Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter, Hilde Goris en Bart Goris - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Zoe Helsen en Stefanie Gijsels - gemeenteraadsleden

 

gemeenteraadslid Fernand Bossaerts verlaat de vergadering vanaf punt 3.

gemeenteraadslid Fernand Bossaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

De zitting wordt om 20 uur geopend.

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 15 februari 2021 goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De gemeenteraad vergaderde op 15 februari 2021.

 

Juridisch kader:

Artikel 277 §1 en 278§1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

Artikel 32 §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk

De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk gemeenteraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad worden opgemaakt in de vorm van een audio opname van de openbare zitting van de gemeenteraad

 

Bijlagen:

-          ontwerp van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 15 februari 2021, opgemaakt door de algemeen directeur

-          audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 15 februari 2021

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 15 februari 2021 goed.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

2. Klachten bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking 3,5 T in Ranst - antwoord gouverneur - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur van 5 februari 2021 via het digitale loket met het antwoord op de 3 klachten op 17 december 2020 (door Boerenbond, door Algemeen Boerensyndicaat en door CD&V/WIJ Ranst) bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst waarbij het tot de autonomie van het lokale bestuur behoort om een plaatselijke verkeerssituatie in te richten, en dus te beslissen over welk verkeersbord al dan niet gebruikt wordt. Ze kan en mag haar niet uitspreken over deze beslissing en zal als zodanig niet optreden. Het college van burgemeester en schepenen zal dit agenderen op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het zwaar vervoer in het centrum van Broechem en het centrum van Ranst is de laatste jaren toegenomen. In Broechem komt dit zwaar vervoer voorbij twee scholen. In Ranst zoekt het zich vaak een weg doorheen woonwijken.

Op de zitting van de gemeenteraad van 16 november 2020 wordt het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd waarbij er een tonnagebeperking van 3,5 T wordt ingesteld in het centrum van Ranst. Het verbod voor het zwaar vrachtverkeer wordt aangeduid met het bord C21 (3,5 T) voorzien van een onderbord type IV met de vermelding "uitgezonderd laden en lossen".

Het schrijven van het Agentschap binnenlands bestuur via het digitaal loket op 17 december 2020 met melding van 3 klachten van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en CD&V/WIJ Ranst tegen het besluit van de gemeenteraad

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2020 met het antwoord van het college van burgemeester en schepenen op de 3 klachten van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en CD&V/WIJ Ranst tegen het besluit van de gemeenteraad over de tonnagebeperking in Ranst

Het schrijven van de gouverneur van 5 februari 2021 via het digitale loket met het antwoord op de 3 klachten op 17 december 2020 (door Boerenbond, door Algemeen Boerensyndicaat en door CD&V/WIJ Ranst) bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst

 

Juridisch kader:

Deel II, titel 7 en deel 3, titel 3, hoofdstuk 4 van het decreet lokaal bestuur van 2 december 2017

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen.

Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in artikel 285, § 1, 1° en 2°, en artikel 285, § 2, eerste lid, 1° en 2°, of van de besluiten, vermeld in artikel 286, § 1 en § 2.

De klacht wordt ingediend tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht op de hoogte van:

1)      de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze ontvangen werd

2)      het verzoek van de toezichthoudende overheid aan de gemeenteoverheid of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om het besluit en het bijbehorende dossier te bezorgen, binnen tien dagen na dat verzoek

3)      het besluit van de toezichthoudende overheid over de ingediende klacht met vermelding van de motieven waarop het besluit is gebaseerd.

De toezichthoudende overheid brengt de betrokken gemeenteoverheid of aan het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte van haar definitieve antwoord aan de indiener van de klacht. Deze mededeling wordt ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Bijkomende motivering:

Het gemeenteraadsbesluit betreft een tonnagebeperking van 3,5T in een limitatief opgesomde lijst van straten in de deelgemeente Ranst. De doelststelling is het invoeren van een sluitende en éénduidige tonnagebeperking dat duidelijkheid schept voor elke weggebruiker. De bedoeling is dat het dorpscentrum, schoolomgevingen en woonwijkgen gespaard worden van vrachtverkeer dat geen bestemming heeft in deze straten. In straten waarvoor geen volwaardige alternatieve vrachtroute bestaat wordt wel vrachtverkeer toegestaan.

Het is niet de bedoeling dat eigenaars, huurders of pachters hun eigendommen of gronden die ze in gebruik hebben niet kunnen bereiken. Transport boven de 3,5 T blijft mogelijk naar eigendommen of plaatsen waar ze moeten zijn. Doorgaand verkeer echter is niet meer mogelijk omdat deze wegen niet geschikt zijn voor dagelijks transport van zwaar vervoer.  Deze regeling wordt ook in vele steden toegepast.

Ondanks het beweren in de verschillende klachten is er geen precedent geschapen. in de gemeenteraad van 2017 toen het gemeenteraadslid Fernand Bossaerts schepen van mobiliteit was, stelde hij een gelijkaardig verkeersreglement voor met het invoeren van een tonnagebeperking deel Schawijkstraat en Spruytershofstraat uitgezonderd laden en lossen. Hier werd net dezelfde terminologie gehanteerd en had het gemeenteraadslid Fernand Bossaerts geen opmerkingen over de rechtsgeldigheid van het besluit dat hij zelf heeft voorgesteld op de toenmalige gemeenteraad. Net zoals het huidige verkeersreglement is het toenmalige verkeersreglement geadviseerd door de lokale politie ZARA in de verkeerscommissie, nu genoemd de commissie mobiliteit en openbare werken. Het voorstel was om in kader van de verkeersveiligheid om in deze straten het zwaar vrachtverkeer te weren omdat dit woonwijken zijn en er veel fietsverkeer is.

Het is absoluut niet de bedoeling om private eigenaars de toegang tot hun private eigendom te verbieden. Het reglement is eerst op de gemeenteraad geweest en op voorstel van het gemeenteraadslid Fernand Bossaerts werd het reglement verdaagd om de term uitgezonderd aangelanden die in het oorspronkelijke voorstel stond te verduidelijken. Hierdoor heeft de verkeerscommissie teruggegrepen naar het onderbord 'uitgezonderd laden en lossen' dat op voorstel van de toenmalige schepen en het huidige gemeenteraadslid Fernand Bossaerts werd geïntroduceerd naar analogie met andere gemeenten zoals Putte. De intentie van de gemeenteraad is een algemene tonnagebeperking te introduceren in het centrum van de deelgemeente Ranst waarbij doorgaand zwaar verkeer verboden wordt. In de klacht van de boerenbond en het algemeen syndicaat wordt geen persoonlijk belang aangetoond enkel de vraag of eis tot uitzondering voor landbouwvoertuigen ondanks de tonnage en het gevaar voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker. De gemeente staat in voor de veiligheid en de verkeersveiligheid. Op advies van de verkeerscommissie en goedgekeurd door de gemeenteraad werd er gekozen voor het bannen van doorgaand zwaar verkeer in het centrum in straten die niet geschikt zijn voor dit verkeer. Uitzondering toestaan voor elk doorgaand zwaar landbouwvoertuig in school- en/of woonomgevingen druist in tegen de doelstelling van de gemeente om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Net zoals bij federale of regionale regelgeving zijn tevens de debatten van de gemeenteraad en de motivering (vergelijking bij de memorie van toelichting) een rechtsbron waarin bij discussie de rechter zich op kan beroepen. In de motivering staat duidelijk:

“Naar het voorbeeld van andere Vlaamse steden en gemeenten, wordt er alleen een uitzondering op de tonnagebeperking gemaakt voor 'laden en lossen' en indien nodig De Lijn. De loonwerker of aannemer die in opdracht van een eigenaar of pachter in deze zone moet zijn om een bepaald perceel te bereiken, wordt uiteraard toegestaan om zijn opdracht te kunnen uitvoeren.”

Met andere woorden is de bedoeling van het reglement (die ook gehanteerd wordt door de lokale politie) weergegeven in de motivering van het besluit (zie onderaan) en laat toe dat bewoners, pachters, gebruikers hun gronden/eigendommen/velden in dit gebied kunnen bereiken maar niet als doorgangsroute voor landbouwvoertuigen zoals de wens is van het Boerensyndicaat, de Boerenbond en bij uitbreiding het gemeenteraadslid van CD&V/WIJ Fernand Bossaerts

“Laden en lossen wordt wel toegestaan, omdat de lokale middenstand uiteraard moet worden beleverd. Landbouwers moeten hun gronden ook kunnen bereiken om daar hun activiteiten te kunnen uitoefenen. ….

Naar het voorbeeld van andere Vlaamse steden en gemeenten, wordt er alleen een uitzondering op de tonnagebeperking gemaakt voor 'laden en lossen' en indien nodig De Lijn. De loonwerker of aannemer die in opdracht van een eigenaar of pachter in deze zone moet zijn om een bepaald perceel te bereiken, wordt uiteraard toegestaan om zijn opdracht te kunnen uitvoeren.”

De gouverneur heeft geantwoord dat het inrichten van een plaatselijke verkeerssituatie behoort tot de autonome beslissingsbevoegdheid van het lokale bestuur. Hierdoor kan de gouverneur niet tussenkomen. In casu is  de gouverneur van oordeel dat het de rechtszekerheid niet ten goede komt dat de bedoeling (landbouwverkeer is wel toegelaten tot aan de percelen) niet in het besluit zelf is opgenomen. Het ware duidelijker geweest om dit wel te doen. De gouverneur geeft echter geen aanduiding van een betere oplossing om zwaar vervoer dat niet op één of ander perceel daar moet zijn, geweerd kan worden. Het onderbord met uitgezonderd landbouwvoertuigen geeft geen garantie dat zwaar vrachtverkeer ingeschreven als landbouwvoertuigen ongehinderd deze straten gebruiken en verkeersonveilige situaties veroorzaken. Ze besluit dan ook met het antwoord dat het tot de autonomie van het lokale bestuur om een plaatselijke verkeerssituatie in te richten, en dus te beslissen over welk verkeersbord al dan niet gebruikt wordt. Ze kan en mag haar niet uitspreken over deze beslissing en zal als zodanig niet optreden.

 

Bijlagen:

4)      Het schrijven van het agentschap binnenlands bestuur van 17 december 2020 met de drie klachten over het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2020 aangaande de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst

5)      Klacht van het gemeenteraadslid Fernand Bossaerts (CD&V/Wij Ranst) rond de rechtsgeldigheid van het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2020 aangaande de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst

6)      Klacht Mark Wulfrancke, Industrieweg 53, 8800 Roeselare-Beveren van het Algemeen Boerensyndicaat rond de rechtsgeldigheid van het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2020 aangaande de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst

7)      De klacht van Bert De Keyser, voorzitter Regioraad Mechelen 014/59 51 50 antwerpen@boerenbond.be rond de rechtsgeldigheid van het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2020 aangaande de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst en het verzoek tot vernietiging van het besluit

8)      De schrijvens van de gouverneur van 5 februari 2021 via het digitale loket met het antwoord op de 3 klachten op 17 december 2020 (door Boerenbond, door Algemeen Boerensyndicaat en door CD&V/WIJ Ranst) bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst

 

Besluit:

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur van 5 februari 2021 via het digitale loket met het antwoord op de 3 klachten op 17 december 2020 (door Boerenbond, door Algemeen Boerensyndicaat en door CD&V/WIJ Ranst) bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst waarbij het tot de autonomie van het lokale bestuur behoort om een plaatselijke verkeerssituatie in te richten, en dus te beslissen over welk verkeersbord al dan niet gebruikt wordt. Ze kan en mag haar niet uitspreken over deze beslissing en zal als zodanig niet optreden.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

3. Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem - waarborg lening - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad besluit zich zorg te stellen voor de lening van € 70.000 met een kooptijd van 20 jaar aangegaan door de het kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het kerkbestuur sint-Gummarus beslist in zitting van 8 februari 2021 een lening van € 70.000 aan te gaan bij Belfius met een looptijd van 20 jaar.

De gemeente moet deze lening waarborgen.

 

Juridisch kader:

Artikel 2 en 42 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. De gemeente is bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.

Het decreet van 7 mei 2014 over de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten en artikel 92 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809

De gemeenten moeten tussenkomen in de tekorten van de eredienstbesturen

 

Financiële gevolgen:

Als het kerkbestuur haar financiële verplichtingen nakomt zijn er voor de gemeente geen financiële gevolgen.

 

Besluit met:

21 stemmen voor:John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Christel Engelen (Vlaams Belang), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Erika Eeckhout (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Hilde Goris (Goesting!) en Bart Goris (Goesting!)

 

Art. 1:

De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de kredietopening wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.

 

Art. 2:

De gemeenteraad machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.

 

Art. 3:

De gemeente verbindt zicht, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen leningen bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, val al de sommen die er op dat ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest-  en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat en het gewest), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning van deze inkomsten.

 

Art. 4:

De gemeenteraad machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de lener, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden.

 

Art. 5:

Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van Belfius Bank.

 

Art. 6:

De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, intresten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaaft blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.

Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissies en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigd de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen worden gevorderd.

Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn – ingevolge artikel 6 juncto 9 §3 van het k.b. van 14 januari 2013 – de intresten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde K.B.

De borg verklaart kennis genomen te hebben van bovenvermelde kredietcontract en er de bepalingen van te aanvaarden.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

4. Gemeentelijke toelagen 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de gemeentelijke toelagen 2021 goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

In het budget 2020 werden volgende toelagen voorzien voor verenigingen die initiatieven nemen of steunen voor inwoners van de gemeente:

 

Nr.Ramingnr:.Toelichting:Uitgave:

1RA000846Subsidie aan Werelddelen voor vrijetijdsparticipatie€ 2.000

2RA000847Subsidie aan DVC Zevenbergen€15.000

3RA000848Subsidie aan Handicar Zoersel€ 5.177

4RA000849Subsidie aan Leef€10.000

5RA001038Subsidie aan Gezellig Oelegem: kerstverlichting€ 1.250

6RA001039Subsidie aan Middenstand Broechem: kerstverlichting€ 1.250

7RA001040Subsidie aan Middenstand Emblem Dorp: kerstverlichting€ 1.250

8RA001041Subsidie aan Middenstand Ranst: kerstverlichting€ 1.250

9RA001042Subsidie aan Gezellig Oelegem: kerstmarkt€ 1.250

10RA001043Subsidie aan 't Ven Emblem: kerstmarkt te Emblem€ 1.250

11aRA001050Subsidie aan Harmonie De Nachtegaal€ 1.250

11bRA001051Subsidie aan Harmonie De Netezonen€ 1.250

12RA001052Subsidie aan projectvereniging erfgoed voorkempen (IOED)€1.241

13RA001053Subsidie aan projectvereniging erfgoed voorkempen (convenant)€ 3.800

14aRA001097Subsidie aan voetbalclub K. Oelegem S.K.€ 2.000

14bRA001098Subsidie aan voetbalclub KFC Broechem€ 2.000

14cRA001099Subsidie aan voetbalclub KFC Ranst€ 2.000

14dRA001100Subsidie aan voetbalclub Koninklijk Racing Emblem€ 2.000

15RA001118Subsidie aan Werelddelen: vorming€ 3.000

16RA001122Subsidie aan Centrum voor Basiseducatie Open School € 1.250

17RA001123Subsidie aan VOR€ 50.000

18RA001276Subsidie aan Kempens Landschap€ 3.900

19RA001279Subsidie aan Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos Ranst€ 2.000

20RA001280Subsidie aan Regionaal Landschap De Voorkempen€ 5.043

 

Juridisch kader:

De artikelen 3, 4 en 5 van de wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en of de aanwending van sommige toelagen

Ieder trekker van een toelage verleend door een van de in artikel 1 bedoelde verstrekkers moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik rechtvaardigen.

Behoudens in de gevallen dat een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, moet elke beslissing tot verlening van een toelage de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke verantwoording van de ontvanger van de toelage wordt geëist alsook, in voorkomend geval, de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Uitbetaling van de gemeentelijke toelagen 2021

Actie:

zie supra

Ramingnummer:

zie supra

Uitgave:

€ 120.411 (inclusief btw)

Visumnummer:

2021/04

 

 

Besluit met:

21 stemmen voor:John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Frans Marivoet (Groen), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Erika Eeckhout (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Raf Serneels (N-VA), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Hilde Goris (Goesting!) en Bart Goris (Goesting!)

2 onthoudingen:Christel Engelen (Vlaams Belang) en Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang)

 

Art. 1:

§1. De toelage van € 2.000 voor Werelddelen, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de werking van Wereld-Delen, vrijetijdsparticipatie. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van Wereld-Delen

 

Art. 2:

§1. De toelage van € 15.000 voor VZW DVC Zevenbergen, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de VZW, in het bijzonder de rechtstreekse begeleiding van ernstig en diep mentaal gehandicapte kinderen en jong volwassenen, met eventueel bijkomende handicap. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de VZW.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de VZW DVC Zevenbergen.

 

Art. 3

§1. De toelage van € 5.177, voor Handicar Zoersel, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de VZW, in het bijzonder het vervoer van personen die door een beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoersaanbod. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de VZW.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van Handicar.

 

Art. 4:

§1. De toelage van € 10.000 voor VZW Leef, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de VZW, in het bijzonder het oprichten en uitbaten van tehuizen bestemd voor gehandicapten in de ruimste zin van het woord. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de VZW.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de VZW Leef.

 

Art. 5:

§1. De toelage van € 1.250 voor Gezellig Oelegem, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de plaatsing van de kerstverlichting. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van middenstandsvereniging Gezellig Oelegem.

 

Art. 6:

§1. De toelage van € 1.250 voor de middenstand Emblem-Dorp, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de plaatsing van de kerstverlichting. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is, worden gestort op het rekeningnummer van de Middenstand Emblem-Dorp.

 

Art. 7:

§1. De toelage van € 1.250 voor de middenstand Broechem, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de plaatsing van de kerstverlichting. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de middenstand Broechem.

 

Art  8:

§1. De toelage van € 1.250 voor de middenstand Ranst, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2020, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de plaatsing van de kerstverlichting. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de middenstand Ranst.

 

Art. 9:

§1. De toelage van € 1.250 voor kerstmarkt Oelegem, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de organisatie van de kerstmarkt te Oelegem. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de vereniging ‘Gezellig Oelegem’.

 

Art. 10:

§1. De toelage va € 1.250 voor de kerstmarkt Emblem, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de organisatie van de kerstmarkt te Emblem. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de vereniging ‘VZW ‘t Ven.

 

Art. 11:

§1. De toelage van € 2.500 voor “Muziek voor de Jeugd”, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2020, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de muziekverenigingen, in het bijzonder het nemen of steunen van initiatieven die de muzikale opleiding van de jeugd betreffen alsmede het steunen van alle activiteiten die kaderen in de jeugdwerking van de muziekverenigingen binnen de gemeente Ranst.  Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op de rekeningnummers van Harmonie De Netezonen Emblem (€  1.250), Koninklijke Fanfare De Nachtegaal Ranst (€  1.250)

 

Art. 12:

§1. De toelage van € 1.241 voor Projectvereniging Erfgoed Voorkempen  voor het IOED,voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021 moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren en de betrokken gemeenten ondersteunen waar nodig. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van “voor Regionaal Landschap De Voorkempen”.

 

 

Art. 13:

§1. De toelage van € 3.800 voor Projectvereniging Erfgoed Voorkempen  voor de Erfgoedconvenant, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021 moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren en de betrokken gemeenten ondersteunen waar nodig. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van “voor Regionaal Landschap De Voorkempen”.

 

Art. 14:

§1. De toelage van € 8.000 voor de voetbalverenigingen, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van deze verenigingen, in het bijzonder voor de betaling van alle kosten van onderhoud aan de terreinen.  Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op de rekeningnummers van:

-          de voetbalvereniging FC Broechem (€ 2.000)

-          de voetbalvereniging FC Ranst (€ 2.000)

-          de voetbalvereniging RC Emblem (€ 2.000)

-          de voetbalvereniging K Oelegem SK (€ 2.000)

 

Art. 15:

§1. De toelage van € 3.000 voor Werelddelen, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder voor de werking van Wereld-Delen, aanbieden van vorming. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van Wereld-Delen .

 

Art. 16:

§1. De toelage van € 1.250 voor Centrum Basiseducatie Lier, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021,, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de VZW "Centrum Basiseducatie" met zetel te Lier, in het bijzonder volwassenen met leer- en schrijfproblemen uit de regio Lier, (beter) leren lezen en schrijven en/of rekenen, alsmede laaggeschoolden leren inzichten verwerven in maatschappelijk kunnen werken en hun eigen woon-, leef- en werksituatie vorm kunnen geven en deze kunnen veranderen. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van bedoelde VZW.

§2. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de VZW.

 

Art. 17:

§1. Er wordt aan de VZW Vorming en Onderwijs Ranst met zetel te Ranst, Gemeenteplein 25 een toelage van € 50.000 toegekend, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2020, toegekend.

§2. De in §1 vermelde toelage moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de VZW Vorming en Onderwijs Ranst met zetel te Ranst, in het bijzonder via onderwijs en vorming de kansen van de bevolking op de diverse domeinen van het maatschappelijk leven te verhogen. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van bedoelde VZW.

§3. De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de VZW.

 

Art. 18:

§1. De toelage van € 3.900 voor Kempens Landschap, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder de bewaring en ontsluiting van landschappelijk en cultureel erfgoed. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van “Kempens Landschap”

 

Art. 19:

§1. De toelage van € 2.000 voor Werkgroep Natuurpunt Zevenbergenbos, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021, moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder het behoud van het Zevenbergenbos. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van de “Werkgroep Natuurpunt Zevenbergenbos"

 

Art. 20:

§1. De toelage van € 5.043 voor Regionaal Landschap De Voorkempen, voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het jaar 2021 moet integraal gebruikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging in het bijzonder het behoud en het verbeteren van het landschap en het vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg. Ze mag niet dienstig zijn voor de vergoeding van de leden van de vereniging.

§2.De toelage zal, van zodra de termijn van toezicht verstreken is en een financieel verslag werd overgemaakt, worden gestort op het rekeningnummer van “voor Regionaal Landschap De Voorkempen”.

 

Art. 21:

Ten laatste op 30 april van het jaar volgend op het jaar waarin de toelage werd uitbetaald zal door 2 leden van de VZW, feitelijke vereniging het bewijs geleverd worden dat dit bedrag werd aangewend als bepaald in voorgaande artikelen. Er dient een financieel verslag te worden overgemaakt.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

5. Aanvullend verkeersreglement - voorrangsregeling uitrit nieuwe magazijnen Van den Nestlaan - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het in stellen van een voorrangsregeling aan de uitrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De uitrit aan de nieuwe magazijnen in de Van den Nestlaan komt uit op een gedeelte waar er een snelheidsregime geldt van 70 km/u. Het is niet gewenst om bestuurders die komen vanaf de nieuwe magazijnen voorrang van rechts hebben. Op de overige zijstraten die uitkomen op de Van den Nestlaan geldt eveneens dat er voorrang moet verleend worden aan het verkeer op de Van den Nestlaan. Deze weg is immers een lokale gebiedsontsluitingsweg.

 

Juridisch kader:

Artikel 5 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 16 december 2008

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden.

In afwijking van artikel 43, § 2, 2°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de gemeenteraad die bevoegdheid toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan de Vlaamse Regering.

De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend via de webtoepassing van de gemeente.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld

in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Artikel 5 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen op het grondgebied.  De gemeente deelt de tekst van de aanvullende reglementen op de gemeentewegen mee aan de Vlaamse Regering.  De gemeente vermeldt in die mededeling de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

Artikel 67 van KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Dit artikel beschrijft de verkeersborden betreffende de voorrang. Verkeersbord B1 betekent 'voorrang verlenen' Verkeersbord B15 betekent 'voorrang'.

Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De gemeente kan de verkeerstekens plaatsen in uitvoering van de door haar genomen reglementen op de gewest- of provinciewegen of op de kruispunten waar wegen van verschillende wegbeheerders samen komen, mits voorafgaande toestemming van de wegbeheerder.

Artikel 8 van het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Dit artikel beschrijft de verkeersborden betreffende de voorrang. Artikel 8.1 Verkeersbord B1. Voorrang verlenen.

1° Dit verkeersbord wordt geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de bestuurders voorrang moeten verlenen.

2° Dit verkeersbord wordt slechts geplaatst indien terzelfdertijd het verkeersbord B9 of B15 wordt geplaatst op de openbare weg of op de rijbaan die gevolgd wordt door de bestuurders aan wie voorrang moet verleend worden.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

De omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend verkeersreglement door de gemeente.

 

Adviezen:

Het advies van de commissie mobiliteit en openbare werken van 19 januari 2021 om een voorrangsregeling in te stellen aan de inrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan door middel van verkeersborden B1 en B15.

 

Bijkomende motivering:

Een voorrangsregeling aan de inrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid. Een voorrang van rechts op een weg waar 70 km/u gereden mag worden, is niet wenselijk en leidt tot gevaarlijke situaties. Het verkeer komende van de zijstraten die uit komen op de Van den Nestlaan moet nu ook voorrang verlenen.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het instellen van een voorrangsregeling aan de inrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan, waarbij het verkeer komende van de nieuwe magazijnen voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Van den Nestlaan.

 

Art. 2:

De borden B15c en B15f worden geplaatst op de Van den Nestlaan om de 'ondergeschikte' zijstraat aan te duiden.

 

Art. 3:

Het bord B1 wordt geplaatst op de uitrit van de nieuwe magazijnen aan de Van den Nestlaan.

 

Art. 4:

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt van deze wijziging op de hoogte gebracht.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

6. Gratis grondafstand - Schawijkstraat 59 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 22,5 m², gelegen in Ranst, Schawijkstraat 59 , kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nr. 210 T2.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De omgevingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 augustus 2019 aan Bert Wouters en Annemarie Dom, Schawijkstraat 59 in 2520 Ranst, voor de grond gelegen in  Ranst, Schawijkstraat 59.

De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning waaruit blijkt dat de gronden vallende binnen de ontworpen rooilijn gratis afgestaan moeten worden aan de gemeente en dat alle hieraan verbonden kosten (notaris, landmeter, ...) ten laste zijn van de gemeente.

Het opmetingsplan opgemaakt door Stan De Schutter, landmeter in Ranst op 10 augustus 2020 waaruit blijkt dat de over te dragen grond een oppervlakte heeft van 22,5 m²

Het bodemattest afgeleverd door OVAM op 17 november 2020.

Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan afgedrukt via de website www.e-notariat.be op 13 augustus 2020 waaruit blijkt dat het perceel kadastraal gekend is als 1ste afdeling, sectie B, perceelnummers 210 T3, 210 T2 en 210 R.

Het ontwerp van notariële akte opgemaakt door notaris Van Kerkhoven met standplaats in Broechem.

 

Juridisch kader:

Artikel 21 1° van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen

Aktes voor onteigeningen door de gemeenten zijn vrijgesteld van het recht op geschriften.

Artikel 41, 11° en 279, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen

De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de gemeenteraad worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Het besluit van de voorzitter van 3 januari 2018 waarbij de voorzitter het besluit tot ondertekening van de notariële aktes delegeert aan de burgemeester

Artikel 101 van het bodemdecreet van 27 oktober 2006

Aktes voor de overdracht van gronden vermelden de inhoud van het bodemattest.

Voor het sluiten van een overeenkomst over de overdracht van gronden moet de overdrager bij de OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver.

Artikel 4.2.19 en artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009

Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden en lasten opleggen bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning. Deze voorwaarden en lasten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot het te vergunde project .

Artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

De overdrachten in der minne van onroerende goederen voor het algemeen belang aan de gemeenten zijn vrijgesteld van registratierechten.

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 over de goedkeuring van het budget 2019 en de nominatieve vermelding van de gratis grondafstand in de verklarende beleidsnota, de financiële nota en de investeringslijst.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2013 over de gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunningen

Voor meergezinswoningen vanaf 3 woongelegenheden en verkavelingen betaalt de aanvrager de kosten. In alle andere gevallen betaalt de gemeente de kosten.

 

Bijlagen:

-          ontwerpakte opgemaakt door notaris Van Kerkhoven in Broechem

-          kadastrale legger afgeleverd op 13 augustus 2020

-          Bodemattest afgeleverd op 17 november 2020

-          opmetingsplan opgemaakt door landmeter Stan De Schutter in Ranst op 10 augustus 2020

-          Hypothecair getuigschrift

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

grondverwervingen via gratis grondafstand

Actie:

Aankopen en verkopen van grond

Ramingnummer:

RA000224

Uitgave:

€ 1.300 (inclusief btw)

Visumnummer:

Niet van toepassing

 

Besluit met:

22 stemmen voor:John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Frans Marivoet (Groen), Christel Engelen (Vlaams Belang), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Erika Eeckhout (N-VA), Joris Van Camp (Groen), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Raf Serneels (N-VA), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Hilde Goris (Goesting!) en Bart Goris (Goesting!)

 

Art. 1:

De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand goed van een stuk grond met een oppervlakte van 22,5 m², gelegen in Ranst, Schawijkstraat 59, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nr. 210 T2 door Bert Wouters en Annemarie Dom, Schawijkstraat 59 in 2520 Ranst.

 

Art. 2:

De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein.

 

Art. 3:

De kosten van het verlijden van de akte en de eventuele (gedeeltelijke) doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen zijn ten laste van de gemeente.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

7. Gratis grondafstand - Emblemseweg 52 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 300 m², gelegen in Emblem, Emblemseweg 52, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie A,deel van nr. 344W, 342B en 344X.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

De verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 maart 2019 aan René Goris, Emblemseweg 56 in 2520 Emblem, voor de grond gelegen in  Emblem, Emblemseweg 52.

De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning waaruit blijkt dat de gronden vallende binnen de ontworpen rooilijn gratis afgestaan moeten worden aan de gemeente en dat alle hieraan verbonden kosten (notaris, landmeter, ...) ten laste zijn van de aanvrager.

Het opmetingsplan opgemaakt door René Goris, landmeter in Ranst op 2 november 2020 waaruit blijkt dat de over te dragen grond een oppervlakte heeft van 300 m²

Het bodemattest afgeleverd door OVAM op 5 februari 2020.

Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan afgedrukt via de website www.e-notariat.be op 5 februari 2020 waaruit blijkt dat het perceel kadastraal gekend is als 4de afdeling, sectie A, perceelnummers 344W, 342B en 344X.

Het ontwerp van notariële akte opgemaakt door notaris Van Kerkhoven met standplaats in Broechem.

 

Juridisch kader:

Artikel 21 1° van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen

Aktes voor onteigeningen door de gemeenten zijn vrijgesteld van het recht op geschriften.

Artikel 41, 11° en 279, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen

De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de gemeenteraad worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Het besluit van de voorzitter van 3 januari 2018 waarbij de voorzitter het besluit tot ondertekening van de notariële aktes delegeert aan de burgemeester

Artikel 101 van het bodemdecreet van 27 oktober 2006

Aktes voor de overdracht van gronden vermelden de inhoud van het bodemattest.

Voor het sluiten van een overeenkomst over de overdracht van gronden moet de overdrager bij de OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver.

Artikel 4.2.19 en artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009

Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden en lasten opleggen bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning. Deze voorwaarden en lasten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot het te vergunde project .

Artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

De overdrachten in der minne van onroerende goederen voor het algemeen belang aan de gemeenten zijn vrijgesteld van registratierechten.

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 over de goedkeuring van het budget 2019 en de nominatieve vermelding van de gratis grondafstand in de verklarende beleidsnota, de financiële nota en de investeringslijst.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2013 over de gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunningen

Voor meergezinswoningen vanaf 3 woongelegenheden en verkavelingen betaalt de aanvrager de kosten. In alle andere gevallen betaalt de gemeente de kosten.

 

Bijlagen:

-          ontwerpakte opgemaakt door notaris Van Kerkhoven in Broechem

-          kadastrale legger afgeleverd op 5 februari 2020

-          Bodemattest afgeleverd op 5 februari 2020

-          opmetingsplan opgemaakt door landmeter René Goris in Ranst op 2 november 2020

-          Hypothecair getuigschrift

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand goed van een stuk grond met een oppervlakte van 300 m², gelegen in Emblem, Emblemseweg 52, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie A, deel van nr. 344W, 342B en 344X door René Goris, Emblemseweg 56 in 2520 Emblem.

 

Art. 2:

De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein.

 

Art. 3:

De kosten van het verlijden van de akte en de eventuele (gedeeltelijke) doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen zijn ten laste van de aanvrager.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

8. Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke basisschool Oelegem - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het lastenboek van 15maart2021goed voor de realisatie van ‘Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke basisschool Oelegem’met als raming €65.720incl. btw 6 % via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, Feiten en context:

Project “Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke basisschool Oelegem”:

De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2020-2025de actie inrichten en oprichten van gebouwen met het ramingsnummer RA000132 goedgekeurd.

 

Juridisch kader:

Artikel 41, 10° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten

Artikel 1 en 2 van het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende de vaststellingen van het begrip ‘dagelijks bestuur’

De uitgaven met een waarde tot 75.000 euro excl. btw van het exploitatiebudget behoren tot het “dagelijks bestuur”.

De uitgaven van het investeringsbudget met een waarde tot en met 50.000 euro excl. btw behoren tot het “dagelijks bestuur”

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.

 

Financieel gevolgen:

Omschrijving:

Groot onderhoud en (herstellings- of inrichtings) werken aan schoolgebouw gbs Oelegem

Actie:

Inrichten en oprichten van gebouwen

Ramingnummer:

RA000132

Uitgave:

€ 65.720

Visumnummer:

Niet van toepassing

 

Bijlagen:

lastenboek leveren en plaatsen ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke lagere  school Oelegem.

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1:

De gemeenteraad keurt het lastenboek van 15 maart 2021goed voor de realisatie van ‘Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke basisschool Oelegem’ met als raming € 65.720 incl. btw 6 % via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 

Art. 2:

Het project wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

9. Overheidsopdracht vergroening wagenpark - opdrachtdocument offertefase  - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het opdrachtdocument van 5 maart 2021 goed in het kader van de offertefase van de overheidsopdracht voor de vergroening van het wagenpark.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Met het besluit van 19 oktober 2020 keurde de gemeenteraad de opstart van een mededingingsprocedure met onderhandeling goed voor de vergroening van het wagenpark.

Na afronding van de eerste fase van kandidatuurstelling kan nu overgegaan worden tot de fase voor de indiening van offertes op basis van bijgevoegd opdrachtdocument.

 

Juridisch kader:

Artikel 41, 10° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten

Artikel 1 en 2 van het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende de vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’

De uitgaven met een waarde tot 75.000 euro excl. btw van het exploitatiebudget behoren tot het “dagelijks bestuur”.

De uitgaven van het investeringsbudget met een waarde tot en met 50.000 euro excl. btw behoren tot het “dagelijks bestuur”

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Project “Overheidsopdracht vergroening wagenpark”

Actie:

Aankoop auto's administratieve diensten

Aankoop auto's, bestelwagens en vrachtwagens dienst gebouwen Inrichting auto's en bestelwagens TD

Ramingnummer:

RA000361

RA000362

RA000363

Raming:

€ 510.000 (inclusief BTW)

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Bijlagen:

Het opdrachtdocument van 5 maart 2021

 

Besluit met:

13 stemmen voor:John Oliviers (N-VA), Johan De Ryck (N-VA), Luc Redig (Groen), Leen Baeten (N-VA), Jan Dillen (N-VA), Annelies Creten (Groen), Frans Marivoet (Groen), An Willems (N-VA), Guido Wittocx (N-VA), Erik Fossez (N-VA), Erika Eeckhout (N-VA), Joris Van Camp (Groen) en Raf Serneels (N-VA)

10 onthoudingen:Lode Hofmans (Onafhankelijk), Tine Muyshondt (CD&V/WIJRanst), Christel Engelen (Vlaams Belang), Roel Vermeesch (Onafhankelijk), Fernand Bossaerts (CD&V/WIJRanst), Christel Meeus (CD&V/WIJRanst), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang), Sonja De Pooter (Onafhankelijk), Hilde Goris (Goesting!) en Bart Goris (Goesting!)

 

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het opdrachtdocument van 5 maart 2021 goed voor de realisatie van de offertefase van de overheidsopdracht voor de vergroening van het wagenpark.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

10. Subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst in de periode 2021-2025 goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst van 16 december 2019

 

Juridisch kader:

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen

De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Adviezen:

In zijn vergadering van 22 februari 2021 adviseert de themaraad infrastructuursubsidies om volgende aanpassingen aan het reglement te doen:

-          In artikel 2 de bepaling toevoegen dat aan een vereniging per jaar slechts voor 1 dossier subsidie kan toegekend worden op dit reglement. Dit om te voorkomen dat het volledige beschikbare subsidiebudget wordt opgebruikt door een zeer klein aantal verenigingen.

-          In artikel 3 § 1 aanpassen als volgt: 'Voor investeringen van minimum € 2.500 en maximum € 50.000 verleent de gemeente een toelage van maximum 50% van de uiteindelijke kosten met een maximum van € 12.500'. Nu staat er dat dossiers van maximaal € 25.000 in aanmerking komen. Dit betekent dat er momenteel een zeer groot verschil is tussen een dossier van € 25.000 dat een subsidie van € 12.500 kan krijgen en een dossier van € 25.001 dat momenteel enkel in aanmerking komt voor een borgstelling. De voorgestelde wijziging voorziet zo in een ruime overgangszone waarbij de maximumsubsidie nog kan aangevraagd worden.

 

Bijkomende motivering:

Het college van burgemeester en schepenen gaat volledig akkoord met de adviezen van de themaraad en wil zelfs verder gaan door het voorgestelde maximum van € 50.000 helemaal weg te laten vallen. Dit biedt een volledige oplossing voor het probleem dat verenigingen aan een grensbedrag komen waarbij een bijkomende kost van € 1 betekent dat er geen subsidies meer kunnen ontvangen worden.

 

Financiële gevolgen:

Omschrijving:

Subsidies infrastructuurwerken Ranstse verenigingen voor de periode 2021-2025

Actie:

Subsidiëren van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

Ramingnummer:

RA001056

Uitgave:

€ 30.000

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: Toepassingsgebied - voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen

§1. Uitsluitend verenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur van Ranst komen in aanmerking.

§2. De vereniging moet een vereniging zonder winstoogmerk zijn in de zin van de wet van 27 juni 1921 op het tijdstip van aanvraag of vallen onder de koepel van een vereniging zonder winstoogmerk.

§3. De vereniging die een aanvraag indient moet bereid zijn alle gevraagde toelichtingen te verstrekken met betrekking tot de vereniging of het project.

§4. De verenigingen moeten bij aanvraag van een borgstelling een sluitend financieel plan kunnen voorleggen voor een periode van minstens 5 jaar.

§5. Er kan geen aanvraag worden ingediend door verenigingen die nog een openstaande schuld hebben bij de gemeente.

 

Art. 2: Toepassingsgebied - investeringen die in aanmerking komen

§1. Investeringen als gevolg van het kopen, bouwen, verbouwen, renoveren of uitvoeren van verbeteringswerken aan de lokalen van de vereniging gelegen in Ranst;

§2. Investeringen als gevolg van het aankopen, renoveren of aanleggen van sportvelden gelegen in Ranst.

§3. Enkel investeringen die onroerend of onroerend door bestemming zijn, komen in aanmerking.

§4. Het moet gaan om een duurzame investering die ten goede komt aan de inwoners van de gemeente en ze dient een meerwaarde te betekenen voor het aanbod inzake infrastructuur in de gemeente.

§5. De werken mogen pas gestart worden na de toekenning van de subsidie of borgstelling.

§6. De werken moeten aanvangen binnen de 6 maanden nadat het project is goedgekeurd door het gemeentebestuur. Het einde van de werken moet voorzien zijn binnen de 24 maanden na goedkeuring.

§7. Enkel investeringen die gebeuren op terreinen of aan gebouwen die eigendom zijn van de gemeente of indien dit niet het geval is, waarvan de vereniging bij de aanvraag schriftelijke garanties §8. Aan een vereniging kan per jaar slechts voor 1 investeringsdossier subsidie toegekend worden op dit reglement.

§9. Verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen voor het onderhoud van hun terreinen, kunnen voor deze werken geen subsidie aanvragen via dit reglement.

 

Art. 3: Uitbetaling toelage

§1. Voor investeringen van minimum € 2.500 verleent de gemeente een toelage van maximum 50% van de uiteindelijke kosten met een maximum van € 12.500. Deze toelagen vallen binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget, zoals opgenomen in de toelichting bij het budget onder het punt ‘een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies’ .

§2. De dossiers worden behandeld in de volgorde dat de volledige aanvragen binnenkomen bij het gemeentebestuur.

§3. De betrokken raad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de aanvragen die in aanmerking komen voor betoelaging. De uiteindelijke beslissing tot betoelaging ligt in de handen van het college van burgemeester en schepenen.

§4. Bij de gemotiveerde aanvraag moeten minstens twee offertes gevoegd worden van erkende aannemers. Indien de vereniging zelf met eigen vaklui de werken uitvoert, dan dienen twee offertes te worden voorgelegd van leveranciers die de nodige materialen kunnen leveren.

§5. De helft van de toegekende toelage voor het goedgekeurde project kan op verzoek van de vereniging worden uitgekeerd na voorlegging van een deelfactuur van de aannemer of factuur voor levering van bouwmaterialen. Nadat het project voltooid is, wordt het tweede deel van de toelage toegekend. Dit tweede deel wordt berekend op basis van de bijkomende facturen en vult het eerste deel aan tot het vooropgestelde bedrag bereikt is. De uitbetaalde toelage kan nooit hoger zijn dan het initieel toegekende bedrag. Als het gefactureerde bedrag lager ligt dan het geraamde bedrag, zal de toelage evenredig verminderen.

§6. Bij eventuele financiële moeilijkheden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om voortijdig het tweede deel uit te keren.

§7. Indien na 24 maanden slechts een gedeelte van de werken werd uitgevoerd of de vereniging heeft geen bijkomende facturen -zoals bepaald in artikel 3 §7- voorgelegd, dan vervalt het recht op bijkomende subsidie. Het bestuur heeft dan bovendien het recht om het reeds uitgekeerde bedrag geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

 

Art. 4: Borgstelling

§1. Voor investeringen boven de € 25.000 kan de gemeente zich borg stellen voor een lening die de vereniging aangaat bij een financiële instelling.

§2. De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke borgstelling wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en omvat minstens volgende stukken:

-          statuten van de vzw

-          leden van de Raad van Bestuur

-          balans en resultatenrekening van het laatste boekjaar

-          plannen -indien van toepassing- en lastenboek

-          voorstelling van het project met een toelichting van de voordelen die het project heeft voor de inwoners van de gemeente

-          volledige kostenraming van het project

-          opgave van de manier waarop deze kosten gefinancierd gaan worden

-          sluitend financieel meerjarenplan voor een periode van 5 jaar waarin rekening wordt gehouden met de aan de investering verbonden rente-, afschrijvings- en onderhoudslasten

-          beslissing van de Raad van Bestuur/algemene ledenvergadering waaruit blijkt dat iedereen akkoord is met de uitvoering van de investering, de financiering en het opgestelde meerjarenplan.

-          offertes van minstens 3 verschillende financiële instellingen voor het afsluiten van een lening rekening houdende met een klassieke borgstelling die daalt in functie van de aflossingen van de lening en akte van borgstelling

Het college heeft het recht in functie van het dossier bijkomende informatie op te vragen.

§3. De vereniging verbindt er zich toe de werken te realiseren in overeenstemming met het aan de gemeente voorgelegde plan en lastenboek. De vereniging dient op het moment van de ondertekening van de borgstelling te beschikken over de nodige vergunningen.

§4. De vereniging verbindt er zich toe de infrastructuur als een goed huisvader te onderhouden en te beheren. Ze draagt zorg voor de continuïteit van de exploitatie.

§5. De vereniging verbindt er zich toe de infrastructuur voor de volle nieuwbouwwaarde te verzekeren tegen brand, schade aan naburen, stormschade, sneeuwdrukschade en andere gebruikelijke risico’s en dit bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij.

§6. Indien de vereniging eigendommen heeft, kan de gemeente hierop een hypotheek vestigen. De gemeente kan in dat geval een beroep doen op die hypothecaire waarborg indien ze wordt aangesproken in haar hoedanigheid van borg.

§7. Op de grond waarop de infrastructuur wordt gebouwd, noch op de infrastructuur zelf kan door de vereniging een hypotheek gevestigd worden in het voordeel van een andere schuldeiser dan de gemeente, tenzij de gemeente hiermee instemt.

§8. Het is de vereniging niet toegelaten, zonder voorafgaand akkoord van het college van burgemeester en schepenen, de opgerichte infrastructuur af te breken of te verbouwen.

§8. De vereniging verbindt er zich toe de afgevaardigden van de gemeente toe te laten de infrastructuur te bezoeken gedurende de ganse duur van de borgstelling.

§9 Een overschrijding van de vervaldag van de lening wordt meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. Het college heeft het recht om één of meerdere afgevaardigden aan te stellen die kennis kunnen nemen van elk stuk dat betrekking heeft op de boekhouding van de vereniging.

§10. De vereniging moet in haar financieel beleid prioriteit geven aan het aflossen van de lening.

§11. De gemeentelijke waarborg kan nooit meer bedragen dan 80 procent van de geplande investeringen.

§12. De betrokken raad geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de volledigheid van de aanvraag en over de toekenning van de borgstelling en over de modaliteiten ervan. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht een borgstelling te weigeren indien bv. het financieel plan als niet realistisch wordt beoordeeld of de omvang van het project niet in verhouding staat tot het maatschappelijk belang of ledenaantal.

§13. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen worden de burgemeester en de algemeen directeur belast met de ondertekening van de akte.

 

Art. 5:

Voor eenzelfde werk kan een toelage niet gecombineerd worden met een borgstelling.

 

Art. 6:

De gemeente heeft recht op informatie en financiële controle over de begroting en de rekeningen van de vereniging. De vereniging zal hiertoe de begroting van het lopende jaar, nadat ze is goedgekeurd door de VZW, overmaken aan de gemeente samen met de rekening van het afgelopen jaar. De stukken dienen ondertekend te zijn door twee leden van de raad van bestuur van de VZW, die gemachtigd zijn om de vereniging te verbinden. Voor verenigingen die een toelage ontvingen geldt dit voor het jaar van uitbetaling van de toelage. Voor verenigingen waarvoor de gemeente zich borg stelde geldt dit voor de volledige duurtijd van de borgstelling.

 

Art. 7:

Dit reglement treedt in voege vanaf heden en geldt tot 31 december 2025 en vervangt het reglement van 16 december 2019. Het subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst van 16 december 2019 wordt opgeheven vanaf heden.

 

Art. 8:

Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 326-335 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

11. Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen in Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen in Ranst goed.

 

Motivering:

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context:

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 over de subsidiëring van socio-culturele verenigingen in Ranst.

De besluiten van de gemeenteraad van 22 juni 2020, 21 september 2020 en 15 februari 2021 met de goedkeuring van het lokaal relanceplan post covid-19

Een aantal maatregelen worden genomen om de middenstanders en de verenigingen van Ranst zoveel mogelijk te ondersteunen in de coronaperiode

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 over de berekening van de subsidies 2020 voor sportverenigingen

Er wordt beslist om voor het jaar 2020 als coronamaatregel elke vereniging het subsidiebedrag dat zij in 2019 bekwamen terug uit te keren.

 

Juridisch kader:

Artikel 56, §3, 1° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

Artikel 40, §3, 41, 2° en 23 en 286-288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze reglementen hebben onder meer betrekking op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de vaststelling van subsidiereglementen. De burgemeester maakt de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend.

De bekendmaking van de lijst van de besluiten, vermeld in artikel 285, en van de besluiten, vermeld in artikel 286, gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt. Voor de besluiten bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen. De webtoepassing van de gemeente vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijst zijn vermeld, en vermeldt ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, vermeld in artikel 326. Als de toezichthoudende overheid een besluit heeft vernietigd, wordt ook van die vernietiging melding gemaakt.

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Bijkomende motivering:

Het lokaal bestuur nam al enkele beslissingen in het voordeel van de lokale verenigingen om de impact van de coronamaatregelen te beperken met de verschillende relanceplannen die al goedgekeurd werden. De werking van de socio-culturele verenigingen werd over het algemeen zwaar geraakt door de maatregelen die genomen moesten worden om de coronapandemie te bestrijden. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de normaal voorziene berekening van de subsidiebedragen toe te passen temeer daar deze voornamelijk gebaseerd is op het aantal activiteiten dat de verenigingen hebben georganiseerd. Naar analogie met de regeling die getroffen werd voor de sportverenigingen in het werkjaar 2020, zal voor de socio-culturele verenigingen in het jaar 2021 worden teruggegrepen op de gegevens die de verenigingen doorgaven voor het dichtstbijzijnde jaar met een 'normale' werking zijnde 2019. In tegenstelling tot de sportverenigingen kan niet gewoon de subsidie van het voorgaande jaar worden toegekend aan de socio-culturele verenigingen omdat er na de vernieuwing van de erkenningen in 2020 een aantal nieuwe socio-culturele verenigingen zijn bijgekomen. Aan deze nieuwe verenigingen zal gevraagd worden om een subsidieaanvraag in te dienen volgens het normale stramien maar gebaseerd op hun werking in het jaar 2019. Hiervoor zal het aantal punten dat zij volgens het reglement behalen, berekend worden. Vervolgens wordt de waarde van een punt herbepaald en worden de subsidies van de verenigingen voor het jaar 2021 op basis van deze nieuwe puntwaarde herberekend. Deze regeling heeft als voordeel dat de nieuw erkende verenigingen een eerlijke subsidie zullen krijgen, gebaseerd op hun werking in een normaal jaar. Dit geldt ook voor de andere verenigingen die als bijkomend voordeel hebben dat zij voor 2021 geen dossier zullen moeten indienen.

Verder wordt een kleine wijziging doorgevoerd in artikel 2 om het gemakkelijker te maken voor de verenigingen om hun aanvraag digitaal te doen.

 

Financiële gevolgen:

 

Omschrijving:

Werkingssubsidie aan socio-culturele verenigingen in Ranst

Actie:

Subsidiëren van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

Ramingnummer:

RA001055

Uitgave:

€ 26.800 (inclusief btw)

Visumnummer:

niet van toepassing

 

Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: budget

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de subsidiëring van de erkende Ranstse socio-culturele verenigingen binnen de perken van het krediet in het meerjarenplan.

 

Art. 2: Aanvraag van een subsidie

Aanvraagdossiers voor de subsidie voor socio-culturele verenigingen moeten uiterlijk op 1 mei ingediend worden bij de cultuurdienst. Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.

Er wordt via de website van de gemeente een digitaal formulier ter beschikking gesteld in het e-loket. Een ingevuld digitaal formulier moet de mailadressen bevatten van 2 bestuursleden met vermelding van naam en functie. Aan hen beiden wordt per mail de bevestiging van ontvangst van hun aanvraag met de opgegeven gegevens doorgestuurd. 

Indien een vereniging niet bij machte is om het digitaal formulier in te vullen mag per uitzondering op papier een aanvraag worden ingediend. In dit geval wordt het formulier aangevraagd bij de cultuurdienst.

De cultuurdienst kan steeds bijkomende informatie opvragen.

 

Art. 3: Basissubsidie

Elke socio-culturele vereniging die recht heeft op een subsidie en die een subsidiedossier indient, ontvangt een basissubsidie ten bedrage van 20% van het begrote bedrag, gedeeld door het aantal gehonoreerde aanvragen. Na extern advies en binnen de perken van het goedgekeurde budget van de gemeente Ranst bepaalt het college van burgemeester en schepenen het bedrag van de subsidie.

 

Art. 4: Aanvullende subsidie

Op basis van de activiteiten die worden aangetoond in het jaarlijks in te dienen aanvraagdossier, kunnen de verenigingen die recht hebben op een subsidie een aanvullende subsidie ontvangen.

Voor de berekening daarvan wordt een puntensysteem gehanteerd. De punten worden berekend als volgt:

Criteria

Aantal

Punten

Aantal leden met woonplaats in Ranst

minder dan 20

5

20-50

10

>50

20

Deelname aan de verenigingenkoepel (elk persoon kan op de verenigingenkoepel slechts 1 vereniging vertegenwoordigen)

per verenigingenkoepel

8

Actief lidmaatschap gemeentelijke raden of werkgroepen

per lidmaatschap

2

Repetitieve activiteiten (max. 10 punten per jaar)

per repetitieve activiteit

1

Activiteiten voor leden

per activiteit met een maximum van 10 per jaar

2

Activiteiten voor leden en niet-leden die tijdig voor opname in Ranst Info gemeld worden door ze in te voeren in de UiT-databank

per activiteit

5

Indien het een eerste uitvoering betreft van een artistiek project

extra per project

2

Indien een niet-repetitieve activiteit in samenwerking met 1 of meerdere door de gemeente Ranst erkende verenigingen wordt georganiseerd

extra per activiteit

5

Eigen website