Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021 om 21:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter, Hilde Goris en Bart Goris - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Zoe Helsen en Stefanie Gijsels - raadsleden

 

De zitting wordt om 21 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021 goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde op 15 februari 2021.

 

Juridisch kader:

Artikel 277 §1 en 278§1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

De notulen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

Artikel 32 §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk gemeenteraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgemaakt in de vorm van een audio opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

Bijlagen:

-          ontwerp van de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021, opgemaakt door de algemeen directeur

-          audio-opname van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021 goed.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

2. Openbare verkoop 2 loten bouwgrond - Doggenhoutstraat - Goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de openbare verkoop van 2 bouwloten aan de Doggenhoutstraat via het online biedingssysteem van de notarissen Biddit.be.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het betreft een blok grond met een totale oppervlakte volgens de kadastrale gegevens van 1.960 m² en volgens meting 1.993 m² en palende met een breedte aan de Doggenhoutstraat van ongeveer 25,33 m en versmallend naar achter toe tot ongeveer 19,95 m. De Doggenhoutstraat maakt deel uit van de gewestweg Nl 16.

De gronden zijn thans in gebruik als tuingrond.

Het terrein is tamelijk regelmatig van configuratie, vlak van niveau en lichtjes afhellend naar achter toe waar het eigendom paalt aan de openbare waterloop nr 3.17.11

Het eigendom ligt volgens het goedgekeurde gewestplan integraal in het woongebied.

De gronden hebben een gunstige ligging langsheen de drukke verkeersweg Nl 16 op korte afstand van het centrum van de gemeente en diverse scholen en supermarkten.

De gronden genieten van een gunstige oriëntatie met het zuiden achteraan. Vlakbij het betreffende eigendom is ook een busstopplaats.

Door de raad voor maatschappelijk welzijn werd op 9 november 2015 reeds een beslissing genomen tot verkoop van het onroerend goed Doggenhoutstraat, links van nr. 19 gelegen met kadastrale gegevens 1ste afdeling sectie C, nrs. 399/G/6 en 399/H/6 oppervlakte respectievelijk 9a 80ca en 9a 80ca, totale oppervlakte 19a 60ca. Het plan over te gaan tot verkoop van het perceel is nooit weg geweest. De verkoop van het perceel wordt thans terug opgenomen. Met de financiële middelen die worden gerealiseerd kunnen andere investeringen worden gerealiseerd die bijdragen tot optimaal beheer van het patrimonium.

 

Juridisch kader:

Artikel 41,11° en 279 § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen behalve bepaalde uitzonderingen.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau is bevoegd voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Het besluit van de algemeen directeur van 31 maart 2019 met de delegatie van de ondertekening van notariële akten aan André Van Hove, transitiemanager, voor de ondertekening van notariële aktes voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Het besluit van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 januari 2019 met de delegatie van de ondertekening van notariële akten aan Johan De Ryck, burgemeester en voorzitter van het vast bureau voor de ondertekening van notariële aktes voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten

Het bestuur heeft een geldig en recent schattingsverslag nodig voor de objectieve waardebepaling van de onroerende goederen. Het schattingsverslag is geldig als het is opgesteld door een landmeter expert als vermeld in artikel 296 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Het schattingsverslag is recent als het niet ouder is dan twee jaar. De geschatte prijs (of de schattingsprijs) is de minimum- of maximumprijs voor de onroerende transactie tenzij het bestuur kan motiveren waarom hiervan wordt afgeweken.

 

Bijkomende motivering:

Het perceel werd eind 2002 aangekocht met als motivatie op die plaats een nieuwe administratieve zetel voor het OCMW te vestigen. Deze optie was al bij de beslissing tot verkoop in 2015 niet langer aan de orde. Andere ontwikkelingsmogelijkheden die optimaal passen in de werking van ons lokaal bestuur laten zich niet voorzien.

Voorgesteld wordt de gronden openbaar te verkopen via Biddit.be, het online platform voor notarissen. Dit biedt de beste garantie voor het verkrijgen van een goede prijs.

Om een reëel beeld te hebben van de verkoopwaarde van de gronden werd aan Mark Bernaerts, landmeter te Ranst gevraagd om een schattingsverslag op te maken.  De verkoopwaarde wordt volgens de schatting van 16 oktober 2020 geraamd op € 310.000.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Verkoop bouwgrond

Actie:

Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

Ramingnummer:

RA001471

Inkomst:

€ 310.000

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Bijlagen:

Schattingsverslag gronden Doggenhoutstraat.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit opdracht te geven tot verkoop van de percelen onder Ranst, Doggenhoutstraat, links van nr. 19 - 1ste afdeling, sectie C nrs 399/G/6 en 399/H/6 oppervlakte respectievelijk 9a 80ca en 9a 80ca, gezamenlijke oppervlakte 19a 60ca.

 

Art. 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de verkoop openbaar te laten plaatsvinden via het online biedingssysteem van de notarissen Biddit.be.

 

Art. 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de in artikel 1 beschreven onroerende goederen te koop aan te bieden voor de minimumprijs van gezamenlijk € 310.000, zijnde het bedrag van de schatting.

 

Art. 4:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit notaris Van Kerkhoven, Van Den Nestlaan 32 te 2520 Broechem - Ranst aan te duiden als verkoophoudend notaris.

 

Art. 5:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer Johan De Ryck, burgemeester, en de heer Andre Van Hove, transitiemanager, te machtigen om het OCMW te vertegenwoordigen bij de notariële verplichtingen die voortvloeien uit deze beslissing. De verkoop zal plaatsvinden na goedkeuring van de akte in de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

3. Aankoop woning Dorpstraat 99 - voorwaarden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aankoop onroerend goed Dorpstraat 99

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het ocmw is in de deelgemeente Emblem eigenaar van het pand Dorpstraat 97. De bewoonster van het naastgelegen pand Dorpstraat 99, woning die met het pand van het ocmw onder één dak staat, wenst haar eigendom te verkopen. Het verwerven van dit perceel is een meerwaarde voor het patrimonium van het bestuur. Zoals gesteld vormen beide panden als bouwwerk één geheel. Het perceel van het ocmw wordt bovendien achteraan bezwaard met een rechts van doorgang naar de garage van de aanpalende eigenaar. Dit recht vormt in de huidige hoedanigheid bovendien feitelijk een buffer ten aanzien van het achterliggend perceel - de vroegere schoolsite die eigendom is van de gemeente. In het BPA "Kerkhof en omgeving Emblem" werd bepaald dat de gemeentelijke eigendommen bestemd zijn voor openbare gebouwen en gebouwen met openbaar karakter. Indien dit pand kan worden aangekocht biedt de site heel wat meer ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Juridisch kader:

Artikel 41,11°, 78, 11°, 269 en 279 § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen behalve bepaalde uitzonderingen.

De reglementen, beslissingen en akten van de raad voor maatschappelijk welzijn, en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de raad voor maatschappelijk welzijn, worden ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en medeondertekend door de algemeen directeur.

De raad voor maatschappelijk welzijn/gemeenteraad kan zonder de nodige kredieten over de uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt.

In dit geval worden de financiële gevolgen opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Het besluit van de algemeen directeur van 31 maart 2019 met de delegatie van de ondertekening van notariële akten aan André Van Hove, transitiemanager voor de ondertekening van notariële aktes voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Het besluit van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 januari 2019 met de delegatie van de ondertekening van notariële akten aan Johan De Ryck, burgemeester en voorzitter van het vast bureau voor de ondertekening van notariële aktes voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten

Het bestuur heeft een geldig en recent schattingsverslag nodig voor de objectieve waardebepaling van de onroerende goederen. het schattingsverslag is geldig als het is opgesteld door een landmeter expert als vermeld in artikel 296 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Het schattingsverslag is recent als het niet ouder is dan twee jaar. De geschatte prijs (of de schattingsprijs) is de minimum- of maximumprijs voor de onroerende transactie tenzij het bestuur kan motiveren waarom hiervan wordt afgeweken.

 

Bijkomende motivering:

De aankoop van het pand Dorpstraat 99 vergroot voor het bestuur de mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van de site, al dan niet als één geheel met het achtergelegen vroegere schoolgebouw en terrein. Door het wegvallen van het recht van doorgang wordt het een aaneensluitend geheel. De realisatie van een kernversterkend project voor Emblem kan optimaal worden overwogen.

Zonder aankoop van de woning zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor wat betreft het gedeelte eigendom van het bestuur uiterst  beperkt.

De aankoop kadert in de optimalisering van het patrimonium van het bestuur. Het pand Dorpstraat 97 komt aan bod in de studie die momenteel wordt uitgevoerd door Value Partners. Aangezien dit pand net op de markt gekomen is, wordt de raad voor maatschappelijk welzijn verzocht de mogelijke aankoop van het pand binnen de contouren van het schattingsverslag te kopen.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Aankoop woning Dorpstraat 99

Actie:

Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

Ramingnummer:

RA001470

Bedrag:

€ cfr. schattingsverslag

Visumnummer:

In aanvraag

 

Bijlagen:

Dorpstraat 99 - schattingsverslag.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

§1. De raad voor maatschappelijk welzijn besluit wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden over te gaan tot aankoop van het onroerend goed Dorpstraat 99 deelgemeente Emblem, 4de afdeling sectie B nr. 248/M/2, 2a 10 ca tegen een prijs conform deze vastgesteld in het schattingsverslag van de landmeter expert en draagt op daartoe de nodige onderhandelingen te voeren.

§2. De raad voor maatschappelijk welzijn geeft opdracht om de nodige kredieten op te nemen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Art. 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit in voorkomend geval notaris Van Kerkhoven, Van Den Nestlaan 32 te 2520 Broechem - Ranst aan te duiden als notaris optredend voor het bestuur.

 

Art. 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heren Johan De Ryck, burgemeester en voorzitter van het vast bureau, en André Van Hove, transitiemanager, te machtigen om de aan- en verkoopbelofte namens het OCMW te ondertekenen.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

4. Lokaal opvanginitiatief - opzegging 1 opvangplaats - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het opzeggen van 1 opvangplaats van het lokaal opvanginitiatief.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) van Ranst heeft momenteel plaats voor 7 alleenstaande mannen, waarvan er 4 gehuisvest zijn in Torenplein 2. Dit gebouw voldoet niet langer aan de kwaliteitsnormen.
Op 18 februari 2021 ging het vast bureau akkoord met het voorstel om 3 opvangplaatsen te verhuizen naar Kleine Garve, Kerkstraat 13, en om 1 opvangplaats op te zeggen.

 

Juridisch kader:

Artikel 57ter 1 van de de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s

Om te zorgen voor een evenwichtige spreiding van de opvangplaatsen over de gemeenten, is het OCMW verplicht lokale opvanginitiatieven op te richten als bedoeld in artikel 64 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

Artikel 17 en 64 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde ander categorieën van vreemdelingen

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen individuele of collectieve opvangstructuren organiseren om materiële hulp te verlenen aan de begunstigde van de opvang. Deze opvangstructuren, genaamd lokale opvanginitiatieven, maken het voorwerp uit van een overeenkomst tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het Agentschap. De Koning bepaalt het kader voor de oprichting van een lokaal opvanginitiatief, evenals de nadere regels van de subsidiëring door het Agentschap.

De Koning legt de normen vast waaraan de opvangstructuren moeten beantwoorden, zowel inzake kwaliteit als inzake infrastructuur, alsook de nadere regels van de controle door het Agentschap van de naleving van deze normen.

Artikel 77 en 84, § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daartoe algemene regels vaststellen.

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor.

 

Bijkomende motivering:

Omwille van de visie dat het gebouw gelegen te Torenplein 2, Oelegem in de toekomst omgevormd wordt tot een project met de mogelijke herlocalisatie van de bibliotheek, is er het voorstel 3 LOI-plaatsen van dit adres te verhuizen naar een woning met 3 kamers in Kleine Garve waar sinds midden 2014 reeds opvangplaatsen van het lokaal opvanginitiatief gevestigd zijn.

Het verzoek tot adreswijziging van een LOI-overeenkomst moet ten minste één maand voor de geplande datum worden ingediend bij het Agentschap. De wijziging is van toepassing na goedkeuring van het Agentschap met voorafgaand een bezoek ter plaatse.
Omdat er in Kleine Garve slechts plaats is voor 3 extra LOI-bewoners, betekent dit dat we 1 opvangplaats moeten opzeggen bij Fedasil. We gaan dan van 7 naar 6 opvangplaatsen.

Mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maanden, kan het OCMW op elk moment de bestaande plaatsen opzeggen, per aangetekende brief naar Fedasil.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het opzeggen van 1 opvangplaats van het lokaal opvanginitiatief.

Publicatiedatum: 21/04/2021