Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Chris Cornelis, Filip Bauwens, Dirk Lambrechts en Gert Vets - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Heidi Van der Weehe en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Hans Goovaerts en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Katia Smits en Erwin De Meyer - effectieve leden

Glen Bertels en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 2 februari 2021.

 

Juridisch kader:

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 januari 2021

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

 

2. RUP Signaalgebied Netevallei Emblem - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontwerp-RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 de actie ‘Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen’ goedgekeurd voor het project ‘Opmaak gemeentelijk RUP Signaalgebied Netevallei Emblem’.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht ‘Opmaak gemeentelijk RUP Signaalgebied Netevallei Emblem’ aan D+A Consult op 19 juli 2018.

Op 14 maart 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 14 mei 2019.

Op 7 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 10 december 2019 besprak de werkgroep het ontwerp-RUP (grafisch plan en voorschriften) dat door D+A Consult is opgemaakt voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 19 december 2019 gaf het college van burgemeester en schepenen bijkomende opmerkingen over het ontwerp-RUP.

Op 14 mei 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen bijkomende opmerkingen over het ontwerp-RUP.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

Art. 2.2.18 t/m 2.2.23 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft een belangrijke adviserende rol in het opmaken en goedkeuren van een gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan.

 

Bespreking:

Studiebureau D+A Consult geeft een toelichting over het ontwerp-RUP.

Het plangebied strekt zich uit tussen het dorpscentrum van Eblem en het Netekanaal, ten zuiden van de recreatiecluster en de kerk. Deze afbakening komt grotendeels overeen met het signaalgebied en werd uitgebreid met de site waar de roeiclub gevestigd is.

Volgens het gewestplan zijn deze percelen gelegen in de woonzone, recreatiegebied en groengebied. Het signaalgebied moet volledig geordend worden om te kunnen inspelen op de watergevoeligheid van het gebied. Daarom wordt slechts een klein deel van het plangebied voorzien om de woonkern te versterken. De rest van het gebied zullen een zachte bestemming krijgen.

De doelstelling van het RUP is

-          de afbakening van het deel van het signaalgebied waar aan natuurbehoud en landschapsontwikkeling kan gedaan worden

-          vestiging van de roeiclub juridisch verankeren

-          beperkte kernversterking (met de nodige randvoorwaarden omwille van de watergevoeligheid - enkel mogelijk op het hoogst gelegen gebied)

-          voorzien van trage recreatieve verbindingen tussen de dorpskern, de sportcluster en het Netekanaal

 

Uit de knelpunten en de potenties van het gebied heeft het studiebureau een ontwerp van grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt.

 

De verschillende zones worden overlopen:

-          art. 3: natuur: behoud en ontwikkeling van natuur, inclusief waterbergend vermogen voorzien. Hier zijn geen nieuwe constructies toegelaten.

-          art. 4: groengebied: behoud en ontwikkeling van natuur, maar iets soepeler (zachte recreatie en educatief medegebruik zijn mogelijk). Ook hier ligt de focus op de waterhuishouding.

-          art. 5: projectzone: voor deze ontwikkeling zal nog een masterplan nodig zijn waarin B/T en V/T (maximaal bebouwbare oppervlakte) worden vastgelegd en ook specifieke voorschriften voor de onbebouwde ruimte (minimale G/T = groenindex). Er zullen randvoorwaarden opgelegd worden om te kunnen omgaan met de watergevoeligheid.

-          art. 6: groene ruimte: publieke ruimte met groen karakter, deze moet een meerwaarde kunnen geven aan het dorp en de omgeving. Dit zou een parkje kunnen zijn of een parkeerzone. Hier zijn wel constructies en verhardingen mogelijk, terwijl wel rekening gehouden moet worden met de watergevoeligheid.

-          art. 7: recreatie: bestendiging van de roeiclub. Er zijn kencijfers voor B/T en V/T vastgelegd, alsook de maximale bouwhoogte. Er is nog een beperkte uitbreiding mogelijk. Omdat de site gelegen is dichtbij de kern en langs een functionele fietsroute, moet maximaal ingezet worden op het fietsgebruik.

-          art. 8: waterlopen en oeverstroken: de bestaande waterlopen krijgen meer ruimte, er zijn geen nieuwe constructies mogelijk, enkel in functie van verbindingsroutes (indicatief)

-          art. 9-10: indicatieve aanduiding van een ontsluiting

 

Bespreking:

De vraag rijst of er al een visie is over de ontwikkeling van de projectzone.

Deze zone heeft als bestemming 'gemeenschappelijk nut of sociale woningen'. Het ligt dus nog open wat er juist zal gebouwd worden. Voor deze zone moet een totaalvisie opgemaakt worden zodat dit in zijn geheel kan beoordeeld worden. Het perceel is ca. 5.000 m² groot. Wanneer slechts de helft mag bebouwd worden, komt dit neer op max. 2.500 m². Er moet zeker rekening gehouden worden met de watergevoeligheid van het overstromingsgebied. De voorschriften zullen ook deze randvoorwaarden inhouden en bij het masterplan moet dit voldoende onderzocht worden.

 

Voor de natuur- en landschapsontwikkeling in het habitatrichtlijngebied zijn mogelijk ingrepen noodzakelijk. Hierbij moeten we zeer voorzichtig zijn. Het terrein was vroeger immers een stortplaats, of paalde er net naast; dit wordt best zo weinig mogelijk verstoord om geen gevaarlijke stoffen vrij te maken.

Er zijn al een aantal projecten in deze zone bezig (o.a. zomerklokje) en de gemeente weet dat er rekening moet gehouden worden. Er werd reeds prijs gevraagd om de bodem te saneren, maar dat is onhaalbaar. De grond moet dus ter plaatse blijven zonder te veel verstoring.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van het ontwerp-RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem' en heeft geen bijkomende opmerkingen.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

 

3. Herziening bouwrichtlijnen

 

Omschrijving:

De Gecoro besluit  de ontwerpvisie op bouwen in Ranst te bespreken tijdens een aparte werkgroep.

 

Motivering:

Motivering:

De beleidsvisie zal door het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad goedgekeurd worden en kan hopelijk vanaf 1 juli 2021 naar de ontwikkelaars gecommuniceerd worden wanneer zij vragen hebben over de bouwmogelijkheden in de gemeente.

 

In de visie worden een aantal aandachtspunten meegegeven die we verwachten bij een nieuw project, kaderend in het duurzaam, ruimte-efficiënt en bewust bouwen en tegelijkertijd voldoende eigenheid van de in oorsprong landelijke gemeente kunnen bewaren. De snel veranderende maatschappij vraagt een duidelijke visie van het bestuur om hiermee te kunnen omgaan.

 

De visie bouwt voort op de bouwrichtlijnen die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 januari 2019.

Een echte verordening hebben we liever niet, omdat dit ons kan vastzetten en we liever met gezond verstand onderhandelen en nieuwe ideeën of concepten zo veel mogelijk kansen willen geven.

 

De burgers kunnen hun opmerkingen doorgeven van 2 mei 2021 tot 2 juni 2021.

 

De definitieve tekst kan dan hopelijk op de gemeenteraad van 28 juni 2021 goedgekeurd worden.

 

Bespreking:

Filip Bauwens geeft aan dat hij de tekst een goede leiddraad vindt maar er komen wel erg veel vragen op. Het is misschien beter om dit in een aparte werkgroep te bespreken.

De leden stemmen over dit voorstel:

-          Gust Wouters: akkoord

-          René Goris: akkoord

-          John Maes: akkoord

-          Chris Cornelis: akkoord

-          Filip Bauwens: akkoord

-          Clark Peeters: akkoord

-          Christel Verdonck: akkoord

Met de goedkeuring van 7 van de 9 leden is het voorstel aangenomen. Alle leden zullen worden uitgenodigd voor een aparte werkgroep op vrijdag 11 juni 2021 om 20u. De polyvalente zaal in Den Boomgaard wordt vastgelegd.

Er wordt aan iedereen gevraagd om de aanwezigheid te melden via mail.

 

Om de tekst op tijd op de gemeenteraad te krijgen is het wel nodig om de vragen en opmerkingen en/of het besluit zo snel mogelijk door te sturen.

 

Ter inspiratie kan de werkgroep al eens luisteren naar de vragen die zijn gesteld tijdens de gemeenteraadscommissie van 25 mei 2021. De link zal bezorgd worden.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de ontwerpvisie op bouwen in Ranst en besluit deze te bespreken tijdens een aparte werkgroep.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

 

4. Strategisch project Kleine Nete - toelichting

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de toelichting over het Strategisch project Kleine Nete.

 

Motivering:

Toelichting van Strategisch project Kleine Nete met 4 klimaatprogramma's (zie presentatie)

 

Besluit:

De Gecoro neemt kennis van de toelichting over het Strategisch project Kleine Nete.

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn is ook nog lopende.

 

2) Project Vaartstraat / Laarstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft nieuwe voorstellen gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen werd teruggebracht van ca. 100 woningen naar ca. 70 woningen. Het merendeel van de woningen zijn grondgebonden eengezinswoningen, er is slechts een kleine meergezinswoning voorzien aan de kant van de Vaartstraat (waar momenteel ook al meergezinswoningen te vinden zijn). Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte. Met dit masterplan zal de ontwikkelaar naar de bevolking gaan om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen, bijvoorbeeld wat ze verwachten van het openbaar domein en de achterliggende landbouwzone. Met deze resultaten kan de ontwikkelaar terugkomen om het project verder te bekijken.

Vraag vanuit de vergadering: De buurtbevraging is gebeurd met Hoplr. Dit is een vrij zwak medium, omdat niet iedereen hier toegang toe heeft. We kunnen echter niet verplichten op welke manier de ontwikkelaar contact moet opnemen met de buurt. In coronatijden is het nog eens extra moeilijk.

Vraag vanuit de vergadering: Enkele percelen zijn uit het project genomen. Hoe kan er voor gezorgd worden dat het totaalbeeld niet verandert en dat door het later aantakken van deze percelen de voorziene dichtheden niet ineens veel groter worden? Dit moet inderdaad bekeken worden.

 

3) Project Kapelstraat/Pater Domstraat:

De ontwikkelaar (Matexi) heeft een nieuw voorstel gedaan aan het college van burgemeester en schepenen, waarbij het aantal woningen wordt teruggebracht van 45 naar 25. Er worden enkel nog grondgebonden eengezinswoningen voorzien en geen meergezinswoning. Ca. 1/3 van het perceel zal aangelegd worden als een openbare groene ruimte.

Tijdens een vorige vergadering had de Gecoro opgemerkt dat een lintbebouwing langs Pater Domstraat niet aangewezen is. Het ontwerp blijft dit echter wel aanhouden.

Er werd op 26 april 2021 een online buurtoverleg georganiseerd door de ontwikkelaar om af te toetsen of er voldoende draagvlak kan gecreëerd worden en welke opmerkingen er nog van de buurt komen.

Er is ook overleg geweest met de technische dienst in verband met de aanleg van de wegen, nutsleidingen (riolering), de parkeerplaatsen en het parkgedeelte. Wanneer hier uitsluitsel over is, zal de verkavelingsvergunning aangevraagd worden.

 

4) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 januari 2021 de vergunning geweigerd. Een bewonersbrief met de motivering van deze beslissing werd verspreid in de omgeving van de aanvraag. De aanvrager is in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen deze beslissing.

Ondertussen heeft de eigenaar gevraagd of hij een masterplan voor de hele zone langs het kanaal mag opmaken samen met een studiebureau. Dit schept de mogelijkheid om de eventuele mogelijkheden, kwaliteiten en maatschappelijke meerwaarde af te toetsen vooraleer verdere beslissingen te nemen. Het is voor de gemeente echter niet duidelijk welk studiebureau dit masterplan zal opmaken. Mogelijk wacht de aanvrager eerst de beroepsprocedure af.

Buurtbewoners hebben aan de gemeente gevraagd om de gronden op te nemen op de lijst van verontreinigde gronden, maar daar is momenteel onvoldoende bewijs voor.

 

5) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Er is momenteel nog geen nieuwe uitspraak.

 

6) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

 

7) Verkaveling Schuurblok:

Op 19 januari 2021 diende Ipon nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor groepswoningbouw aan Schuurblok in 2520 Oelegem. Het openbaar onderzoek liep van 3 april 2021 tot 2 mei 2021. Er werden 40 bezwaarschriften ingediend. De Gecoro gaf binnen deze periode ook een negatief advies.

De verkaveling gebeurt in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan. Er worden kavels voorzien voor 19 grondgebonden eengezinswoningen (voor jonge gezinnen) en 5 duowoningen (te bekijken als soort van kangoeroewoningen). Gelet op de woonbehoeftestudie is het echter niet nodig om onbebouwde woonuitbreidingsgebieden of binnengebieden aan te snijden. De ontwikkeling strookt dus niet met de visie van het bestuur.

Bovendien zijn de percelen gekend als biologisch waardevol tot zeer waardevol. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een negatief advies verleend.

Naar aanleiding van de vele bezwaren, de negatieve adviezen van ANB en Aquafin heeft de ontwikkelaar op 17 mei 2021 besloten het dossier in te trekken.

 

8) Ecopower windmolens site Water-link:

De 3 windmolens langs het Albertkanaal werden vergund door deputatie van de provincie Antwerpen. De beroepsprocedure (ingediend door buurtbewoners) is nu lopende. Ondertussen werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De gewestelijke commissie is samengekomen op 18 mei 2021. De Vlaamse minister zal een beslissing moeten nemen in dit dossier.

 

9) GRUP Leidingenstraat:

De Vlaamse overheid maakt een RUP om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 liep de publieke raadpleging.

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

In 2022 zou een tracé moeten vastgelegd worden.

Twee van de drie te onderzoeken tracés lopen door Ranst. Het MER moet de impact onderzoeken op milieu, mens en maatschappij.

De Gecoro heeft haar opmerkingen geuit over de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 april 2021 een negatief advies gegeven dat ook tijdig werd bezorgd aan de Vlaamse overheid.

 

10) Plan-MER-studie Bistweg:

Er is een nieuwe prijsvraag opgemaakt voor de alternatievenstudie. Deze zal opnieuw uitgestuurd worden. Er zijn geen offertes ontvangen. Na de zomer zal een nieuwe prijsvraag worden uitgestuurd.

 

11) Mobiliteitsstudie (= verkeersstudie) Broechem-Ranst-Emblem:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 oktober 2020 het bureau Vectris uit Leuven aangesteld voor adviesverlening inzake mobiliteit in Ranst en Emblem. Het onderzoek is lopende. We weten dat de tellingen in coronatijden niet altijd representatief zullen zijn, maar er is het studiebureau gevraagd om ook een analyse te maken van vroegere tellingen.

Er moet nog bekeken worden hoe de bevolking kan betrokken worden in de corona-omstandigheden. Het is zeker wel de bedoeling om de studie met de bevolking te delen.

De resultaten worden op 3 juni 2021 aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

 

12) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

 

13) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan (nog datum te bepalen). Door corona en andere prioriteiten geen verdere stappen hierin genomen.

 

14) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

15) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen.

De Vlaamse Regering zal de regiovorming vastleggen. De gesprekken hierover zijn bezig.

 

16) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

 

17) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

 

18) Doortrekking Safipad:

Geen verdere ontwikkelingen momenteel.

 

19) Zone 30 Broechem:

Dit is zeker een goede zaak voor het dorpscentrum.

Vanuit de vergadering komt de vraag of dergelijke zone ook in de andere deelgemeenten zal worden ingevoerd. Het studiebureau Vectris zal de resultaten en een aantal mogelijke scenario's aan het college van burgemeester en schepenen voorleggen. De acties in Ranst en Emblem zullen op basis daarvan besproken en bepaald worden.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

Publicatiedatum: 09/09/2021