Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter, Hilde Goris en Bart Goris - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Zoe Helsen en Stefanie Gijsels - gemeenteraadsleden

 

gemeenteraadslid Fernand Bossaerts verlaat de vergadering vanaf punt 3.

gemeenteraadslid Fernand Bossaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 15 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

2. Klachten bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking 3,5 T in Ranst - antwoord gouverneur - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur van 5 februari 2021 via het digitale loket met het antwoord op de 3 klachten op 17 december 2020 (door Boerenbond, door Algemeen Boerensyndicaat en door CD&V/WIJ Ranst) bij het agentschap binnenlands bestuur over de tonnagebeperking in de deelgemeente Ranst waarbij het tot de autonomie van het lokale bestuur behoort om een plaatselijke verkeerssituatie in te richten, en dus te beslissen over welk verkeersbord al dan niet gebruikt wordt. Ze kan en mag haar niet uitspreken over deze beslissing en zal als zodanig niet optreden. Het college van burgemeester en schepenen zal dit agenderen op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

3. Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem - waarborg lening - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad besluit zich zorg te stellen voor de lening van € 70.000 met een kooptijd van 20 jaar aangegaan door de het kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

4. Gemeentelijke toelagen 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de gemeentelijke toelagen 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

5. Aanvullend verkeersreglement - voorrangsregeling uitrit nieuwe magazijnen Van den Nestlaan - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het in stellen van een voorrangsregeling aan de uitrit van de nieuwe magazijnen op de Van den Nestlaan.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

6. Gratis grondafstand - Schawijkstraat 59 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 22,5 m², gelegen in Ranst, Schawijkstraat 59 , kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nr. 210 T2.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

7. Gratis grondafstand - Emblemseweg 52 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 300 m², gelegen in Emblem, Emblemseweg 52, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie A,deel van nr. 344W, 342B en 344X.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

8. Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke basisschool Oelegem - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het lastenboek van 15maart2021goed voor de realisatie van ‘Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke basisschool Oelegem’met als raming €65.720incl. btw 6 % via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

9. Overheidsopdracht vergroening wagenpark - opdrachtdocument offertefase  - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het opdrachtdocument van 5 maart 2021 goed in het kader van de offertefase van de overheidsopdracht voor de vergroening van het wagenpark.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

10. Subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor infrastructuurwerken voor verenigingen in Ranst in de periode 2021-2025 goed.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

11. Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen in Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen in Ranst goed.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

12. Retributiereglement uitleen gemeentelijke materialen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Retributiereglement uitleen gemeentelijke materialen

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

13. Sportregio Midden-Provincie - jaarverslag en jaarrekening 2020 begroting en jaarplanning 2021- goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeente Ranst zit samen met 12 gemeenten in de Sportregio Midden-Provincie om grote projecten uit te werken, vormingen te organiseren en overleg te plegen.

De schepen van sport Annelies Creten zit als afgevaardigde van de gemeente Ranst in het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie.

Jaarlijks worden het jaarverslag en de jaarrekening van vorig jaar 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Eveneens de begroting en jaarplanning voor dit jaar 2021.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

14. ENA - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) stelt dat de reeds geruime tijd de Vlaamse regering bijkomende bedrijventerreinen wil ontwikkelen langsheen de as E313 en Albertkanaal. Via de geschreven pers zag hij een artikel waarin de huidige burgemeester zich vernietigend uitlaat over de vorige bestuursploeg. Hij stelt in het artikel dat het “not done” is dat er een overleg was tussen Vlaanderen en het vorige college van onze gemeente.raag vernemen we van de burgemeester wat hij verstaat als onfatsoenlijk gedrag en wat wil de burgemeester bereiken door op die manier uit te halen naar de vorige bestuursploeg.

De burgemeester van Johan De Ryck (N-VA)  antwoordt dat het gemeenteraadslid het bewuste artikel in de Tijd nog eens goed leest. Op geen enkel moment spreek ik vernietigend over de vorige bestuursploeg. Het enige wat de burgemeester vermeldt is dat ik het spijtig vond dat het huidige bestuur twee jaar niets heeft gehoord over het dossier Economisch Netwerk Albertkanaal terwijl elf dagen voor ik burgemeester werd er nog een plenaire vergadering heeft plaatsgevonden waar er gesproken werd over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ENA Zwaaikom Ranst.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Punt bijlagen/links ENA - interpellatie CD&V/WIJ.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

15. Zichtbaarheid huisnummers - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Christel Meeus (CD&V/WIJ) stelt dat goede zichtbare huisnummers mensenlevens kunnen redden. Vele gemeenten nemen het initiatief om ervoor te zorgen dat alle huisnummers goed zichtbaar zijn en vraagt naar de intentie van het gemeentebestuur. De burgemeester Johan De Ryck, (N-VA) beaamt deze stelling dat de huisnummers goed zichtbaar moeten zijn. De burgemeester vermeldt dat er wat meer aandacht aan besteed gaat worden met wat meer informatie voor de inwoners zoals onder andere in Peer.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Punt bijlagen/links Huisnummers redden mensenlevens - interpellatie CD&V/WIJ.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

16. Ophaling huisvuil - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Tine Muyshondt (CD&V/WIJ) merkt op dat sinds januari 2021 er heel wat veranderd is in onze gemeente in verband met de ophaling van de verschillende afvalfracties en stelt zich vragen bij de reorganisatie en de implementatie en vraagt naar uitleg. De schepen van milieu, Luc Redig (Groen) erkent dat er veel veranderd is en dat die verandering ten goede is. Hij erkent de gebrekkige organisatie van Igean de afgelopen weken, die inderdaad voor nogal wat terechte klachten bij een aantal inwoners.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Punt bijlagen/links Ophaling huisvuil/pmd/gft/papier en karton - interpellatie CD&V/WIJ.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

17. Wandelpad kerkhof Broechem - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) heeft vragen over de meldingskaart en de wachttijden voor de realisatie van de verbeteringswerken aan de toegang tot het kerkhof van Broechem. De schepen van openbare werken, Jan Dillen (N-VA) antwoordt dat de verbetering van het wandelpad op het kerkhof te Broechem ingepland staat om in het voorjaar uit te voeren als het weer het toelaat en de nodige manschappen beschikbaar zijn om dit zonder onderbreking te kunnen uitvoeren.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Punt bijlagen/links Wandelpad op kerkhof te Broechem - interpellatie CD&V/WIJ.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

18. Inrichten zomerklassen - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Tine Muyshondt (CD&V/WIJ) erkent dat er wel heel wat kinderen en jongeren zijn met kleine en grote leerproblemen.

De provincie Antwerpen ondersteunt en inspireert ook dit jaar de gemeentebesturen bij het ontwikkelen van een kwaliteitsvol speelleeraanbod tijdens de zomervakantie. Het gemeenteraadslid vraagt naar de intenties van het Ranstse bestuur.

De schepen van onderwijs, Annelies Creten (Groen) antwoordt dat er op dit moment nog maar informatiesessies zijn. Inschrijven kan nog niet. Het gemeentebestuur heeft interesse maar op dit moment is het nog niet duidelijk of het realiseerbaar is. Het omvat een grote werkload met veel vrijwilligers. Op dit moment is het  niet duidelijk of het haalbaar is voor de gemeente Ranst.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Punt bijlagen/links Inrichten zomerklassen - interpellatie CD&V/WIJ.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021

 

19. Verkeersonveiligheid aan bouwwerven - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Roel Vermeesch (onafhankelijk) verwijst naar de plaatsing van bouwkranen en werfinrichting ter hoogte van de werven ter hoogte van de Gustaaf Peetersstraat 4 en 33 en werd er een onveilige situatie gecreëerd voor de weggebruikers.  Het gemeenteraadslid vraagt waarom er bij de oprichting van de bouwkranen en werfinrichting niet onmiddellijk werd opgetreden om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen en of alle opgelegde voorwaarden werden gerespecteerd? Impliciet verwijst het gemeenteraadslid naar een interpellatie tijdens de legislatuur 2013-2019 van de huidige burgemeester. De burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) verwijst naar de interpellatie van N-VA in 2018 waarbij er geen vergunning was van AWV en dat er pv is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de toenmalige burgemeester. De domeinvergunning wordt afgeleverd door de domeinbeheerder AWV voor de gewestweg en het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is bevoegd voor de signalisatie op alle wegen behalve de autosnelwegen.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Punt bijlagen/links Interpellatie Verkeersonveiligheid aan bouwwerf.pdf