Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen in Ranst goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 over de subsidiëring van socio-culturele verenigingen in Ranst.

De besluiten van de gemeenteraad van 22 juni 2020, 21 september 2020 en 15 februari 2021 met de goedkeuring van het lokaal relanceplan post covid-19

Een aantal maatregelen worden genomen om de middenstanders en de verenigingen van Ranst zoveel mogelijk te ondersteunen in de coronaperiode

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 over de berekening van de subsidies 2020 voor sportverenigingen

Er wordt beslist om voor het jaar 2020 als coronamaatregel elke vereniging het subsidiebedrag dat zij in 2019 bekwamen terug uit te keren.

 

Juridisch kader:

Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen. De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Bijkomende motivering:

Het lokaal bestuur nam al enkele beslissingen in het voordeel van de lokale verenigingen om de impact van de coronamaatregelen te beperken met de verschillende relanceplannen die al goedgekeurd werden. De werking van de socio-culturele verenigingen werd over het algemeen zwaar geraakt door de maatregelen die genomen moesten worden om de coronapandemie te bestrijden. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de normaal voorziene berekening van de subsidiebedragen toe te passen temeer daar deze voornamelijk gebaseerd is op het aantal activiteiten dat de verenigingen hebben georganiseerd. Naar analogie met de regeling die getroffen werd voor de sportverenigingen in het werkjaar 2020, zal voor de socio-culturele verenigingen in het jaar 2021 worden teruggegrepen op de gegevens die de verenigingen doorgaven voor het dichtstbijzijnde jaar met een 'normale' werking zijnde 2019. In tegenstelling tot de sportverenigingen kan niet gewoon de subsidie van het voorgaande jaar worden toegekend aan de socio-culturele verenigingen omdat er na de vernieuwing van de erkenningen in 2020 een aantal nieuwe socio-culturele verenigingen zijn bijgekomen. Aan deze nieuwe verenigingen zal gevraagd worden om een subsidieaanvraag in te dienen volgens het normale stramien maar gebaseerd op hun werking in het jaar 2019. Hiervoor zal het aantal punten dat zij volgens het reglement behalen, berekend worden. Vervolgens wordt de waarde van een punt herbepaald en worden de subsidies van de verenigingen voor het jaar 2021 op basis van deze nieuwe puntwaarde herberekend. Deze regeling heeft als voordeel dat de nieuw erkende verenigingen een eerlijke subsidie zullen krijgen, gebaseerd op hun werking in een normaal jaar. Dit geldt ook voor de andere verenigingen die als bijkomend voordeel hebben dat zij voor 2021 geen dossier zullen moeten indienen.

Verder wordt een kleine wijziging doorgevoerd in artikel 2 om het gemakkelijker te maken voor de verenigingen om hun aanvraag digitaal te doen.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Werkingssubsidie aan socio-culturele verenigingen in Ranst

Actie:

Subsidiëren van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

Ramingnummer:

RA001055

Uitgave:

€ 26.800 (inclusief btw)

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: budget

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de subsidiëring van de erkende Ranstse socio-culturele verenigingen binnen de perken van het krediet in het meerjarenplan.

 

Art. 2: Aanvraag van een subsidie

Aanvraagdossiers voor de subsidie voor socio-culturele verenigingen moeten uiterlijk op 1 mei ingediend worden bij de cultuurdienst. Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.

Er wordt via de website van de gemeente een digitaal formulier ter beschikking gesteld in het e-loket. Een ingevuld digitaal formulier moet de mailadressen bevatten van 2 bestuursleden met vermelding van naam en functie. Aan hen beiden wordt per mail de bevestiging van ontvangst van hun aanvraag met de opgegeven gegevens doorgestuurd. 

Indien een vereniging niet bij machte is om het digitaal formulier in te vullen mag per uitzondering op papier een aanvraag worden ingediend. In dit geval wordt het formulier aangevraagd bij de cultuurdienst.

De cultuurdienst kan steeds bijkomende informatie opvragen.

 

Art. 3: Basissubsidie

Elke socio-culturele vereniging die recht heeft op een subsidie en die een subsidiedossier indient, ontvangt een basissubsidie ten bedrage van 20% van het begrote bedrag, gedeeld door het aantal gehonoreerde aanvragen. Na extern advies en binnen de perken van het goedgekeurde budget van de gemeente Ranst bepaalt het college van burgemeester en schepenen het bedrag van de subsidie.

 

Art. 4: Aanvullende subsidie

Op basis van de activiteiten die worden aangetoond in het jaarlijks in te dienen aanvraagdossier, kunnen de verenigingen die recht hebben op een subsidie een aanvullende subsidie ontvangen.

Voor de berekening daarvan wordt een puntensysteem gehanteerd. De punten worden berekend als volgt:

Criteria

Aantal

Punten

Aantal leden met woonplaats in Ranst

minder dan 20

5

20-50

10

>50

20

Deelname aan de verenigingenkoepel (elk persoon kan op de verenigingenkoepel slechts 1 vereniging vertegenwoordigen)

per verenigingenkoepel

8

Actief lidmaatschap gemeentelijke raden of werkgroepen

per lidmaatschap

2

Repetitieve activiteiten (max. 10 punten per jaar)

per repetitieve activiteit

1

Activiteiten voor leden

per activiteit met een maximum van 10 per jaar

2

Activiteiten voor leden en niet-leden die tijdig voor opname in Ranst Info gemeld worden door ze in te voeren in de UiT-databank

per activiteit

5

Indien het een eerste uitvoering betreft van een artistiek project

extra per project

2

Indien een niet-repetitieve activiteit in samenwerking met 1 of meerdere door de gemeente Ranst erkende verenigingen wordt georganiseerd

extra per activiteit

5

Eigen website

 

5

Uitgifte van een ledenblad of actuele Facebookpagina

 

5

Acties om de participatie van kansengroepen te bevorderen

per actie

2

Acties met betrekking tot duurzaamheid

per actie

2

De puntwaarde wordt berekend door het beschikbare budget voor de aanvullende subsidie te delen door het totaal van de behaalde punten.

 

Art. 5: Betalingsmodaliteiten

De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Indien blijkt dat:

-          de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid

-          de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of weigert ze te verschaffen

-          het financieel verslag van voorgaand werkingsjaar niet is toegevoegd bij een subsidie van meer dan  € 1.239

vervalt voor de desbetreffende vereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.

Indien de vereniging nog openstaande schulden heeft bij de gemeente, dan worden deze in mindering gebracht op de uit te betalen subsidie.

 

Art. 6:

Voor het jaar 2021 worden als coronamaatregel de gegevens van het werkjaar 2019 gebruikt voor de berekening van de subsidie.

Dit reglement treedt in voege vanaf heden en geldt tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 16 december 2019 dat wordt opgeheven met ingang van heden.

 

Art. 7:

Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.