Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020 om 19:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

 

De zitting wordt om 19 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

In het verslag van 23 juni 2020 werden een aantal 'adviezen' opgenomen in het kader van de besprekingen van mogelijke woonontwikkelingsprojecten.

De Gecoroleden geven aan dat het eerder gaat om een aantal opmerkingen en niet over een volledig en gefundeerd advies. Het ontwerpverslag maakt dat niet helemaal duidelijk.

 

Er wordt aangegeven dat er wettelijk gezien geen adviesbevoegdheid is bij de Gecoro, enkel bij een RUP moet de Gecoro verplicht een advies geven binnen de procedure.

 

De gegeven ‘adviezen’ zijn dus niet bindend, en kunnen in de praktijk ook niet over elk dossier gegeven worden (meer dan 400 per jaar).

 

De Gecoro wil echter zijn steentje bijdragen om Ranst leefbaar te houden. Daarom pleit de vergadering er wel voor om opmerkingen te kunnen geven in lopende of toekomstige dossiers en vragen ook hiermee rekening te houden. Op die manier kunnen dossiers toch in een bepaalde richting gestuurd worden of speciale aandacht krijgen.

 

De aanpassing van het huishoudelijk reglement (dat op 3 september 2020 aan het college van burgemeester en schepenen zal voorgelegd worden) zou er voormoeten zorgen dat er meer dossiers kunnen en zullen behandeld worden binnen de Gecoro.

 

Het is beter om de betrokken punten in het verslag geen 'adviezen' te noemen, maar beter 'opmerkingen'. Dit is duidelijker.

Het verslag wordt aangepast.

 

Besluit:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

2. voorstelling Veerkrachtige dorpen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het participatieproject 'Veerkrachtige dorpen'.

 

Motivering:

Public minds is door de gemeente aangesteld om eerst een grootschalige bevolkingsbevraging uit te voeren (2019). Deze resultaten zijn vertaald in het meerjarenplan. Nadien werd een Burgerpanel samengesteld met 300 personen. Deze mensen worden herhaaldelijk bevraagd over verschillende thema’s. 'Veerkrachtige dorpen' is nog een bijkomend participatieproject om in elke deelgemeente projecten op te zetten om de leefbaarheid en veerkracht te versterken.

 

Het project 'Veerkrachtige dorpen' is eigenlijk geen zuiver ruimtelijk project, maar een burgerparticipatietraject dat wordt opgezet in samenwerking met de provincie Antwerpen.

André Van Hove is de gemeentelijke trekker van dit project en geeft ook de toelichting.

 

Het is niet echt de bedoeling om heel het opzet van Veerkrachtige dorpen voor te stellen tijdens de vergadering, daarom is er eerder een tekst rondgestuurd (zie bijlage), en velen zullen hier ook al wel van gehoord hebben of zelfs deelgenomen.

Er wordt wel gesproken over mogelijke bekommernissen in verband met de opzet en de uitvoering van het project.

 

Het is de bedoeling om zo goed mogelijk de mensen van onderuit aan het woord te laten en dus niet via de politiek (die hun stem al via andere kanalen kunnen laten horen). Dit lijkt wel te lukken: er waren telkens ruim 40 aanwezigen, een heel variabele groep. Het is dus wel duidelijk dat er geïnteresseerde burgers zijn.

 

Er is een viertal keer samengekomen. Hierbij werden de krachtlijnen uitgezet over welke thema’s men wil spreken. Als prioriteiten kwamen naar buiten: mobiliteit en het actiever gebruik (+ eventueel uitbreiding?) van het kerkplein in Ranst.

 

Activatie van het plein is momenteel echter niet evident (Covid). Het is de bedoeling om burgers zelf dingen te laten organiseren en de gemeente kan die dan ondersteunen.

Er is een flexibele structuur nodig om hier aan te werken. Gewoonten en behoeften veranderen immers in de loop van de tijd, daar zou je je aan moeten kunnen aanpassen (bv. aanleg van het dorpsplein moet aanpasbaar zijn).

 

Bijkomend is een mobiliteitsstudie voorzien. Belangrijke thema's hierin moeten o.a. zijn: parkeerplaatsen, schoolomgevingen, eenrichtingsstraten. Die studie zal nog teruggekoppeld worden.

 

Er werd opgemerkt dat zeker in de laatste sessie het middenveld niet vertegenwoordigd was.

Nochtans kent Ranst een heel rijk verenigingsleven (bv organisatie boerenmarkt). De mensen die het verenigingsleven niet kennen, weten soms niet wat er al allemaal gebeurt. Het is ook opvallend dat mensen uit het middenveld meestal meer ervaring hebben met het organiseren van activiteiten. Echter: die mensen hebben al veel te doen als vrijwilliger, dus zijn niet altijd bereid om er nog veel bij te nemen. Mensen die niet verbonden zijn met een vereniging, organiseren daarentegen veel moeilijker of hebben het moeilijker om er aan te beginnen.

Suggestie: betrek het middenveld.

 

Binnenkort komen gemeente en provincie terug samen om de huidige status te evalueren en een rapport op te maken en verspreiden. Dan zal ook bekeken worden hoe er opvolging mogelijk is (communicatie, projecten starten, thema’s bepalen,…) en het dus niet zomaar stopt.

Er is al wel gemerkt dat virtueel vergaderen niet aangewezen is.

Momenteel proberen we mee te nemen wat er kan, maar nog niet alles kan uitgewerkt worden

 

Binnenkort start het tweede traject in Broechem. Er zullen flyers verspreid worden in alle bussen, ook zal het vermeld worden in het gemeentelijk infoblad, website en sociale media.

Suggestie: voldoende verspreiden aub!

Eerst moet er echter duidelijkheid zijn over de mogelijkheid tot het samenkomen in groepen.

 

Uit ervaring in andere gemeenten leert men dat concrete vragen en situaties het best werken, daar zijn al mensen over aan het denken en kan gemakkelijker opgepikt worden. Heel brede onderwerpen/problemen zijn veel moeilijker aan te pakken

 

Besluit:

Uit de discussie komen volgende aandachtspunten naar boven:

-          de voorstellen/oplossingen moeten aanpasbaar zijn in de tijd

-          het is nuttig om het middenveld te betrekken

-          voldoende communicatie naar de burgers nodig

-          achteraf ook communiceren over de resultaten en het verdere verloop

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

3. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de lopende projecten.

 

Motivering:

Vraag tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de Gecoro: komt donderdag in agenda voor college van burgemeester en schepenen.

De Gecoroleden vragen om snel feedback te geven over het verdere verloop.

 

Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep: werd tijdens de vorige vergadering besproken. Er waren een aantal opmerkingen (zowel vanuit de gemeente als vanuit de Gecoro), ook tijdens het openbaar onderzoek kwamen 1.042 bezwaren binnen. Ondertussen werd de vergunning door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. Het is nog af te wachten of er beroepsprocedures opgestart worden.

 

Project Vaartstraat / Laarstraat: burgerbevraging werd georganiseerd via Hopl – de bevindingen hiervan zullen voorgesteld worden aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeente vindt het nuttig om zo een draagvlak te creëren, dat is ook de taak van de Gecoro. Er is momenteel nog geen omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.

 

Project De Winkelhaak: is na de bespreking in de Gecoro voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Ook van daaruit kwamen positieve reacties. Er is momenteel nog geen dossier ingediend.

 

Ecopower: windmolens aan kanaal worden vergund door deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 705 bezwaarschriften binnen. De gemeente heeft een groot aantal van deze bezwaren kunnen weerleggen en heeft een positief advies verleend. Dit kan ook teruggevonden worden op de website. Ook de andere overheidsinstanties gaven positief advies.

 

Opmaak visie voor woonprojecten (= gedeeltelijke update gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Momenteel hebben we onze woonbehoeftestudie en de bouwrichtlijnen om nieuwe woonontwikkelingen te kunnen sturen. Er wordt verder gezocht naar een bruikbaar instrument dat we kunnen we gebruiken om te zien waar, hoe en hoeveel er gebouwd kan worden in de kernen (kernverdichting). Dit kan bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan zijn. Dit kan per dorpskern bekeken worden. Het bestuur zal snel hierover een beslissing nemen, er zit druk op door het grote aantal projecten. Er zal inspraak mogelijk zijn via de Gecoro en ook ruimer via de website. De Gecoro is inderdaad geïnteresserd om mee na te denken over leefbare dorpskernen met voldoende open ruimte en hoe we dit in de toekosmt beter kunnen doen.

 

plan-MER-studie Bistweg: er zijn offertes aangevraagd, de laatste indiendatum was gisteren. De studiebureaus moeten de verschillende alternatieven voorstellen en vergelijken. Normaal gezien kan in oktober gekozen worden wie de opdracht krijgt, die kan dan meteen beginnen met de studie.

 

Mobiliteitsstudie (= verkeersstudie) Broechem-Ranst-Emblem: ook hier werden offertes voor aangevraagd; die komen binnen maar zijn heel uiteenlopend in prijs. Er zal nog een goede vergelijking nodig zijn om te zien wie het best aan onze eisen kan voldoen.

Suggestie: Kan er voor gezorgd worden dat ook bv. de mobiliteitscel van Bewora betrokken wordt bij het uitdenken van plannen, routes en alternatieven. Ze hebben het gevoel te weinig betrokkente worden bij beslissingen over mobiliteit (bv. omleidingen).

In studies zullen de verkeersstromen van de industriezones normaal gezien wel meegenomen worden, alle verkeer wordt immers geteld. Bij de uitvoering van bv. rondpunten kan het nuttig zijn om ook te bekijken hoe bijvoorbeeld vrachtwagens deze moeten nemen. Steeds worden ook TD, politie en mobiliteitsambtenaar betrokken om oplossingen uit te werken.

Suggestie: Kan er bij werken sneller en meer gecommuniceerd worden? Nu komt dit wel op de website, maar dit lijkt niet voldoende.

 

Maasweg: project was tijdelijk stopgezet maar een nieuw project werd aangevraagd. POM gaat hier terug mee van start. Volgende week is een eerste ‘doorstartvergadering’ gepland om de vergunningsaanvraag te kunnen opstellen. Na meer dan 30 jaar wordt het tijd dat dit project gefinaliseerd wordt.

 

RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos: is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen).

 

RUP Signaalgebieden Netekanaal: klaar om naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen).

 

Millegem: het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Regionaal Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

Om toch nog voldoende aanbod te kunnen geven aan sociale huisvesting, zal Lierse Huisvestingsmaatschappij samen met Arro een studie uitvoeren voor een woonontwikkeling op het woonuitbreidingsgebied langs de Weidestraat (tegen Lier).

 

We zijn bezig met een subsidiereglement om groendaken, geveltuinen, onthardingen te subsidiëren. Dit geldt niet als het werd opgelegd in een vergunning.

 

Ook heeft de gemeente de intentie om gronden aan te kopen om te bebossen. Voor twee gronden die al in het bezit zijn, is al een procedure lopende om na de zomer te kunnen bebossen. Oelegemsesteenweg zal snel kunnen gebeuren, gronden aan d’Enge nog te bekijken samen met landbouwsector.

RUP hiervoor maken is niet nodig.

 

Wat betreft handhaving gaan we samenwerken met Igean, zodat de dossiers van bouwmisdrijven en overtredingen beter kunnen opgevolgd worden. Hiervoor moeten nog wel de nodige visies enzo opgemaakt worden (bv. welke prioriteiten, momenteel: werken in ruimtelijk kwetsbaar gebied, verhardingen, kappingen, ophogingen, vergunningsvoorwaarden).

 

Besluit:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten en heeft volgende bedenkingen:

-          graag zo snel mogelijk feedback over het verdere verloop / goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement

-          graag Bewora betrekken bij mobiliteitsvraagstukken / studies

-          graag betere communicatie over wegenwerken

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

4. VRP interactieve sessie 'Urban sprawl' - stand van zaken

 

Omschrijving:

De interactieve sessie 'Urban sprawl' zal doorgaan op 15 september 2020.

 

Motivering:

De interactieve sessie van de VRP zal doorgaan op 15 september 2020 om 20u.

 

Paul Wuillaume (studiebureau Omgeving) zal de sessie begeleiden.

 

De sessie zal plaatsvinden in de polyvalente zaal van Den Boomgaard. Daar kunnen 20 deelnemers zitten met voldoende afstanden tot elkaar. Dit aantal is ideaal om mee te werken volgens de organisator.

 

De sessie zal doorgaan voor Gecoro en gemeenteraadsleden.

 

Momenteel zijn er 12 inschrijvingen. Er zal nog een herinnering verstuurd worden via mail.

 

Besluit:

De interactieve sessie 'Urban sprawl' zal doorgaan op 15 september 2020.

Publicatiedatum: 25/11/2020