Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Chris Cornelis en Gert Vets - plaatsvervangende leden

John Oliviers -  waarnemer

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

John Maes en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Gunter Michiels - effectief lid

Hans Goovaerts, Glen Bertels, Filip Bauwens, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen, Dirk Verbruggen en Christel Engelen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 1 juni 2021.

 

Juridisch kader:

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 januari 2021

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

2. Verkaveling Pater Domstraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen op het perceel op de hoek van Pater Domstraat en Kapelstraat in 2520 Broechem.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

Het openbaar onderzoek liep van 10 juli 2021 tot 8 augustus 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud project:

Het betreffende perceel is gelegen op de hoek van de Kapelstraat en de Pater Domstraat in 2520 Broechem en is gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan. Het is gelegen op korte afstand van het dorpscentrum waardoor een ontwikkeling aanvaardbaar wordt geacht.

 

Op 4 juni 2020 ging het college van burgmeester en schepenen principieel en onder voorwaarden akkoord met een voorstel om het terrein te benutten voor een project met een combinatie van 18 eengezinswoningen en een meergezinswoning met 27 appartementen. Op het perceel van 9.780 m² betekent dit een dichtheid van 46 woningen/ha.

 

Op 23 juni 2020 gaf de Gecoro de opmerking dat de eengezinswoningen langs de Pater Domstraat niet als een lintbebouwing langsheen de straat mogen gebeuren maar beter luchtiger ingeplant worden.

 

Op 14 januari 2021 ging het college van burgemeester en schepenen principieel en onder voorwaarden akkoord met het voorstel tot ontwikkeling van het perceel met 24 eengezinswoningen.

Met de nieuwe visie en norm van 25 woningen/ha zijn er geen appartementen mogelijk.

 

Het perceel wordt verkaveld in 24 loten voor grondgebonden eengezinswoningen. Op het perceel van 9.780 m² betekent dit een dichtheid van 24,5 woningen/ha. Dit is aanvaardbaar in deze omgeving. De bouwzones zijn vrij beperkt (tussen 9 en 12 meter) waardoor de bebouwde oppervlakte beperkt wordt.

 

Langs de Pater Domstraat wordt de typlogie van de bestaande bebouwing (2 bouwlagen + zadeldak) verder gezet in 2 bouwblokken van 5 en 6 aaneengesloten woningen. De straat kan afgewerkt worden met een openbare parkeerstrook. Langs de Kapelstraat kan toegang genomen worden tot een openbare groenzone die kan gebruikt worden door de buurt en op die manier een meerwaarde kan betekenen. Langs deze groenzone is ook de toegang tot een bijkomende rij van 6 woningen haaks op de Kapelstraat en wordt bijkomend een rij van 7 woningen achter de groenzone voorzien. Deze groenzone is autoluw. De woningen zijn wel bereikbaar voor leveringen, onderhoud e.d. De woningen rondom de groenzone worden uitgevoerd met gelijkvloers-eerste verdieping-tweede verdieping onder plat dak. De maximale kroonlijsthoogte is 10 meter en dus gelijkaardig aan de hoogte van de woningen met zadeldak (nokhoogte maximaal 11 meter) en lager dan de naastgelegen gebouwen van Czagani. De woning die tegen de Kapelstraat wordt gebouwd, wordt wel lager uitgevoerd (enkel gelijkvloers en eerste verdieping onder plat dak) om geen grote verschillen ten opzichte van het huidige straatbeeld te krijgen.

 

Parkeren gebeurt geclusterd in carports met een toerit tot de gemeenschappelijke delen via de Pater Domstraat (1 parkeerplaats/woongelegenheid). Parkeren in de voortuinstroken wordt niet voorzien (behalve voor lot 1) om het straatbeeld zo groen mogelijk te houden. Elke woning heeft een private tuin en de mogelijkheid voor een tuinberging die achteraan bereikbaar is.

Langs de gemeentewegen zullen openbare parkeerplaatsen worden ingericht.

 

De bestaande maar onzichtbare voetweg wordt enkele meters verlegd, maar wordt wel versterkt binnen het nieuwe publiek domein. Via Czagani kan een korte doorsteek gemaakt worden naar het centrum van Broechem.

 

Alle aspecten van de nieuwe gemeentelijke bouwvisie kunnen teruggevonden worden in het ontwerp.

 

Het is de bedoeling om de Pater Domstraat enkelrichting te maken, zodat het aantal verkeersbewegingen sterk zal dalen.

 

Bespreking:

Ook al is het openbaar onderzoek ondertussen afgelopen, wil de Gecoro toch enkele opmerkingen meegeven aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Momenteel ligt er nog geen riolering in de Pater Domstraat, deze zal wel op korte termijn kunnen voorzien worden. De plannen hiervoor worden opgemaakt.

 

Op de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat komen de nieuwe woningen en de bestaande woning (Kapelstraat 78) op vrij korte afstand van elkaar te staan. Hierdoor wordt de straat visueel erg smal. Het zou beter geweest zijn moesten de woningen op de hoek een grotere voortuinstrook behouden. Dit zou de manouvreerruimte en de zichtbaarheid op het kruispunt ook bevorderen. Nog beter zou zijn om Kapelstraat 78 te verwijderen zodat de rooilijn van de Pater Domstraat kan doorlopen.

 

Besluit:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de voorgestelde verkaveling:

De hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

3. Voorstelling bouwproject Rundvoortstraat 1 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft opmerkingen over het bouwproject aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 10 juni 2021 diende Bertels Wim Bouwwerken bvba een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex.

Het openbaar onderzoek van deze aanvraag liep van 10 juli 2021 tot 8 augustus 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden ca. 200 bezwaarschriften ingediend.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud project:

De percelen zijn gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan. Verder zijn er geen specifieke voorschriften van toepassing.

 

Op het perceel van 4.017 m² worden 21 woongelegenheden voorzien. Dit betekent een woningdichtheid van 52 woningen/ha. Volgens de gemeentelijke bouwvisie wordt gestreefd naar een woningdichtheid van maximaal 25 woningen/ha.

 

Op het terrein worden 3 volumes voorzien: 2 volumes meergezinswoningen langsheen het kanaal en een lager 'bospaviljoen' aan de andere zijde van het perceel. In de ondergrondse parkeergarage worden 27 parkeerplaatsen voorzien. Bovengronds zijn er 8 bezoekersparkings. In totaal betekent dit 1,67 parkeerplaatsen/woongelegenheid, wat aanvaardbaar is. De inrit zou niet overgedragen worden naar het openbaar domein, maar een privaat eigendomsrecht behouden. Het aantal fietsparkeerplaatsen (56) in het bijgebouw lijkt voldoende.

 

Het voorzien van (gemeenschappelijke) polyvalente ruimtes en een gemeenschappelijke tuin wordt positief bevonden.

 

De meergezinswoningen worden uitgevoerd met 3 (blok A) en 4 (blok B) bouwlagen en plat dak, waardoor de gebouwen 10,4 meter (blok A) en 13,4 meter (blok B) hoog worden.

Dit is een stuk hoger dan de standaard richtwaarden (kroonlijsthoogte maximaal 6,5 meter, nokhoogte maximaal 11 meter) die in de onmiddellijke omgeving en de hele gemeente gehanteerd worden. De meergezinswoning zal uittorenen boven de bestaande bebouwing in de omgeving.

Blok A heeft een oppervlakte van 458 m², blok B van 747 m².

Blok A bevindt zich langs de straatkant op 4 meter van de zijdelingse perceelsgrens, waar dit standaard minimaal 3 meter hoort te zijn. Het project wordt deels gerealiseerd in het binnengebied achter de tuinzones van de woningen gelegen langsheen de Achterstraat (nummers 82 tot 98). Beide woongebouwen bevinden zich minstens 20 meter van de perceelsgrenzen van de achtertuinen van de aan de Achterstraat gelegen woningen. Het bijgebouw van maximaal 4 meter hoog houdt minstens 3 meter afstand tot die perceelsgrenzen. Gelet op de afstand van de gevraagde gebouwen tot de naburige huizen en tuinen is er geen storende of ongeoorloofde schaduwwerking of schending van de privacy. Uiteraard zal er enige inkijk op de omliggende tuinen mogelijk zijn maar binnen de woonzone zou deze aanvaardbaar moeten zijn.

 

In totaal wordt op het perceel 2.130 m² bebouwd en/of verhard. Dit is 53% van het perceel. Momenteel is 1.299 m² van het perceel bebouwd en/of verhard (eengezinswoning met verschillende bijgebouwen en bijhorende verhardingen). De bebouwde en/of verharde oppervlakte wordt dus bijna verdubbeld. Er is hoe dan ook sprake van verlies van groene ruimte.

 

Momenteel bevinden zich langs dit stukje van de Rundvoortstraat (tussen Achterstraat en kanaal) een 25-tal woningen. Dit aantal zal ten gevolge van het project verdubbelen en daarmee gepaard gaande een verdubbeling van de verkeerslast. Alle vervoersbewegingen moeten via één inrit via de Rundvoortstraat. De Rundvoortstraat is op dit punt een smalle straat (3,6 meter) waar wanneer voertuigen moeten kruisen, dit ook al moet gebeuren door uit te wijken op de opritten (deels openbaar domein). Bovendien moeten fietsers en voetgangers in de Rundvoortstraat op de weg wandelen en fietsen, bij gebrek aan een fiets- en/of voetpad. Ook de overige straten waarlangs de verdere ontsluiting moet geschieden naar een weg van hogere orde, zijn kleinschalig en niet uitgerust voor druk verkeer.

 

Bespreking:

Ook al is het openbaar onderzoek ondertussen afgelopen, wil de Gecoro toch enkele opmerkingen meegeven aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Het project is op deze locatie onaanvaardbaar.

 

Dezelfde opmerkingen kunnen gegeven worden als bij het eerdere projectvoorstel in de Kanaalzone.

-          Het aantal woningen op het terrein is hoog.

-          De hoogte van de meergezinswoning is hoger dan standaard in de gemeente wordt gehanteerd.

-          Door de hoogte van de meergezinswoning wordt het dorpsgezicht van kerk en molen negatief beïnvloed.

-          De twee massieve blokken wijken erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De leefbaarheid van de site is niet optimaal omwille van het industrieterrein aan de overkant van het kanaal (op 140 meter afstand van het project). Er is geurhinder en geluidhinder te verwachten voor de toekomstige bewoners (een wateroppervlak draagt het geluid zelfs nog beter). Het is door het conflict met de industriezone misschien beter om dit gebied helemaal niet te ontwikkelen – ook een lagere hoeveelheid woningen zullen dezelfde hinder ondervinden. Voorbeelden uit andere gemeenten tonen dat het niet evident is om dit probleem op te lossen, zelfs niet met een bufferzone.

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft een ongunstige beoordeling over het bouwproject aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem.

Er wordt verwezen naar de opmerkingen in het Gecoro-advies van 24 november 2020 naar aanleiding van het projectvoorstel voor Kanaalzone Oelegem:

-          Het aantal woningen op het terrein is hoog.

-          De hoogte van de meergezinswoning is hoger dan standaard in de gemeente wordt gehanteerd.

-          Door de hoogte van de meergezinswoning wordt het dorpsgezicht van kerk en molen negatief beïnvloed.

-          De twee massieve blokken wijken erg af van de heersende typologie in Oelegem.

-          Er moet nagegaan worden of er geen negatieve effecten zijn op de molen (windvang).

-          Door de watergevoeligheid van het gebied lijkt het moeilijk om stabiel te kunnen bouwen (of zware bronbemalingen moeten voorzien worden).

-          De leefbaarheid van de site is niet optimaal omwille van het industrieterrein aan de overkant van het kanaal (op 140 meter afstand van het project). Er is geurhinder en geluidhinder te verwachten voor de toekomstige bewoners (een wateroppervlak draagt het geluid zelfs nog beter). Het is door het conflict met de industriezone misschien beter om dit gebied helemaal niet te ontwikkelen – ook een lagere hoeveelheid woningen zullen dezelfde hinder ondervinden. Voorbeelden uit andere gemeenten tonen dat het niet evident is om dit probleem op te lossen, zelfs niet met een bufferzone.

-          De huidige groengordel die er nu op de percelen bestaat, beschermt het centrum van Oelegem tegen de hinder van de industriezone Ter Straten. Als dit weggenomen wordt, zal de hinder naar alle bewoners van Oelegem sterk toenemen.

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn is ook nog lopende.

 

2) Project Vaartstraat / Laarstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft nieuwe voorstellen gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen werd teruggebracht van ca. 100 woningen naar ca. 70 woningen. Het merendeel van de woningen zijn grondgebonden eengezinswoningen, er is slechts een kleine meergezinswoning voorzien aan de kant van de Vaartstraat (waar momenteel ook al meergezinswoningen te vinden zijn). Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte. Met dit masterplan zal de ontwikkelaar naar de bevolking gaan om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen, bijvoorbeeld wat ze verwachten van het openbaar domein en de achterliggende landbouwzone. Met deze resultaten kan de ontwikkelaar terugkomen om het project verder te bekijken.

 

3) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 januari 2021 de vergunning geweigerd. Een bewonersbrief met de motivering van deze beslissing werd verspreid in de omgeving van de aanvraag. De aanvrager is in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen deze beslissing. De procedure is nog lopende.

Buurtbewoners hebben aan de gemeente gevraagd om de gronden op te nemen op de lijst van verontreinigde gronden, maar daar is momenteel onvoldoende bewijs voor.

 

4) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd.

 

5) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart, deze is nog lopende.

 

6) Verkaveling Schuurblok:

Op 19 januari 2021 diende Ipon nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor groepswoningbouw aan Schuurblok in 2520 Oelegem. Het openbaar onderzoek liep van 3 april 2021 tot 2 mei 2021. Er werden 40 bezwaarschriften ingediend. De Gecoro gaf binnen deze periode ook een negatief advies.

De verkaveling gebeurt in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan. Er worden kavels voorzien voor 19 grondgebonden eengezinswoningen (voor jonge gezinnen) en 5 duowoningen (te bekijken als soort van kangoeroewoningen). Gelet op de woonbehoeftestudie is het echter niet nodig om onbebouwde woonuitbreidingsgebieden of binnengebieden aan te snijden. De ontwikkeling strookt dus niet met de visie van het bestuur.

Bovendien zijn de percelen gekend als biologisch waardevol tot zeer waardevol. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een negatief advies verleend.

Naar aanleiding van de vele bezwaren, de negatieve adviezen van ANB en Aquafin heeft de ontwikkelaar op 17 mei 2021 besloten het dossier in te trekken.

Dit punt hoeft niet meer behandeld te worden.

 

7) Project Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat:

Deze grond (iets meer dan 11.000 m²) is door de eigenaars opengesteld naar ontwikkelaars. De grond is gelegen in de woonzone en is gelegen langs voldoende uitgeruste wegen. Er is een ontwikkeling mogelijk met eengezinswoningen. Momenteel is er nog geen concreet voorstel.

 

8) Project Lostraat - Kapelstraat:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning langs de Lostraat en eengezinswoningen in het binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. De site kan deels openbaar gemaakt worden in functie van het gebruik van het bestaande historische pand.

Omdat het momenteel om een groene site gaat in het dorpscentrum, moet er zo veel mogelijk aandacht zijn voor een ontwikkeling met meerwaarde voor de gemeenschap.

Het voorstel is nog in ontwerpfase, het college van burgemeester en schepenen moet dit nog bespreken.

De Gecoro merkt op dat de grond een meerwaarde kan zijn voor de aanpalende school. Is er een mogelijkheid dat de gemeente deze grond aankoopt?

 

9) Gemeentelijke visie op bouwen:

De beleidsvisie werd op 28 juni 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd worden en is beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de dienst Omgeving. De visie kan naar de ontwikkelaars gecommuniceerd worden wanneer zij vragen hebben over de bouwmogelijkheden in de gemeente.

De Gecoro gaf op volgende opmerkingen tijdens de werkgroepvergadering van 11 juni 2021:

-          de grenzen van de kernverdichtingszones moeten goed bekeken worden en indien nodig aangepast aan de realiteit om discussies te vermijden

-          de randvoorwaarden voor samenlevingsvormen moeten goed vastgelegd worden, om de bouw van meergezinswoningen buiten de kernverdichtingszones te kunnen tegengaan

-          er dient een werkbare, decretale oplossing te komen om onbebouwbare gebieden (woonuitbreidingsgebieden) te compenseren

-          er is nog veel ruimte voor interpretatie, waardoor de beoordeling door de administratieve diensten en het bestuur nog steeds moeilijk zal zijn

-          er ontbreekt een strikt juridisch kader

Er waren enkele terechte opmerkingen, waar dan ook rekening mee gehouden is.

De kernverdichtingszones werden naar aanleiding van de opmerkingen aangepast.

Aan de ontwerptekst werden ook nog aanpassingen aangebracht op basis van de opmerkingen:

1) uit de gemeenteraadscommissie:

-          de cijfers van de bevolkingsevolutie werden uitgebreid met de meest recente gegevens.

-          de beslissing over de ontwikkelbaarheid van het WUG Schuurblok werd opgenomen.

-          de afbakeningen van de kernverdichtingszone in Oelegem werd ter plaatse herbekeken.

-          ook de afbakeningen van de kernverdichtingszone in Broechem werd herbekeken.

-          de visie over de verplichting van het groendak versus hemelwaterrecuperatie werd verduidelijkt

2) uit de opmerkingen van burgers:

-          de beslissing over de ontwikkelbaarheid van het WUG Schuurblok werd opgenomen.

-          de vermelding van de landschappelijke waarde van WUG Marreweg.

-          de vermelding van het eigen engagement van het gemeentebestuur.

-          de verdere verduidelijking wat betreft het masterplan.

-          de afbakening van de kernverdichtingszones moet beter aansluiten met de realiteit.

-          de vermelding van beschermd dorpsgezicht met de molen in Oelegem.

-          een maximale woningdichtheid van 25 woningen/ha in de gehele dorpskern.

Verder werd de term 'kernverdichtingszone' gebruikt om de afgebakende zones in elke deelgemeente aan te duiden. De eerder gebruikte term 'dorpskern' wordt te algemeen gebruikt in andere teksten en context, waardoor dit voor verwarring zou kunnen leiden. De bedoeling van deze zones en het onderscheid tussen kernverdichtingszone, dorpskern en buitengebied werd ook verder verduidelijkt. De mogelijke bouwdichtheid in kernverdichtingszone en dorpskern is gelijk getrokken, met als verschil dat meergezinswoningen volgens deze visie enkel gepast zijn in de kernverdichtingszone.

De kernverdichtingszone van Ranst werd niet verder uitgebreid richting Broechemlei, omdat dit de verbindingsstraat is tussen Ranst en Broechem en daar verdere lintvorming vermeden moet worden.

Wel werd een klein stukje op de Kromstraat opgenomen binnen de kernverdichtingszone.

De kernverdichtingszone van Broechem werd wat verkleind ter hoogte van Streep, maar werd wel doorgetrokken over de Antwerpsesteenweg tot aan het Safipad. In deze zone zijn immers al meerdere meergezinswoningen vergund in aansluiting van de dorpskern.

De kernverdichtingszone van Oelegem werd verkleind door het wegnemen van de zone in de Hoornveldstraat en een deel van de Achterstraat richting kanaal. De Oudstrijdersstraat werd dan weer doorgetrokken tot aan het rond punt en ook Schransken werd opgenomen. Het toelaten van nieuwe meergezinswoningen met parkeermogelijkheid op eigen terrein kan de parkeerdruk in het centrum in de toekomst mogelijk nog verlichten.

De kernverdichtingszone van Emblem werd langs de Dorpstraat uitgebreid tot aan de kapel, maar het eigenlijke centrum rondom de kerktoren werd dan weer uit de zone gehaald. Omdat dit centrum nog zeer karakteristiek en kleinschalig is, is het nuttig om hier nieuwbouw van meergezinswoningen te weren.

De gemeente is zich bewust dat de visie niet verordenend is, maar hoopt toch dat het een houvast kan zijn voor de ontwikkelaars. Voorlopig lijkt dit toch te werken en kunnen ongewenste voorstellen op die manier afgeblokt worden en gevraagd om bijsturing. Er wordt in de motivering niet verwezen naar de visie 'op zich' maar naar de inhoud. Er is voorlopig geen intentie om er een 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' van te maken, omdat deze procedures zeer uitgebreid zijn en ook resulteren in een te strikt kader waarbinnen dan moet gewerkt worden zonder mogelijkheid om 'op maat' te werken.

 

Er verschijnt binnen enkele weken ook een RanstInfo die volledig gewijd is aan het thema bouwen.

 

10) Ecopower windmolens site Water-link:

De 3 windmolens langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windmolens.

 

11) GRUP Leidingenstraat:

De Vlaamse overheid maakt een RUP om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 liep de publieke raadpleging.

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

In 2022 zou een tracé moeten vastgelegd worden.

Twee van de drie te onderzoeken tracés lopen door Ranst. Het MER moet de impact onderzoeken op milieu, mens en maatschappij.

De Gecoro heeft haar opmerkingen geuit over de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 april 2021 een negatief advies gegeven dat ook tijdig werd bezorgd aan de Vlaamse overheid.

 

12) Plan-MER-studie Bistweg:

Er is een nieuwe prijsvraag opgemaakt voor de alternatievenstudie. Deze zal opnieuw uitgestuurd worden. Er zijn geen offertes ontvangen. Na de zomer zal een nieuwe prijsvraag worden uitgestuurd.

 

13) Mobiliteitsstudie (= verkeersstudie) Broechem-Ranst-Emblem:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 oktober 2020 het bureau Vectris uit Leuven aangesteld voor adviesverlening inzake mobiliteit in Ranst en Emblem. Het onderzoek is afgerond en het studiebureau heeft een aantal scenario's en voorstellen opgemaakt. Deze moeten nog bekeken worden door de verkeerscommissie en besproken worden door het college van burgemeester en schepenen. Op basis daarvan zal een eindrapport worden opgemaakt met realistische voorstellen. Dit zal naar de Gecoro en de bevolking worden voorgesteld in de loop van het najaar.

 

14) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

 

15) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona en andere prioriteiten geen verdere stappen hierin genomen.

 

16) RUP Signaalgebied Netevallei Emblem:

Op 14 maart 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 14 mei 2019.

Op 7 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 1 juni 2021 nam de Gecoro kennis van het ontwerp-RUP.

De plenaire vergadering vond plaats op 30 juni 2021. Op basis van de adviezen zal het ontwerp-RUP worden aangepast en dan op de gemeenteraad worden gebracht voor voorlopige vaststelling (met nadien openbaar onderzoek en definitieve vaststelling).

De Gecoro vraagt om op de hoogte gehouden te worden nadat het dossier in de gemeenteraad behandeld geweest is.

 

17) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

Nog steeds zouden er onvergunde werken uitgevoerd worden. Er wordt vanuit de administratie gevraagd om zeker steeds melding te maken van dergelijke werken, zodat kan gehandhaafd worden.

 

18) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

19) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen.

De Vlaamse Regering zal de regiovorming vastleggen. De gesprekken hierover zijn bezig.

 

20) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

 

21) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

 

22) Doortrekking Safipad:

Geen verdere ontwikkelingen momenteel.

Er wordt door de vergadering gemeld dat er zeer veel onkruid langs het fietspad groeit waardoor dit op sommige plaatsen te smal wordt om veilig te kunnen passeren. De schepen vraagt aan de dienst Openbare Werken om de maaiwerken snel uit te voeren.

 

23) Zone 30 Broechem:

Dit is zeker een goede zaak voor het dorpscentrum.

Vanuit de vergadering komt de vraag of dergelijke zone ook in de andere deelgemeenten en/of de verkavelingen buiten de verbindingswegen zal worden ingevoerd. Dit zal in de verkeerscommissie besproken worden. Controle op de snelheid via GAS is momenteel nog niet mogelijk.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

5. Data vergaderingen Gecoro - kennisname

 

Omschrijving:

De volgende data voor de bijeenkomsten van de Gecoro zijn: 9 november 2021, 1 februari 2022, 5 april 2022, 7 juni 2022, 6 september 2022, 8 november 2022

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergadert op regelmatige basis voor het het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De Gecoro adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch standpunt.

De adviezen van de Gecoro hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen.

 

Juridisch kader:

Artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de Gecoro-R zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 januari 2020

De voorzitter organiseert, in samenspraak met de secretaris, alle activiteiten van de Gecoro.

De voorzitter roept, in samenspraak met de secretaris, de Gecoro samen, opent, leidt en sluit de vergaderingen alsook voor ieder agendapunt de onderscheiden delen (voor zover van toepassing), namelijk de toelichting, de bespreking, de beraadslaging en de stemming.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de data voor de bijeenkomsten van de Gecoro op:

-          9 november 2021

-          1 februari 2022

-          5 april 2022

-          7 juni 2022

-          6 september 2022

-          8 november 2022

De vergaderingen kunnen steeds plaatsvinden in de vergaderzalen in Van den Nestlaan 110 in 2520 Broechem.

Publicatiedatum: 25/01/2022