Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Erik Dierckx -  gastspreker

Wim Van der Schoot - secretaris

Verontschuldigd:

 

Afwezig:

 

gastspreker Erik Dierckx verlaat de vergadering vanaf punt 13.

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

1. Begrotingsrekening en resultatenrekening 2021 - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politieraad keurde op 23 december 2020  de begroting goed voor het dienstjaar 2021.

Het politiecollege keurde op 30 juni 2021 de  begrotingswijziging nrs. 1 en 51 21 van het dienstjaar 2021 goed

Het politiecollege keurde op 29 november 2022 het formulier T van het dienstjaar 2021 goed

 

Juridisch kader:

Artikelen 78, 79 en 80 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

De besluiten van de gemeenteraad of van de politieraad betreffende de rekeningen die betrekking hebben op de lokale politie worden verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en naar de gouverneur.

Deze besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur binnen een termijn van tweehonderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de rekening bij de gouverneur. De gouverneur verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn naar de gemeenteoverheid of de overheid van de meergemeentezone, naar de bevoegde ontvanger en naar de minister van Binnenlandse Zaken. Wanneer die termijn is verstreken, wordt de gouverneur geacht aan de rekeningen zon goedkeuring te hebben verleend.

Het besluit van de gouverneur wordt aan de gemeenteraad of de politieraad medegedeeld tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

Tegen het besluit van de gouverneur betreffende de rekening die betrekking heeft op de lokale politie kan de politieraad en de bevoegde ontvanger hoger beroep instellen bij de minister van Binnenlandse Zaken, binnen een termijn van veertig dagen die ingaat op de dag na het versturen van het besluit naar de gemeenteoverheid of de overheid van de meergemeentezone.

Hoofdstuk IV van titel IV van het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie en meer bepaald over. “de jaarrekeningen”

Na de afsluiting van de grootboeken en nadat het politiecollege de lijst van de naar het volgende dienstjaar overgedragen begrotingskredieten en vastleggingen opgesteld heeft, maakt de bijzondere rekenplichtige de begrotingsrekening op.

De begrotingsrekening recapituleert elk begrotingsartikel van het grootboek van de begrotingsverrichtingen en maakt het totaal van de begrotingsartikelen in de volgorde van de functionele en economische indeling van de begroting.

Ze vermeldt:

 1. het begrotingsresultaat, dat is het verschil tussen, enerzijds, de vastgestelde rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare ontvangsten, en, anderzijds, de vastleggingen;
 2. het boekhoudkundig resultaat, dat is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten, en anderzijds de aangerekende uitgaven.

Het boekhoudkundig resultaat vormt het saldo dat naar het volgende dienstjaar moet worden overgedragen. In dat resultaat zijn de gecumuleerde boekhoudkundige resultaten van de voorgaande dienstjaren begrepen.

Bij de begrotingsrekening worden gevoegd :

 1. de lijst per artikel van de naar het volgende dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen;
 2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, waarbij de dubieuze debiteuren afzonderlijk worden vermeld.

Het opmaken van de balans wordt voorafgegaan door de herwaardering bedoeld in artikel 20,§1, de afschrijvingen bedoeld in artikel 21, en het opmaken van de inventaris op 31 december.

De resultatenrekening en de balans worden opgemaakt op basis van de saldi van de definitieve balans van de algemene rekeningen.

De definitief goedgekeurde rekeningen worden voor kennisgeving aan de bijzondere rekenplichtige bezorgd.

 

Bijlagen:

Het ontwerp van begroting- en resultatenrekening 2020, inclusief het verslag zoals opgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige van de politiezone ZARA

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De politieraad stelt de begrotingsrekening 2021 van de politiezone Zandhoven-Ranst vast:

 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst):

€ 8.899.611,45

+

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst):

€ 7.025.076,32

 

Begrotingsresultaat (gewone dienst):

€ 1.874.535,13

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst):

€ 83.175,40

 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst):

€ 1.957.710,53

 

 

 

 

 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst):

€ 325.962,83

+

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst):

€ 579.500,59

 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst):

€ -253.537.76

 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst):

€ 350.963,61

 

 

 

 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst):

   97.425,85

 

 

Art. 2:

§1. De politieraad stelt de balans op 31 december 2020 over het dienstjaar 2021 van de politiezone Zandhoven/Ranst vast op:

 

 

Vaste activa:

€ 822.765

+

Vlottende activa:

€ 2.563.026

 

Totaal van de activa

€ 3.385.791

 

 

Eigen vermogen:

€ 2.914.222

 

Voorzieningen:

€ 0

+

Schuld:

€ 471.569

 

Totaal van de passiva

€ 3.385.791

 

§2. De politieraad stelt de resultatenrekening van het dienstjaar 2021 van de politiezone Zandhoven/Ranst van de politiezone ZARA als volgt vast:

 

Nadelig exploitatieresultaat

€ -526.838

+

Batig uitzonderlijk resultaat

  424.454,52

 

Nadelig resultaat van het boekjaar:

   130.883.

 

Art. 3:

Een afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheden en aan de Federale politie, Dienst morfologie Lokale Politie worden overgemaakt.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Punt bijlagen/links 1c - Verslag politierekening 2021.pdf Download
1b - begrotingrekening2021.pdf Download
1a - balans- en resultatenrekening 2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

2. Begrotingswijziging nrs. 1 en 51- dienstjaar 2022 - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de politieraad van 30 november 2021 met de goedkeuring van de begroting 2022

Het ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en 51 voor het dienstjaar 2022 zoals opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige, Erik Dierckx

 

Juridisch kader:

Artikel 40 en 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

In de meergemeentezones wordt de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.

De begroting van de politiezone komt ten laste van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale Staat.

Bij de begroting worden alle belagen gevoegd die vereist zijn voor de definitieve vaststelling van de begroting.

De Koning bepaalt de gegevens die door de voor de vaststelling van de politiebegroting bevoegde overheden, aan de toezichthoudende overheid moeten worden toegestuurd, de aard van de informatiedrager en de vorm waarin die gegevens worden vastgelegd.

Artikel 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan, met uitzondering van de geldverrichtingen voor rekening van derden of die slechts de thesaurie treffen.

Binnen de begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en buitengewone dienst en, binnen elk van die diensten, tussen het eigenlijk financieel dienstjaar en de vorige dienstjaren.

De ontvangsten en uitgaven, alsook het resultaat ervan, worden onherroepelijk op een dienstjaar en op een dienst aangerekend.

Alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m. de begroting worden door het college aan de raad meegedeeld.

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

 

Bijlagen:

ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en 51 van de politiezone ZARA voor het dienstjaar 2022

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De begrotingswijziging nrs. 1/2022 als volgt vast te stellen :

 

Gewone dienst

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021     €1.874.535,13

Begroting 2022

 

Verhoging

Verlaging

 

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren

(in 2021)

Uitgaven vorige dienstjaren

(in 2021)

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

€6.504.773

€7.626.950

 

€0

 

€0

€0

€0

+305.489,00

€-31.800,00

 

 

 

 

 

€200.000

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

€6.810.262

€7.595.150

 

 

 

 

 

€200.0000

Geraamd resultaat van de begroting 2022

 

 

 

€-984.888

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022     889.647,13

 

Buitengewone dienst

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021     €-253.537,76

Begroting 2022

 

Verhoging

Verlaging

 

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren

(in 2021)

Uitgaven vorige dienstjaren

(in 2021)

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

€350.000

€227.500

€0

€0

€0

€0

€0

€0

 

 

 

 

 

 

€200.000

 

€-39.000

 

€0

 

€0

€0

€350.000

€188.500

 

 

 

 

€200.000

Geraamd resultaat van de begroting 2022

 

 

 

€361.5000

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022     €107.962,24

Publicatiedatum: 07/12/2022
Punt bijlagen/links Begrotingswijziging 2022.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

3. Begroting 2023 - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2023 zoals opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige, Erik Dierckx.

Het besluit van het politiecollege van 29 november 2022 om het ontwerp van begroting 2023 te agenderen op de eerstvolgende politieraad.

 

Juridisch kader:

Artikel 40 en 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

In de meergemeentezones wordt de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.

De begroting van de politiezone komt ten laste van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale Staat.

Bij de begroting worden alle belagen gevoegd die vereist zijn voor de definitieve vaststelling van de begroting.

De Koning bepaalt de gegevens die door de voor de vaststelling van de politiebegroting bevoegde overheden, aan de toezichthoudende overheid moeten worden toegestuurd, de aard van de informatiedrager en de vorm waarin die gegevens worden vastgelegd.

Artikel 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan, met uitzondering van de geldverrichtingen voor rekening van derden of die slechts de thesaurie treffen.

Binnen de begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en buitengewone dienst en, binnen elk van die diensten, tussen het eigenlijk financieel dienstjaar en de vorige dienstjaren.

De ontvangsten en uitgaven, alsook het resultaat ervan, worden onherroepelijk op een dienstjaar en op een dienst aangerekend.

Alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m. de begroting worden door het college aan de raad meegedeeld.

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

 

Adviezen:

het gunstig advies van de begrotingscommissie uitgebracht in zitting van 29 november 2022

 

Bijlagen:

-          ontwerp van begroting van de politiezone ZARA voor het dienstjaar 2023

-          syntheserapport van de begroting 2023 van de politiezone ZARA

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De politieraad stelt de begroting 2023 als volgt vast:

 

Gewone dienst

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 (na BWnr.1/2022):  € 889.647,13

Begroting 2023

 

 

saldo

 

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

€ 7.828.584

€ 8.645.890

 

€0

€0

€0

 

 

 

 

€ -817.306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraamd resultaat van de begroting 2023

 

 

 

€ - 817.306

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023:      € 72.341,13

 

Buitengewone dienst

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 (na BWnr.1/2022):  € 107.962,24

Begroting 2023

 

 

saldo

 

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022)

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022)

Ontvangsten overboekingen

Uitgaven overboekingen

€ 150.0000

€ 183.000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

€ 33.000

 

€ 0

 

 

 

€ 0

 

 

Geraamd resultaat van de begroting 2023

 

 

 

€ - 33.000

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023:     €74.962,24

 

Art. 2:

In de meerjarenplanning  worden voor de gemeentelijke dotaties , 2024 en 2025 een groeivoet van 0% per jaar toegepast.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Punt bijlagen/links Syntheserapport politiebegroting.pdf Download
Begroting 2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

4. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politieraad vergaderde op 7 juni 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 29 van de wet organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998

In de meergemeentezone wordt de functie van secretaris van de politieraad en van het politiecollege door een lid van het personeel van het administratief en logistiek kader van het lokaal politiekorps of van een gemeentelijke administratie van de zone vervuld. Hij wordt respectievelijk aangeduid door de politieraad of het politiecollege. Hij stelt de notulen van de raad en van het college op en zorgt voor de overschrijving ervan.

De overgeschreven notulen worden door de voorzitter en door de secretaris getekend.

De notulen vermelden alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent geen beslissing werd genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

 

Bijlagen:

Ontwerp-notulen van de vergadering van 7 juni 2022 opgemaakt door de secretaris van de politiezone.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad keurt de notulen van de vergadering van 7 juni 2022 goed.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Punt bijlagen/links PR20220607 - notulen.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

5. Igean dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politiezone ZARA neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening.

De politieraad duidde op 18 februari 2019 Betty Bossaerts, politieraadslid als vertegenwoordiger en Jelle Lauwereys, politieraadslid als plaatsvervanger aan voor de politiezone ZARA in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Igean Dienstverlening.

Uitnodiging voor de digitale buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022 in de burelen van Igean, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, met agenda:

 1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023
 2. Goedkeuren van de begroting 2022
 3. Aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA.

 

Juridisch kader:

Artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998

Voor de meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, burgemeester, gemeentesecretaris, gemeenteontvanger en gemeentekas", respectievelijk moeten worden gelezen als: "meergemeentezone, politieraad, politiecollege, voorzitter van het politiecollege, korpschef van de lokale politie, bijzondere rekenplichtige en kas van de meergemeentezone

Artikel 40 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

Artikel 431en 434 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Igean dienstverlening beschikt naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Het aantal leden van deze raad van bestuur bedraagt maximaal 15 bedraagt. De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van Igean dienstverlening.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Igean dienstverlening.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15§2 van de statuten van Igean dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

 1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur
 2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad
 3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur.

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Het schrijven met de uitnodiging voor digitale buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022, inclusief agenda en bijhorende stukken

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De politieraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean dienstverlening die digitaal zal gehouden worden op 21 december 2022 om 19 uur evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De politieraad mandateert de vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

6. Igean milieu en veiligheid - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022  - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De politiezone ZARA neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid.

De politiezone ZARA duidde op 18 februari 2019 Luc, Redig, politieraadslid als vertegenwoordiger en Frans Marivoet, politieraadslid als plaatsvervanger aan voor de politiezone ZARA in de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid.

Uitnodiging van voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022 met als agenda:

 1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023
 2. Goedkeuren van de begroting 2023
 3. Innovatiefonds – bepalen bijdrage
 4. Aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA
 5. Benoemen leden adviescomités

 

Juridisch kader:

Artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998

Voor de meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, burgemeester, gemeentesecretaris, gemeenteontvanger en gemeentekas", respectievelijk moeten worden gelezen als: "meergemeentezone, politieraad, politiecollege, voorzitter van het politiecollege, korpschef van de lokale politie, bijzondere rekenplichtige en kas van de meergemeentezone

Artikel 40 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

Artikel 431 en 434 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Igean milieu en veiligheid beschikt naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Het aantal leden van deze raad van bestuur bedraagt maximaal 15 bedraagt. De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IIgean milieu en veiligheid Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Igean milieu en veiligheid.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

 1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur
 2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad
 3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Het schrijven van Igean Milieu en Veiligheid met de uitnodging voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022, inclusief de agenda en de bijhorende documenten.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De politieraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid die digitaal zal gehouden worden op 21 december 2022 om 19 uur evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art.2:

§1. De politieraad mandateert de vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

7. Vacantverklaring CALOG assistent - dienst bedrijfsvoering - bij hoogdringendheid - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De dienst HR van de lokale politie ZARA bestaat uit 1 FTE consulent (diensthoofd – niveau B), 1 ½ FTE assistent. Als gevolg van het ontslag van consulent Nadia Le Bruyn is de noodzaak ontstaan om in haar onmiddellijke vervanging te voorzien. De plaats werd door het  politiecollege bij hoogdringendheid open verklaard. Indiensttreding is wellicht niet voor de zomer mogelijk. 

Sinds enkele weken is mevr. Ingrid De Meulder, die als assistent deel uitmaakt van de dienst HR en concreet instaat voor de dienstplanning van het personeel, wegens ziekte afwezig. Het vermoeden bestaat dat mevr. De Meulder nog dit jaar op pensioen gaat waardoor er opnieuw behoefte is aan een onmiddellijke versterking van de dienst. 

Sinds enkele jaren wordt de dienst HR in haar werking bijgestaan door assistent Stefanie Bruyndonckx. Zij werkt halftijds voor HR en is halftijds tewerkgesteld op het onthaal in Zandhoven. Door de dringende noodzaak aan versterking is het logisch maar ook onvermijdelijk om mevr. Bruyndonckx met onmiddellijke ingang fulltime in te schakelen binnen de dienst HR zodat zij op korte termijn kennis kan krijgen van de lopende dossiers die in het kader van het vertrek van mevr. Le Bruyn moeten overgedragen worden.  Wij vernamen echter enkele dagen terug het blijde nieuws dat mevr. Bruyndonckx zwanger is en in het najaar mama gaat worden. Hierdoor zal de dienst HR opnieuw onthoofd worden en ontstaat terug de noodzaak tot versterking. 

Het politiecollege heeft op 14 juli 2022 Jill Rymen als HRM-teamverantwoordelijke - niveau B en Stefanie Bruyndocnkx als CALOG-assistent aangesteld waardoor de noodzaak ontstaat tot onthaalmedewerker.

Het besluit van het politiecollege van 1 september 2022 om de functie van CALOG-medewerker - niveau C voor de dienst interne bedrijfsvoering- onthaalmedewerker bij hoogdringendheid open te verklaren en ter bekrachtiging voor te leggen aan de eerstvolgende politieraad.

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

De omzendbrieven GPI 15, 15 bis en 115 quinquies houdende vaststelling van de modaliteiten die dienen nageleefd bij toepassing van de mobiliteitsregeling

Het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd door de politieraad op 22 december 2010

Het besluit van de politieraad van 20 februari 2019 met de delegatie van de aanstellingsbevoegdheid van het personeel van de politieraad naar het politiecollege.

 

Bijkomende motivering:

Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren is er voorstel om de functie onmiddellijk bij hoogdringendheid wordt opengesteld zodat er kan geput worden uit de lopende werfreserve.

 

Bijlage:

Functiebeschrijving en -profiel van de functie van INP onthaalmedewerker

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad besluit het besluit van het politiecollege van 1 september 2022 te bekrachtigen om de functie van CALOG-medewerker - niveau C voor de dienst interne bedrijfsvoering - onthaalmedewerker bij hoogdringendheid open te verklaren.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

8. Vacature commissaris - vacantverklaring - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

In functie van de geplande nakende oppensioenstellingen van commissarissen waaronder Didier Billet

Het besluit van het politiecollege van 8 september 2022 bij hoogdringendheid over de openverklaring van een betrekking van commissaris van politie - afdelingshoofd gebiedsgebonden politiezorg, inclusief de mandatering aan de korpschef voor de samenstelling van de selectiecommissie.

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 19 tot en met 26 van de Wet van 26 april 2020 over de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en over diverse andere bepalingen over de politiediensten (Exodus-wet)

Hier worden de aanwervingsvoorwaarden vastgesteld voor de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Het besluit van de politieraad van 20 februari 2022 met de delegatie van de bevoegdheid tot aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone

 

Bijkomende motivering:

Het besluit van het politiecollege met het voorstel om de vacante plaats bij de nakende pensioneringen van commissarisen op te vangen door de vacantverklaring in het kader van de mobiliteit.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 8 september 2022 bij hoogdringendheid de openverklaring van een betrekking van commissaris van politie - afdelingshoofd gebiedsgebonden politiezorg, inclusief de mandatering aan de korpschef voor de samenstelling van de selectiecommissie.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

9. Vacantverklaring INP dienst jeugd en gezin bij hoogdringendheid - besluit politiecollege 31 oktober 2022 - bekrachtiging

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

INP Peter Leysen is sinds 1 september 2022 op NAVAP. Omwille van de continuïteit van de dienstverlening is het aangewezen hem te vervangen.

Het besluit van het politiecollege van 31 oktober 2022 bij hoogdringendheid om de functie van INP voor de dienst jeugd en gezin vacant te verklaren via de mobiliteitscyclus en het mandaat aan de korpschef om een selectiecommissie samen te stellen voor de aanwervingsprocedure mits bekrachtiging door de politieraad.

 

Juridisch kader:

Artikel 38, 47, 116, 117, 118 en 248,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s

Artikel 6.2.15, 6.2.16 en 6.2.17 van Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Indien het een vacante betrekking voor een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A betreft, wordt ongeacht de overeenkomstig het eerste lid gekozen selectiemodaliteit, steeds het advies ingewonnen van, hetzij de plaatselijke selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.44, of van de nationale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de lokale politie bedoeld in artikel VI.II.52, indien het een vacante betrekking in een korps van de lokale politie betreft, hetzij van de federale selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de federale politie bedoeld in artikel VI.II.59, indien het een vacante betrekking in de federale politie betreft.

De omzendbrieven GPI 15, 15 bis en 115 quinquies houdende vaststelling van de modaliteiten die dienen nageleefd bij toepassing van de mobiliteitsregeling

Het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd door de politieraad op 29 mei 2013

Artikel 4.1.37 en 4.1.60 van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Onverminderd de aanwervingen bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 april 2002, kan een betrekking, voorafgaand aan de regeling inzake mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, om dringende redenen worden ingevuld door een personeelslid in dienst genomen bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden. Een betrekking die bij wijze van de in het tweede lid bedoelde contractuele aanwerving wordt ingevuld, wordt in een onmiddellijk navolgende mobiliteitscyclus vacant verklaard

Met uitzondering van de aanwervingen bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 april 2002, wordt een personeelslid van het administratief en logistiek kader dat bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum twaalf maanden in dienst wordt genomen om dringende redenen zoals bedoeld in artikel IV.I.37, tweede lid, benoemd wanneer het overeenkomstig artikel VI.II.8 wordt aangewezen voor een statutaire betrekking.

De in het eerste lid bedoelde personeelsleden worden geselecteerd overeenkomstig één van de selectiemodaliteiten zoals bedoeld in de artikelen VI.II.21 en volgende

 

Bijlage:

Functiebeschrijving en -profiel van de functie van INP - dienst jeugd en gezin

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 31 oktober 2022 bij hoogdringendheid om de functie van INP voor de dienst jeugd en gezin vacant te verklaren via de mobiliteitscyclus en het mandaat aan de korpschef om een selectiecommissie samen te stellen voor de aanwervingsprocedure.

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

10. Heraanbesteding polissen materiële schade en vloot - procedure en gunning - kennisname

 

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

11. Aankoop  dienstvoertuig wijkwerking via het raamcontract van de Vlaamse gemeenschap - goedkeuring

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De begroting voorziet middelen voor de aankoop van een nieuw voertuig voor de wijk Ranst.

Het voertuig is gekozen volgens raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap 2019/HFB/OP/62017. Het totaalbedrag voor een voertuig met standaard uitrusting komt neer op 38.569,99 euro incl.

Volgende ondernemingen werden aangeschreven voor de ombouw van het voertuig:

-          Autographe

-          AB Technics

 

Volgende ondernemingen gaven volgende offertes voor de ombouw van het voertuig:

Autographe: €7.113,25 incl. btw

AB Technics: €8.087,64 incl. btw

 

Juridisch kader:

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen

Het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

In het kader van de opdracht “Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie” een raamcontract met besteknr. FOR-CMS VV-067 werd opgesteld door de Federale Opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Aankoop dienstwagen

Begrotingsartikel:

330/743/98

Bedrag:

€ 45.683, 24 (inclusief BTW)

 

Bijkomende motivering:

De politie wenst een voertuig met zijn specifieke uitrusting aan te kopen. Deze aankoop geschiedt via raamcontract van de Vlaamse gemeenschap. Op basis van de offertes stelt de dienst logistiek voor om te gunnen aan Autographe. De offerte van AB Technics is hoger als deze van Autographe.

 

Bijlagen:

-          Het lastenboek van de Vlaamse overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf, Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten 

-          Gunningsbeslissing Vlaamse overheid

-          Gunningsverslag dienst logistiek

-          technische specificaties Hyundai Kona EC Hyundai Kona EV 64 kWh

-          Offerte Hyundai Kona EV 64 kWh

-          Offerte Autographe

-          Offerte AB Technics

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad keurt de aankoop van een Hyundai Kona EV 64 kWh voor de wijkwerking Ranst goed  tegen een bedrag van € 38.569,99 incl btw goed op basis van een open raamcontract van de Vlaamse gemeenschap 2019/HFB/OP/62017 - perceel 4 – Compacte SUV, Full EV bij Korean Motor Company NV, Pierstraat 229, 2550 Kontich inclusief de ombouw voor een bedrag van €7.113,25 incl. btw bij Autographe, Avenue Lavoisier, 2 - B-1300 Wavre

Publicatiedatum: 07/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

12. Elektronische maaltijdcheques - raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques van de Federale Politie - toetreding

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, Feiten en context:

Ingevolge het sectoraal akkoord van 2017-2018 krijgen alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die hier recht op hebben maaltijdcheques met ingang van 1 november 2023. De eerste maaltijdcheques zullen worden uitgereikt in januari 2022, waardoor de begunstigde personeelsleden maaltijdcheques krijgen voor januari 2023 samen met die voor november en december 2022.

De voornoemde opdracht van de Federale Politie "Meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus - Raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082 (bestek 2022 R3 082 van 28.12.2021)" is een raamovereenkomst met één dienstverlener waarbij de Federale Politie optreedt als aankoopcentrale in de zin van de artikelen 2, 6°, 7°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Politiezone ZARA kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de aankoopcentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Overwegende dat onderhavige toetredingsbeslissing wordt gevraagd met het oog op implementatie van het sectoraal akkoord van 2017-2018.

Overwegende dat de raamovereenkomst voorziet in 5 posten:

-          Afhandeling van de bestellingen en opladen van de rekeningen van de begunstigde personeelsleden

-          Magneetkaart

-          Verzending van de magneetkaart

-          Overmaken van de PIN-code

-          Aanmaak van de maaltijdchequerekening van de begunstigde personeelsleden.

Overwegende dat de toetreding tot een raamovereenkomst (goedkeuring van de plaatsingsprocedure) in principe behoort tot de bevoegdheden van de politieraad en de effectieve gunningsbeslissing in principe kan worden gedelegeerd naar het politiecollege.

Overwegende dat de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques voor de begunstigde personeelsleden wordt betaald met begrotingskredieten van de gewone dienst, waardoor de toetredingsbeslissing - conform supra vermeld delegatiebesluit - kan worden getroffen door het politiecollege.

Het besluit van het politiecollege van 1 september 2022 met de toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Politie middels toetreding tot de meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus zoals gegund aan de firma Edenred Belgium NV, Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 BRUSSEL

 

Juridisch kader:

Het Koninklijk besluit tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten van van 20 juni 2019

Het personeelslid in dienstactiviteit geniet, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, elektronische maaltijdcheques.

De nominale waarde van een maaltijdcheque bedraagt 6 euro, waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage en 4,91 euro werkgeversbijdrage. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege;

Het besluit van de politieraad in zitting van 12 juni 2019 houdende verlenen van delegaties, voor een periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2024 aan het politiecollege om binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en aan de korpschef om binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst tot een maximum van 5.500 euro Excl. BTW voor werken, leveringen en diensten de lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen;

De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op het artikel 2, 6°, 7°, b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

De principiële beslissing van de Federale Politie tot gunning via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus - Raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082 (bestek 2022 R3 082 van 28.12.2021)"

De in uitvoering van deze beslissing goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:

-          Het bestek waar het stelt (punt 3.c.): De Federale Politie treedt in het kader van dit dossier op als aankoopcentrale ten voordele van de Lokale Politiezones op basis van de artikelen 2, 6°, 7°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

-          Het bestek waar het stelt (punt 3.c.)

-          Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn de Lokale Politiezones vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;

-          De Lokale Politiezones staan volledig zelf in voor de uitvoering van de overheidsopdracht vanaf de bestelling tot en met de betaling. De Federale Politie komt geenszins nog tussen in de uitvoering. Dit houdt in dat de Lokale Politiezones instaan voor alle uitvoeringsmodaliteiten met inbegrip van het sluiten van de overeenkomst(en) overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving, de borgtocht, de herstelling, de oplevering, het beroep op de waarborg, de toepassing van de boetes, ...;

-          De Federale Politie blijft echter de enige bevoegde dienst voor de maatregelen van ambtswege en de toepassing van de herziening van de prijzen;

De beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken middels notificatiebrief waarbij voornoemde opdracht wordt gegund aan de firma Edenred Belgium NV, met maatschappelijke zetel Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 BRUSSEL.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 1 september 2022 met de goedkeuring van toetreding van de politiezone ZARA  met de toetreding tot de meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus van de aankoopcentrale van de Federale Politie zoals gegund aan de firma Edenred Belgium NV, Vorstlaan 165 bus 9 te 1160 Brussel.

Publicatiedatum: 07/12/2022