Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris en Katia Smits - effectieve leden

Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters - effectief lid

John Maes, Hans Goovaerts, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Glen Bertels en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 6 september 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 3 en 6 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bespreking:

De voorzitter geeft nogmaals aan dat in het geval van een besloten zitting (waarbij de leden kunnen discussiëren en/of stemmen over een te geven advies) de bespreking en conclusies zo goed mogelijk worden weergegeven in het verslag. Dergelijke besloten zitting is mogelijk overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de Gecoro.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

2. Voorstelling project ARE Projects - Rundvoortstraat 1 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 10 juni 2021 diende Bertels Wim Bouwwerken bvba een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 21 woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen weigerde op 7 oktober 2021 de vergunning.

Op 31 augustus 2022 diende ARE Projects NV een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 10 woongelegenheden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober 2022 tot 13 november 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud project:

De percelen zijn gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan. Verder zijn er geen specifieke voorschriften van toepassing.

 

Op het perceel van 4.017 m² wordt een meergezinswoning met 10 woongelegenheden voorzien. Dit betekent een woningdichtheid van 24,9 woningen/ha. Ten opzichte van de eerder geweigerde aanvraag betekent dit een halvering. Een aanvaardbare woningdichtheid op deze locatie is volgens de gemeentelijke richtlijnen maximaal 25 woningen/ha, een richtwaarde die ook in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen wordt gehanteerd voor landelijke kernen.

 

Op het terrein worden 2 volumes voorzien: de meergezinswoning langsheen het kanaal en een kleine, weinig zichtbare fietsenberging (17,5 m²) in de tuinzone aan de andere zijde van het perceel.

 

In de ondergrondse parkeergarage worden 21 parkeerplaatsen voorzien, een gemeenschappelijke fietsenberging voor 50 fietsen en een privatieve berging per appartement. Bovengronds zijn er 2 bezoekersparkings. In totaal betekent dit 2,3 parkeerplaatsen/woongelegenheid, wat ruim voldoende is. Het aantal fietsparkeerplaatsen is ook ruim voldoende.

 

De tuinzone ten noorden van de meergezinswoning kan gemeenschappelijk gebruikt worden. De privatieve terrassen bij de appartementen geven allen uit naar de kant van het kanaal.

Het hoofdgebouw heeft een grillige vorm met terugspringende gedeelten en groenbakken op de verdiepingen om het geheel minder massief te maken. Het heeft een bebouwde oppervlakte van 744,3 m².

 

De meergezinswoningen worden uitgevoerd met 3 bouwlagen (gelijkvloers, eerste verdieping, teruggetrokken tweede verdieping) die passen binnen het standaard gabariet (kroonlijsthoogte maximaal 6,5 meter en nokhoogte maximaal 11 meter). De maximale hoogte van het gebouw is 9,58 meter. De bouwdiepte ten opzichte van het kanaal is maximaal 17 meter. Deze afmetingen worden in de onmiddellijke omgeving en de hele gemeente gehanteerd. In de onmiddellijke omgeving van het betreffende perceel (aan de overkant van de straat) zijn nog meergezinswoningen van dezelfde grootteorde terug te vinden.

 

Het nieuw gebouw wordt op ca. 10 meter van de Grote Merriebeek voorzien. De afstand tot het jaagpad vergroot dan ook met 5 meter ten opzichte van de vorige aanvraag (van ca. 19 meter naar ca. 24 meter), waardoor de visuele verstoring van het landschap beperkt wordt. Er is nog bebouwing in de omgeving die op gelijkaardige afstand van het jaagpad werd ingeplant.

 

Het appartementsgebouw bevindt zich ook op een aanzienlijke afstand van de bestaande woningen in de omgeving, waardoor geen ongeoorloofde inkijk mogelijk is. Langs de straatkant is er een afstand van minstens 19 meter tot de naastliggende woning (Rundvoortstraat 3), waardoor de impact naar de buren beperkt is. Het project wordt deels gerealiseerd in het binnengebied achter de tuinzones van de woningen gelegen langsheen de Achterstraat (nummers 82 tot 98). De woongebouwen bevinden zich minstens 20 meter van de perceelsgrenzen van de achtertuinen van de aan de Achterstraat gelegen woningen. Tot de achterliggende woning Achterstraat 80 is de afstand nog steeds meer dan 16 meter. Gelet op de afstand van de gevraagde gebouwen tot de naburige huizen en tuinen is er geen buitenmatig storende of ongeoorloofde schaduwwerking of schending van de privacy. Uiteraard zal er enige inkijk op de omliggende tuinen mogelijk zijn maar binnen de woonzone zou deze aanvaardbaar moeten zijn. Bovendien wordt een tuinaanleg met bomen voorzien waardoor het doorzicht vermindert. De privatieve terrassen zijn allemaal gericht in de richting van het kanaal en dus weg van de aanwezige bebouwing.

 

Momenteel is 1.299 m² van het perceel bebouwd en/of verhard (eengezinswoning met verschillende bijgebouwen en bijhorende verhardingen). In het huidige ontwerp wordt ca. 1.378 m² verhard (34,3% van het perceel). Deze verhouding is aanvaardbaar. De verharding van het perceel stijgt zeer beperkt. De grond wordt wel veel efficiënter benut: de hoeveelheid verharding op het perceel stijgt met ca. 6% terwijl er wel een ver-10-voudiging van het aantal woningen gebeurt. Een traditionele verkaveling naar 10 loten voor eengezinswoningen (wat volgens de bouwvisie mogelijk is) zal zeker een grotere verhardingsgraad betekenen omdat elke woning ook nog parkeerplaatsen en bijgebouwen zal voorzien.

 

In dit gedeelte van de Rundvoortstraat stijgt het aantal woning van ca. 25 woningen naar ca. 35 woningen. Het aantal vervoersbewegingen zal navenant toenemen. Deze stijging is significant maar aanvaardbaar in de dorpskern.

 

Bespreking:

Hoewel John Maes zich heeft verontschuldigd voor de vergadering, heeft hij wel via mail enkele bedenkingen doorgestuurd die binnen de vergadering worden besproken.

1) Het project ligt buiten de kernverdichtingszone volgens de gemeentelijke bouwvisie waardoor meergezinswoningen hier niet toegestaan zijn. Hier mag niet zomaar van afgeweken worden. Het zal de poort open zetten naar andere aanvragen.

De leden van de vergadering gaan akkoord met deze stelling. Het is niet de bedoeling dat er buiten de kernverdichtingszone appartementen worden gebouwd; de visie moet consequent gevolgd worden.

2) Toch beantwoordt het project aan een hedendaagse woonvorm en -behoefte met ‘waterfront’ ontwikkeling. Ook de voetafdruk is aanvaardbaar (zie boven). Het project kan voor Oelegem dus ook een meerwaarde betekenen (hedendaagse architectuur langs het water).

Wonen langs het kanaal (ENA-zone!) is helemaal niet zo idyllisch als de verkoper het zal voorstellen (zie hieronder).

3) Negatief is de aanwezigheid van industrie aan de overkant van het kanaal waar geluids- en geurhinder van te verwachten is voor deze ontwikkeling.

Katia Smits treedt deze opmerking bij. Het kanaal is eigenlijk een bedrijfszone. Er zijn nu al veel klachten van de huidige woningen langs het kanaal die klagen over visuele hinder, geurhinder en geluidshinder door de langsvarende boten, de bestaande kmo-activiteiten en de loskade aan de overkant. Het gaat echter om activiteiten die al lang bestaan en die plaatsvinden in een reeds lang goedgekeurde kmo-zone. De hogere overheden willen ook de scheepvaart promoten om minder vrachtvervoer over de baan te hebben. De klachten zorgen er echter voor dat dergelijke exploitatie steeds minder realistisch wordt doordat steeds strengere maatregelen worden opgelegd om de zogenaamde hinder te verminderen. Het is dus geen goed idee om bijkomende woningen te voorzien op zo'n korte afstand van de kmo-activiteiten en bovendien op die manier de (groen)buffer tussen kanaal en dorpskern te verwijderen. De nieuwe bewoners beseffen immers pas als ze er al wonen dat ze hinder ondervinden van de bestaande kmo-activiteiten langs en op het kanaal.

4) De Grote Merriebeek stroomt niet op die plaats zoals aangegeven op het inplantingsplan, wel de Maasbeek.

5) Is bij afwijking van de bouwvisie geen compensatie mogelijk met het Rietveld? De ontwikkelaar koopt dan het Rietveld over van de huidige eigenaars en draagt dit over aan de gemeente om te behouden als buurtgroen en infiltratiegebied, om dan deze aangevraagde appartementen te kunnen plaatsen langs het Albertkanaal. Hiermee vermijden we ook al te goedkope precedenten om appartementen aan te vragen en te verkrijgen buiten de kernverdichtingszones. Het rietveldprobleem in Oelegem kan hiermee ondertussen ook opgelost worden.

Dit voorstel is zeer ingewikkeld en zit momenteel nog niet vervat in wetgeving. De leden in de vergadering zijn bovendien stellig dat het project op deze locatie onaanvaardbaar is. Er hoeft dus niet onderhandeld te worden over een compensatie.

 

Bijkomend kunnen dezelfde opmerkingen (behalve die over het aantal woningen en de bouwhoogte) gegeven worden als bij het eerdere projectvoorstel in de Kanaalzone (zie verslag van de Gecoro van 7 september 2021).

-          De massieve blok wijkt erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft binnen het lopende openbaar onderzoek een negatief advies over het bouwproject aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem.

Volgende elementen zorgden voor deze beoordeling:

-          De gemeentelijke bouwvisie moet gevolgd worden. Het is niet de bedoeling dat er buiten de kernverdichtingszone appartementen worden gebouwd.

-          De leefbaarheid van de site is niet optimaal omwille van het industrieterrein aan de overkant van het kanaal (op 140 meter afstand van het project). Er is visuele hinder, geurhinder en geluidhinder te verwachten voor de toekomstige bewoners (een wateroppervlak draagt het geluid zelfs nog beter). Het is door het conflict met de industriezone beter om dit gebied helemaal niet te ontwikkelen. Het zou immers leiden tot veel bijkomende klachten naar de kmo-zone, het kanaal en de loskade(s). Voorbeelden uit andere gemeenten tonen dat het niet evident is om dit probleem op te lossen, zelfs niet met een bufferzone.

-          De massieve blok wijkt erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

3. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen voor de bouw van 41 woongelegenheden werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn bij Raad van State is ook nog lopende. De gemeente stelt voor om de beroepsprocedure stop te zetten door het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing en een nieuwe gemeenteraadsbeslissing te nemen over het totale rooilijnplan tussen Kapelstraat en Massenhovensesteenweg. Deze procedure omvat een voorlopige vaststelling - openbaar onderzoek - definitieve vaststelling. De rooilijnplannen voor de Pater Domstraat worden opgemaakt.

 

2) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.Ondertussen zijn de werken stilgelegd naar aanleiding van de beroepsprocedure die gestart is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De aanvrager heeft het dossier op 12 oktober 2022 ingetrokken en zal een nieuwe aanvraag voorbereiden. We weten momenteel nog niet hoe deze er zal uitzien.

 

3) Project Lostraat / Kapelstraat:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning met 7 appartementen langs de Lostraat en 18 eengezinswoningen in het autoluwe binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. De Gecoro gaf volgende opmerkingen:

-          het is aangewezen om het historische pand te behouden

-          het autoluwe karakter van het binnengebied moet op een realistische manier ingericht worden

-          het uitzicht naar de straat vanuit de uitrit mag niet belemmerd worden

-          dit is de uitgelezen kans om gronden aansluitend aan de gemeenteschool aan te kopen.

De gegeven opmerkingen werden doorgegeven. Er is momenteel nog geen omgevingsvergunning aangevraagd.

 

4) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van de provincie Antwerpen, deze is nog lopende.

Bijkomend werd een beroepsprocedure opgestart bij de minister in verband met de gemeenteraadsbeslissing over de wegeniswerken. De minister heeft de gemeenteraadsbeslissing vernietigd op 6 juni 2022. De gemeente stelt voor om een nieuwe gemeenteraadsbeslissing te nemen waarin een bijkomend rooilijnplan voor de betreffende buurtweg opgenomen wordt.

Ondertussen heeft de verkavelaar laten weten dat enkele grondeigenaars zich hebben teruggetrokken. Er wordt een nieuwe aanvraag voorbereid met kleinere omvang.

 

5) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft geen tijdige beslissing genomen over de ligging van de rooilijnen omdat er nog opmerkingen kwamen. Er werd na overleg met de aanvrager een kleine aanpassing aan de rooilijnen doorgevoerd.

Het dossier werd ingetrokken en opnieuw ingediend met aangepast plan op 21 december 2021. De procedure, inclusief openbaar onderzoek, werd hernomen. Het openbaar onderzoek liep van 29 januari 2022 tot 27 februari 2022. Er werden 3 bezwaarschriften ingediend. De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, werden ook in dit dossier overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

De vaststelling van de rooilijnen en de wegaanleg werden op 23 mei 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. De opmerking van de Gecoro werd in de beslissing opgenomen. Er wordt verwezen naar de visie om de straat om te vormen naar een eenrichtingsstraat en/of fietsstraat om de verkeersveiligheid aan het kruispunt te verbeteren.

Er werd tegen deze beslissing een beroep ingesteld bij de deputatie van de provincie Antwerpen, maar dit beroep werd onontvankelijk verklaard op 10 augustus 2022.

Ook werd een beroep ingesteld tegen de gemeenteraadsbeslissing over de wegenis. Dit beroep werd op 7 september 2022 onontvankelijk verklaard.

Ondertussen werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de woningen en de aanleg van de wegenis. Omdat de aanvraag volledig conform de verkavelingsvergunning is, voorziet de procedure geen openbaar onderzoek. Er werd wel advies gevraagd aan de relevante instanties (Dienst Integraal Waterbeleid, Aquafin, Fluvius, Proximus, Pidpa, Telenet, brandweer). Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 september 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. Deze beslissing werd kenbaar gemaakt ter plaatse en op de website. Er werd nog een beroep ingesteld tegen deze vergunning. De deputatie van de provincie Antwerpen zal het dossier moeten herbekijken.

 

6) Verkaveling Juul Persijnstraat (Stekelbessenlaan):

Op 11 maart 2022 diende Factum Finance bvba de verkavelingsaanvraag in voor de gedeeltelijke wegaanleg van Stekelbessenlaan en de vorming van 20 loten voor geschakelde eengezinswoningen, overeenkomstig het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Binnen het (toekomstig) openbaar domein worden 10 parkeerplaatsen voorzien.

Hoewel de woningdichtheid groter is dan 25 woningen/ha (cfr. bouwvisie) is dit eigenlijk geen weigeringsgrond omdat de aanvraag overeenkomstig de bepalingen van het RUP is.

Het openbaar onderzoek liep van 23 april 2022 tot 22 mei 2022. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. De gemeenteraad heeft op 20 juni 2022 de wegaanleg goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

Het is niet nodig deze ontwikkeling nog in dit overzicht op te volgen.

 

7) Verkaveling Laarstraat-Vaartstraat-Zakstraat:

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een stuk grond gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan, in 54 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 1 lot voor een meergezinswoning.

Alle adviezen en binnengekomen opmerkingen zijn bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2022 de vergunning geweigerd. Er werd een bewonersbrief verspreid om deze beslissing kenbaar te maken.

De verkavelaar was in beroep gegaan tegen de weigeringsbeslissing, maar heeft dit beroep op 22 augustus 2022 ingetrokken. Er werd nieuw overleg aangevraagd met de gemeente, Aquafin en de Dienst Integraal Waterbeleid.

Het gemeentebestuur heeft er tijdens het overleg bij de ontwikkelaar nogmaals op gewezen dat er in ieder geval rekening moet gehouden worden met volgende opmerkingen:

-          Ontsluiting via Vaartstraat is momenteel ontoereikend. Met een breedte van 3,91 meter kunnen voertuigen hier niet behoorlijk passeren. Zeker bij werken aan nutsleidingen of calamiteiten zouden de betrokken woningen volledig onbereikbaar worden. De ontsluiting moet breder gemaakt worden om dit deel van de verkaveling kwalitatief en veilig te ontsluiten.

-          Bovendien kan er geen garantie gegeven worden dat de grondoverdracht zonder problemen zal kunnen gebeuren; de betreffende grond ter hoogte van de voorziene ontsluiting naar de Vaartstraat is immers niet in eigendom van de aanvrager.

-          De opmerkingen die gegeven werden door de technische dienst moeten aangepakt worden (vermijden oneigenlijk gebruik van fietspaden, bochtstralen en ligging van de fietspaden, samenlopen van de nieuwe wegenis met bestaande Zakstraat, groenaanleg). Het technisch dossier moet volledig beantwoorden aan de vereisten vanuit de gemeente vooraleer dit kan worden ingediend als onderdeel van de verkavelingsaanvraag.

-          Er moet duidelijkheid zijn over de planning van de aanleg van de riolering waarop moet aangesloten worden. Hiertoe is overleg met Aquafin nodig.

-          Watergevoeligheid: te voldoen aan de voorwaarden van Dienst Integraal Waterbeleid.

-          Draagvlak in de buurt is momenteel zeer beperkt.

-          Hiervoor is voldoende overleg noodzakelijk met alle betrokken gemeentelijke diensten (dienst omgeving, technische dienst en openbare werken). Het dossier kan pas worden ingediend als alle diensten akkoord gaan met het ontwerp. Ook de verdere communicatie naar de buurt is van groot belang in dit dossier om het draagvlak te vergroten; er moet zeker ingezet worden op meer duidelijkheid rond de waterhuishouding, de conclusies van de mobiliteitsstudie en de voorziene compensatiebebossing.

Er werd nog geen nieuwe vergunning aangevraagd.

 

8) Woonontwikkeling Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat:

Op 16 mei 2022 diende Steen Vastgoed NV een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een autoluwe woonwijk met 28 gezinswoningen met ondergrondse parkeerkelder. Het openbaar onderzoek liep van 27 augustus 2022 tot 25 september 2022. Er werden 890 bezwaarschriften ingediend. De Gecoro gaf op 6 september 2022 volgende opmerkingen:

-          De aanvraag volgt de bepalingen van de goedgekeurde bouwvisie wat betreft het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen, het autoluwe binnengebied, de woningdichtheid (max. 25 woningen/ha) en de kernverdichtingszone (geen appartementen).

-          De vraag wordt gesteld in hoeverre het gebruik van de private (aan te kopen) parkeerplaatsen kan verplicht worden. Anders wordt de parkeerdruk mogelijk afgewenteld op het openbaar domein. Dit is juridisch echter niet mogelijk. Wel wordt verwacht met de toename van de elektrische wagens, men de eigen parkeerplaatsen meer en meer zal gebruiken om de wagen te kunnen opladen. De installaties moeten uiteraard wel aangepast worden naar de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

-          De bouwhoogte moet voldoen aan de gemeentelijke bouwvisie en verlaagd worden naar maximum 6,5 meter

Dienst Integraal Waterbeleid en Aquafin hebben een negatief advies gegeven in het dossier, omdat er te veel ruimte voor water wordt ingenomen en er wateroverlast naar de omgeving kan worden verwacht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 oktober 2022 de vergunning geweigerd op basis van de negatieve watertoets. Er werd een bewonersbrief met de toelichting verspreid in Rundvoortstraat, Knodbaan en Muizenheuvelstraat.

 

9) Project herbouw Delhaize Broechem:

Op het perceel is momenteel een woning en de Delhaizevestiging gelegen. Een groot deel van het perceel is verhard als parking. De winkel is energetisch verouderd en zou moeten vernieuwd worden. Er werd gekozen voor afbraak van de huidige winkel en een herbouw langs de gewestweg, zodat de huidige winkel operationeel kan blijven tijdens de werken.

De huidige toegang via de Kapelstraat zorgt dikwijls voor hinder en gevaarlijke situaties in de gemeenteweg waar veel schoolverkeer is. Door de nieuwe inplanting gebeuren alle verkeersbewegingen, inclusief de leveringen met zwaar verkeer, langs de gewestweg.

Fietsers en voetgangers kunnen de winkel zowel bereiken via de Kapelstraat als via de Pertendonckstraat, maar auto's en vrachtwagens kunnen de winkel enkel bereiken via de Pertendonckstraat. De verkeersbelasting in de Kapelstraat zal dus in ieder geval verminderen, wat een meerwaarde betekent voor de omgeving en het schoolverkeer langs de Kapelstraat. De parking kan nog steeds gebruikt worden voor ouders die hun kinderen van school halen of naar school brengen. Er is daarvoor ook een doorsteek voor trage weggebruikers voorzien naar de Kapelstraat.

De parking wordt op een groenere manier vormgegeven, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van waterdoorlatende materialen, grasdals en beplantingen. Op die manier kan de verhardingsgraad op het perceel dalen ten opzichte van de huidige toestand. Ook visueel vormt een vergroende parking (die ook zichtbaar is vanop de straat) een verbetering. Het aantal voorziene parkeerplaatsen lijkt te volstaan. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen voor het voorzien van laadpunten voor elektrische voertuigen. Er wordt ook een overdekte fietsenstalling voorzien vlak aan de ingang van de winkel, waardoor het fietsgebruik gestimuleerd wordt.

De woning voor de uitbater van de winkel, alsook de lokalen voor de werknemers, kunnen boven de winkel geplaatst worden. Hierdoor wordt de nodige bebouwing geclusterd op het perceel. Door het voorzien van deze functies boven op de winkel zal de hoogte van het pand plaatselijk 9,5 meter bedragen. Doordat dit slechts op twee plaatsen (vooraan + achteraan) van het pand voorkomt, en de rest van het pand een kroonlijsthoogte heeft van 5,6 meter, is deze hoogte aanvaardbaar.

De Gecoro gaf op 1 februari 2022 het advies dat er een uitgebreid verkeerscirculatieplan nodig is voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2022 een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. Het is momenteel niet meer nodig om dit punt in het overzicht op te nemen.

 

10) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op 4 augustus 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat het beroep verworpen dient te worden. De vergunning van de Vlaamse minister is definitief geldig en kan uitgevoerd worden.

 

11) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

VLM heeft alle eigenaars gecontacteerd om een overeenkomst op te stellen voor de overname van de nodige gronden. Het studiebureau zal het dossier klaarmaken voor het indienen van de omgevingsvergunning.

De onderhandelingen voor de overdracht van de gronden wordt opgestart door VLM. De gemeente heeft het studiebureau gevraagd om voor eind 2022 de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

 

12) RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem':

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2022. Het openbaar onderzoek liep van 21 maart 2022 tot 20 mei 2022. De Gecoro heeft een voorwaardelijk gunstig advies gegeven op 7 juli 2022 met volgende opmerkingen:

-          aanpassingen worden gedaan overeenkomstig het voorstel van D+A

-          de woningdichtheid van de projectzone moet beperkt worden tot 25 woningen/ha

-          de bouwhoogte van de sociale woningen moet worden beperkt tot 6,5 meter kroonlijsthoogte en 11 meter nokhoogte

De gemeenteraad heeft het RUP definitief vastgesteld op 17 oktober 2022. Er werd rekening gehouden met de gegeven opmerkingen van de Gecoro.

 

13) RUP 'Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos':

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2022. Het openbaar onderzoek liep van 23 mei 2022 tot 22 juli 2022. De Gecoro heeft een voorwaardelijk gunstig advies gegeven op 6 september 2022 met volgende opmerkingen:

-          De aanpassingen aan de voorschriften kunnen gebeuren zoals voorgesteld door het studiebureau.

-          Het RUP werd vanaf de opstart van de procedure positief onthaald door de Gecoro. Door de historisch gegroeide situatie ter plaatse wordt momenteel het gelijkheidsbeginsel geschonden. De ene - die toevallig in een oude verkaveling gelegen is - mag zeer veel (grote bijgebouwen, verhardingen, uitbreidingen van de woning, juridisch gezien zelfs meergezinswoningen); de buur - buiten de verkaveling - mag omwille van de ligging in bosgebied volgens het gewestplan helemaal niets, behalve beperkte onderhoudswerken. Hierdoor kunnen deze oude woningen die buiten de verkavelingen liggen (de meeste dateren van de periode tussen 1930 en 1960) niet meer voldoen aan de huidige standaarden wat betreft leefcomfort.

-          Bovendien is het aangewezen om de mogelijkheden in de huidige verkavelingen terug te schroeven om meer mogelijkheden te bieden voor natuurontwikkeling overeenkomstig de gewestplanbestemming. Aan Hallebaan gaat het over 10 van de 16 woningen die nu in een verkaveling gelegen zijn, waarvan de mogelijkheden met het RUP ingeperkt zullen worden. Aan Heesterbos zijn 2 van de 15 woningen in een verkaveling gelegen.

-          De hogere overheden vragen een uitdoofscenario voor deze woningen, maar als je ter plaatse gaat kijken is dit niet realistisch. De omgeving is ingericht als woonomgeving; de omvorming naar natuur brengt hier geen meerwaarde. Bovendien is het voor de gemeente onbetaalbaar om al deze woningen op termijn op te kopen.

-          Een gelijktrekking met bepaalde renovatiemogelijkheden en - zeer beperkte - uitbreidingsmogelijkheden kunnen het wooncomfort bij alle woningen verbeteren. Het is dan ook aangewezen om alsnog het overleg met de hogere overheden aan te gaan om tot een compromis te komen om het RUP toch te kunnen goedkeuren.

Op 17 oktober 2022 vond een bijkomend overleg plaats tussen de gemeente, het studiebureau Antea, provincie Antwerpen en Departement Omgeving. Hierbij werd duidelijk gemaakt dat de hogere overheden alle uitbreidingsmogelijkheden willen geschrapt zien, anders zullen zij het RUP zeker schorsen na de definitieve vaststelling. Het college van burgemeester en schepenen moet beslissen of er wordt doorgegaan met de procedure na aanpassing van de voorschriften, of de procedure wordt stopgezet. De eventuele definitieve vaststelling door de gemeenteraad moet ten laatste op 16 januari 2023 gebeuren.

 

14) RUP 'Herziening Van den Nestlaan':

Het vroegere militair domein aan Van den Nestlaan in Broechem werd met het oorspronkelijke RUP (2011) omgezet voor een gedeeltelijke herinrichting van gemeentelijke diensten. Naast de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst. Ook het open asielcentrum van Fedasil is op de site aanwezig.

Het bestuur is van oordeel dat de gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen. Mogelijk kunnen nog bijkomende gemeenschapsfuncties opgenomen worden die een meerwaarde vormen voor de Ranstse gemeenschap. Hierover dient bijkomend overleg met de hogere overheden gevoerd te worden.

De overige stedenbouwkundige voorschriften wat betreft het behoud van het militair erfgoed kunnen behouden blijven. De bestaande loodsen en configuratie worden zoveel mogelijk behouden, identiek aan het oorspronkelijke RUP.

De startvergaderingen met het studiebureau Antea en de betrokken actoren en overheden hebben plaatsgevonden op 2 februari 2022 en 14 maart 2022.

De startnota en procesnota liggen ter inzage tot 24 november 2022. Iedereen die dat wenst mag opmerkingen doorgeven. Tijdens het infomoment (geïntegreerd met de Openbedrijvendag) op zondag 2 oktober 2022 waren er 770 bezoekers die de plannen hebben kunnen bekijken. Het advies van Departement Omgeving is negatief doordat de site slecht ontsloten is en daardoor een belemmering vormt voor het uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid in de gemeente, en ook in strijd is met de geldende ruimtelijke beleidsvisies van de functieversterking van de dorpskernen. De gemeente zal bekijken welke adviezen nog binnenkomen en proberen de opmerkingen te weerleggen.

 

15) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen en levert afvalcontainers voor de opruimingen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

 

16) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. Deze afwijking werd niet goedgekeurd. Ranst is onderverdeeld bij regio Antwerpen; de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zal in Ranst de dossiers overnemen. De gesprekken met De Voorkempen worden gestart. De lopende projecten zullen zo snel mogelijk overgenomen worden. De gesprekken tussen de verschillende huisvestingsmaatschappijen zijn hierover lopende.

 

17) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de reservatiestrook voor de leidingenstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft bekend gemaakt dat de Zwaaikom van Ranst een nieuwe toekomst krijgt als spaarbekken van drie tot vier miljoen kubieke meter water voor de Antwerpse drinkwaterproductie.

Binnen de klimaatgordel is de Antitankgracht een zeer belangrijkste schakel en verbindt bijna alle natuurgebieden in de Voorkempen en de betrokken gemeenten. De Antitankgracht wordt een ecologische en landschappelijke drager van een klimaatrobuust open ruimtenetwerk, waar er genoeg ruimte is voor water en natuurverbindingen (ontsnippering).

Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft op 29 juli 2022 feedback gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen op het concept syntheserapport van de transport-economische studie rond Wommelgem-Ranst. De gemeente heeft op 6 oktober 2022 haar opmerkingen geformuleerd en doorgegeven.

Het vroegere 'complex project' krijgt de naam 'De Nieuwe Rand' en bundelt de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen die men wil verbeteren. Van 12 september tot en met 11 oktober liep de publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota. In deze periode werden in 5 gemeenten/districten infomarkten georganiseerd. De gemeente heeft op 6 oktober 2022 haar opmerkingen geformuleerd en doorgegeven.

 

18) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad - Ranstsesteenweg, kruispunt Ranstsesteenweg - N14 en kruispunt Meir - N14 zullen bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

 

19) Brug Vaartstraat over autosnelweg:

De vraag wordt gesteld wanneer deze brug zou vervangen worden. De werken zouden ten vroegste pas eind 2022 starten. Ze zijn niet gekoppeld aan het Complex Project/ENA.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

4. Data volgende vergaderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro legt de datums voor de vergaderingen in 2023 vast.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergadert in principe de eerste dinsdag van februari, april, juni, september en november.

 

Juridisch kader:

het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

 

Besluit:

Enig artikel

In 2023 zouden de Gecorovergaderingen plaatsvinden op:

-          7 februari 2023

-          4 april 2023 (valt in paasvakantie)

-          6 juni 2023

-          5 september 2023

-          7 november 2023

 

De vergaderingen gaan door in de vergaderzaal in Van den Nestlaan 110 in 2520 Broechem.

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Varia:

1) De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een belangrijk arrest geveld. De Raad is van oordeel dat de deputatie bevoegd is in eerste aanleg voor aanvragen die worden ingediend door de gemeente en de vallen onder mer-screeningsplicht. De raad interpreteert artikel 15/1 OVD zeer strikt. Dit zou betekenen dat gemeenten niet langer kunnen beslissen over eigen projecten (die minsten mer-screeningsplichtig zijn) zoals bijvoorbeeld de Maasweg en de gemeentelijke site aan Van den Nestlaan. De deputatie zit echter niet te wachten op deze grote toevloed aan dossiers. Departement Omgeving heeft kennis genomen van het arrest. De inhoud en mogelijke gevolgen van dit arrest worden op dit moment juridisch onderzocht. Daarnaast wordt ook bekeken of een cassatieberoep bij de Raad van State kans op slagen heeft. Van zodra hierover meer duidelijkheid is, volgt verdere communicatie naar de gemeenten.

 

2) Chris Cornelis heeft op Molenveld (grond in centrum Ranst tussen Kasteeldreef, Wilgenlaan, Dennenlaan, Kastanjelaan) een landmeter opmetingen zien doen. Er kunnen hier inderdaad volgens de oude verkaveling appartementen worden gebouwd. Een ontwikkelaar heeft deze vraag ook gesteld. Momenteel is er nog geen aanvraag binnen, maar als deze binnenkomt kan deze mogelijk zelfs goedgekeurd worden zonder openbaar onderzoek (indien volledig volgens de voorschriften). Dergelijke ontwikkeling is heel moeilijk tegen te houden. De Gecoro vraagt toch om in de beoordeling rekening te houden met de mobiliteitsimpact en de bouwvisie.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

Publicatiedatum: 10/02/2023