Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en Christel Engelen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Glen Bertels, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

John Oliviers -  waarnemer

Afwezig:

Rudi Borgmans - plaatsvervangend lid

Fons Huysmans en Dirk van Nimwegen -  waarnemers

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Gecoro vergaderde op 9 november 2021.

 

Juridisch kader:

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 januari 2021

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt zorg voor het bijhouden ervan.

Als eerste punt worden de notulen van de vorige vergadering bij stemming goedgekeurd.

 

Bijlagen:

Ontwerp notulen zoals opgesteld door de secretaris van de Gecoro

 

Besluit:

Enig artikel

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 11/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

2. Voorstelling verkeersstudie Ranst en Emblem - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de verkeersstudies van Ranst en Emblem.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Ranstenaren kunnen via inspraakmomenten hun stem laten horen. Uit de bevraging in 2019 en het project Veerkrachtige Dorpen bleek dat veel inwoners vragende partij zijn om de dorpskernen op te waarderen met meer groen en minder (druk) verkeer.

De inspraakprocedure loopt nog tot 5 februari 2022 via de gemeentelijke website.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Bespreking:

Gemeente Ranst wil met het circulatieplan het persoonlijk gemotoriseerd vervoer afbouwen en meer kansen geven aan de actieve weggebruikers en het openbaar vervoer. Dit verbetert de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Metingen in de zone 30 tonen aan dat er te snel gereden wordt. De scholen ervaren de huidige situatie als gevaarlijk.

 

De gemeenteraad keurde het reglement al goed om binnen de bebouwde kom de zone 30 in te voeren in straten zonder fiets- of voetpad.

 

Voor de opmaak van het circulatieplan maakte studiebureau Vectris een analyse van de bestaande toestand in Ranst en Emblem. De tellingen zijn weliswaar uitgevoerd in coronatijden, maar het studiebureau heeft deze aangepast met een coëfficiënt die ook in andere studies werd gebruikt. Ook had de gemeente ook vroegere tellingen van de politie beschikbaar. Er werd op basis daarvan een interpretatie gemaakt van de gedane tellingen. Er werd ook een overzicht gemaakt van de knelpunten en mogelijke maatregelen die we zouden kunnen nemen.

 

Deze worden voorgesteld door de mobiliteitsambtenaar Jochen Vercammen.

 

In Emblem situeren de knelpunten en oplossingen zich voornamelijk rondom de school in de Stapstraat. Er zijn verschillende mogelijkheden om die straat autoluwer te maken (door eenrichtingverkeer of knip) maar ze zou ook kunnen gebruikt worden als hoofdweg voor doorgaand verkeer naar Kessel om zo de rest van de dorpskern te vrijwaren.

 

In Ranst wordt een enkelrichting circulatie voorgesteld. Dit heeft uiteraard steeds gevolgen in de omliggende straten. Ook wordt de mogelijkheid voor een woonerf voorgesteld. De kruispunten met N116 worden reeds aangepast (er zijn momenteel werken bezig die nog zullen opschuiven). Deze werken zullen nog duren tot 2023 - het is niet mogelijk om te wachten tot na deze werken met bijkomende proefopstellingen.

 

Welke maatregelen ook zullen gekozen worden, er wordt altijd eerst met een proefopstelling gewerkt om het effect van de maatregel te beoordelen. Deze proefopstellingen blijven normaal gezien enkele maanden van kracht omdat het tijd vraagt om bepaalde gewoonten te veranderen.

 

Vanuit de vergadering wordt geopperd dat een knip inderdaad verkeer vermindert en ook trager laat rijden, maar men is toch bang dat de aanrijtijden voor hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen) te lang worden. Zo komt de veiligheid van de burgers mogelijk in gevaar. Dit is zeker te vermijden. Een proefopstelling met betonblokken is daarom niet aangewezen, beter zouden dit wegneembare paaltjes of bareel met sleutel zijn. Voor een proefopstelling zijn deze instrumenten echter duur en zorgen voor een permanente beschadiging van het wegdek als ze terug weggenomen zouden worden.

 

Er moet bij een knip ook rekening gehouden met de routes voor landbouwvoertuigen. Het is niet aanvaardbaar dat grote landbouwvoertuigen door het dorpscentrum moeten rijden. Het gaat dikwijls om zeer lange omwegen.

 

Er wordt vanuit de vergadering voorgesteld om het grotere geheel in gedachten te houden waar verbindingen en doorstroming noodzakelijk zijn. Die wegen mogen in geen geval geknipt worden. Er is echter wel een netwerk vastgelegd, maar het sluipverkeer blijft de tussenliggende wegen gebruiken op het moment dat die hoofdwegen vol zitten. Ook de gps zorgt voor veel bijkomend sluipverkeer.

 

De kruispunten op de N14 zijn eigenlijk al overbelast en zouden beter anders aangelegd worden. De gemeente heeft echter geen bevoegdheid over de gewestweg. De prioriteit voor de gewestwegen blijft de doorstroming. Wel heeft Agentschap Wegen en Verkeer al goedkeuring gegeven voor een verkeerslicht met drukknoppen op het kruispunt N14-Stapstraat. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers toch veilig naar de school.

 

Na de inspraakprocedure zal het studiebureau alle antwoorden en suggesties verwerken. Dit zal waarschijnlijk wel wat tijd in beslag nemen, want tot hiertoe kwamen er al meer dan 500 reacties.

De conclusies zullen teruggekoppeld worden naar de burgers via een (live) inspraakmoment.

Het bestuur zal nadien beslissen welke ingrepen geprobeerd zullen worden via een proefopstelling.

Na 6 maanden volgt een evaluatie van de proefopstelling(en).

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over de verkeersstudie:

De veiligheid van de burgers mag niet in gevaar komen door te lange aanrijtijden voor de hulpdiensten.

Er moet bij een knip ook rekening gehouden met de routes voor landbouwvoertuigen.

De verbindingswegen worden best niet geknipt. Is het grotere geheel bekeken om te bepalen welke die verbindingswegen zijn?

De kruispunten op de N14 zijn eigenlijk al overbelast en zouden beter anders aangelegd worden.

Kan er bij de proefopstellingen rekening gehouden worden met de gewijzigde situatie naar aanleiding van de werken aan de N116?

Publicatiedatum: 11/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

3. Voorstelling verkaveling Matexi - Vaartstraat/Laarstraat/Zakstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 23 november 2021 heeft Landmeter Palmers voor Matexi een omgevingsvergunning aangevraagd voor een verkaveling op de gronden aan Vaartstraat-Laarstraat-Zakstraat in 2520 Ranst.

Het openbaar onderzoek loopt van 15 januari 2022 tot 13 februari 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

De aanvraag betreft het ontwikkelen van een stuk grond gelegen in de woonzone volgens het goedgekeurde gewestplan, in 54 loten voor gekoppelde en gesloten eengezinswoningen, een grote publieke groene ruimte en 1 meergezinswoning.

De percelen zijn niet opgenomen in de Biologische Waarderingskaart 2018 en de Natura 2000 Habitatkaart.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is deze zone aangeduid als prioritair te ontwikkelen binnengebied.

In het verleden werden reeds 2 verkavelingsaanvragen geweigerd, waarop de ontwikkelaar langdurig vooroverleg heeft gehad met het gemeentebestuur over de ontwikkeling. Er werd rekening gehouden met efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid. Het voorstel omvat een Masterplan en de stedenbouwkundige krijtlijnen. De omwonenden werden bevraagd via een Hoplr enquete.

De site is vrij dicht bij de dorpskern van Ranst gelegen. Er zijn hier geen bijkomende diensten en voorzieningen nodig, enkel wonen.

Er wordt gestreefd naar een mix van bewoners. Daarom worden zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen voorzien, met verschillende perceelgroottes, waarbij dus verschillende generaties in elkaars nabijheid kunnen wonen. De nadruk ligt echter duidelijk op de eengezinswoningen.

Er worden in totaal 54 eengezinswoningen voorzien. Deze kunnen 2 of 3 bouwlagen hebben, waardoor een dynamisch geheel gevormd wordt. De woningen zijn vrij compact, waardoor zij betaalbaar zullen zijn voor gezinnen die een grondgebonden eengezinswoning zoeken.

In de meergezinswoning worden momenteel 20 appartementen in 3 bouwlagen voorzien. De kroonlijsthoogte dient beperkt te worden tot maximaal 10 meter om het verschil met de omliggende bebouwing niet te groot te maken. De parkzone rondom de appartementen blijft in beheer van de meergezinswoningen en zal er voor zorgen dat de impact naar de omgeving beperkt wordt.

Om de privacy te kunnen waarborgen, worden de nieuwe woningen tuin aan tuin met de bestaande georganiseerd. Elke eengezinswoning heeft een private tuinzone. Ook is er in de buurt van de bestaande bebouwing geen hoge bebouwing voorzien, zodat er geen inkijk kan zijn.

Rondom de site bevinden zich landschappelijk waardevolle elementen en een openruimtestructuur.

Er komt een centraal gelegen groenzone van ca. 2.340 m² en 2 kleinere groenzones van elk ca. 500 m² (in totaal dus 3.340 m² of ca. 11,5% van het totale gebied), omsloten door de leefruimtes/voorgevels van de woningen, waardoor de betrokkenheid van de bewoners groter is en er meer sociale controle kan ontstaan.

Deze groenzones, die zullen worden opgenomen in het openbaar domein, moeten een grotere biodiversiteit en een goede waterhuishouding waarborgen.

Er worden twee ontsluitingen voorzien die openbaar zijn: via Vaartstraat (breedte 3,91 meter) en via Laarstraat (breedte 16 meter). Er is echter geen doorrijdend gemotoriseerd verkeer mogelijk, wel een doorsteek voor fietsers en voetgangers.

De doorsteek naar de bestaande woningen langs de Zakstraat wordt gemakkelijker doordat deze breder wordt (de aansluiting met de Laarstraat wordt verlegd).

Er worden collectieve bovengrondse fietsparkings en openbare fietsbeugels voorzien. Geclusterd parkeren is voorzien voor de eengezinswoningen (in carports) en bezoekers (open parkeerplaatsen). De bewoners van de meergezinswoningen kunnen ondergronds parkeren.

De woningdichtheid voor dit project bedraagt 25 woningen/ha, wat aanvaardbaar is in deze omgeving. Op de site wordt 25% van de totale oppervlakte bebouwd. Dit komt overeen met 41% van het private terrein. Dit is een goede verhouding en zorgt er voor dat er voldoende groen zal aanwezig zijn. Op het (toekomstig) openbaar domein wordt ook een grote oppervlakte aan groen voorzien: een centraal gelegen groenzone van ca. 2.340 m² en 2 kleinere groenzones van elk ca. 500 m². Dit betekent een totaal van 3.340 m², dit is ca. 10% van het totale gebied of ca. 30% van het (toekomstig) openbaar domein.

 

Er werden adviezen gevraagd aan:

-          provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid

-          VMM

-          brandweer

-          Aquafin

-          Eandis

-          Proximus

-          Pidpa

-          Telenet

 

Bespreking:

De vergadering vindt de beoogde woningdichtheid nog veel te hoog. In deze omgeving is 15 woningen/ha meer gepast. Dit blijkt ook zo uit de bouwvisie (niet gelegen in de kernverdichtingszone). Er wordt bijkomend de opmerking gegeven dat deze woningdichtheid uit de visie van 15 woningen/ha bijna nooit gehanteerd wordt bij het recent afleveren van vergunningen.

Bij nadere lezing van de bouwvisie blijkt echter dat deze site gelegen is in de woonzone volgens het gewestplan die aansluit bij de eigenlijke dorpskern. In de dorpskernen die op die manier worden aangeduid is een woningdichtheid van 25 woningen/ha aanvaardbaar. Het is aangewezen om de visie te verduidelijken zodat dit voor iedereen leesbaar is.

 

Een meergezinswoning is op deze locatie niet gepast en past bovendien niet binnen de gemeentelijke visie. Wordt dit project aanzien als een masterplan? Indien niet, dan is een afwijking van de visie niet mogelijk.

 

Er wordt geen rekening gehouden met de waterhuishouding. Het is een nat gebied, dus er is wateroverlast te verwachten in de nieuwe wijk. De dorpskern ligt immers 2 à 3 meter hoger dan de Laarstraat, waardoor regenwater naar hier afstroomt bij hevige neerslag. De aanwezige waterlopen kunnen dit niet voldoende afvoeren. Er zou eigenlijk een groot bufferbekken nodig zijn. Het projectgebied ligt bovendien op de grenslijn tussen twee afstroomgebieden (naar Merriebeek en naar Keerbeek). Het lijkt nuttig om beide waterlopen te gebruiken om de afvoer van het overtollige water te kunnen spreiden.

 

De wegenis naar de Vaartstraat is veel te smal: er is geen kruising van voertuigen mogelijk, terwijl er toch zo'n 45 gezinnen moeten gebruik maken van deze toegangsweg.

 

Vaartstraat en Laarstraat zijn niet aangepast voor meer verkeer. Er is voldoende plaats nodig voor zowel fietsers als auto's.

Er wordt wel opgemerkt dat een te brede wegenis het verkeer sneller doet rijden, wat ook niet de bedoeling kan zijn.

 

Er moet een correcte rioolaansluiting zijn waardoor het afvalwater en het hemelwater kan worden weggevoerd.

Wettelijk gezien mag hemelwater eigenlijk niet meer naar de riolering gebracht worden, maar moet ter plaatse hergebruikt worden via hemelwaterputten of terug in de bodem kunnen indringen via infiltratievoorzieningen (wadi's of infiltratiekratten).

De riolering voor het afvalwater blijft voorlopig een probleem omdat deze verderop niet doorloopt.

 

De bouwtypologie is niet landelijk maar zorgt voor een stedelijk gevoel.

 

De woningen zouden betaalbaar moeten zijn, maar de ontwikkelaar zal deze waarschijnlijk duur verkopen om zo veel mogelijk winst te maken. Volgens de woonbehoeftestudie zijn er geen bijkomende woningen in Ranst nodig. Er is nochtans steeds een grote vraag naar woningen in Ranst - vooral door inwijkelingen - waardoor ze toch verkocht zullen geraken.

 

De voorziene groenzone is te klein.

 

Er wordt opgemerkt dat het openbaar onderzoek niet tijdig zichtbaar was op het omgevingsloket. De aanplakborden waren echter wel op tijd geplaatst. Dit zorgt mogelijk voor verwarring over de termijn van het openbaar onderzoek.

 

Besluit met:

9 stemmen voor: Gust Wouters, Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck

 

Enig artikel:

De Gecoro geeft met unanimiteit van stemmen een negatief advies met volgende opmerkingen over de lopende verkavelingsaanvraag van Matexi aan Vaartstraat-Laarstraat-Zakstraat in 2520 Ranst:

-          een meergezinswoning is hier niet gepast

-          de woningdichtheid moet verminderd worden tot 15 woningen/ha

-          de waterhuishouding (vooral wat betreft regenwater) moet beter bestudeerd worden om oplossingen te kunnen bieden

-          de ontsluiting is onvoldoende uitgerust

-          de aansluiting op de riolering moet correct voorzien worden

Publicatiedatum: 11/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

4. Voorstelling project Delhaize Broechem - Pertendonckstraat 20 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 2 december 2021 heeft Elivon nv een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van de Delhaize vestiging op de gronden aan Pertendonckstraat 20 in 2520 Broechem.

Het openbaar onderzoek loopt van 22 januari 2022 tot 20 februari 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

Op het perceel is momenteel een woning en de Delhaizevestiging gelegen. Een groot deel van het perceel is verhard als parking.

De winkel is energetisch verouderd en zou moeten vernieuwd worden. Er werd gekozen voor afbraak van de huidige winkel en een herbouw langs de gewestweg, zodat de huidige winkel operationeel kan blijven tijdens de werken.

De huidige toegang via de Kapelstraat zorgt dikwijls voor hinder en gevaarlijke situaties in de gemeenteweg waar veel schoolverkeer is.

Door de nieuwe inplanting gebeuren alle verkeersbewegingen, inclusief de leveringen met zwaar verkeer, langs de gewestweg.

Fietsers en voetgangers kunnen de winkel zowel bereiken via de Kapelstraat als via de Pertendonckstraat, maar auto's en vrachtwagens kunnen de winkel enkel bereiken via de Pertendonckstraat. De verkeersbelasting in de Kapelstraat zal dus in ieder geval verminderen, wat een meerwaarde betekent voor de omgeving en het schoolverkeer langs de Kapelstraat.

De parking wordt op een groenere manier vormgegeven, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van waterdoorlatende materialen, grasdals en beplantingen. Op die manier kan de verhardingsgraad op het perceel dalen ten opzichte van de huidige toestand. Ook visueel vormt een vergroende parking (die ook zichtbaar is vanop de straat) een verbetering. Het aantal voorziene parkeerplaatsen lijkt te volstaan. Er moet rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen voor het voorzien van laadpunten voor elektrische voertuigen. Er wordt ook een overdekte fietsenstalling voorzien vlak aan de ingang van de winkel, waardoor het fietsgebruik gestimuleerd wordt.

De woning voor de uitbater van de winkel, alsook de lokalen voor de werknemers, kunnen boven de winkel geplaatst worden. Hierdoor wordt de nodige bebouwing geclusterd op het perceel. Door het voorzien van deze functies boven op de winkel zal de hoogte van het pand plaatselijk 9,5 meter bedragen. Doordat dit slechts op twee plaatsen (vooraan + achteraan) van het pand voorkomt, en de rest van het pand een kroonlijsthoogte heeft van 5,6 meter, is deze hoogte aanvaardbaar.

De winkel wordt naar de straat toe maximaal opengewerkt met veel glas waardoor het visueel geen 'doos' vormt.

 

Er wordt advies gevraagd aan:

-          Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

-          brandweer

-          Agentschap Wegen en Verkeer

-          Eandis

-          Igean

-          provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid

-          VMM

 

Op de plaats waar nu de winkel staat zouden in volgende fase een aantal eengezinswoningen voorzien worden (na afbraak van de huidige winkel). Hierover wordt binnen dit dossier echter nog geen uitspraak gedaan.

 

Bespreking:

Voor de schoolomgeving is het een goede zaak dat de Kapelstraat minder druk wordt. De toegang langs de Pertendonckstraat zal echter een gevaarlijk punt worden. Het zicht op de baan is er niet zo goed en er moet bovendien zowel een voetpad als een fietsstrook gekruist worden bij in- en uitrijden.

Door de invoering van zone 30 wordt het risico hopelijk wel verminderd.

 

De parking kan nog steeds gebruikt worden voor ouders die hun kinderen van school halen of naar school brengen. Er is daarvoor ook een doorsteek voor trage weggebruikers voorzien naar de Kapelstraat. Dit is positief.

 

De vrachtwagens die komen leveren moeten heel de parking overrijden naar de achterkant van de winkel. Mogelijk ontstaan er gevaarlijke situaties bij conflicten met het parkinggebruik. Leveringen gebeuren dan ook best buiten de openingsuren.

Er wordt gevraagd om een uitgebreid verkeerscirculatieplan op te stellen voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

 

Het dorpsgezicht zal veranderen door het bouwen van de winkel dichter bij de straat.

 

Wat betreft de waterhuishouding zou dit een verbetering moeten zijn. De wetgeving is voor nieuwe bebouwing veel strenger dan vroeger: infiltratievoorzieningen zijn verplicht en bovendien wordt de parking veel groener en meer waterdoorlatend aangelegd. Het gebouw krijgt een groendak.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro geeft volgende opmerkingen over het bouwproject aan Pertendonckstraat 20 in 2520 Broechem:

Er moet een uitgebreid verkeerscirculatieplan opgesteld worden voor zowel klantenvervoer als vrachtvervoer om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op mogelijke verkeersveiligheidsproblemen.

Publicatiedatum: 11/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

5. Opstart RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan' - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2020-2025 de actie goedgekeurd voor het project ‘herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan’.

Op 9 december 2021 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht ‘Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan’ aan Antea Group.

De opstartvergadering is gepland op 2 februari 2022.

 

Juridische kader:

Art. 1.3.3. §2. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De Gecoro kan zelf initiatieven nemen en op eigen kracht advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld over vergunningsaanvragen.

 

Inhoud:

Op 31 maart 2011 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk RUP ‘Van den Nestlaan’ goed.

Daarmee werd een bestemmingswijziging van militair domein naar een gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen goedgekeurd.

 

Het plangebied wordt begrensd door de straten Van den Nestlaan en Sint-Jozef en is omgeven door landbouwpercelen. Van binnenuit wordt het plangebied begrensd door terreinen in gebruik door het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. De overzijde van de Van den Nestlaan is gelegen in woongebied met landelijk karakter volgens het goedgekeurde gewestplan en wordt gekenmerkt door percelen met woonhuizen, type open bebouwing en handelsactiviteit.

 

Het gebied binnen de perimeter van het ruimtelijk uitvoeringsplan is kadastraal gekend als Ranst, afdeling 3, sectie C, perceelnummers 415E en 415F.

 

Het vroegere militair domein werd met het oorspronkelijke RUP omgezet voor een gedeeltelijke herinrichting van gemeentelijke diensten. Ondertussen werden de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving in de bestaande, verbouwde loodsen ondergebracht. Het betreft zowel de administratieve diensten als de ateliers en opslagplaatsen. Naast de door de gemeentelijke Technische Dienst en Dienst Omgeving ingenomen gebouwen, worden enkele van de bestaande loodsen gebruikt voor de opslag van goederen van vzw’s, scholen en verenigingen die actief zijn binnen het grondgebied van Ranst. Naast de centralisering van de gemeentelijke Technische Dienst werd ook de oprichting van een sociaal huis mogelijk gemaakt.

 

Het bestuur is echter van oordeel dat de gemeentelijke administratieve diensten best op 1 locatie worden ingericht, zowel omwille van de duidelijkheid naar de burgers toe, als voor de onderlinge samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Om die reden wordt er voor gekozen om als bijkomende bestemming alle gemeentelijke administratieve diensten toe te voegen. Mogelijk kunnen nog bijkomende gemeenschapsfuncties opgenomen worden die een meerwaarde vormen voor de Ranstse gemeenschap. Hierover dient bijkomend overleg met de hogere overheden gevoerd te worden.

 

De overige stedenbouwkundige voorschriften wat betreft het behoud van het militair erfgoed kunnen behouden blijven. De bestaande loodsen en configuratie worden zoveel mogelijk behouden, identiek aan het oorspronkelijke RUP.

 

De Gecoro zal binnen de RUP procedure gevraagd worden om advies.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de opstart van de procedure voor het gemeentelijk RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan'.

Publicatiedatum: 11/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

6. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Motivering:

Bespreking:

1) Project Retrabouw: Pater Domstraat / Streep:

De vergunningen werden door het college van burgemeester en schepenen geweigerd op 20 augustus 2020. De aanvrager is in beroep gegaan tegen de beslissingen en de gemeenteraadsbeslissing in verband met de vastlegging van de rooilijn. Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen deze dossiers geweigerd (beslissingen van 21 januari 2021 en 25 maart 2021) en is de aanvrager in verder beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hiervan is nog geen uitspraak.

De procedure in verband met de rooilijn is ook nog lopende.

 

2) Project Kanaalzone Oelegem:

Trippp Invest nv vroeg een omgevingsvergunning aan op 14 september 2020 voor het bouwen van een woningcomplex met 6 eengezinswoningen en 25 appartementen aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1.016 bezwaren ingediend, waaronder de opmerkingen van de Gecoro.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 januari 2021 de vergunning geweigerd. Een bewonersbrief met de motivering van deze beslissing werd verspreid in de omgeving van de aanvraag. De aanvrager is in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen deze beslissing. De vergunning werd door de deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd op 16 september 2021.

Buurtbewoners hebben aan de gemeente gevraagd om de gronden op te nemen op de lijst van verontreinigde gronden, maar daar is momenteel onvoldoende bewijs voor.

 

3) Project De Winkelhaak:

Op 17 december 2020 diende D3 Projects nv de omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak in 2520 Emblem. Het project werd ingediend zoals eerder besproken. Het openbaar onderzoek liep van 30 januari 2020 tot 28 februari 2021. De Gecoro formuleerde haar opmerkingen op 2 februari 2021. Het college van burgemeester en schepenen leverde op 18 maart 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor het project. Er werd een bewonersbrief met de motivering van de beslissing opgemaakt die werd verspreid in de omliggende straten en naar de Gecoroleden.

Tegen de vergunning werd een beroep aangespannen bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Op 19 augustus 2021 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd. Ondertussen zijn de werken stilgelegd naar aanleiding van de beroepsprocedure die gestart is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

4) Project Schelkenshof:

Op 25 november 2020 werd de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Schelkenshof en de bouw van 15 eengezinswoningen. Het openbaar onderzoek liep van 6 februari 2021 tot 7 maart 2021. Er werden 25 bezwaarschriften ingediend. De percelen zijn gelegen in het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. De voorschriften van het RUP worden strikt gevolgd. Enkel wordt een afwijking aangevraagd wat betreft de kroonlijsthoogte van de woningen (6,25 meter in plaats van 6 meter) en de hoeveelheid verharding in de tuinstrook (parkeercluster van 462 m² in plaats van 50 m²).

De kroonlijsthoogte van 6,25 meter is gangbaar in de gemeente en kan er voor zorgen dat voldoende isolatiepakketten kunnen voorzien worden. De afwijking is zeer beperkt en schaadt de goede ruimtelijke ordening niet.

Door het clusteren van het parkeren op een gemeenschappelijke parking, kan de totale hoeveelheid verhardingen bij de afzonderlijke woningen sterk beperkt worden. De woningen hebben geen (inpandige) garages en dus ook geen verhardingen voor opritten in de voortuinstroken. Voor 15 woningen worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Deze afwijking van de voorschriften is een verbetering van de standaard toestand met particuliere garages en verharde opritten op elk perceel en beantwoordt zodoende aan de visie van het bestuur.

Vanuit de Gecoro kwam de vraag om voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Dit is opgenomen in het nieuwe Energiebesluit.

Verder werd opgemerkt dat er wel erg weinig ruimte is voorzien voor fietsenbergingen. De bouwzones van de woningen zijn vrij klein en ook de tuinzones zijn beperkt.

De wegeniswerken (in overeenstemming met het goedgekeurde RUP) werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2021.

Het dossier werd vergund door het college van burgemeester en schepenen omdat het in overeenstemming is met het RUP 'Broechem Centrum-Zuid'. Er werd wel afgeweken van de voorschriften om een parkeercluster te voorzien (overeenkomstig de visie van het bestuur) maar de hoeveelheid woningen en bebouwing zijn conform de voorschriften.

De weerlegging van de bezwaren en opmerkingen kan gevonden worden in de beslissing.

Ondertussen werd een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van de provincie Antwerpen, deze is nog lopende.

 

5) Verkaveling Pater Domstraat - Kapelstraat:

Op 14 juni 2021 diende Matexi de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen en een openbare groene ruimte op de hoek Kapelstraat - Pater Domstraat in 2520 Broechem.

De bestaande voetweg wordt verlegd en versterkt.

De Gecoro gaf haar opmerkingen door in verband met de moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Er werden nog 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad heeft geen tijdige beslissing genomen over de ligging van de rooilijnen omdat er nog opmerkingen kwamen. Er werd na overleg met de aanvrager een kleine aanpassing aan de rooilijnen doorgevoerd. Het dossier werd ingetrokken en opnieuw ingediend met aangepast plan op 21 december 2021. De procedure, inclusief openbaar onderzoek, wordt hernomen. Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2022 tot 27 februari 2022.

De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd, zullen ook in dit dossier worden overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

De vaststelling van de rooilijnen en de wegaanleg moet na het openbaar onderzoek gebeuren door de gemeenteraad. Nadien zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen over de omgevingsvergunning.

 

6) Project Rundvoortstraat 1:

Op 10 juni 2021 diende Bertels Wim Bouwwerken bvba een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een woningencomplex met 21 appartementen aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 315 bezwaarschriften ingediend. Ook de Gecoro gaf een negatief advies, vergelijkbaar met het advies over het project aan de Kanaalzone.

Het college van burgemeester en schepenen weigerde de vergunning op 7 oktober 2021.

Er werd geen beroepsprocedure ingesteld.

 

7) Project Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat:

Deze grond (iets meer dan 11.000 m²) is door de eigenaars opengesteld naar ontwikkelaars. De grond is gelegen in de woonzone en is gelegen langs voldoende uitgeruste wegen. Er is een ontwikkeling mogelijk met eengezinswoningen. Momenteel is er nog geen concreet voorstel.

 

8) Project Lostraat - Kapelstraat:

Deze grond is gelegen in de woonzone, in het dorpscentrum van Broechem. De eigenaar heeft een voorstel gedaan met een ontwikkeling met een meergezinswoning langs de Lostraat en eengezinswoningen in het binnengebied. Het voorstel volgt de bouwvisie van de gemeente. De site kan deels openbaar gemaakt worden in functie van het gebruik van het bestaande historische pand.

Omdat het momenteel om een groene site gaat in het dorpscentrum, moet er zo veel mogelijk aandacht zijn voor een ontwikkeling met meerwaarde voor de gemeenschap.

Het voorstel is nog in ontwerpfase, het college van burgemeester en schepenen heeft een eerste ontwerpschets besproken op 28 oktober 2021. Het betreft een ontwikkeling met een meergezinswoning naast de gemeenteschool in de Lostraat en een autoluwe zone met 18 eengezinswoningen op de achterliggende percelen (ook bereikbaar via Kapelstraat).

De Gecoro heeft volgende bedenkingen:

-          het betreft een zeer grote ondergrondse parking, de impact op de waterhuishouding moet zeker onderdeel uitmaken van de studie (momenteel is dit immers een groenzone waar het hemelwater gewoon in de bodem kan indringen)

-          de bewoners zullen ca. 30 personenwagens bezitten, er moet zeker nagegaan worden hoeveel verkeersbewegingen er bij komen en hoe deze verkeersstromen zullen lopen

-          Broechem is momenteel al zeer druk en de straten zijn smal

-          de uitrit van de ondergrondse parking (langs Kapelstraat) moet voldoende ruimte hebben en uitzicht geven naar de straat (met veel schoolkinderen!)

-          een werkgroep zal de opmerkingen bundelen en een advies verlenen

 

9) Gemeentelijke visie op bouwen:

De beleidsvisie werd op 28 juni 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd worden en is beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de dienst Omgeving. De visie kan naar de ontwikkelaars gecommuniceerd worden wanneer zij vragen hebben over de bouwmogelijkheden in de gemeente.

Er is een extra editie van RanstInfo verschenen die volledig gewijd is aan het thema bouwen.

 

10) Ecopower windturbines site Water-link:

De 3 windturbines langs het Albertkanaal werden op 27 augustus 2020 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen. Tijdens de beroepsprocedure werd een wijziging aangebracht in het dossier: de tiphoogte verlaagt met 3 meter en de bronbemaling is aangepast aan de eerder gegeven opmerkingen. Er liep een nieuw openbaar onderzoek van 27 maart 2021 tot 25 april 2021, met een online informatievergadering op 14 april 2021. Er werden 770 bezwaarschriften ingediend (met vooral argumenten die voordien al werden aangehaald) en ook een petitie met 170 handtekening van burgers die achter het project staan. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 14 mei 2021 een voorwaardelijk gunstig advies. De Vlaamse minister gaf op 2 juli 2021 een voorwaardelijke vergunning af voor de windturbines. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure is lopende.

 

11) GRUP Leidingenstraat:

De Vlaamse overheid maakt een RUP om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 liep de publieke raadpleging.

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

In 2022 zou een tracé moeten vastgelegd worden.

Twee van de drie te onderzoeken tracés lopen door Ranst. Het MER moet de impact onderzoeken op milieu, mens en maatschappij.

De Gecoro heeft haar opmerkingen geuit over de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 april 2021 een negatief advies gegeven dat ook tijdig werd bezorgd aan de Vlaamse overheid.

Vlaanderen coördineert deze studie en moet beslissen over de definitieve ligging van het tracé. Dit zal gekoppeld worden aan de studies in het kader van het gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst (ENA).

 

12) Plan-MER-studie Bistweg:

Er werd een nieuwe prijsvraag uitgestuurd voor de alternatievenstudie, maar de kosten zijn veel hoger dan geraamd. Het lijkt aangewezen om voorlopig geen studie te laten uitvoeren, maar eerst de lopende proefopstellingen en burgerbevragingen af te wachten.

 

13) Maasweg:

De samenwerking met POM / Sweco is bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2020. Een projectvergadering werd gehouden op 9 september 2020. Als we zeker zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan, kan de aanvraag ingediend worden. Momenteel zijn de besprekingen met Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de passende beoordeling nog lopende. Agentschap voor Natuur en Bos heeft aangegeven dat ze door een wijzigende zienswijze in verband met stikstof een negatief advies zullen verlenen voor de aanleg van een nieuwe weg in die omgeving. Er wordt overleg ingepland met de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en Agentschap voor Natuur en Bos om het project toch te kunnen laten doorgaan.

Departement Omgeving heeft aan de gemeente een nota bezorgd met de gebundelde adviezen van de betrokken overheidsinstellingen. Hiermee kan het aanvraagdossier opgemaakt worden door het studiebureau.

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) bekijkt de mogelijkheden voor het opmaken van een grondenbank om de verwerving van het tracé te vergemakkelijken.

 

14) RUP Zonevreemde woningen Hallebaan/Heesterbos:

Het RUP is aangepast naar de opmerkingen van de hogere overheden. De voorschriften worden veel strenger wat betreft de mogelijkheden voor bv. bijgebouwen en uitbreidingen. Het dossier is na eerdere wijzigingen klaar om opnieuw naar plenaire vergadering te gaan. De plenaire vergadering heeft digitaal plaatsgevonden op 23 december 2021.

De MER-screening is nog lopende.

Het dossier wordt klaargemaakt voor de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad (met nadien openbaar onderzoek, advies door de Gecoro en definitieve vaststelling).

 

15) RUP Signaalgebied Netevallei Emblem:

Op 14 maart 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Over de startnota werd een publieke raadpleging gehouden van 1 april 2019 tot 30 mei 2019 en een infomoment op 14 mei 2019.

Op 7 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de scoping nota goed voor het RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

Op 1 juni 2021 nam de Gecoro kennis van het ontwerp-RUP.

De plenaire vergadering vond plaats op 30 juni 2021. Op basis van de adviezen zal het ontwerp-RUP worden aangepast en dan op de gemeenteraad worden gebracht voor voorlopige vaststelling (met nadien openbaar onderzoek, advies door de Gecoro en definitieve vaststelling).

Momenteel is de MER-screening nog lopende.

 

16) Strategisch project Kleine Nete:

Het Strategisch project Kleine Nete is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Het project focust op 4 klimaatthema's:

-          ontharding en aanpak van verdroging

-          herstellen van het bodemsysteem

-          bebossen en groenblauw dooraderen

-          (recreatief) ontsluiten en verbinden

Vanuit Inspectie (Departement Omgeving) werden aanmaningen verstuurd naar de eigenaars van de gronden in de Netevallei waarop zich onvergunde constructies bevinden. Deze moeten verwijderd worden.

Ondertussen hebben meer dan 20 eigenaars aangegeven dat ze hun perceel dat gelegen is in Ranst (Emblem) aan Natuurpunt verkopen. Natuurpunt zal zorgen voor de opruiming en de uitvoering van het Vlaamse beleid. Op die manier kan bijvoorbeeld de Bollaak een volledige hermeandering krijgen. De gemeente heeft geen intentie om gronden aan te kopen, maar geeft Natuurpunt wel subsidies om de gronden aan te kopen. Er wordt ook een subsidieaanvraag bij Europa ingediend voor het opruimen en ontharden van de gronden.

Andere eigenaars dienen dossiers in om de constructies te kunnen regulariseren of op te nemen in het vergunningenregister.

 

17) Woonuitbreidingsgebied Millegem:

Het bestuur heeft beslist dat er daar geen (sociale) woonontwikkeling zal komen maar een landschapsontwikkeling in samenwerking met Kempisch Landschap. Dit wordt bekeken samen met hen.

 

18) Woonuitbreidingsgebied Weidestraat:

Op 8 oktober 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akoord met de intentieverklaring voor de ontwikkelingen van WUG Weidestraat door de Lierse Huisvesingsmaatschappij (LHM).

In de intentieverklaring kunnen we de visie over het gebied en de randvoorwaarden terugvinden. Met deze randvoorwaarden wordt voorlopig uitgegaan van ca. 140 nieuwe woningen, waarvan 50% (sociale) koopwoningen en 50% huurwoningen. Het bindend sociaal objectief (BSO) van de gemeente Ranst bedraagt in totaal 151 sociale huurwoningen tegen 2025. De gemeente heeft nog 67 sociale huurwoningen nodig om het BSO te bereiken. Met dit project zou dit kunnen gerealiseerd worden.

De stedenbouwkundige studie zal gestart worden. Er is dus nog geen ontwerpplan beschikbaar waarop opmerkingen kunnen gegeven worden. Momenteel is er enige vertraging om de studie op te starten omdat de Lierse Huisvestingsmaatschappij nog geen zekerheid heeft over de mogelijke overname van de studie door een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Immers heeft Vlaanderen beslist dat er een opdeling zal gemaakt worden in regio's, waarbij de gemeenten enkel binnen de eigen regio samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten of intercommunales kunnen sluiten. Ranst wordt onderverdeeld bij regio Antwerpen en kan dus niet meer samenwerken met Lier of de Lierse Huisvestingsmaatschappij. We zullen dus moeten samenwerken met een andere woonmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen bekijken zelf hoe ze de verdeling van het patrimonium zo goed mogelijk onderling kunnen doen. De regiovorming moet rond zijn tegen 2031. Voorlopig blijft LHM nog wel verder werken aan de lopende projecten en bekijkt samen met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen hoe deze eventueel kunnen overgenomen worden. Het blijft de ambitie om het BSO te halen.

De Vlaamse Regering zal de regiovorming vastleggen. De gesprekken hierover zijn bezig. De gemeente heeft een uitzondering gevraagd om voor sociale huisvesting nog te kunnen samenwerken met de Lierse Huisvestingsmaatschappij, ook al behoort die tot een andere regio dan Ranst. De uitspraak hierover door de Vlaamse minister moet nog afgewacht worden.

 

19) Handhaving:

De intergemeentelijke inspecteurs (Igean) werden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De prioritaire dossiers zijn vastgesteld als:

-          handelingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

-          niet opvolgen van vergunningsvoorwaarden

-          onvergund kappen van bomen

-          onvergund aanleggen van verhardingen

-          reliëfwijzigingen

 

20) Gebiedsprogramma Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) Wommelgem/Ranst:

Over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan werd in december 2020 door de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. Hierin zitten o.a. de projecten rond Oosterweel, de verbreding van de autosnelweg, de doortrekking van de tram naar Q8 waar een P&R komt, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem, de mogelijkheid om rechtstreeks van E313 naar E34 te rijden (klaverblad), de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen in het gebied, Zwaaikom Ranst, het creëren van het bedrijventerrein 'De Keer' en Groenpool Antwerpen met initiatieven voor natuur en open ruimte in ruil voor de innames door de industrie. De gemeente is in kennis gesteld van de opstart van dit project en zal op gepaste tijden om advies gevraagd worden.

 

21) Doortrekking Safipad - fietstunnel onder ring Lier:

De fietstunnel ligt inderdaad op grondgebied Lier, maar de sleuf begint al in Ranst. Ook het kruispunt R16 en N14 wordt heringericht. Er wordt gezocht naar de meest conflictvrije regeling. Ook kruising Safipad - Ranstsesteenweg, kruispunt Ranstsesteenweg - N14 en kruispunt Meir - N14 zullen bij uitbreiding worden bekeken (op vraag (en op kosten) van gemeente Ranst). Op dit moment werkt het studiebureau (Arcadis) het voorkeursscenario verder uit met detailplannen. De startnota werd goedgekeurd en de projectnota wordt dus opgemaakt. Er volgt binnenkort nog een Projectstuurgroep.

De doortrekking van het Safipad naar Maas en Moor vormt een onderdeel van het (Vlaamse) RUP 'Bossenstein'. Daarin wordt opgenomen dat de huidige wegenis van Maas en Moor verbreed zou worden om hierlangs een fietspad te kunnen aanleggen. Deze procedure zal door Vlaanderen opgestart worden in het kader van de Groenpoolstudie.

Over de mogelijkheid tot de doorsteek van de fietssnelweg onder de autosnelweg wordt met Vlaanderen gecommuniceerd.

 

22) Nieuwe brug Jozef Simonslaan:

Het kruispunt Keerbaan - Jozef Simonslaan is erg gevaarlijk voor afdraaiend verkeer richting Oelegem.

Dit kruispunt is echter bewust zo aangelegd, om het zwaar verkeer af te raden door het centrum van Oelegem te rijden maar beter rechtdoor te rijden door Terstraten. Dit is echter enkel een meerwaarde als de Maasweg aangelegd wordt.

Dit wordt verder opgevolgd.

De knoppen voor de oversteeklichten zijn moeilijk bereikbaar voor fietsers en worden herbekeken.

 

23) Klimaatactieplan:

Aankondiging en uitnodiging infosessie en brainstorm over het klimaatactieplan: 9 maart 2022 van 19u tot 21u in Den Boomgaard. Iedereen welkom!

 

24) Brug Vaartstraat over autosnelweg:

De vraag wordt gesteld wanneer deze brug zou vervangen worden. De werken zouden ten vroegste pas eind 2022 starten. Ze zijn niet gekoppeld aan het Complex Project/ENA.

 

Besluit:

Enig artikel:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

De opmerkingen van de Gecoro die tijdens de vergadering van 7 september 2021 waren geformuleerd in het verkavelingsdossier Pater Domstraat - Kapelstraat, zullen ook in het huidige dossier worden overgemaakt: de hoek Pater Domstraat - Kapelstraat blijft (visueel) smal doordat de woningen vrij dicht bij de rooilijn worden ingeplant en door het behoud van de woning aan de overkant. Dit kan gevaarlijke situaties creëren op het kruispunt.

Publicatiedatum: 11/04/2022