spreken, zolang die garant staat voor een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de bevolking met respect voor de decretale genderpariteit. De mogelijkheid om al dan niet georganiseerde burgers bij de themaraden te betrekken wordt sterk gestimuleerd.

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijke themaraden oprichten.

§4. Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere regelgeving ingesteld zijn, gelden de betreffende hogere voorschriften inzake taak, bevoegdheid, samenstelling en werking."

 

Het lijkt dan ook nuttig dat aan het college van burgemeester en schepenen formeel de vraag wordt gesteld om een themaraad 'verkeer en mobiliteit' op te richten. Er kan dan via de gemeentelijke kanalen een oproep gebeuren voor kandidaten, zodat niet enkel Gecoro-leden kunnen participeren, maar iedereen die begaan is met dit thema.

 

Besluit:

Enig artikel:

De mogelijkheid tot de oprichting van een themaraad 'verkeer en mobiliteit' wordt aangehaald.

Publicatiedatum: 30/06/2022