Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Hilde Goris, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Erika Eeckhout - gemeenteraadslid

gemeenteraadslid Zoe Helsen verlaat de vergadering vanaf punt 13.

gemeenteraadslid Zoe Helsen vervoegt de vergadering vanaf punt 14.

schepen Jan Dillen verlaat de vergadering vanaf punt 18.

gemeenteraadslid Roel Vermeesch verlaat de vergadering vanaf punt 18.

schepen Jan Dillen vervoegt de vergadering vanaf punt 19.

gemeenteraadslid Roel Vermeesch vervoegt de vergadering vanaf punt 19.

 

De zitting wordt om  geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van17 oktober 2022 goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad vergaderde op 17 oktober 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 277 §1 en 278§1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

Artikel 32 §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk

De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk gemeenteraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad worden opgemaakt in de vorm van een audio opname van de openbare zitting van de gemeenteraad

 

Bijlagen:

-          ontwerp van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober 2022, opgemaakt door de algemeen directeur

-          audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 17 oktober 2022

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17 oktober 2022 goed.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

2. Cipal dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 15 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal dv van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeente Ranst neemt deel aan de dienstverlende vereniging Cipal.

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 Johan De Ryck , burgemeester als vertegenwoordiger en Zoë Helsen, gemeenteraadslid als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 31 oktober 2022 voor de algemene vergadering van Cipal op digitale wijze op 15 december 2022 met volgende agenda en bijlagen:

  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
  2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023
  3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Juridisch kader:

Artikel 41 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Schrijven van Cipal dv van 31 oktober 2022 voor de bijeenroeping van de algemene vergadering van 15 december 2022 inclusief de agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van Cipal dv die zal gehouden worden op digitale wijze op 15 december 2022 evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal dv van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging Cipal dv.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

3. Igean Dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende  vereniging Igean van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeente Ranst neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening.

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 Luc Redig, schepen als vertegenwoordiger en Joris Van Camp, gemeenteraadslid als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 26 oktober 2022 voor de algemene vergadering van 21 december 2022, op digitale wijze, met volgende agendapunten:

1)      Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023

2)      Goedkeuren van de begroting 2023

3)      Aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA.

 

Juridisch kader:

Artikel 41 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

Artikel 431en 434 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Igean dienstverlening beschikt naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Het aantal leden van deze raad van bestuur bedraagt maximaal 15 bedraagt.

De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van Igean dienstverlening.

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Igean dienstverlening.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15§2 van de statuten van Igean dienstverlening bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

De aanstelling en het mandaat van de leden van de raad van bestuur gelden in principe voor de volledige legislatuur. 

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Schrijven van Igean Dienstverlening van 26 oktober 2022 voor de bijeenroeping van de algemene vergadering van 21 december 2022 inclusief de agenda en bijhorende stukken

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean dienstverlening die zal gehouden worden op digitale wijze op 21 december 2022 om 19 uur evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op basis hiervan de agendapunten goed.

 

Art. 2:

§1. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Igean DV van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging Igean dienstverlening

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

4. Igean milieu en veiligheid - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid van  21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeente Ranst neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid.

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 Luc Redig, schepen als vertegenwoordiger en Frans Marivoet, gemeenteraadslid als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 26 oktober 2022 voor de algemene vergadering op digitale wijze, van 21 december 2022, met als volgende agendapunten:

1)      Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2023

2)      Goedkeuren van de begroting 2023

3)      Innovatiefonds – bepalen bijdrage

4)      Aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA

5)      Benoemen leden adviescomités.

 

Juridisch kader:

Artikel 41 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

Artikel 431en 434 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Igean milieu en veiligheid beschikt naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Het aantal leden van deze raad van bestuur bedraagt maximaal 15 bedraagt. De concrete voordracht regeling is opgenomen in artikel 17 van de statuten van IIgean milieu en veiligheid

Het resultaat hiervan is een lijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Igean milieu en veiligheid.

De benoeming van deze kandidaat-bestuurders wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16§2 van de statuten van Igean milieu en veiligheid bepaalt dat er per regio maximaal 1 bestuurder met raadgevende stem kan aangeduid worden, rekening houdend met volgende criteria in dalende volgorde:

1)      het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2)      de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3)      de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden per regio gerangschikt op basis van voormelde criteria. De buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 neemt akte van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Het schrijven van Igean Milieu en Veiligheid van 26 oktober 2022 met de bijeenroeping van de algemene vergadering op 21 december 2022, inclusief agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid die zal gehouden worden op digitale wijze op 21 december 2022 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

5. Ika dv - agenda en mandaat algemene vergadering 20 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA van …  om alle agendapunten goed te keuren

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeente Ranst neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IKA.

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 Johan De Ryck, burgemeester als vertegenwoordiger en op 18 november 2019 Zoë Helsen, gemeenteraadslid als plaatsvervanger aan.

De uitnodiging van 12 oktober 2022  voor de algemene vergadering van Ika op 20 december 2022 in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2960 Brecht met volgende agenda en bijlagen:

  1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023.
  2. Principebeslissing samenwerking met Luminus
  3. Statutaire benoemingen.
  4. Statutaire mededelingen.

 

Juridisch kader:

Artikel 41 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlage:

Het schrijven van IKA dv met de uitnodiging van 12 oktober 2022 voor de algemene vergadering van Ika op 20 december 2022 in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2980 Brecht met agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging van IKA die zal gehouden worden op 20 december 2022 in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2980 Brecht evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA van 20 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging IKA

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

6. Pidpa - agenda en mandaat algemene vergadering 16 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 16 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeente Ranst neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 Jan Dillen, schepen als vertegenwoordiger en John Oliviers, voorzitter gemeenteraad als plaatsvervanger aan.

De uitnodiging van 21 oktober 2022 van Pidpa voor de algemene vergadering op afstand op vrijdag 16 december 2022 om 11.30 u met volgende agenda:

1)      Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden

2)      Begroting 2023

3)      Toetredingen

4)      Benoemingen

5)      Varia

a. Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – toelichting

b Vragen van vennoten

6)      Goedkeuring van het verslag van de vergadering

 

Juridisch kader:

Artikel 41 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Het schrijven van Pidpa van 21 oktober 2022 met de bijeenroeping van de algemene vergadering op 16 december 2022, inclusief agenda en bijhorende documenten

 

Besluit met:

16 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Frans Marivoet (Groen), Christel Engelen (Vlaams Belang), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

8 onthoudingen: Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Hilde Goris (Goesting!), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst) en Bart Goris (Goesting!)

 

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van Pidpa van 16 december 2022 die zal gehouden worden in op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen om 11u u evenals van alle daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 16 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

7. Water-link  ov - agenda en mandaat algemene vergadering 15 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging water-link van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeente Ranst neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging water-link.

De gemeenteraad duidde op 18 februari 2019 Jan dDillen, schepen als vertegenwoordiger en John Oliviers, voorzitter gemeenteraad als plaatsvervanger aan.

Uitnodiging van 27 oktober 2022 voor de algemene vergadering van water-link op 15 december 2022 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als agenda:

1)      Begroting 2023 in het kader van het businessplan 2019 -2024

2)      Benoeming lid Raad van Bestuur

3)      Jaarlijkse rapportering ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet lnterimarbeid Lokaal Bestuur

4)      Varia en mededelingen

 

Juridisch kader:

Artikel 41 en 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 

Bijkomende motivering:

Voor de algemene vergadering moet de agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgelegd.

 

Bijlagen:

Het schrijven van Water-link van 27  oktober 2022 voor de algemene vergadering van water-link op 15 december 2022 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpenmet de agenda en bijlagen

 

Besluit met:

17 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Frans Marivoet (Groen), Christel Engelen (Vlaams Belang), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

7 onthoudingen: Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Hilde Goris (Goesting!), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst) en Bart Goris (Goesting!)

 

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van Water-link op 15 december 2022 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met de agenda en daarbij horende documenten.

 

Art. 2:

§1. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Water-link van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

§2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan water-link.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

8. Vorming woonmaatschappij Noord/Midden - Antwerpen - advies - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij Midden/Noord Antwerpen voldoet aan de doelstellingen van de gemeente en stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming. De lokale besturen moeten die regiovorming van onderuit opbouwen en dragen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. 

De Vlaamse regering bakent vaste regio's af om tot een grotere coherentie te komen en de regiovorming te stimuleren. Binnen die regio's moeten alle vormen van intergemeentelijke samenwerking plaatsvinden. 

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Dit moet resulteren in een efficiënter en transparanter landschap van (sociale) woonactoren, zowel voor de klanten (huurder, kopers,...) als voor de gemeenten.

Om de werkingsgebieden van de woonmaatschappij te bepalen, krijgt het lokaal bestuur van op Vlaams niveau een trekkersrol toebedeeld. Een eerste stap in het proces is dan ook dat tegen 31 oktober 2021 een voorstel van geografische afbakening bezorgd wordt aan het agentschap Wonen Vlaanderen. Dit voorstel moet besproken worden op een lokaal woonoverleg en gevalideerd worden door de gemeenteraad. 

Bij de afbakening van het werkingsgebied moet men rekening houden met elk van de volgende voorwaarden: 

-          Er kan maar één woonactor per gemeente zijn, maar een woonactor kan actief zijn in meerdere gemeenten. De woonmaatschappij omhelst de huidige SVK- en SHM-taken. 

-          De woonmaatschappij telt minimaal 1000 sociale huurwoningen (hierbij wordt geen rekening gehouden met de woningen in huur genomen op de private huurmarkt met het oog op onderverhuring overeenkomstig de reglementering inzake het sociaal huurstelsel – de SVK- woningen). Dit is nu ook de minimale schaal voor een sociale huisvestingsmaatschappij. 

-          De huidige complementaire expertise moet gegarandeerd blijven in de nieuw te vormen woonmaatschappij: een verdere versterking van professionalisering is essentieel. Het behoud van de SVK-expertise is noodzakelijk bij de afbakening van de werkingsgebieden. 

-          Het werkingsgebied moet uit geografisch aaneensluitende gemeenten bestaan. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en mits een grondige motivatie vanuit de betrokken lokale besturen bij het voorstel van werkingsgebied kan de Vlaamse Regering afwijkingen in overweging te nemen. Geografische aaneensluitende gemeenten komt de transparantie van de organisatie van de sociale huisvesting ten goede; het ontbreken ervan kan verhinderen om sommige efficiëntiewinsten en schaalvoordelen te behalen.

-          Het werkingsgebied van de woonmaatschappij moet vallen binnen of samenvallen met de referentieregio. Een tijdelijk uitstel of definitieve afwijking voor een specifiek samenwerkingsverband kan enkel als een gemotiveerd voorstel wordt ingediend dat de Vlaamse Regering goedkeurt. Dergelijke afwijkingen zullen slechts in uitzonderlijke situaties worden toegestaan.

De brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed van 23 oktober 2020 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied in te dienen;

Het verslag van het lokaal woonoverleg van 28 september 2021

Het overleg van dinsdag 12 oktober 2021 een extra overleg met o.a. de burgemeesters van Duffel en Lier, de schepen van sociale zaken Bonheiden, de schepen van wonen van de stad Lier, de schepen van ruimtelijke ordening en sociale huisvesting van Duffel, de voorzitters en directeurs van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting en de Volkswoningen van Duffel, de coördinator van SVK de Woonkans, een stafmedewerker van het OCMW van Bonheiden, de burgemeester, schepen van sociale zaken en directeur van de gemeente Ranst waarin alle partijen zich akkoord met een woonmaatschappij werkzaam voor de gemeenten Bonheiden, Duffel, Lier, Ranst en Sint-Katelijne-Waver met dien verstande dat de toetreding van de gemeente Ranst finaal zal beslist worden door minister van Wonen, Mathias Diependaele. 

Het besluit van de gemeenteraad van 18 oktober 2022 met het verzoek aan de Vlaamse Regering haar goedkeuring te geven aan een definitieve afwijking van de referentieregio voor dit specifiek samenwerkingsverband, namelijk de realisatie van de nieuwe "woonmaatschappijen" met het gemotiveerde advies om de gemeente Ranst tot een werkingsgebied van woonmaatschappij met volgende gemeenten te laten behoren Ranst, Bonheiden, Duffel, Lier en Sint-Katelijne Waver

Het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 met de indeling van de gemeenten in woonmaatschappijen waardoor Ranst vanaf 1 januari 2023 onderdeel zal uitmaken van de woonmaatschappij Antwerpen Midden-Noord

Het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 2022 met de kennisname van de indeling van de gemeente Ranst in de woonmaatschappij in het werkingsgebied Antwerpen-Midden/Noord samen met volgende gemeenten: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en - onder voorbehoud - Ranst

Het schrijven van de Vlaamse Regering, Kabinet van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerende Erfgoed van 7 februari 2022 met de vraag om advies te verlenen en de onderlinge stemverhouding vast te stellen van de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied. 

De aanvraag tot erkenning tot woonmaatschappij in het werkingsgebied Antwerpen-Midden-Noord op 28 oktober 2022

Het antwoord van Agentschap Wonen van 28 oktober 2022 rond de onvolledigheid van de erkenningsaanvraag tot woonmaatschappij in het werkingsgebied Antwerpen-Midden-Noord.

 

Juridisch kader:

Artikel 2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2020

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Overeenkomstig artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.

Alleen als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen.

De kadernota van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 over de definitieve indeling van Vlaanderen in 15 referentieregio’s waaronder dat Ranst definitief ingedeeld wordt in de regio Antwerpen. 

Het decreet van 7 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten overwonen

Deze regelgeving vult dus verder het kader in waarmee de sociale woonactoren aan de slag kunnen om, zoals het Vlaams Regeerakkoord bepaalde, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren te integreren tot woonmaatschappijen. In een gemeente zal maar één woonmaatschappij actief mogen zijn. In het najaar hebben de gemeenten daarover een advies bezorgd aan de Vlaamse Regering. 

Een woonmaatschappij zal erkend worden voor 33 jaar. Het besluit voorziet een specifieke uitzondering om na 1 januari 2023 tijdelijk erkend te kunnen worden als SHM, in afwachting van de omvorming tot woonmaatschappij. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 met de indeling van de gemeenten in woonmaatschappijen waardoor Ranst vanaf 1 januari 2023 onderdeel zal uitmaken van de woonmaatschappij Antwerpen Midden-Noord

 

Bijlagen:

-          stappenplan vorming woonmaatschappij

-          Kompasnota Woonmaatschappij midden-noord Antwerpen

-          erkenningsaanvraag tot woonmaatschappij in het werkingsgebied Antwerpen-Midden-Noord  - onvolledigheid

 

Besluit met:

14 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Frans Marivoet (Groen), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

7 tegen: Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Hilde Goris (Goesting!), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst) en Bart Goris (Goesting!)

3 onthoudingen: Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Christel Engelen (Vlaams Belang) en Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang)

 

Art. 1:

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

 

Art. 2:

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

9. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - actualisering 2023-2024-2025 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed voor de periode 2023-20224-2025

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 20  februari 2020 met de goedkeuring van het retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 

Juridisch kader:

De financiële toestand van de gemeente vereist dat diverse retributies worden geheven waarbij een rechtmatige verdeling van de belastingdruk wordt nagestreefd.

Ranst en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen werkzaamheden hebben plaats op en langs de gemeentelijke wegen en hebben een impact op het openbaar domein.

De goedkeuring door Ranst van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die constant een impact hebben op het openbaar domein.

 

Bijkomende motivering:

De financiële toestand van de gemeente vereist dat diverse retributies worden geheven waarbij een rechtmatige verdeling van de belastingdruk wordt nagestreefd.

Ranst en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen werkzaamheden hebben plaats op en langs de gemeentelijke wegen en hebben een impact op het openbaar domein.

De goedkeuring door Ranst van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die constant een impact hebben op het openbaar domein.

 

Bijlagen:

Algemeen kader gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Inning van de retributiesvoor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein in de periode 2023-2024-2025

Actie:

Administratief beheer, toezicht en opvolging nutsleidingen

Ramingnummer:

RA001179

Inkomst:

€ 35.000(inclusief btw)

Visumnummer:

NVT

 

Bijlagen:

Algemeen kader gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

Er wordt aan de eigenaar van elke nuts­voor­ziening een retributie aan­ge­­rekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het ge­meen­telijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen­te­we­gen.

Permanente nutsvoorzieningen omvatten alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver­deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor­af­gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.

 

Art. 2:

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voet­paden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. 

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

 

Art. 3:

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.

 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de stad/gemeente.

 

Art. 4 :

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

 

Art. 5:

§1. Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 de cember 2025.

§2. Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

10. Kerkbesturen - goedkeuring rekeningen 2021 - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte Broechem, het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem, het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem en het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

11. Protestantse kerk Boechout - budget 2023 - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 van de Protestantse kerk te Boechout

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het budget 2023 van de protestantse kerk Boechout ons overgemaakt door het gemeentebestuur van Boechout met schrijven van 25 oktober 2022

 

Juridisch kader:

Artikelen 41 tot 43 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

Deze artikelen regelen de procedure voor het administratief toezicht door de gemeente op beslissingen van de kerkraad. Na de vernieuwing van de gemeenteraad en de kerkraad dient opnieuw een meerjarenplan opgemaakt te worden alsook een budget voor het volgende jaar. De gemeenteraad heeft 100 dagen na het advies van het representatief orgaan de tijd om deze documenten goed te keuren.

Hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

Deze artikelen regelen het meerjarenplan en het budget van de kerkfabrieken.

Het besluit van de gemeenteraad van Boechout als kerkgemeente van 24 oktober 2022 waarbij akte genomen wordt van het budget 2023 van de Protestantse kerk te Boechout.

 

Besluit:

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 van de Protestantse kerk te Boechout.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

12. Concessieovereenkomst GC Den Boomgaard - verlenging - verdaging naar een volgende zitting

 

Omschrijving:

Verdaging van de verlenging concessie GC Den Boomgaard naar een volgende zitting

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

13. Fietslease voor personeel - toetreding raamovereenkomst Igean - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de toetreding goed tot de raamovereenkomst van IGEAN voor fietslease voor het personeel.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in middelen voor het voeren van een modern en eigentijds personeelsbeleid.

Hierin past het bieden van een optie aan het personeel om een deel van de eindejaarspremie om te zetten in een fietsleaseformule.

Igean milieu & veiligheid heeft hiervoor een raamovereenkomst afgesloten, geplaatst met Europese aankondiging  2021/S 181-469759, waar de gemeente gebruik van mag maken.

Voorgesteld wordt om toe te treden tot de raamovereenkomst van IGEAN, waarna effectieve bestellingen door het college van burgemeester en schepenen geplaatst zullen worden. De formule fietslease brengt op zich geen uitgaven mee, aangezien het de omzetting van een deel van de eindejaarspremie betreft.

 

Juridisch kader:

Artikel 40, §2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen.

Artikel 41, lid 2, 10° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die niet vallen onder het begrip "dagelijks bestuur" en niet nominatief werden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 56, §3, 6° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die vallen binnen het dagelijks bestuur, of die de gemeenteraad nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Artikel 47, §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017

Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013

De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Toetreding raamovereenkomst fietslease personeel

Actie:

Voeren van een modern en eigentijds HRM-beleid

Ramingnummer:

RA000335

Raming:

€ 0 (inclusief btw)

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Bijlagen:

Documentatie overheidsopdracht Igean

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de toetreding goed tot de raamovereenkomst van IGEAN voor de introductie van fietslease voor het personeel, geplaatst met Europese aankondiging  2021/S 181-469759, waarbij het college van burgemeester en schepenen zal instaan voor de effectieve bestelling van de opdracht.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

14. Restpercelen voetweg 54 (Vincent Goossenslaan) ter hoogte van nummers 23 tot en met 29 - verkoop - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt verkoop van een strook grond goed reststrook voetweg 54 Vincent Goossenslaan..

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Ter hoogte van de percelen Vincent Goossenslaan huisnummer 23 tot en met 29 ligt nog een deel

van voetweg 54. Dit deel is blijven liggen bij de aanleg van de Vincent Goossenslaan. Om aan het

openbaar domein te grenzen moeten de eigenaars van de percelen ter hoogte van huisnummers 23 en 25 de strook grond verwerven. Zij wensen de strook aan te kopen. De eigenaars van de percelen met huisnummers 27 tot 29 werden benaderd en wensen eveneens de voor hun eigendommen liggende strook aan te kopen. De kosten, ten laste van de kopers, kunnen zo worden gedeeld en voor de gemeente is er slechts éénmaal administratieve opvolging.

Er werd een opmetingsplan opgemaakt. In totaal gaat het over een smalle strook van 56,40 m² buiten de rooilijn liggend gedeelte van de voormalige bedding van de voetweg over een lengte van 57,79 strekkende meter langs de vier percelen.  Voorgesteld wordt om de vier reststrookjes van respectievelijk 1,15 m², 8,35 m², 14,94 m² en 31,96 m² te verkopen aan de prijs van 20 €/m². 

 

Juridisch kader:

Artikel 41, 11° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen, op bepaalde aspecten van verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar na.

Artikel 279, §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de gemeenteraad worden ondertekend

door de burgemeester en de algemeen directeur.

Het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 3 januari 2018 waarbij de voorzitter het

besluit tot ondertekening van de notariële aktes delegeert aan de burgemeester

Artikel 293 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Onroerende goederen van de gemeente worden altijd vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan.

Artikel 3.2., lid 4 van Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten

Alleen om redenen van algemeen belang kan een onroerende transactie zonder concurrentie verlopen. Het bestuur moet dat voldoende motiveren.

Artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

De overdrachten in der minne van onroerende goederen voor het algemeen belang aan de

gemeenten zijn vrijgesteld van registratierechten.

 

Bijkomende motivering:

De private eigendom van de gemeente ligt buiten de rooilijn voor een klein gedeelte over een grillige, smalle strook grenzend aan de eigendommen van de kopers. De wegenis- en rioleringswerken, inclusief voeten fietspaden zijn al geruime tijd geleden gerealiseerd. 

De prijs wordt billijk geacht, gezien de aan de straatkant gelegen reststrookjes van respectievelijk 1,15 m², 8,35 m², 14,94 m² en 31,96 m²  enkel enige waarde hebben voor de eigenaars van de eigendommen waar zij langs liggen en gezien recentelijk dezelfde prijs gehanteerd werd in een gelijkaardig geval te Schildesteenweg/Vincent Goossenslaan (zie gemeenteraadsbeslissing  van 20 juni 2022).

De voorgestelde verkoop vermijdt (verdere) rechtsonzekerheid over de aansluiting bij het openbaar domein van een aantal van de betrokken percelen, creëert een duidelijke situatie met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van de betrokken spie en trekt de rooilijn in het betrokken deel van de straat gelijk. Een behoud in het gemeentelijk patrimonium, noch een verkoop aan andere derden zouden deze resultaten kunnen bewerkstelligen, zodat een gemotiveerde afwijking in het algemeen belang van artikel 293 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur aan de orde is.

 

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Verkoop deel oude bedding voetweg nr. 54 Vincent Goossenslaan

Actie:

Aankopen en verkopen van gronden

Ramingnummer:

RA000224

Raming:

€ 1.025

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Bijlagen:

-          voetweg 54 Vincent Goossenslaan lotiseringsplan

-          voetweg 54 Vincent Goossenslaan aanvraag hypotheekstaat

-          voetweg 54 Vincent Goossenslaan hypothecair getuigschrift

-          voetweg 54 Vincent Goossenslaan informatie prekadastratie

-          voetweg 54 Vincent Goossenslaan informatie prekadastratie 2

-          voetweg 54 Vincent Goossenslaan verkoop restpercelen ontwerpakte

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad beslist om volgende reststroken van voetweg 54 langs de Vincent Goossenslaan te verkopen en keurt hiertoe de bij dit besluit gevoegde ontwerpakte goed:

-          een perceel grond, volgens titel kadastraal gekend sectie A, deel van nummer 548/L, thans kadastraal gekend onder grotere oppervlakte sectie A, nummer 548/N/P0000, met een oppervlakte volgens meting van 1,15 m²,

-          een perceel grond, volgens titel kadastraal gekend sectie A, deel van nummer 548/L, thans kadastraal gekend onder grotere oppervlakte sectie A, nummer 548/N/P0000, met een oppervlakte volgens meting van 14,94 m²,

-          een perceel grond, volgens titel kadastraal gekend sectie A, deel van nummer 548/L, thans kadastraal gekend onder grotere oppervlakte sectie A, nummer 548/N/P0000, met een oppervlakte volgens meting van 31,96 m²,

-          een perceel grond, volgens titel kadastraal gekend sectie A, deel van nummer 548/L, thans kadastraal gekend onder grotere oppervlakte sectie A, nummer 548/N/P0000, met een oppervlakte volgens meting van 8,35 m².

 

Art. 2:

De kosten van het verlijden van de akte en de eventuele (gedeeltelijke) doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen zijn ten laste van de kopers.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

15. Subsidiereglement seniorenverenigingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de seniorenverenigingen goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 16  december 2019 over de subsidiëring van senioren verenigingen in Ranst.

De besluiten van de gemeenteraad van 22 juni 2020, 21 september 2020 en 15 februari 2021 met de goedkeuring van het lokaal relanceplan post covid-19

Een aantal maatregelen worden genomen om de middenstanders en de verenigingen van Ranst zoveel mogelijk te ondersteunen in de coronaperiode

Er wordt beslist om voor het jaar 2020 als coronamaatregel elke vereniging het subsidiebedrag dat zij in 2019 bekwamen terug uit te keren.

 

Juridisch kader:

Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen. De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Bijkomende motivering:

Het lokaal bestuur nam al enkele beslissingen in het voordeel van de lokale verenigingen om de impact van de coronamaatregelen te beperken met de verschillende relanceplannen die al goedgekeurd werden. De werking van de seniorenverenigingen werd over het algemeen zwaar geraakt door de maatregelen die genomen moesten worden om de coronapandemie te bestrijden. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de normaal voorziene berekening van de subsidiebedragen toe te passen temeer omdat deze voornamelijk gebaseerd is op het aantal activiteiten dat de verenigingen hebben georganiseerd. Daarom zullen dezelfde bedragen die toegekend werden in 2020, opnieuw worden uitbetaald voor het subsidiejaar 2022.

Deze regeling heeft als voordeel dat de erkende seniorenverenigingen een eerlijke subsidie zullen krijgen, gebaseerd op hun werking in een normaal jaar. Bovendien zullen zij voor 2022 geen dossier moeten indienen.

 

Financiële gevolgen:

Omschrijving

Uitbetaling subsidies aan de seniorenverenigingen voor de periode 2020-2025

Actie

Werkings- en huursubsidies aan seniorenverenigingen

Ramingnummer

RA001035 en RA001036

Uitgave

€ 11.000

Visumnummer

niet van toepassing

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: Algemene bepalingen:

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot betoelaging van de Ranstse seniorenverenigingen na advies van de raad voor senioren Ranst op basis van de toegekende puntentotalen en binnen de voorziene kredieten in het meerjarenplan.

Alleen de erkende plaatselijke verenigingen komen in aanmerking voor een toelage.

De verenigingen dienen hiertoe de volledig ingevulde en ondertekende subsidieaanvraag te richten aan de raad voor senioren Ranst.

De verenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen van de subsidiërende overheid of van een afvaardiging van de raad voor senioren.

Indien blijkt dat:

-          de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid

-          de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of weigert ze te verschaffen

-          het financieel verslag van voorgaand werkingsjaar niet is toegevoegd bij een subsidie van meer dan  € 1.239

vervalt voor de desbetreffende vereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.

Indien de vereniging nog openstaande schulden heeft bij de gemeente, dan worden deze in mindering gebracht op de uit te betalen subsidie.

Het college van burgemeester en schepenen houdt toezicht op de puntentoekenning door de raad voor senioren.

 

Art. 2: Directe subsidies.

§1. Werkingssubsidies:

Dit is een financiële tegemoetkoming van het gemeentebestuur aan de erkende plaatselijke vereniging voor haar werking en activiteiten. De toelagen worden verleend volgens een puntensysteem.

De punten worden toegekend aan de hand van de volgende normen: 34% van de subsidie worden als volgt verdeeld voor leden, bestuursleden en bestuursvergaderingen:

 

Normen

%

Het aantal aangesloten leden dat lidgeld betaalde voor het betrokken werkjaar.

26%

Het aantal actieve bestuursleden

4%

Het aantal bestuursvergaderingen.

4%

 

De overige 66% wordt als volgt verdeeld voor de activiteiten:

 

Activiteiten

%

Vergaderingen voor alle leden.

20%

Bijeenkomsten van werkgroepen

14%

Socio-culturele activiteiten

16%

Vormingsactiviteiten

16%

 

-          De punten worden toegekend op basis van de activiteiten van het voorbije werkjaar.

-          Als bewijsstuk voor het aantal leden geldt ofwel een ledenlijst van het verbond ofwel het aantal leden dat lidgeld betaald heeft voor het betrokken werkjaar, zoals blijkt uit de boekhouding van de vereniging.

-          Als bestuur wordt beschouwd: een dagelijks bestuur van 4 vaste leden (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester). Bovendien mag per 12 leden een bijkomend  bestuurslid (vrije functieverdeling) mee worden opgenomen voor de subsidieberekening.

-          Eenzelfde activiteit mag slechts bij één subsidiecategorie in rekening worden gebracht.

-          Voor socio-culturele activiteiten en voor vormingsactiviteiten zijn tenminste 12 deelnemers vereist.

-          De verenigingen zullen een jaarplanning voorleggen.

§2. Huursubsidie lokalen voor seniorenverenigingen:

Dit is een financiële tegemoetkoming van het gemeentebestuur aan de erkende plaatselijke seniorenverenigingen voor de huur van lokalen die noodzakelijk zijn binnen de werking van de vereniging.

Verenigingen die niet beschikken over een eigen of gesubsidieerd lokaal dat voldoende groot is voor het inrichten van algemene ledenbijeenkomsten en daardoor verplicht zijn gebruik te maken van een gehuurd lokaal, kunnen deze huurbijdragen inbrengen voor subsidiëring.

De subsidie wordt toegekend op basis van :

-          de huurprijs van lokalen voor algemene ledenbijeenkomsten in het voorbije werkjaar. De bewijzen worden afgeleverd samen met de bewijsstukken voor de werkingssubsidies en de subsidie wordt tegelijkertijd uitgekeerd. Voor het subsidiejaar 2020, betrekking hebbende op het werkjaar 2019, zullen deze bewijsstukken evenwel apart van de bewijsstukken voor de werkingssubsidies worden ingediend. De huurbijdragen worden bewezen door middel van facturen en een activiteitenagenda.

-          Indien het begrote budget ontoereikend is voor de maximumsubsidie, zal deze procentueel verdeeld worden tussen alle rechthebbenden.

 

Art. 3:

Voor het subsidiejaar 2022 worden als coronamaatregel dezelfde bedragen uitbetaald als in 2020 voor de verenigingen die nog actief zijn.

 

Art. 4:

Dit reglement treedt in voege vanaf heden en geldt tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 16 december 2020 dat wordt opgeheven met ingang van heden.

 

Art. 5:

Deze verordening valt onder het onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

16. Gratis grondafstand - Donkereweg 7-9 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand goed van een stuk grond met een oppervlakte van 336 m2, gelegen in Ranst, Donkerweg 7-9, kadastraal gekend als 1 afdeling, sectie C, deel van nr. 58N.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 11 mei 2021 diende DM Projecten, Koekhoven 43 in 2310 Rijkevorsel, een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een grond gelegen aan Donkereweg 7-9 in 2520 Ranst.

Het perceel is kadastraal gekend als: afdeling 1, sectie C, perceelnummer 58N.

De aanvraag heeft betrekking tot het bouwen van een dubbelwoning.

Het dossiernummer in het omgevingsloket is 2021082201.

Deze ontwikkeling impliceert een aanpassing aan de bestaande grens met het openbaar domein.

Het besluit van de gemeenteraad van 13 september 2004 met de voorlopige vaststelling van de rooilijn op 6 meter uit de wegas voor de omgevingsvergunningsaanvraag van DM Projecten voor een perceel gelegen aan Donkerweg 7-9 in 2520 Ranst, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, perceelnummer 58N.

De omgevingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2021 aan DM Projecten, Koekhoven 43 in 2310 Rijkevorsel, voor de grond gelegen in Ranst, Donkereweg 7-9.

De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning waaruit blijkt dat de gronden vallende binnen de ontworpen rooilijn gratis afgestaan moeten worden aan de gemeente en dat alle hieraan verbonden kosten (notaris, landmeter, ...) ten laste zijn van de ontwikkelaar.

Het opmetingsplan opgemaakt door Frederik Vermeiren, landmeter in Brasschaat op 2 december 2021 waaruit blijkt dat de over te dragen grond een oppervlakte heeft van 336 m².

Het bodemattest afgeleverd door OVAM op 4 november 2021.

Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan afgedrukt via de website www.e-notariat.be op 4 november 2021 waaruit blijkt dat het perceel kadastraal gekend is als 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 58N.

Het ontwerp van notariële akte opgemaakt door notaris Philippe Verlinden met standplaats in Rijkevorsel.

 

Juridisch kader:

Artikel 21 1° van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen

Aktes voor onteigeningen door de gemeenten zijn vrijgesteld van het recht op geschriften.

Artikel 41, 11° en 279, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen

De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de gemeenteraad worden ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

Het besluit van de voorzitter van 3 januari 2018 waarbij de voorzitter het besluit tot ondertekening van de notariële aktes delegeert aan de burgemeester

Artikel 101 van het bodemdecreet van 27 oktober 2006

Aktes voor de overdracht van gronden vermelden de inhoud van het bodemattest.

Voor het sluiten van een overeenkomst over de overdracht van gronden moet de overdrager bij de OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver.

Artikel 4.2.19 en artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009

Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden en lasten opleggen bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning. Deze voorwaarden en lasten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot het te vergunde project .

Artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

De overdrachten in der minne van onroerende goederen voor het algemeen belang aan de gemeenten zijn vrijgesteld van registratierechten.

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 over de goedkeuring van het budget 2019 en de nominatieve vermelding van de gratis grondafstand in de verklarende beleidsnota, de financiële nota en de investeringslijst.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2013 over de gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunningen

Voor meergezinswoningen vanaf 3 woongelegenheden en verkavelingen betaalt de aanvrager de kosten. In alle andere gevallen betaalt de gemeente de kosten.

 

Bijlagen:

-          ontwerpakte opgemaakt door notaris Philippe Verlinden in Rijkevorsel

-          kadastrale legger afgeleverd op 4 november 2021

-          Bodemattest afgeleverd op 4 november 2021

-          opmetingsplan opgemaakt door landmeter Frederik Vermeiren in Brasschaat op 2 december 2021

-          Hypothecair getuigschrift

 

Besluit met:

15 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Frans Marivoet (Groen), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

9 onthoudingen: Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Christel Engelen (Vlaams Belang), Hilde Goris (Goesting!), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Bart Goris (Goesting!) en Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang)

 

Art. 1:

De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand goed van een stuk grond met een oppervlakte van 336 m2, gelegen in Ranst, Donkerweg 7-9, kadastraal gekend als 1 afdeling, sectie C, deel van nr. 58N door Gert Dockx, Koekhoven 43 in 2310 Rijkevorsel.

 

Art. 2:

De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein.

 

Art. 3:

De kosten van het verlijden van de akte en de eventuele (gedeeltelijke) doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen zijn ten laste van de aanvrager.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - wegentracé - Doornboomweg 8

 

Omschrijving:

De rooilijn wordt goedgekeurd op 6 meter uit de wegas voor een perceel gelegen aan Doornboomweg 8 in 2520 Broechem.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 5 augustus 2022 diende Christof De Ridder, Ringstraat 12 in 2560 Nijlen, een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een grond gelegen aan Doornboomweg 8 in 2520 Broechem.

Het perceel is kadastraal gekend als: afdeling 3, sectie B, perceelnummer 33A.

De aanvraag heeft betrekking tot het verkavelen in 2 loten.

Het dossiernummer in het omgevingsloket is 2022106522.

Deze ontwikkeling impliceert een aanpassing aan de bestaande grens met het openbaar domein.

Het openbaar onderzoek liep van 10 september 2022 tot 9 oktober 2022.

 

Juridisch kader:

Artikel 2, 12°, 3, 4 en 8 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019

De gemeenteraad is exclusief bevoegd om te beslissen over het aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen van een gemeenteweg. De gemeenteraad is exclusief bevoegd om te beslissen over het aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen van een gemeenteweg.

Onder verplaatsing van een gemeenteweg wordt verstaan de vervanging van een af te schaffen gemeenteweg of een gedeelte daarvan door een nieuwe gemeenteweg of een nieuw wegdeel.

Onder wijziging van een gemeenteweg wordt verstaan de aanpassing van de breedte van de bedding van een gemeenteweg, met uitsluiting van verfraaiings-, uitrustings- of herstelwerkzaamheden.

Omvat de vergunningsaanvraag de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, spreekt de gemeenteraad zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

Bijkomende motivering:

Het betreffende perceel langheen voetweg nr. 21 bis uit de atlas van de buurtwegen van de deelgemeente Broechem met een breedte van de weg van 1,6 meter. Voor de Doornboomweg is nog geen rooilijn- en onteigeningsplan goedgekeurd.

In verschillende stedenbouwkundige en omgevingsvergunningsaanvragen langs Doornboomweg werd de standaard rooilijnbreedte van 12 meter (6 meter uit de wegas) als basis gehanteerd voor de individuele bepalingen voor grondafstand. Deze rooilijnbreedte werd bijvoorbeeld voor het naastliggende perceel op 29 juni 2015 vastgelegd door de gemeenteraad. Het is logisch om dezelfde rooilijn aan te houden.

Deze wijziging of vaststelling van de wegen en de afbakening is in overeenstemming met het wegendecreet omdat het als doel heeft om de uitbouw van een veilig wegennet mogelijk te maken met voldoende ruimte voor het traag verkeer. Hierdoor staat de vaststelling in het kader van het algemeen belang aangezien de wegenis - ook al is het privaat bezit - al sinds mensenheugenis een openbaar karakter heeft. Naast de aanleg van de noodzakelijke nutsvoorzieningen is de vaststelling gekaderd in de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen.

 

Besluit met:

23 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Frans Marivoet (Groen), Christel Engelen (Vlaams Belang), Hilde Goris (Goesting!), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Bart Goris (Goesting!), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

1 onthouding: Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst)

 

Enig artikel:

De gemeenteraad stelt de rooilijn vast op 6 meter uit de wegas voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Christof De Ridder voor een perceel gelegen aan Doornboomweg 8 in 2520 Broechem, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, perceelnummer 33A.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

18. Verkavelingsaanvraag - wegentracé en lastvoorwaarden - kmo-zone Kromstraat

 

Omschrijving:

vastlegging rooilijnen en wegeniswerken binnen RUP 'Kromstraat bis'

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Op 29 juni 2022 diende M.K. Invest nv, Breedveld 1 in 2150 Borsbeek, een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een grond gelegen aan Kromstraat 48 in 2520 Ranst.

Het perceel is kadastraal gekend als: afdeling 1, sectie B, perceelnummers 114A, 126B, 127A, 127B, 128B, 128L, 129A2, 129B2, 129C2, 129P, 129R, 129Z, 130, 131, 132M, 132N, 134L2, 140, 141B3, 141C2, 141D2, 141K3, 141L3, 141N3, 141P3, 141R, 141S en 141X.

De omgevingsvergunningsaanvraag betreft het bouwen van industriegebouwen.

Om deze ontwikkeling te realiseren is de aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk.

In het ontwerp wordt het stratentracé en de gratis grondafstand voorgesteld.

 

Juridisch kader:

Artikel 2, 12°, 3, 4 en 8 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019

De gemeenteraad is exclusief bevoegd om te beslissen over het aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen van een gemeenteweg. De gemeenteraad is exclusief bevoegd om te beslissen over het aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen van een gemeenteweg.

Onder verplaatsing van een gemeenteweg wordt verstaan de vervanging van een af te schaffen gemeenteweg of een gedeelte daarvan door een nieuwe gemeenteweg of een nieuw wegdeel.

Onder wijziging van een gemeenteweg wordt verstaan de aanpassing van de breedte van de bedding van een gemeenteweg, met uitsluiting van verfraaiings-, uitrustings- of herstelwerkzaamheden.

Omvat de vergunningsaanvraag de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, spreekt de gemeenteraad zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

Artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009

In het geval de opdrachtgever instaat voor zowel het bouwen van de gebouwen als de verwezenlijking van de voor het project noodzakelijke wegeniswerken, kan de omgevingsvergunning voor de gebouwen worden afgeleverd zodra de omgevingsvergunning voor de wegeniswerken is verleend.

Artikel 4.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009

Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder:

-          de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan

-          het wijzigen van het reliëf van de bodem

-          het ontbossen

-          het afbreken van constructies.

Artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009

Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.

Artikel 71 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan aan een vergunning lasten verbinden. Deze lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich dient te nemen.

 

Adviezen:

Het advies van de mobiliteitsambtenaar van 6 oktober 2022:

De wegenis op het openbaar domein wordt 6 meter breed aangelegd, alsook de delen van de wegenis die privaat blijven (tussen unit 1, 2, 3, 4 en 5). Het betreft hier gemengd verkeer aangezien er geen aparte fietspaden voorzien zijn. In toekomstige ontwikkeling van de KMO-zone kan een ontsluiting via de Kriekenstraat wel een fietsontsluiting voorzien worden. De wegen zullen dan ook voornamelijk door wagens, bestelwagens en vrachtwagens gebruikt worden. De weg geeft alleen toegang tot de KMO-zone en zal geen druk verkeer te verwerken krijgen. De functie van de weg is dan ook een ontsluitingsweg van een KMO-zone en sluit aan op de reeds bestaande ventweg langs de Kromstraat (N116). Dit is meteen een gewestweg en gecategoriseerd als interlokale weg volgens de nieuwe wegencategorisering (secundaire weg III volgens de oude wegencategorisering). Deze geeft verbinding tot de N14 (en verder aansluiting tot E313 en E34) enerzijds en de R11 anderzijds. De ontsluiting naar het hogere wegennet is dus voldoende. Qua snelheid is het aangewezen om een maximum snelheid van 30 of 50 in te stellen. De lengte van de wegenis is ook van die aard dat hoge snelheden niet haalbaar zijn. Gezien het grote aantal inritten (van parkings en private wegenis tussen de units) is een lage snelheid aangewezen omdat er heel wat draaibewegingen van afslaand verkeer zal zijn.

Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 27 augustus 2022 tot en met 26 september 2022. Er werden 4 bezwaarschriften ingediend. Deze handelen niet over de wegeniswerken.

 

Bijkomende motivering:

De aanvraag gaat over het oprichten van kmo-units binnen het gemeentelijk RUP 'Kromstraat bis' en het aanleggen van een nieuwe openbare wegenis om deze te ontsluiten.

Deze wijziging of vaststelling van de wegen en de afbakening is in overeenstemming met het wegendecreet omdat het als doel heeft om de uitbouw van een veilig wegennet mogelijk te maken voor de ontsluiting van het industrieterrein zoals voorzien in het goedgekeurde RUP. Naast de aanleg van de noodzakelijke nutsvoorzieningen is de vaststelling gekaderd in de ontsluiting van aangrenzende percelen conform het advies van de mobiliteitsambtenaar.

 

Bijlagen:

-          inplantingsplan

-          inplantingsplan openbaar domein (rooilijnplan)

-          inplantingsplan riolering

-          inplantingsplan compartementering

-          inplantingsplan terreinprofiel

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De voorgestelde rooilijn/wegentracé wordt goedgekeurd voor de verkavelingsaanvraag van M.K. Invest nv voor percelen gelegen aan Kromstraat 48 in 2520 Ranst, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, perceelnummers 114A, 126B, 127A, 127B, 128B, 128L, 129A2, 129B2, 129C2, 129P, 129R, 129Z, 130, 131, 132M, 132N, 134L2, 140, 141B3, 141C2, 141D2, 141K3, 141L3, 141N3, 141P3, 141R, 141S en 141X.

 

Art. 2:

De volgende voorwaarden worden in verband met de uitrusting van de weg van de verkaveling opgelegd:

-          breedte wegtracé: zoals aangeduid op het plan: 10 meter

-          wegenis: breedte verharding: conform dwarsprofiel - aard: asfalt

-          greppels en kantstrook: conform dwarsprofiel

-          riolering: gescheiden rioleringsstelsel met wachtbuizen voor regenwater en afvalwater, voor elk perceel afzonderlijk tot achter de rooilijn gebracht. Voor de aansluitingen van DWA- en RWA- afvoer moet rekening gehouden worden met het advies van Aquafin.

-          nutsvoorzieningen: water, gas, elektriciteit, telefoon, tv-distributie-aansluitingsmogelijkheden voor alle percelen te voorzien

-          openbare verlichting aan te leggen volgens de gegevens van het gemeentebestuur van Ranst

-          verkeerssignalisatie en signalisatie hydranten aan te leggen volgens de gegevens van het gemeentebestuur van Ranst

-          toezicht: toezichter aan te stellen door de gemeente op kosten van de verkavelaar

-          het ontwerp van weg- en rioleringswerken, evenals de wijze van aanbesteding, wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd

-          ontwerper weg- en rioleringswerken: de naam van de ontwerper moet vooraf ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd

-          afwateringsplan: bij het ontwerpdossier van de weg- en rioleringswerken moet een sluitend afwateringsplan gevoegd worden

-          groenplan: bij het ontwerpdossier van de weg- en rioleringswerken moet een groenplan gevoegd worden.

-          verkeersveiligheid: ten behoeve van de verkeersveiligheid moeten de nodige maatregelen voorzien worden, nader te bepalen bij de goedkeuring van het ontwerp weg- en rioleringswerken

 

Art. 3:

Alle kosten met betrekking tot de aanleg van de hierboven vermelde infrastructuur zijn ten laste van de verkavelaar.

 

Art. 4:

Voor de gunning van de werken moet de verkavelaar een bankwaarborg stellen aan de gemeente welke de volgende kosten dekt:

1. weg- en rioleringswerken (goedgekeurde inschrijving)

2. nutsvoorzieningen

3. uitvoering groenplan

4. veiligheidscoördinator

5. veiligheidsmarge van 20% op 1, 2, 3 en 4

 

Art. 5:

Binnen de 6 maanden na de definitieve oplevering moet alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente worden overgedragen, samen met de overdracht van de gronden binnen het goedgekeurde stratentracé. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de ontwikkelaar.

 

Art. 6:

Het is aan de ontwikkelaar om te allen tijde te zorgen voor een goed nabuurschap, zowel wat geluidoverlast, verkeersoverlast en andere hinder betreft.

 

Art. 7:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

19. Ruimen baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026 - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de realisatie van ‘Ruimen baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026 met als raming voor perceel 1 ruimen baangrachten en andere belangrijke afwateringsgrachten periode 2023-2026 € 6539.213,96 en voor perceel 2 : manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen  periode 2023-2026€ 365.898,19  incl. btw 21% .

Het project wordt gegund via openbare procedure.

 

Motivering:

De gemeenteraad wordt door de voorzitter van de gemeenteraad heropent om 21u15 na het afsluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Relevante voorgeschiedenis, Feiten en context:Project

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2020-2025 de actie realiseren van een bermbeheer, bosbeheer en landschapsbeheer met het ramingsnummer RA001267 goedgekeurd.

voor het ruimen van baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026

 

Juridisch kader:

Artikel 41, §3, 10° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die niet vallen onder het begrip "dagelijks bestuur” en niet nominatief werden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende de vaststellingen van het begrip "dagelijks bestuur" en de vaststelling van welke categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uitgesloten zijn van de visumverplichting

De uitgaven met een waarde tot € 75.000 exclusief btw van het exploitatiebudget behoren tot het “dagelijks bestuur”.

De uitgaven van het investeringsbudget met een waarde tot en met € 50.000 exclusief btw behoren tot het “dagelijks bestuur”.

Verbintenissen van bepaalde duur (uitgezonderd investeringssubsidies) waarvan het bedrag niet hoger is dan € 30.000 exclusief btw zijn vrijgesteld van de visumverplichting.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017

De artikels 42, § 1, 1° a) van de wet inzake overheidsopdrachten en 90 van het koninklijk besluit plaatsing

De aanbestedende overheid kan gebruik maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave lager ligt dan € 140.000 exclusief btw.

Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013

De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 

Financieel gevolgen:

Omschrijving:

Ruimen baangrachten  en grachten in verkavelingen en grachten van algemeen belang

Actie:

Realiseren van een bermbeheer, bosbeheer en landschapsbeheer

Ramingnummer:

RA001267

Uitgave:

Raming:

perceel 1: ruimen baangrachten en andere belangrijke afwateringsgrachten periode 2023-2026 : € 639.213,96 btw incl. 21%

Perceel 2: manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen  periode 2023-2026 : € 365.898,19 btw incl. 21%

Visumnummer:

Niet van toepassing

 

Bijlagen:

het lastenboek ruimen baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026 

 

Besluit met:

23 stemmen voor: John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Frans Marivoet (Groen), Christel Engelen (Vlaams Belang), Hilde Goris (Goesting!), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Zoe Helsen (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Bart Goris (Goesting!), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA) en Kurt De Belder (Groen)

 

Art. 1:

De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de realisatie van ‘Ruimen baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026 met als raming voor perceel 1 ruimen baangrachten en andere belangrijke afwateringsgrachten periode 2023-2026 €639.213,96 en voor perceel 2: manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen  periode 2023-2026 €365.898,19  incl. btw 21%

 

Art. 2:

Het project wordt gegund via openbare procedure.

 

De gemeenteraad wordt door de voorzitter van de gemeenteraad geschorst om 21u05 voor de opening van de raad voor maatschappelijk welzijn, voorafgaand aan de opening van de besloten zitting.

Publicatiedatum: 20/12/2022