Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Stefanie Gijsels, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter, Hilde Goris en Bart Goris - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 15 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

2. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Kempens Landschap goed waarbij beide partijen hun werkingsafspraken herbevestigen en machtigt de burgemeester, Johan De Ryck en de algemeen directeur Wim Van der Schoot om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

3. Gemeentelijk politiereglement Ranst - aanpassing - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het algemeen politiereglement goed

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Gemeentelijk politiereglement Ranst - versie 2.pdf
getekend protocol gemengde inbreuken.pdf
getekend protocol stilstaan en parkeren.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

4. Retributiereglement voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar, voor papier en karton, voor P+MD en grofvuil - goedkeuring

 

Omschrijving:

Retributiereglement diftar huisvuil, gft, P&K en grof vuil + verkoop van pmd-zakken

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

5. Subsidiereglement voor de distributie van restafvalzakken en PMD-zakken door handelaars - opheffing

 

Omschrijving:

Het subsidiereglement voor de verdeling van de gemeentelijke restafvalzakken en PMD-zakken aan de inwoners van Ranst als lasthebber van de gemeente d.w.z. in naam en voor rekening van de gemeente wordt vanaf 1 mei 2021 opgeheven.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Subsidiereglement distributie restafval- en PMD-zakken.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

6. Subsidiereglement toekenning premie voor jonge gezinnen en voor personen met incontinentie of stomazorg - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt een subsidiereglement goed ter ondersteuning van de individuen met een stijgende afvalkost ten gevolge van incontintentie en luiermateriaal omwille van medische aandoeningen of het hebben van zeer jonge kinderen.De gemeenteraad keurt een subsidiereglement goed ter ondersteuning van de individuen met een stijgende afvalkost ten gevolge van incontintentie en luiermateriaal omwille van medische aandoeningen of het hebben van zeer jonge kinderen.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

7. Aanvullend verkeersreglement - uitbreiding zone 30 - Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed om de zone 30 in het centrum van Broechem uit te breiden.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - wegenistracé en lastvoorwaarden Schelkenshof - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad besluit het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - wegenistracé Kreupelstraat 41 - vaststelling

 

Omschrijving:

De rooilijn wordt goedgekeurd op 13 meter breedte voor een perceel gelegen aan Kreupelstraat 41 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

10. Gratis grondafstand - overdracht wegenis en aanhorigheden - verkaveling Van Dijcklaan II - goedkeuring

 

Omschrijving:

Gratis grondafstand wegenis, infrastructuur en aanhorigheden verkaveling Van Dijcklaan II.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

11. Projecten sociale huisvesting (Broechemlei-Marreweg-Veldstraat … en andere) - interpellatie Vlaams Belang

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Christel Engelen (Vlaams Belang) heeft een aantal vragen over “geruchten” dat er tussen de Broechemlei en de Marreweg sociale huisvesting zou komen. De schepen van omgeving Luc Redig (Groen) bevestigt dat de Lierse Maatschappij voor Huisvesting de gronden heeft aangekocht. Er is alleszins geen overeenkomst of toestemming van het bestuur om deze gronden te ontwikkelen. De schepen van omgeving Luc Redig (Groen) verwijst hiervoor naar de woonbehoeftenstudie waaruit bleek dat er geen woonuitbreidingsgebied dient aangesneden te worden.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Projecten sociale huisvesting Broechemlei-Marreweg-Veldstraat … en andere - interpellatie Vlaams Belang.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

12. Wachtlijsten sociale woningen - Recht op sociale woning? - interpellatie Vlaams Belang

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang) heeft rond sociale huisvesting met de wachtlijsten voor sociale woningen een aantal vragen. De schepen van sociale zaken, Leen Baeten (N-VA) antwoordt dat de gemeenteraad niet bevoegd is in verband met de huisvestingsmaatschappijen. De huisvestingsmaatschappijen zijn autonome  vennootschappen. De toezichthoudende overheid is de Vlaamse overheid en niet de gemeente Ranst of de stad Lier. Momenteel zijn er 84 sociale woningen in Ranst. Voor meer details verwijs ik naar de notulen van de  gemeenteraad van 16 november 2020 waarin dit onderwerp uitgebreid werd toegelicht bij het agendapunt “gemeentelijk actieplan BSO”.

Het onderzoek naar eigendom in het buitenland gebeurde in opdracht van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. Dat heeft iedereen via de media kunnen vernemen. Het onderzoek ten aanzien van allochtone sociale huurders is op dezelfde manier verlopen als voor alle andere huurders.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Wachtlijsten sociale woningen - Recht op sociale woning - interpellatie Vlaams Belang.jpg
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

13. Ontwikkeling industriezone De Keer - interpellatie Goesting!

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Bart Goris (Goesting!) vraagt naar de visie van het bestuur over deze ontwikkeling van industrie in de Keer. De burgemeester Johan De Ryck , (N-VA) antwoordt dat de Vlaamse Regering reeds in april 2004 besliste om te opteren voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerreinen aan de noordzijde van de E313 te Wommelgem-Ranst en te onderzoeken welke de optimale ontsluitingsmogelijkheden zijn.Het ENA proces voor het bedrijventerrein Wommelgem/Ranst werd in 2010 opgeschort omdat er onvoldoende zicht was op de wijze van ontsluiting van het gebied. In juli 2015 herbevestigde de Vlaamse Regering de visie voor het ENA. Aansluitend werd toen voor Wommelgem/Ranst een projectgroep opgericht voor het uitwerken van een indicatief ruimtelijk gebiedsprogramma. In december 2020 heeft de Vlaamse Regering een nieuwe beslissing genomen over de ontwikkeling van het ENA langs het Albertkanaal en de Keerbaan. Ze smelt nu een aantal dossiers samen in één groot complex project, het gebiedsprogramma ‘ENA Wommelgem/Ranst’, E313/E34 en Groenpool Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Ontwikkeling industriezone DE KEER - Interpellatie Goesting!.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

14. Leidingstraat Antwerpen-Ruhr - interpellatie CD&V/WIJ

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) stelt dat het Vlaams Gewest werk maakt van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een reservatiestrook voor een leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Omdat de impact van de mogelijke uitvoering van deze plannen voor onze gemeente bijzonder groot is, vraagt de CD&V/WIJ-fractie wat het standpunt is van het gemeentebestuur en vernemen zij graag op welke manier het bestuur hier eventueel actie onderneemt.

De burgemeester Johan De Ryck (N-VA) antwoordt dat naast de startnota ook de procesnota ter inzage gelegd wordt voor het publiek. De procesnota beschrijft het verloop van het planningsproces.

Momenteel bevindt het voorgenomen GRUP zich in de fase van raadpleging en advisering over de startnota. Vervolgens wordt er op basis van de raadpleging en adviezen een scopingnota opgemaakt.

Daarna volgt de opmaak van het voorontwerp van RUP en effectenrapporten gevolgd door de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP. Dit ontwerp RUP wordt terug onderworpen aan een openbaar onderzoek waarbij het publiek, de Gecoro en de gemeenteraad worden bevraagd.

Na verwerking van de resultaten volgt de definitieve vaststelling van het RUP.

Op basis van deze bezwaarschriften, de bezwaren van onze buurgemeenten en de bezwaren van de provincie zal in samenspraak met de omgevingsambtenaar door het college van burgemeester en schepenen een advies worden opgemaakt waarbij de belangen van onze inwoners centraal zullen staan.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Leidingstrook Antwerpen-Rurh - interpellatie CD&V/WIJ.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

15. Masterplan kanaalzone - interpellatie Lode Hofmans (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

De vraag van Lode Hofmans (onafhankelijk) over de aanstelling van een studiebureau voor het Masterplan Kanaalzone Oelegem. De schepen van omgeving, Luc Redig (groen) vermoedt dat er een misverstand in het spel is. Vermits er voor de betrokken zone diverse ontwikkelaars plannen hadden en nog steeds hebben voor verschillende delen, lijkt het voor het college van burgemeester en schepenen beter dat zij samen, in overleg met de bewoners, tot één visie komen voor het hele gebied en dat in een masterplan gieten dat daarna met het bestuur kan worden besproken, hoewel de gemeente dat niet kan opleggen.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Masterplan kanaalzone Oelegem - interpellatie Lode Hofmans.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

16. Selectieve ruimtelijke ordening - interpellatie Roel Vermeesch  (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Roel Vermeesch (onafhankelijk ) stelt vast dat het college van burgemeester en schepenen 2 dossiers, gelegen op 100m van elkaar, verschillend behandeld. Het gemeenteraadslid vraagt zich af waar en wanneer de vernieuwde visie van het bestuur binnen deze periode van 3 maanden werd vastgelegd?

De schepen van omgeving, Luc Redig (Groen) antwoordt dat er niet kan ingegaan worden op specifieke bouwdossiers en zeker niet degene die nog lopende zijn. De schepen wil wel antwoorden op de vraag wanneer de vernieuwde visie van het bestuur vastgelegd zou zijn. Deze visie op bouwen in Ranst zal publieke raadpleging en na advies van de gemeenteraadscommissie en de gecoro voorgelegd worden aan de gemeenteraad van juni 2021.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Selectieve ruimtelijke ordening - interpellatie Roel Vermeesch.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

17. Ontwikkeling ecologisch waardevol gebied Rietveld Oelegem  - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Roel Vermeesch (onafhankelijk) verwijst naar een contractie in de bouwrichtlijnen en woonbehoeftestudie waarin benadrukt werd dat woonuitbreidingsgebied niet zou worden aangesneden gezien hier geen behoefte aan is met het principiële akkoord van het college van Burgemeester en schepenen van 12 maart 2020 over een ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan het Rietveld te Oelegem.

De schepen van omgeving, Luc Redig (Groen) antwoordt dat de verkavelingsvergunningsaanvraag over het betreffende perceel aan het Rietveld/schuurblok op dit ogenblik nog loopt waardoor men nog geen uitspraak kan doen over de grond van de zaak. Men kan dus alleen maar oordelen over de door het college gehanteerde principes wanneer een collegebesluit genomen is. Bij besluitvorming wordt er ook rekening gehouden met een heel aantal adviezen én met de bekommernissen van de omgeving.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Ontwikkeling ecologisch waardevol gebied Rietveld Oelegem - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk).pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 19 april 2021

 

18. Verkeersveiligheid in woorden niet in daden - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Roel Vermeesch (onafhankelijk) interpelleerde vorige gemeenteraad over de verkeersveiligheid naar aanleiding van de twee kranen in de Gustaaf Peetersstraat. Het gemeenteraadslid vraagt zich af of het bestuur hier al enige actie in heeft ondernomen en wat er eventueel werd gecommuniceerd? En indien niet, wat de motivering is om hier niet op te treden. De burgemeester Johan De Ryck (N-VA) antwoordt dat er de dag na de gemeenteraad de opdracht is gegeven aan de politie om ter plaatse een controle uit te voeren. In het verslag van de verkeerspolitie staat dat alles in orde is en alles is uitgevoerd om een veilige doorsteek te realiseren.

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Punt bijlagen/links Verkeersveiligheid in woorden niet in daden - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk).pdf