Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Clark Peeters, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Chris Cornelis en Gert Vets - plaatsvervangende leden

Dirk van Nimwegen en Dirk Verbruggen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Christel Verdonck - effectief lid

Hans Goovaerts en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

Afwezig:

Katia Smits en Erwin De Meyer - effectieve leden

Glen Bertels, Filip Bauwens, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans -  waarnemer

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 8 november 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

2. Voorstelling project Elements Development NV - Dennenlaan 6 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 23 december 2022 diende Elements Development NV een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een meergezinswoning met 25 woongelegenheden. Er is geen openbaar onderzoek voorzien.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud project:

De aanvraag gaat over het bouwen van een meergezinswoning met 25 appartementen in de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling met nummer 101/033. Het gebouw wordt voorzien van een groendak en een ondergrondse parking met een gezamenlijke fietsenstalling voor 42 fietsen, 26 autostaanplaatsen, 26 individuele bergplaatsen en 8 parkeerboxen. Het aantal autoparkeerplaatsen (1,36 parkeerplaatsen/woongelegenheid) is voldoende voor een project in de dorpskern waar wordt ingezet op fietsgebruik. Er is een autolift voorzien om de ondergrondse parking gemakkelijk te bereiken. De verkavelingsvoorschriften worden gevolgd.

De percelen zijn gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan. Verder zijn er geen specifieke voorschriften van toepassing.

 

Op het perceel van 3.090 m² wordt een meergezinswoning met 25 woongelegenheden voorzien. Dit betekent een woningdichtheid van 80,9 woningen/ha.

 

De meergezinswoningen worden uitgevoerd met 3 bouwlagen (kroonlijsthoogte 8,98 meter) die passen binnen de verkavelingsvoorschriften. De bouwdiepte is 15 meter zoals voorzien in de goedgekeurde verkaveling. In de onmiddellijke omgeving van het betreffende perceel (aan de overkant van de straat) zijn nog meergezinswoningen van dezelfde grootteorde terug te vinden.

 

Bespreking:

Omdat het project volgens de voorschriften wordt gebouwd, is er weinig tegen in te brengen, ook al ligt de woningdichtheid ver boven wat in de visie werd vooropgesteld. Er zullen op dit bouwblok nog percelen verkocht en bebouwd worden.

 

Er wordt bijkomende parkeerdruk verwacht. Zeker voor korte periodes gebruiken bewoners de ondergrondse parking niet. Een autolift is ook niet ideaal omdat veel mensen dit niet goed durven gebruiken.

 

Chris Cornelis vraagt of er geen fietspad nodig is zo dicht bij de school. Deze locatie ligt echter in de zone-30, waar ingezet wordt op gemengd verkeer. Luc Redig legt uit dat daar bewust geen fietspad voorzien wordt omdat de auto's er traag moeten rijden.

 

Bijkomend wordt opgemerkt dat de doortocht van vrachtwagens door het centrum van Ranst niet ideaal is. De brug van de Vaartstraat over de autosnelweg zal vanaf de zomer worden vernieuwd, waardoor deze verschillende maanden niet zal kunnen gebruikt worden. De vrachtwagenroutes zullen dan herbekeken worden, waarbij het de bedoeling is om het zwaar verkeer uit de centra te houden.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject aan Dennenlaan 6 in 2520 Ranst:

-          er wordt een toenemende parkeerdruk in de omgeving gevreesd door de grote toename van het aantal woongelegenheden en dus ook wagens.

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

8. Voorstelling project Lostraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De eigenaar van de betreffende gronden tussen Lostraat en Kapelstraat heeft een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van de gronden door middel van een verkaveling voor groepswoningbouw.

Op 31 maart 2022 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het voorstel van GSJ advocaten voor de ontwikkeling van het terrein en besliste principieel akkoord te gaan met de verderzetting van de besprekingen in dezelfde lijn en mits naleving van de voorwaarde dat de bestaande - te behouden woning niet verder wordt onderverdeeld in woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen zal zich uitspreken bij de uiteindelijke vergunningsaanvraag met in achtname van de opmerkingen van het openbaar onderzoek.

Op 19 januari 2023 diende Studiebureau Verhaert & co een omgevingsvergunningsaanvraag voor de verkaveling in 19 loten in.

Het openbaar onderzoek is nog niet opgestart.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

De betreffende grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De gaat over de verkaveling in 18 loten voor eengezinswoningen in het binnengebied en 1 lot voor een meergezinswoning (maximum 7 entiteiten) langs de Lostraat. Er is ook een ondergrondse parking voorzien. Er wordt geen nieuwe openbare wegenis aangelegd, maar de (autoluwe) infrastructuur is wel vrij toegankelijk en kan gebruikt worden als doorsteek voor voetgangers en fietsers. Er wordt een groene invulling betracht, hoewel de nodige verhardingen noodzakelijk zijn voor de toegankelijkheid van de brandweer. Langs de Kapelstraat zijn ook parkeerplaatsen voorzien.

 

Het bestaande historische pand blijft behouden, maar wordt uitgesloten uit de verkaveling.

 

Zowel de eengezinswoningen als de meergezinswoning worden uitgevoerd als gelijkvloers en eerste verdieping met maximale kroonlijsthoogte 6,2 meter en maximale nokhoogte 7 meter. Er wordt geen hoogbouw voorzien. Alle afmetingen vallen binnen de standaard richtwaardendie in de hele gemeente gehanteerd worden.

 

Het terrein is in totaal 9.813 m² groot. Er wordt maximaal een woningdichtheid van 25,5 woningen/ha bereikt.

 

Op 5 april 2022 gaf de Gecoro volgende opmerkingen over het verkavelingsontwerp aan Lostraat-Kapelstraat in Broechem:

-          het is aangewezen om het historische pand te behouden

-          het autoluwe karakter van het binnengebied moet op een realistische manier ingericht worden

-          het uitzicht naar de straat vanuit de uitrit mag niet belemmerd worden

 

Bespreking:

Aan de eerder gegeven opmerkingen werd voldaan.

 

Momenteel is dit een zeer groen perceel pal in het centrum van Broechem. Door de voorziene werken (o.a. ondergrondse parking) wordt verwacht dat er geen enkele van de bestaande hoogstammige bomen - die oud en waarschijnlijk waardevol zijn - kunnen behouden blijven en/of overleven. Eens te meer verdwijnt er groen uit de dorpskern (zo ook op het perceel van Delhaize en achter bakker/restaurant aan de Pertendonckstraat). Bij het versterken van de dorpskern mag het aanwezige groen niet uit het oog verloren worden. Dit kan immers een grote meerwaarde zijn in de temperatuurregeling onder de klimaatverandering. Het lijkt zeer moeilijk om de eigen bouwvisie te hanteren - daar wordt immers veel aandacht voor groen gevraagd.

 

Veel gemeenten verplichten de ontwikkelaars om een groenplan op te maken met een studie van de bestaande bomen, met de vraag om te onderzoeken deze zo veel mogelijk te behouden. Ook kan er een reglement opgemaakt worden waarbij er een bedrag moet worden betaald voor kappingen die niet gecompenseerd kunnen worden. Dit kan bekeken worden; het is echter niet de bedoeling dat ontwikkelaars het groen gemakkelijk kunnen 'afkopen' zonder dat de gemeente gronden bezit om nieuwe bomen te planten. Er wordt voorgesteld om voorlopig in de voorwaarden/lasten van de vergunning een (financiële) compensatie voor de noodzakelijke kappingen op te leggen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het verkavelingsontwerp aan Lostraat-Kapelstraat in Broechem:

-          er moet bekeken worden of en hoe de kappingen kunnen gecompenseerd worden

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

3. Voorstelling project @Vantage - Zandhovensteenweg 11 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 10 november 2021 diende @Vantage een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een meergezinswoning met 9 woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 24 maart 2022 de vergunning af.

Op 23 december 2022 diende @Vantage een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een meergezinswoning met 12 woongelegenheden. Het openbaar onderzoek is nog niet gestart.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud project:

Op het perceel van 1.910 m² betekent dit een woningdichtheid van 62,8 woningen/ha. Binnen een landelijke gemeente is deze hoge woningdichtheid onaanvaardbaar. De draagkracht van de omgeving wordt hierdoor sterk overschreden. Er dient gestreefd te worden naar een maximale woningdichtheid van 25 woningen/ha bij nieuwe ontwikkelingen.

 

Het hoofdgebouw heeft een kroonlijsthoogte van 6,5 meter maar hierop komt nog een mansardedak met erg steile dakhellingen. Hierdoor wordt dus een volwaardige tweede verdieping gecreëerd (bouwhoogte 10 meter) wat niet overeenkomt met de standaard gabarieten die in de gemeente gehanteerd worden.

Er wordt 3 meter afstand gehouden van de zijdelingse perceelsgrenzen,wat gangbaar is. De voorgevel is ingeplant op 9 meter van de rooilijn. De bouwdiepte van het gebouw bedraagt 17 meter, wat overeenkomt met de standaard richtwaarden. De afmetingen en bouwvolume volgen echter niet de standaard richtwaarden door het voorzien van een volwaardige tweede verdieping.

 

Aan de linkerzijde van het perceel bevindt zich de doorgang naar de fietsenberging en de inrit van de ondergrondse parking met 18 parkeerplaatsen. Een verhouding van 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid is aanvaardbaar in deze omgeving. De parkeerbehoefte kan worden voldaan op het eigen terrein zonder dat het openbaar domein meer belast wordt. In de voortuinstrook worden ook 2 open autostaanplaatsen voorzien in grasdals. In totaal zijn er dus 1,67 parkeerplaatsen per woongelegenheid voorzien. Echter is de fietsenberging (22 m²) relatief klein voor 12 woongelegenheden. Hierdoor wordt het fietsbezit en -gebruik niet gestimuleerd. Dit is onwenselijk. Er wordt immers sterk ingezet op fietsgebruik in de gemeente, zeker voor bewoners die dicht bij de dorpskern wonen.

Door het voorzien van een ondergrondse parking kan de rest van het perceel grotendeels groen en onverhard blijven. Het achterliggende agrarisch gebied kan ook niet verhard en/of bebouwd worden. De private tuinzones zijn bijna 10 meter diep, dit is aanvaardbaar.

 

De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening werd reeds in de vorige dossiers beoordeeld waarbij geoordeeld werd dat een kleinschalige meergezinswoning aanvaardbaar en functioneel inpasbaar is. Een meergezinswoning met 12 appartementen en met een extra bouwlaag tegenover wat gebruikelijk is in de omgeving is echter niet meer kleinschalig te noemen. Er moet rekening worden gehouden met de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. Het aangevraagde schaadt in al deze elementen de goede ruimtelijke ordening.

 

Bespreking:

Het project volgt de gemeentelijke bouwvisie niet. Zowel de woningdichtheid als het gabariet zijn niet conform de visie.

 

Echter werden reeds in de vorige vergunning (maart 2022) 9 appartementen toegelaten, hoewel dit ook niet conform de visie was (woningdichtheid 47 woningen/ha). Er was echter al een hele geschiedenis aan vooraf gegaan van aanvragen en voorbesprekingen. De provincie had in een eerder dossier (2020) gemotiveerd waarom een kleinschalige meergezinswoning met 9 appartementen daar wel inpasbaar was. We hadden die redenering overgenomen; dat is logisch aangezien dat onze hogere overheid is. De vorige beslissing - met motivering - wordt doorgestuurd naar de leden van de vergadering.

 

Uiteraard is er nog wel een verschil tussen 9 en 12 appartementen, zoals in voorliggende aanvraag.

 

Ook hier wordt de bijkomende parkeerdruk aangehaald. Er is een ondergrondse parking die voldoende groot lijkt. Toch moet er zeker op gelet worden dat er niet op het openbaar domein wordt geparkeerd.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgend advies over het bouwproject aan Zandhovensteenweg 11 in 2520 Oelegem:

-          hoe kan de hoge woningdichtheid gemotiveerd worden?

-          er is te weinig parkeerruimte.

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

6. Voorstelling verkaveling Matexi - Vaartstraat/Laarstraat/Zakstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 28 december 2022 heeft Landmeter Palmers voor Matexi een omgevingsvergunning aangevraagd voor een verkaveling op de gronden aan Vaartstraat-Laarstraat-Zakstraat in 2520 Ranst.

Het openbaar onderzoek is nog niet opgestart.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een stuk grond gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan, in 54 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 1 meergezinswoning.

De percelen zijn niet opgenomen in de Biologische Waarderingskaart 2018 en de Natura 2000 Habitatkaart.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is deze zone aangeduid als prioritair te ontwikkelen binnengebied.

In het verleden werden reeds 3 verkavelingsaanvragen geweigerd. De ontwikkelaar heeft na de laatste weigering (24 maart 2022) bijkomend overleg gehad met de gemeente, Aquafin en de Dienst Integraal Waterbeleid.

Het gemeentebestuur heeft er tijdens het overleg bij de ontwikkelaar nogmaals op gewezen dat er in ieder geval rekening moet gehouden worden met volgende opmerkingen:

-          Ontsluiting via Vaartstraat is momenteel ontoereikend. Met een breedte van 3,91 meter kunnen voertuigen hier niet behoorlijk passeren. Zeker bij werken aan nutsleidingen of calamiteiten zouden de betrokken woningen volledig onbereikbaar worden. De ontsluiting moet breder gemaakt worden om dit deel van de verkaveling kwalitatief en veilig te ontsluiten.

-          Bovendien kan er geen garantie gegeven worden dat de grondoverdracht zonder problemen zal kunnen gebeuren; de betreffende grond ter hoogte van de voorziene ontsluiting naar de Vaartstraat is immers niet in eigendom van de aanvrager.

-          De opmerkingen die gegeven werden door de technische dienst moeten aangepakt worden (vermijden oneigenlijk gebruik van fietspaden, bochtstralen en ligging van de fietspaden, samenlopen van de nieuwe wegenis met bestaande Zakstraat, groenaanleg). Het technisch dossier moet volledig beantwoorden aan de vereisten vanuit de gemeente vooraleer dit kan worden ingediend als onderdeel van de verkavelingsaanvraag.

-          Er moet duidelijkheid zijn over de planning van de aanleg van de riolering waarop moet aangesloten worden. Hiertoe is overleg met Aquafin nodig.

-          Watergevoeligheid: te voldoen aan de voorwaarden van Dienst Integraal Waterbeleid.

-          Draagvlak in de buurt is momenteel zeer beperkt.

-          Hiervoor is voldoende overleg noodzakelijk met alle betrokken gemeentelijke diensten (dienst omgeving, technische dienst en openbare werken). Het dossier kan pas worden ingediend als alle diensten akkoord gaan met het ontwerp. Ook de verdere communicatie naar de buurt is van groot belang in dit dossier om het draagvlak te vergroten; er moet zeker ingezet worden op meer duidelijkheid rond de waterhuishouding, de conclusies van de mobiliteitsstudie en de voorziene compensatiebebossing.

 

De Gecoro gaf op 2 februari 2022 een negatief advies met volgende opmerkingen over de eerdere verkavelingsaanvraag:

-          een meergezinswoning is hier niet gepast

-          de woningdichtheid moet verminderd worden tot 15 woningen/ha

-          de waterhuishouding (vooral wat betreft regenwater) moet beter bestudeerd worden om oplossingen te kunnen bieden

-          de ontsluiting is onvoldoende uitgerust

-          de aansluiting op de riolering moet correct voorzien worden

 

De site is vrij dicht bij de dorpskern van Ranst gelegen. Er zijn in de nieuwe ontwikkeling dan ook geen bijkomende diensten en voorzieningen nodig, enkel wonen. Er wordt gestreefd naar een mix van bewoners. Daarom worden zowel eengezinswoningen als een meergezinswoning voorzien, met verschillende perceelgroottes, waarbij dus verschillende generaties in elkaars nabijheid kunnen wonen. De nadruk ligt echter duidelijk op de eengezinswoningen. Er worden in totaal 54 eengezinswoningen voorzien. De woningen zijn vrij compact, waardoor zij betaalbaar zullen zijn voor gezinnen die een grondgebonden eengezinswoning zoeken.

Deze eengezinswoningen kunnen volgens het voorstel 2 of 3 bouwlagen hebben. Om overeen te komen met de standaard richtwaarden die in de hele gemeente worden gehanteerd, kan de derde bouwlaag enkel voorkomen onder zadeldak of met plat dak onder terugtrekking van 45°. De maximale kroonlijsthoogte mag overal maximaal 6,5 meter bedragen. Enkel zo kunnen de nieuwe gebouwen inpassen in de omgeving. In de meergezinswoning worden volgens het plan 20 appartementen in 3 bouwlagen voorzien. De kroonlijsthoogte dient ook hier beperkt te worden om het verschil met de omliggende bebouwing niet te groot te maken. Daarom moet de tweede verdieping steeds onder 45° teruggetrokken worden. Immers is de standaard kroonlijsthoogte in de gemeente vastgelegd op 6,5 meter en de nokhoogte op maximaal 11 meter. Het standaardgabariet dient overal gevolgd te worden overeenkomstig de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2020 en de weigeringsbeslissing van 24 maart 2022.

 

Om de privacy te kunnen waarborgen, worden de nieuwe woningen tuin aan tuin met de bestaande woningen langs Laarstraat en Vaartstraat georganiseerd. Elke woning heeft een private tuinzone. Ook is er in de buurt van de bestaande bebouwing geen hoge bebouwing voorzien, zodat er geen uitzonderlijke inkijk te verwachten is. De enige meergezinswoning met leefruimten op de verdiepingen bevindt zich op ruime afstand van de omliggende woningen.

Rondom de site bevinden zich landschappelijk waardevolle elementen en een openruimtestructuur. Er moet voldoende afstand worden bewaard tot dit open-ruimtegebied.

 

De verkavelaar stelde in eerder overleg voor om een deel van de percelen die buiten de woonzone liggen te bebossen. Dit werd echter niet opgenomen in de officiële aanvraag en wordt momenteel niet mee beoordeeld.

 

De woningdichtheid voor dit project bedraagt 25 woningen/ha, wat aanvaardbaar is in de dorpscentra. Dit perceel ligt echter aan de rand van het dorpscentrum, waardoor het college van burgemeester en schepenen op 17 september 2020 principieel beslist heeft dat de woningdichtheid tussen 15 en 20 woningen/ha moet liggen. Deze bedenking werd ook overgenomen in de weigeringsbeslissing van 24 maart 2022. Hier wordt niet aan voldaan.

 

Op de site wordt ca. 25% van de totale oppervlakte bebouwd. Dit komt overeen met 41% van het private terrein. Dit is een goede verhouding en zorgt er voor dat er voldoende groen op het private terrein kan aanwezig zijn.

Op het (toekomstig openbaar domein) komt er een centraal gelegen groenzone van ca. 2.700 m² en 3 kleinere groenzones (2 van van elk ca. 500 m² en 1 van ca. 300 m²), omsloten door een beperkte wegenis die enkel dienst doet als ontsluiting voor de bewoners. De voorgevels en leefruimtes liggen op korte afstand van het openbaar domein, met de bedoeling de betrokkenheid van de bewoners te vergroten en ook meer sociale controle te krijgen.

De groenzones die zullen worden opgenomen in het openbaar domein, moeten een grotere biodiversiteit en een goede waterhuishouding waarborgen. Het gaat om een absolute oppervlakte van ca. 4.000 m² of ca. 36% van het (toekomstig) openbaar domein. Samen met de bijkomende kleinere groenvoorzieningen langs de wegenis en de infiltratiegrachten is deze verhouding aanvaardbaar.

 

Er worden collectieve bovengrondse fietsparkings en openbare fietsbeugels voorzien. Geclusterd parkeren is voorzien voor de eengezinswoningen (in carports) en bezoekers (open parkeerplaatsen). De bewoners van de meergezinswoningen zullen ondergronds kunnen parkeren.

Er worden twee ontsluitingen voorzien die openbaar zijn: via Vaartstraat (breedte 5,85 meter) en via Laarstraat (breedte 16 meter). Er is geen doorrijdend gemotoriseerd verkeer mogelijk, wel een doorsteek voor fietsers en voetgangers via een tractorsluis. De ontsluiting langs de Vaartstraat lijkt nu voldoende breed om een veilige en comfortabele ontsluiting van de nieuwe woningen te voorzien. Hier worden geen bermen voorzien.

 

Hoewel dat bij het vooroverleg wel het geval leek, wordt de ontsluiting van de bestaande woningen in de Zakstraat niet verbeterd. De nieuwe wegenis kan best zo veel mogelijk samenvallen met de bestaande Zakstraat, om de hoeveelheid verhardingen te verminderen. Twee wegen naast elkaar laten bestaan getuigt niet van efficiënt ruimtegebruik. Bovendien strookt het aanleggen van volledig nieuwe wegenis niet met de gemeentelijke visie. Deze opmerking werd ook meegenomen in de weigeringsbeslissing van 24 maart 2022. Er werd geen rekening mee gehouden. Er werd ook vermeld dat het technisch dossier onvoldoende werd voorbesproken met de gemeentelijke diensten. Dit lijkt nog steeds het geval te zijn.

 

Er werden adviezen gevraagd aan:

-          Agentschap Natuur en Bos

-          provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid

-          Vlaamse Milieumaatschappij

-          brandweer

-          Aquafin

-          Fluvius

-          Proximus

-          Pidpa

-          Telenet

 

Bespreking:

De Gecoro gaf naar aanleiding van de vorige aanvraag op 2 februari 2022 een negatief advies met volgende opmerkingen:

-          een meergezinswoning is hier niet gepast

-          de woningdichtheid moet verminderd worden tot 15 woningen/ha

-          de waterhuishouding (vooral wat betreft regenwater) moet beter bestudeerd worden om oplossingen te kunnen bieden

-          de ontsluiting is onvoldoende uitgerust

-          de aansluiting op de riolering moet correct voorzien worden

 

De vergadering merkt op dat er eigenlijk aan geen van deze opmerkingen een bevredigend antwoord werd gegeven. Er wordt nog steeds een grote meergezinswoning voorzien, hoewel dit gebied valt buiten de eigenlijke dorpskern. Er kan volgens John Maes (citerend uit de bouwvisie) misschien wel afgeweken worden van de gemeentelijke visie, maar dan moet dit gebeuren door op de ene plaats wat meer te mogen bouwen en dit op een andere plaats te compenseren door daar minder te bouwen en meer groen te voorzien. De woningdichtheid is nog steeds groter dan 15 woningen/ha en maar liefst 25 woningen/ha. Er is dus helemaal geen compensatie voorzien. De waterhuishouding moet zeker goed bekeken worden (advies van de bevoegde diensten is wel gevraagd). De ontsluiting is nu wel breder maar lijkt toch nog altijd vrij beperkt: een weg van minder dan 6 meter die uitkomt tussen 2 gevels geeft niet echt een goede zichtbaarheid op het (nieuwe) kruispunt. Dezelfde opmerkingen als in het vorige dossier worden behouden in dit advies.

 

Bijkomend sluit John Maes zich aan bij de opmerking van de gemeente dat de hoeveelheid verharding voor wegenis zo veel mogelijk moet beperkt worden en dat de Zakstraat zo veel mogelijk moet samenlopen met de nieuw aan te leggen weg. Het is duidelijk dat de plannen (opnieuw) niet voldoende werden afgetoetst met de gemeente vooraleer in te dienen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgend advies over de lopende verkavelingsaanvraag van Matexi aan Vaartstraat-Laarstraat-Zakstraat in 2520 Ranst:

-          een meergezinswoning is hier niet gepast

-          de woningdichtheid moet verminderd worden tot 15 woningen/ha

-          de waterhuishouding (vooral wat betreft regenwater) moet beter bestudeerd worden om oplossingen te kunnen bieden

-          de aansluiting op de riolering moet correct voorzien worden

-          de ontsluiting langs de Vaartstraat is onvoldoende uitgerust

-          de nieuwe wegenis moet zo veel mogelijk aansluiten bij de bestaande ligging van de Zakstraat

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

4. RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan' - kennisname startnota

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2020-2025 de actie goedgekeurd voor het project ‘herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan’.

Op 9 december 2021 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht ‘Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan’ aan Antea Group.

De opstartvergadering is gepland op 2 februari 2022.

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2020-2025 de actie goedgekeurd voor het project ‘herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan’.

Op 9 december 2021 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht ‘Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan’ aan Antea Group.

De startvergaderingen vonden plaats op 2 februari 2022 en 14 maart 2022.

Op 4 mei 2022 besprak het planteam het voorstel van visie en ruimtelijke concepten.

De publieke raadpleging van de startnota werd georganiseerd van 26 september 2022 tot en met 24 november 2022.

Het participatiemoment werd georganiseerd op 2 oktober 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

Op 31 maart 2011 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk RUP ‘Van den Nestlaan’ goed.

Daarmee werd een bestemmingswijziging van militair domein naar een gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen goedgekeurd.

 

Het plangebied wordt begrensd door de straten Van den Nestlaan en Sint-Jozef en is omgeven door landbouwpercelen. Van binnenuit wordt het plangebied begrensd door terreinen in gebruik door het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. De overzijde van de Van den Nestlaan is gelegen in woongebied met landelijk karakter volgens het goedgekeurde gewestplan en wordt gekenmerkt door percelen met woonhuizen, type open bebouwing en handelsactiviteit.

 

Het gebied binnen de perimeter van het ruimtelijk uitvoeringsplan is kadastraal gekend als Ranst, afdeling 3, sectie C, perceelnummers 415E en 415F.

 

Het vroegere militair domein werd met het oorspronkelijke RUP omgezet voor een gedeeltelijke herinrichting van gemeentelijke diensten. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst. Naast de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt.

 

Het bestuur is echter van oordeel dat de gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen. Mogelijk kunnen nog bijkomende gemeenschapsfuncties opgenomen worden die een meerwaarde vormen voor de Ranstse gemeenschap. Zo kan ook de politie geherlokaliseerd worden (op die manier komt de site in het centrum van Broechem helemaal vrij). Hierover dient bijkomend overleg met de hogere overheden gevoerd te worden.

 

De overige stedenbouwkundige voorschriften wat betreft het behoud van het militair erfgoed kunnen behouden blijven. De bestaande loodsen en configuratie worden zoveel mogelijk behouden, identiek aan het oorspronkelijke RUP.

 

De startnota en procesnota lagen ter inzage van 26 september 2022 tot 24 november 2022. Tijdens het infomoment (geïntegreerd met de Openbedrijvendag) op zondag 2 oktober 2022 waren er 770 bezoekers die de plannen hebben kunnen bekijken. De reacties waren over het algemeen positief en er werden veel suggesties gedaan voor bijkomende invullingen.

 

Departement Omgeving gaf op 20 oktober 2022 een negatief advies. De site is slecht ontsloten en vormt daardoor een belemmering voor het uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid in de gemeente. Ze is ook in strijd met de geldende ruimtelijke beleidsvisies van de functieversterking van de dorpskernen.

Provincie Antwerpen - dienst ruimtelijke planning gaf op 17 november 2022 een voorwaardelijk gunstig advies. De provincie vindt het alvast positief dat er gezocht wordt naar een zinvolle en duurzame invulling van de aanwezige loodsen om op die manier zuinig om te springen met het gebruik van de aanwezige ruimte. Hierbij is er aandacht voor het aanwezige landschap, en wordt getracht om het aanwezige groenblauw netwerk te optimaliseren en te integreren in het plangebied. De deputatie ziet heel wat opportuniteiten van deze site en is van mening dat er zich op deze locatie verschillende activiteiten kunnen ontplooien, zonder dat dit ten koste van de levendigheid van de kernen van Ranst gaat. De deputatie raadt de gemeente aan om via een degelijk alternatievenonderzoek af te wegen welke activiteiten en welke dynamiek op deze plek thuishoren.

 

De startnota werd in die zin aangepast. Er werd bijkomend nadruk gelegd op de mogelijkheden om de site te bereiken met auto, fiets en openbaar vervoer ('vervoer op maat'). Ook werd vermeld dat een locatie in de kern maar voor 1/4 van de bewoners in de eigen kern - en dus gemakkelijk bereikbaar - gelegen is. Bijkomend zet de gemeente meer en meer in op digitale dienstverlening (waarbij de burgers niet naar het gemeentehuis moeten komen) en 'antennes' in de verschillende deelgemeenten waar bepaalde diensten dichter bij de burger voorzien worden.

 

Er zijn geen verdere opmerkingen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de aangepaste startnota van het gemeentelijk RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan'.

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen voor de bouw van 41 woongelegenheden werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn.

Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op 1 september 2022 werd het beroep verworpen.

Door de vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2020 waarin de rooilijn wordt goedgekeurd op 12 meter (6 meter uit de wegas) door de Raad van State op 20 december 2022 wordt het besluit van de gemeenteraad geacht nooit te hebben bestaan. De gemeente stelt voor om een nieuwe gemeenteraadsbeslissing te nemen over het totale rooilijnplan van Pater Domstraat tussen Kapelstraat en Massenhovensesteenweg. Deze procedure omvat een voorlopige vaststelling - openbaar onderzoek - definitieve vaststelling. De rooilijnplannen voor de Pater Domstraat worden opgemaakt.

 

2) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.Ondertussen zijn de werken stilgelegd naar aanleiding van de beroepsprocedure die gestart is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De aanvrager heeft het dossier op 12 oktober 2022 ingetrokken en zal een nieuwe aanvraag voorbereiden. We weten momenteel nog niet hoe deze er zal uitzien.

 

3) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van de provincie Antwerpen, deze is nog lopende.

Bijkomend werd een beroepsprocedure opgestart bij de minister in verband met de gemeenteraadsbeslissing over de wegeniswerken. De minister heeft de gemeenteraadsbeslissing vernietigd op 6 juni 2022. De gemeente stelt voor om een nieuwe gemeenteraadsbeslissing te nemen waarin een bijkomend rooilijnplan voor de betreffende buurtweg opgenomen wordt.

Ondertussen heeft de verkavelaar laten weten dat enkele grondeigenaars zich hebben teruggetrokken. Er wordt een nieuwe aanvraag voorbereid met kleinere omvang.

Het is momenteel niet nodig om dit project nog verder op te volgen.

 

4) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft geen tijdige beslissing genomen over de ligging van de rooilijnen omdat er nog opmerkingen kwamen. Er werd na overleg met de aanvrager een kleine aanpassing aan de rooilijnen doorgevoerd.

Het dossier werd ingetrokken en opnieuw ingediend met aangepast plan op 21 december 2021. De procedure, inclusief openbaar onderzoek, werd hernomen. Het openbaar onderzoek liep van 29 januari 2022 tot 27 februari 2022. Er werden 3 bezwaarschriften ingediend. De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, werden ook in dit dossier overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

De vaststelling van de rooilijnen en de wegaanleg werden op 23 mei 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. De opmerking van de Gecoro werd in de beslissing opgenomen. Er wordt verwezen naar de visie om de straat om te vormen naar een eenrichtingsstraat en/of fietsstraat om de verkeersveiligheid aan het kruispunt te verbeteren.

Er werd tegen deze beslissing een beroep ingesteld bij de deputatie van de provincie Antwerpen, maar dit beroep werd onontvankelijk verklaard op 10 augustus 2022.

Ook werd een beroep ingesteld tegen de gemeenteraadsbeslissing over de wegenis. Dit beroep werd op 7 september 2022 onontvankelijk verklaard.

Ondertussen werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de woningen en de aanleg van de wegenis. Omdat de aanvraag volledig conform de verkavelingsvergunning is, voorziet de procedure geen openbaar onderzoek. Er werd wel advies gevraagd aan de relevante instanties (Dienst Integraal Waterbeleid, Aquafin, Fluvius, Proximus, Pidpa, Telenet, brandweer).Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 september 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. Deze beslissing werd kenbaar gemaakt ter plaatse en op de website. Er werd nog een beroep ingesteld tegen deze vergunning bij de deputatie van de provincie Antwerpen, maar dit beroep werd onontvankelijk verklaard op 23 november 2022.

De bouwwerken kunnen uitgevoerd worden.

 

5) Woonontwikkeling Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat:

Op 16 mei 2022 diende Steen Vastgoed NV een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een autoluwe woonwijk met 28 gezinswoningen met ondergrondse parkeerkelder. Het openbaar onderzoek liep van 27 augustus 2022 tot 25 september 2022. Er werden 890 bezwaarschriften ingediend. De Gecoro gaf op 6 september 2022 volgende opmerkingen:

-          De aanvraag volgt de bepalingen van de goedgekeurde bouwvisie wat betreft het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen, het autoluwe binnengebied, de woningdichtheid (max. 25 woningen/ha) en de kernverdichtingszone (geen appartementen).

-          De vraag wordt gesteld in hoeverre het gebruik van de private (aan te kopen) parkeerplaatsen kan verplicht worden. Anders wordt de parkeerdruk mogelijk afgewenteld op het openbaar domein. Dit is juridisch echter niet mogelijk. Wel wordt verwacht met de toename van de elektrische wagens, men de eigen parkeerplaatsen meer en meer zal gebruiken om de wagen te kunnen opladen. De installaties moeten uiteraard wel aangepast worden naar de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

-          De bouwhoogte moet voldoen aan de gemeentelijke bouwvisie en verlaagd worden naar maximum 6,5 meter

Dienst Integraal Waterbeleid en Aquafin hebben een negatief advies gegeven in het dossier, omdat er te veel ruimte voor water wordt ingenomen en er wateroverlast naar de omgeving kan worden verwacht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 oktober 2022 de vergunning geweigerd op basis van de negatieve watertoets. Er werd een bewonersbrief met de toelichting verspreid in Rundvoortstraat, Knodbaan en Muizenheuvelstraat.

De aanvrager is in overleg met de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Er werd nog geen nieuwe aanvraag ingediend.

 

6) Project ontwikkeling Rundvoortstraat 1:

Op 10 juni 2021 diende Bertels Wim Bouwwerken bvba een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 21 woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen weigerde op 7 oktober 2021 de vergunning.

Op 31 augustus 2022 diende ARE Projects NV een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 10 woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen weigerde op 29 december 2022 de vergunning.

 

7) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op 4 augustus 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat het beroep verworpen dient te worden. De vergunning van de Vlaamse minister is definitief geldig en kan uitgevoerd worden.

 

8) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

VLM heeft alle eigenaars gecontacteerd om een overeenkomst op te stellen voor de overname van de nodige gronden.

De omgevingsvergunning is aangevraagd op 20 januari 2023. De gemeente Ranst moet het dossier behandelen. Het openbaar onderzoek start volgende week en de nodige adviezen zijn aangevraagd. De weg ligt vlak langs - en zelfs een stukje doorheen - Habitatrichtlijngebied

De onderhandelingen voor de overdracht van de gronden wordt opgestart door VLM.

John Maes merkt op dat de Maasweg expliciet werd vernieuwd tijdens de werkbanken van De Nieuwe Rand. Deze weg wordt aanzien als een tijdelijke oplossing om Terstraten te ontsluiten en het vrachtverkeer via Zandhovensteenweg naar de autosnelweg te leiden. (Op die manier wordt het dorpscentrum van Oelegem ontlast.) Zandhovensteenweg blijft echter wel al het zwaar verkeer te slikken krijgen, hoewel er meer en meer woonontwikkeling langs deze straat gebeurt.

Wanneer binnen het Complex Project de Q8-zone wordt ontwikkeld tot multimodaal knooppunt, zal de Maasweg een lokaal karakter krijgen.

De gemeente is op de hoogte van de opname van de Maasweg in het Complex Project. Meer nog: de adviesinstanties hebben aangegeven dat ze enkel om die reden akkoord kunnen gaan met de nieuwe aanleg.

 

9) RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem':

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2022. Het openbaar onderzoek liep van 21 maart 2022 tot 20 mei 2022. De Gecoro heeft een voorwaardelijk gunstig advies gegeven op 7 juli 2022 met volgende opmerkingen:

-          aanpassingen worden gedaan overeenkomstig het voorstel van D+A

-          de woningdichtheid van de projectzone moet beperkt worden tot 25 woningen/ha

-          de bouwhoogte van de sociale woningen moet worden beperkt tot 6,5 meter kroonlijsthoogte en 11 meter nokhoogte

De gemeenteraad heeft het RUP definitief vastgesteld op 17 oktober 2022. Er werd rekening gehouden met de gegeven opmerkingen van de Gecoro.

Het RUP werd niet geschorst en is definitief. Het is niet nodig om het in de toekomst nog in dit overzicht te laten staan.

 

10) RUP 'Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos':

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2022. Het openbaar onderzoek liep van 23 mei 2022 tot 22 juli 2022. De Gecoro heeft een voorwaardelijk gunstig advies gegeven op 6 september 2022 met volgende opmerkingen:

-          De aanpassingen aan de voorschriften kunnen gebeuren zoals voorgesteld door het studiebureau.

-          Het RUP werd vanaf de opstart van de procedure positief onthaald door de Gecoro. Door de historisch gegroeide situatie ter plaatse wordt momenteel het gelijkheidsbeginsel geschonden. De ene - die toevallig in een oude verkaveling gelegen is - mag zeer veel (grote bijgebouwen, verhardingen, uitbreidingen van de woning, juridisch gezien zelfs meergezinswoningen); de buur - buiten de verkaveling - mag omwille van de ligging in bosgebied volgens het gewestplan helemaal niets, behalve beperkte onderhoudswerken. Hierdoor kunnen deze oude woningen die buiten de verkavelingen liggen (de meeste dateren van de periode tussen 1930 en 1960) niet meer voldoen aan de huidige standaarden wat betreft leefcomfort.

-          Bovendien is het aangewezen om de mogelijkheden in de huidige verkavelingen terug te schroeven om meer mogelijkheden te bieden voor natuurontwikkeling overeenkomstig de gewestplanbestemming. Aan Hallebaan gaat het over 10 van de 16 woningen die nu in een verkaveling gelegen zijn, waarvan de mogelijkheden met het RUP ingeperkt zullen worden. Aan Heesterbos zijn 2 van de 15 woningen in een verkaveling gelegen.

-          De hogere overheden vragen een uitdoofscenario voor deze woningen, maar als je ter plaatse gaat kijken is dit niet realistisch. De omgeving is ingericht als woonomgeving; de omvorming naar natuur brengt hier geen meerwaarde. Bovendien is het voor de gemeente onbetaalbaar om al deze woningen op termijn op te kopen.

-          Een gelijktrekking met bepaalde renovatiemogelijkheden en - zeer beperkte - uitbreidingsmogelijkheden kunnen het wooncomfort bij alle woningen verbeteren. Het is dan ook aangewezen om alsnog het overleg met de hogere overheden aan te gaan om tot een compromis te komen om het RUP toch te kunnen goedkeuren.

Op 17 oktober 2022 vond een bijkomend overleg plaats tussen de gemeente, het studiebureau Antea, provincie Antwerpen en Departement Omgeving. Hierbij werd duidelijk gemaakt dat de hogere overheden alle uitbreidingsmogelijkheden willen geschrapt zien, anders zullen zij het RUP zeker schorsen na de definitieve vaststelling.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 1 december 2022 om de lopende RUP-procedure voort te zetten met aanpassing van het dossier overeenkomstig het advies van de Gecoro, maar met bijkomend de schrapping van de uitbreidingsmogelijkheden.

De definitieve vaststelling door de gemeenteraad is gebeurd op 16 januari 2023. Het dossier werd verstuurd naar de hogere overheden. Zij hebben een maand de tijd om te schorsen als zij dat zouden willen.

 

11) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen en levert afvalcontainers voor de opruimingen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

Clark Peeters vertelt dat ondertussen 34 percelen werden vrijgemaakt door Natuurpunt. De werken voor de hermeandering van de Bollaak zijn gestart en zullen tegen eind 2023 (vroeger dan gedacht) klaar kunnen zijn. Dit kadert in het grote project voor bijkomend waterbergend vermogen van de Netevallei.

 

12) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. Deze afwijking werd niet goedgekeurd. Ranst is onderverdeeld bij regio Antwerpen; de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zal in Ranst de dossiers overnemen. De gesprekken met De Voorkempen worden gestart. De lopende projecten zullen zo snel mogelijk overgenomen worden. De gesprekken tussen de verschillende huisvestingsmaatschappijen zijn hierover lopende.

 

13) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de reservatiestrook voor de leidingenstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft bekend gemaakt dat de Zwaaikom van Ranst een nieuwe toekomst krijgt als spaarbekken van drie tot vier miljoen kubieke meter water voor de Antwerpse drinkwaterproductie.

Binnen de klimaatgordel is de Antitankgracht een zeer belangrijkste schakel en verbindt bijna alle natuurgebieden in de Voorkempen en de betrokken gemeenten. De Antitankgracht wordt een ecologische en landschappelijke drager van een klimaatrobuust open ruimtenetwerk, waar er genoeg ruimte is voor water en natuurverbindingen (ontsnippering).

Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft op 29 juli 2022 feedback gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen op het concept syntheserapport van de transport-economische studie rond Wommelgem-Ranst. De gemeente heeft op 6 oktober 2022 haar opmerkingen geformuleerd en doorgegeven.

Het vroegere 'complex project' krijgt de naam 'De Nieuwe Rand' en bundelt de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen die men wil verbeteren. Van 12 september tot en met 11 oktober liep de publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota. In deze periode werden in 5 gemeenten/districten infomarkten georganiseerd. De gemeente heeft op 6 oktober 2022 haar opmerkingen geformuleerd en doorgegeven.

Op 24 januari 2023 liet Departement Omgeving weten dat de procedure van GRUP 'Leidingenstraat' werd stopgezet. Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Welke mogelijke tracés zullen behouden blijven, is nog af te wachten. Aan de industrie wordt een uitgesproken engagement en motivering gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd.

Vlaio heeft een studie besteld over de mogelijkheden om de bestaande kmo-zones in Wommelgem-Ranst te optimaliseren en welke mogelijkheden er bestaan voor de ENA-zoekzone. Op 24 januari 2023 was er een plaatsbezoek.

John Maes haalt aan dat de beoogde verbreding van de autosnelweg, samen met de aanleg van de tramverbinding en de fietssnelweg, conflicteert met het Habitatrichtlijngebied van het Bos van Ranst. Het is niet duidelijk hoe deze kunnen gecombineerd worden. Er is nog heel wat onderzoek en overleg nodig.

 

14) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad - Ranstsesteenweg, kruispunt Ranstsesteenweg - N14 en kruispunt Meir - N14 zullen bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

Er wordt voorgesteld om dit onderwerp niet meer op de Gecorovergaderingen te bespreken.

 

15) Brug Vaartstraat over autosnelweg:

De vraag wordt gesteld wanneer deze brug zou vervangen worden. De werken zouden ten vroegste pas eind 2022 starten. Ze zijn niet gekoppeld aan het Complex Project/ENA.

De werken zullen in 2023 starten. Er wordt voorgesteld om dit onderwerp niet meer op de Gecorovergaderingen te bespreken.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 17/05/2023