Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de seniorenverenigingen goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 16  december 2019 over de subsidiëring van senioren verenigingen in Ranst.

De besluiten van de gemeenteraad van 22 juni 2020, 21 september 2020 en 15 februari 2021 met de goedkeuring van het lokaal relanceplan post covid-19

Een aantal maatregelen worden genomen om de middenstanders en de verenigingen van Ranst zoveel mogelijk te ondersteunen in de coronaperiode

Er wordt beslist om voor het jaar 2020 als coronamaatregel elke vereniging het subsidiebedrag dat zij in 2019 bekwamen terug uit te keren.

 

Juridisch kader:

Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen. De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Bijkomende motivering:

Het lokaal bestuur nam al enkele beslissingen in het voordeel van de lokale verenigingen om de impact van de coronamaatregelen te beperken met de verschillende relanceplannen die al goedgekeurd werden. De werking van de seniorenverenigingen werd over het algemeen zwaar geraakt door de maatregelen die genomen moesten worden om de coronapandemie te bestrijden. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de normaal voorziene berekening van de subsidiebedragen toe te passen temeer omdat deze voornamelijk gebaseerd is op het aantal activiteiten dat de verenigingen hebben georganiseerd. Daarom zullen dezelfde bedragen die toegekend werden in 2020, opnieuw worden uitbetaald voor het subsidiejaar 2022.

Deze regeling heeft als voordeel dat de erkende seniorenverenigingen een eerlijke subsidie zullen krijgen, gebaseerd op hun werking in een normaal jaar. Bovendien zullen zij voor 2022 geen dossier moeten indienen.

 

Financiële gevolgen:

Omschrijving

Uitbetaling subsidies aan de seniorenverenigingen voor de periode 2020-2025

Actie

Werkings- en huursubsidies aan seniorenverenigingen

Ramingnummer

RA001035 en RA001036

Uitgave

€ 11.000

Visumnummer

niet van toepassing

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: Algemene bepalingen:

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot betoelaging van de Ranstse seniorenverenigingen na advies van de raad voor senioren Ranst op basis van de toegekende puntentotalen en binnen de voorziene kredieten in het meerjarenplan.

Alleen de erkende plaatselijke verenigingen komen in aanmerking voor een toelage.

De verenigingen dienen hiertoe de volledig ingevulde en ondertekende subsidieaanvraag te richten aan de raad voor senioren Ranst.

De verenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen van de subsidiërende overheid of van een afvaardiging van de raad voor senioren.

Indien blijkt dat:

-          de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid

-          de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of weigert ze te verschaffen

-          het financieel verslag van voorgaand werkingsjaar niet is toegevoegd bij een subsidie van meer dan  € 1.239

vervalt voor de desbetreffende vereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.

Indien de vereniging nog openstaande schulden heeft bij de gemeente, dan worden deze in mindering gebracht op de uit te betalen subsidie.

Het college van burgemeester en schepenen houdt toezicht op de puntentoekenning door de raad voor senioren.

 

Art. 2: Directe subsidies.

§1. Werkingssubsidies:

Dit is een financiële tegemoetkoming van het gemeentebestuur aan de erkende plaatselijke vereniging voor haar werking en activiteiten. De toelagen worden verleend volgens een puntensysteem.

De punten worden toegekend aan de hand van de volgende normen: 34% van de subsidie worden als volgt verdeeld voor leden, bestuursleden en bestuursvergaderingen:

 

Normen

%

Het aantal aangesloten leden dat lidgeld betaalde voor het betrokken werkjaar.

26%

Het aantal actieve bestuursleden

4%

Het aantal bestuursvergaderingen.

4%

 

De overige 66% wordt als volgt verdeeld voor de activiteiten:

 

Activiteiten

%

Vergaderingen voor alle leden.

20%

Bijeenkomsten van werkgroepen

14%

Socio-culturele activiteiten

16%

Vormingsactiviteiten

16%

 

-          De punten worden toegekend op basis van de activiteiten van het voorbije werkjaar.

-          Als bewijsstuk voor het aantal leden geldt ofwel een ledenlijst van het verbond ofwel het aantal leden dat lidgeld betaald heeft voor het betrokken werkjaar, zoals blijkt uit de boekhouding van de vereniging.

-          Als bestuur wordt beschouwd: een dagelijks bestuur van 4 vaste leden (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester). Bovendien mag per 12 leden een bijkomend  bestuurslid (vrije functieverdeling) mee worden opgenomen voor de subsidieberekening.

-          Eenzelfde activiteit mag slechts bij één subsidiecategorie in rekening worden gebracht.

-          Voor socio-culturele activiteiten en voor vormingsactiviteiten zijn tenminste 12 deelnemers vereist.

-          De verenigingen zullen een jaarplanning voorleggen.

§2. Huursubsidie lokalen voor seniorenverenigingen:

Dit is een financiële tegemoetkoming van het gemeentebestuur aan de erkende plaatselijke seniorenverenigingen voor de huur van lokalen die noodzakelijk zijn binnen de werking van de vereniging.

Verenigingen die niet beschikken over een eigen of gesubsidieerd lokaal dat voldoende groot is voor het inrichten van algemene ledenbijeenkomsten en daardoor verplicht zijn gebruik te maken van een gehuurd lokaal, kunnen deze huurbijdragen inbrengen voor subsidiëring.

De subsidie wordt toegekend op basis van :

-          de huurprijs van lokalen voor algemene ledenbijeenkomsten in het voorbije werkjaar. De bewijzen worden afgeleverd samen met de bewijsstukken voor de werkingssubsidies en de subsidie wordt tegelijkertijd uitgekeerd. Voor het subsidiejaar 2020, betrekking hebbende op het werkjaar 2019, zullen deze bewijsstukken evenwel apart van de bewijsstukken voor de werkingssubsidies worden ingediend. De huurbijdragen worden bewezen door middel van facturen en een activiteitenagenda.

-          Indien het begrote budget ontoereikend is voor de maximumsubsidie, zal deze procentueel verdeeld worden tussen alle rechthebbenden.

 

Art. 3:

Voor het subsidiejaar 2022 worden als coronamaatregel dezelfde bedragen uitbetaald als in 2020 voor de verenigingen die nog actief zijn.

 

Art. 4:

Dit reglement treedt in voege vanaf heden en geldt tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 16 december 2020 dat wordt opgeheven met ingang van heden.

 

Art. 5:

Deze verordening valt onder het onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.